LR.se - Remissvar http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/rssremissvar.4.3970d67312655469fd580001542.html sv SiteVision 4.3.2 Wed, 16 Jan 2019 11:22:58 +0100 Synpunkter på Skolverkets ”Remiss av förslag till författnings­ändringar avseende uppdraget om Mer rörelse i skolan” Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget endast under två förutsättningar: http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpaskolverketsremissavforslagtillforfattningsandringaravseendeuppdragetommerrorelseiskolan.5.50392cfe16839ee4eeab8dba.html Mon, 14 Jan 2019 10:52:00 +0100 Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift Lärarnas Riksförbund tillstyrkte förslaget om åter­in­förd skattereduktion för fackföreningsavgift från och med 2018 (se tidigare remissvar på Fi2017/03845/S1). Förbundet ansåg då, och anser fortsatt, att det är rimligt att det finns en skattemässig likabehandling av medlemsavgifter till arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/avskaffadskattereduktionforfackforeningsavgift.5.418382e91685eb16163bbc4f.html Mon, 05 Nov 2018 11:45:00 +0100 Yttrande över slut­betänkandet En andra och en annan chans - ett komvux i tiden (SOU 2018:71) Lärarnas Riksförbund tillstyrker merparten av förslagen. Däremot avstyrker förbundet att Särvux ska upphöra som egen skolform. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverslutbetankandetenandraochenannanchansettkomvuxitidensou201871.5.6590993a16761a0be0abc13f.html Mon, 05 Nov 2018 10:16:00 +0100 Vårt gemensamma ansvar - för unga som varken arbetar eller studerar, SOU 2018:11 Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens förslag i sin helhet, dock med betoning att det utöver dessa förslag krävs en bredare förebyggande strategi. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/vartgemensammaansvarforungasomvarkenarbetarellerstuderarsou201811.5.39ee2fac167a90a4c14a3d17.html Thu, 18 Oct 2018 13:32:00 +0200 Yttrande över förslag på juste­ringar i programstruktur och examensmål för vård- och om­sorgsprogrammet samt förslag till de förordnings­ändringar som krävs med anledning av ett införande av en undersköt­er­skeexamen inom såväl gymnasieskolan som kommunal vuxenutbildning. Lärarnas Riksförbund tillstyrker inte Skolverkets förslag i den del som innebär omfattade revideringar av gymnasieskolans vård- och omsorgsprogrammets programstruktur. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagpajusteringariprogramstrukturochexamensmalforvardochomsorgsprogrammetsamtforslagtilldeforordningsandringarsomkravsmedanledningavettinforandeavenunderskoterskeexameninomsavalgymnasieskolansomkommunalvuxenutbildning.5.c57ed21166886496fd80aea.html Mon, 24 Sep 2018 17:00:00 +0200 Synpunkter på Läsdelegationens betänkande ”Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället”, SOU 2018:57 Lärarnas Riksförbund instämmer  i Läsdelegationens bedömning om att Läslyftet bör permanentas och kontinuerligt utvecklas, då med ökat fokus på de punkter nedan som förbundet formulerade redan 2013. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpalasdelegationensbetankandebarnsochungaslasningettansvarforhelasamhalletsou201857.5.115e523f16664ff8f9d8387c.html Mon, 24 Sep 2018 17:00:00 +0200 Lärarnas Riksförbunds synpunkter på remissen ”Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn”, SOU 2018:47, huvudbetänk­ande från Tillitsdelegationen Lärarnas Riksförbund avstyrker förslagen i Tillits­delegationens huvudbetänkande till dess helhet. Förbundets begränsar utlåtandet till att handla om skola. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/lararnasriksforbundssynpunkterparemissenmedtillitvaxerhandlingsutrymmettillitsbaseradstyrningochledningavvalfardssektornsou201847huvudbetankandefrantillitsdelegationen.5.115e523f16664ff8f9d832ac.html Mon, 24 Sep 2018 17:00:00 +0200 Yttrande angående Utbildnings­departementets promemoria: Statens Skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga person­upp­gifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m. Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att Skolverket ska få behandla känsliga personuppgifter som rör hälsa för elever inom skolformerna grund­särskola, specialskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeangaendeutbildningsdepartementetspromemoriastatensskolverksochstatistiskacentralbyransmojligheterattbehandlakansligapersonuppgifteromeleverivissaskolformerrespektivedeltagareifolkhogskolanmm.5.115e523f16664ff8f9d82edc.html Mon, 24 Sep 2018 15:56:00 +0200 Yttrande över förslag till föreskrifter om arbetsan­passning Lärarnas Riksförbund tillstyrker de förslag som klargör arbetsgivarens ansvar för upprättandet av tydliga rutiner för arbetsanpassning på arbets­platsen. Förbundet ser även positivt på det faktum att de nya förslagen om arbetsanpassning lyfter fram arbetsanpassningsutredningens roll i arbetet för en god arbetsanpassning. Förslaget som innebär anlitandet av expertkunskap – när det i verksam­heten saknas kunskap eller råder osäkerhet om utredningen och utformningen av arbetsan­passningen i det enskilda fallet – tillstyrks också. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagtillforeskrifteromarbetsanpassning.5.115e523f16664ff8f9d822fb.html Mon, 24 Sep 2018 13:42:00 +0200 Yttrande över: Uppföljnings­samtal med personer som studerar med studiestartsstöd Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att kommunerna i studiestödslagen åläggs en skyldighet att se till att uppföljningssamtal hålls med de studerande som beviljats studiestartsstöd. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoveruppfoljningssamtalmedpersonersomstuderarmedstudiestartsstod.5.6263d507165f3d95b06cd457.html Mon, 24 Sep 2018 13:24:00 +0200 Yttrande över: Förlängt anställningsskydd till 69 år, Ds 2018:28 Lärarnas Riksförbund anser att förslaget bör återremitteras och presenteras igen först efter samordning med andra förslag som sammantagna adresserar behovet av ett helhetsgrepp om konsekvens­erna av och förutsättningar för ett längre arbetsliv. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforlangtanstallningsskyddtill69ards201828.5.6263d507165f3d95b06cce42.html Mon, 24 Sep 2018 13:11:00 +0200 Yttrande över promemorian: Ersättning vid arbetslivs­inriktad rehabilitering, Ds 2018:32 Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget som innebär att rehabiliteringspenning ska kunna lämnas även till den som utöver deltagandet i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemorianersattningvidarbetslivsinriktadrehabiliteringds201832.5.6263d507165f3d95b06cc5e3.html Mon, 20 Aug 2018 13:00:00 +0200 Yttrande över delbetänkande av: Utredningen för ett hållbart arbetsliv över tid - Tid för utveckling (SOU 2018:24) För lärare är det centralt med kontinuerlig kompetensutveckling under anställningens gång, såväl de ämnesspecifika som de pedagogiska färdigheterna måste få utvecklas under ett helt yrkesliv. En övergripande och överordnad synpunkt är att förslaget om utvecklingsledighet inte tillgodoser lärares behov i detta avseende. Det gör däremot förslaget om ett nationellt professions­program för lärare och rektorer. Förslaget behövs för att stärka lärarkåren i förmågan att utföra uppdraget men även för att locka fler att bli lärare. De synpunkterna som presenteras nedan är därför underordnade vikten av att förslaget om nationellt professionsprogram blir verklighet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverdelbetankandeavutredningenforetthallbartarbetslivovertidtidforutvecklingsou201824.5.39c2e3c21657f9edc5dd3cee.html Mon, 20 Aug 2018 13:00:00 +0200 Yttrande över delbetänkandet: validering i högskolan Lärarnas Riksförbund tillstyrker de rekommenda­tioner och förslag som lämnas i betänkandet. Samtidigt anser förbundet att det särskilda yttrandet avseende förhandsbesked behöver tas i beaktande och att frågan om hur förhandsbesked ska hanteras och beslutas behöver utredas ytterligare innan beslut fattas. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverdelbetankandetvalideringihogskolan.5.39c2e3c21657f9edc5dd2bfe.html Mon, 20 Aug 2018 11:48:00 +0200 Yttrande över förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet Lärarnas Riksförbund har inget att erinra gällande förslaget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagtillandringarilaroplanervadgallerjamstalldhet.5.39c2e3c21657f9edc5dd1416.html Mon, 13 Aug 2018 11:47:00 +0200 Yttrande över Skolverkets förslag till allmänna råd med kommentarer om betyg och betygsättning Lärarnas Riksförbund instämmer i stort i förslaget till allmänna råd men vill lyfta ett antal synpunkter och kommentarer kring de föreslagna skrivningarna http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverskolverketsforslagtillallmannaradmedkommentarerombetygochbetygsattning.5.240e0b0116534b5e4d754c90.html Mon, 02 Jul 2018 00:01:09 +0200 Yttrande över delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9) Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot de förslag som lämnas. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverdelbetankandetokadtrygghetforstuderandesomblirsjukasou20189.5.3637f418163e23f56fba0a02.html Fri, 15 Jun 2018 08:58:00 +0200 Synpunkter på remiss­promemorian: Behörighet att undervisa i specialskola Förbundet avstyrker remissen i dess helhet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterparemisspromemorianbehorighetattundervisaispecialskola.5.185a56e9164045a43b9cec47.html Tue, 12 Jun 2018 13:23:00 +0200 Yttrande över betänkandet: Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17) Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens huvud­förslag om att inrätta ett nationellt professionsprogram för lärare. Det är ett av de viktigaste skolförslagen på många år och kan om det förverkligas på ett bra sätt få stor betydelse för svensk skola. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetmedundervisningsskickligheticentrumettramverkforlararesochrektorersprofessionellautvecklingsou201817.5.39c2e3c21657f9edc5dd3655.html Tue, 12 Jun 2018 10:55:00 +0200 Yttrande över betänkandet Forska tillsammans, SOU 2018:19 Förbundet instämmer i mycket av utredningens beskrivningar och problemformuleringar men anser att det krävs betydligt mer kraftfulla förslag för att komma tillrätta med dessa. Vi har också  ett par områden som behöver hanteras för att skolväsendet fullt ut ska kunna ta till sig och genomföra de rekommendationer som lämnas. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetforskatillsammanssou201819.5.240e0b0116534b5e4d753033.html Fri, 08 Jun 2018 10:22:00 +0200 Yttrande om förslag gällande: Uppdatering av svensk utbildningsnomenklatur, SUN 2000  Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot de uppdateringsförslag som lämnats i promemorian. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeomforslaggallandeuppdateringavsvenskutbildningsnomenklatursun2000.5.3637f418163e23f56fb9e85b.html Fri, 08 Jun 2018 08:49:00 +0200 Yttrande om förslag avseende förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets före­skrifter (SKOLFS 2017:49) om ämnesplan för ämnet tillämpad programmering i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och inom vidare­utbildning i form av ett fjärde tekniskt år Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot de uppdateringsförslag som lämnats i remissen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeomforslagavseendeforslagtillforeskrifteromandringiskolverketsforeskrifterskolfs201749omamnesplanforamnettillampadprogrammeringigymnasieskolaninomkommunalvuxenutbildningpagymnasialnivaochinomvidareutbildningiformavettfjardeteknisktar.5.185a56e9164045a43b9ce7a6.html Mon, 04 Jun 2018 11:59:00 +0200 Yttrande över remiss­promemorian: Behörighets­givande högskoleintroducer­ande utbildningar Lärarnas Riksförbund har tidigare efterfrågat ett tydligare regelverk kring akademiska basår och välkomnar därför förslagen i promemorian. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverremisspromemorianbehorighetsgivandehogskoleintroducerandeutbildningar.5.39c2e3c21657f9edc5d47333.html Thu, 31 May 2018 11:43:00 +0200 Yttrande över UKÄs rapport Kvalitetssäkring av forskning Lärarnas Riksförbund har inga invändningar emot de slutsatser som dras i rapporten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverukasrapportkvalitetssakringavforskning.5.39c2e3c21657f9edc5d46c7b.html Tue, 29 May 2018 10:27:00 +0200 Yttrande över delning av för­ordnings­ändringar i för­ordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare Lärarnas Riksförbund hänvisar till de synpunkter som lämnades i yttrandet över Skolverkets remiss av föreskriftsändringar avseende kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (Skolverkets dnr: 2017:01146). http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverdelningavforordningsandringariforordningen20111108omvuxenutbildningochforordning2011326ombehorighetochlegitimationforlarareochforskollarare.5.2894ba351639d3ff8a2cd915.html Mon, 21 May 2018 11:39:00 +0200 Yttrande över: Översyn av grundskyddet för pensionärer - Inriktning för ett nytt grundskydd, Ds 2018:8 Lärarnas Riksförbund tillstyrker arbetsgruppens förslag att stärka grundskyddet för de pensionärer som har svagast ekonomi. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoveroversynavgrundskyddetforpensionarerinriktningforettnyttgrundskyddds20188.5.2894ba351639d3ff8a2cf0b2.html Mon, 21 May 2018 11:38:00 +0200 Yttrande över delbetänkandet En strategisk agenda för inter­nationalisering, SOU 2018:3 Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredarens förslag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverdelbetankandetenstrategiskagendaforinternationaliseringsou20183.5.2894ba351639d3ff8a2ce5b9.html Mon, 21 May 2018 11:01:00 +0200 Synpunkter på remissen: Myndig­het­s­gemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU2018:10) Då den statliga indelningsutredningen uttryckligen inte inkluderat skolmyndig­heterna i arbetet, med hänvisning till annan pågående utredning, har Lärarnas Riksförbund ett fåtal generella synpunkter. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterparemissenmyndighetsgemensamindelningsamverkanparegionalnivasou201810.5.3637f418163e23f56fbc1ddc.html Thu, 03 May 2018 09:07:00 +0200 Yttrande över promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning Lärarnas Riksförbund tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemoriankompletterandeutbildningforpersonermedavslutadutlandskutbildning.5.5d9647a5163584c4079b5d24.html Mon, 09 Apr 2018 23:30:00 +0200 Yttrande avseende förslag till föreskrifter om ändring i Skol­verkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget att dagens kurs i hem- och konsumentkunskap ska utgå. För­bund­et har inget att invända mot att man inför nya bredare kurser inom So och No. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeavseendeforslagtillforeskrifteromandringiskolverketsforeskrifterskolfs201218omkursplanerforkommunalvuxenutbildningpagrundlaggandeniva.5.4c62cc49162cd14bde410942.html Mon, 09 Apr 2018 15:53:00 +0200 Synpunkter på Skolverkets förslag till förändringar i vissa gymnasieprogram Lärarnas riksförbund tillstyrker Skolverkets förslag till förändringar som en följd av lagrådsremissen och SOU 2016:77. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpaskolverketsforslagtillforandringarivissagymnasieprogram.5.4c62cc49162cd14bde4f8d2.html Mon, 09 Apr 2018 13:43:00 +0200 Yttrande över betänkandet: Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldra­försäkringen, SOU 2017:101 Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak utredningens olika förslag. Förbundet väljer att i sitt yttrande kommentera de förslag där förbundet avstyrker förslagen eller har synpunkter i övrigt. Förbundet tillstyrker även de tre utpekade paragraferna (11 kap. 4 § socialförsäkringsbalken samt 1 § föräldraledighetslagen (1995:584) samt det reviderade förslaget enligt bilagan avseende 12 kap. 17 § socialförsäkringsbalken) som ingick i remissens del 1. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetjamstalltforaldraskapochgodauppvaxtvillkorforbarnennymodellforforaldraforsakringensou2017101.5.51b26499162ef70b4f512c1e.html Mon, 09 Apr 2018 11:40:00 +0200 Yttrande över slutbetänkandet: Reboot - omstart för den digitala förvaltningen, SOU 2017:14 Lärarnas Riksförbund ställer sig positiva till alla förslag som i slutänden kan effektivisera, förenkla och förbättra förutsättningarna att arbeta i en digital arbetsmiljö. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverslutbetankandetrebootomstartfordendigitalaforvaltningensou201714.5.51b26499162ef70b4f5345cf.html Tue, 27 Mar 2018 09:05:00 +0200 Synpunkter på remissen: Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget, med reservation för att de föreslagna undantagen skall utvärderas i den utredning förbundet krävde redan i samband mer remissvaret på Välfärdsutredningen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterparemissenvissaandringariregleringenomtillstandatttaemotoffentligfinansiering.5.4c62cc49162cd14bde472165.html Mon, 26 Feb 2018 16:23:00 +0100 Synpunkter på betänkandet nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade förutsätt­ningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91) Förbundet finner det positivt att regeringen har lyft fram vikten av att värna de nationella minoritets­språken och att elever som tillhör de nationella minoriteterna ska försäkras tillgång till sitt språk och sin kultur. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpabetankandetnationellaminoritetssprakiskolanforbattradeforutsattningartillundervisningochrevitaliseringsou201791.5.5cee7a1716263e222621a418.html Mon, 26 Feb 2018 16:22:00 +0100 Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funkrioner (SOU 2018:2) Lärarnas Riksförbund tillstyrker samtliga förslag som läggs fram i utredningen, vilket kommenteras i utvalda delar nedan. Samtidigt konstaterar Lärarnas Riksförbund att det straffrättsliga skyddet för lärare i hot- och våldssituationer lämnas i det närmaste utan åtgärd vilket är olyckligt inte minst med tanke på den centrala roll lärare har i att åtgärda de problem som är orsaken till angreppen på blåjuspersonal. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/starktstraffrattsligtskyddforblaljusverksamhetochandrasamhallsnyttigafunkrionersou20182.5.5cee7a1716263e2226219bed.html Fri, 23 Feb 2018 17:00:08 +0100 Översynen av stödet för yrkesintroduktions­anställningarna Lärarnas Riksförbunds ståndpunkt är att även om det krävs speciella insatser med tanke på de omfattande utmaningar som finns på den svenska arbetsmarknaden, är förslaget om att öppna för en arbetsmarknad utan kollektivavtal fel väg att gå. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/oversynenavstodetforyrkesintroduktionsanstallningarna.5.18b36c8c1619d372f978f00e.html Tue, 20 Feb 2018 11:21:00 +0100 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan samt stärkt kvalitet i förskola och fritidshem Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerad lagrådsremiss. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/flernyanlandaskauppnabehorighettillgymnasieskolansamtstarktkvalitetiforskolaochfritidshem.5.5c1fb1a0161c1742c3b438c.html Tue, 20 Feb 2018 09:25:00 +0100 Ny möjlighet till uppehålls­tillstånd Det är Lärarnas Riksförbunds bestämda ståndpunkt att lärarna inte ska involveras i en individs eventuella asylprocess och möjlighet att få uppehållstillstånd. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/nymojlighettilluppehallstillstand.5.18b36c8c1619d372f97d2f34.html Mon, 12 Feb 2018 11:10:00 +0100 Yttrande angående Skolverkets kommande stöd om politisk information i skolan Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter inför Skolverkets översyn av myndig­hetens stödmaterial om politisk information i skolan. Förbundet har i tidigare remissyttranden ställt sig positivt till det nya och tydligare regel­verket och välkomnar att Skolverket nu ser över sitt material. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeangaendeskolverketskommandestodompolitiskinformationiskolan.5.18b36c8c1619d372f979007d.html Wed, 07 Feb 2018 15:33:00 +0100 Synpunkter på den uppdaterade lagrådsremissen Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser Förbundet vidhåller sitt i grunden positiva ställnings­tagande för en (åtgärds)garanti, så som den är formulerad i lagrådsremissen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpadenuppdateradelagradsremissenlasaskrivaraknaengarantifortidigastodinsatser.5.5cee7a1716263e222621947f.html Wed, 07 Feb 2018 11:28:00 +0100 Synpunkter på Skolverkets remiss gällande stadieindelad timplan för grundsärskolan, specialskolan respektive sameskolan, samt föreskrifter om grundsärskolans kursplaner samt kunskapskrav för årskurs 3 i grundsärskolan Förbundet tillstyrker förslaget om en stadieindelad timplan för berörda skolformer. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpaskolverketsremissgallandestadieindeladtimplanforgrundsarskolanspecialskolanrespektivesameskolansamtforeskrifteromgrundsarskolanskursplanersamtkunskapskravforarskurs3igrundsarskolan.5.18b36c8c1619d372f97908dc.html Wed, 07 Feb 2018 11:18:00 +0100 Synpunkter på Skolverkets remiss gällande stadie­indelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och tecken­språk för hörande Lärarnas Riksförbund tillstyrker Skolverkets förslag i sin helhet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpaskolverketsremissgallandestadieindeladekursplanerochkunskapskravimodernasprakochteckensprakforhorande.5.18b36c8c1619d372f979061e.html Mon, 15 Jan 2018 10:13:00 +0100 Yttrande över regel­för­enklingar inom ekonomisk familjepolitik, Ds 2017:59 Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen i promemorian. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverregelforenklingarinomekonomiskfamiljepolitikds201759.5.18b36c8c1619d372f978eb41.html Tue, 02 Jan 2018 10:40:00 +0100 Yttrande över promemorian: Studiemedel vid utlandsstudier - Förändingar för ett långsiktigt och hållbart system Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemorianstudiemedelvidutlandsstudierforandingarforettlangsiktigtochhallbartsystem.5.18b36c8c1619d372f978f59d.html Tue, 19 Dec 2017 11:38:00 +0100 Yttrande över promemoria: En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen, Ds 2017:55 Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget om att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemoriaenkarensdagmindreiarbetsloshetsforsakringends201755.5.3c3c6a65160fb9558e03433f.html Thu, 16 Nov 2017 12:57:00 +0100 Yttrande över promemoria: En effektivare flytträtt för pensionssparare Lärarnas Riksförbund ställer sig positiv till de förslag som föreslås i promemorian. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemoriaeneffektivareflyttrattforpensionssparare.5.47ba5fa315fd81f95ce8ce3a.html Mon, 13 Nov 2017 12:53:00 +0100 Yttrande över promemorian stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande (Diarienummer S2017/04463/SF) Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att utvidga skyddet för sjukpenninggrundande inkomst till att även omfatta de studerande som inte uppbär studiemedel. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemorianstarktskyddavsjukpenninggrundandeinkomstforstuderandediarienummers201704463sf.5.47ba5fa315fd81f95ce8cc32.html Wed, 08 Nov 2017 13:03:00 +0100 Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om nationella prov i grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och i svenska för invandrare 2018/2019 Förbundet har inget att invända mot förslaget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverskolverketsforslagtillforeskrifteromnationellaprovigrundskolanspecialskolansameskolangymnasieskolansamtinomkommunalvuxenutbildningpagymnasialnivaochisvenskaforinvandrare20182019.5.47ba5fa315fd81f95ce8ef9b.html Wed, 08 Nov 2017 11:00:00 +0100 Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift (Fi2017/03845/S1) Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen till en återinförd skattereduktion. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/aterinforandeavskattereduktionforfackforeningsavgiftfi201703845s1.5.3b3aa83e160223af321849bb.html Mon, 06 Nov 2017 13:06:00 +0100 Yttrande över remiss av förslag till föreskrifter för förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning Lärarnas Riksförbund tillstyrker de föreslagna föreskrifterna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverremissavforslagtillforeskrifterforforordningen2011947omstatsbidragforgymnasiallarlingsutbildning.5.47ba5fa315fd81f95ce8d87f.html Mon, 23 Oct 2017 13:00:00 +0200 Yttrande över remiss av förslag till SKOLFS2017 Lärarnas Riksförbund tillstyrker samtliga föreslagna ändringar. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverremissavforslagtillskolfs2017.5.47ba5fa315fd81f95ce8ece7.html Mon, 23 Oct 2017 11:09:00 +0200 Yttrande över betänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa, SOU 2017:47 Lärarnas Riksförbund begränsar sitt svar till de förslag som rör skolan under kapitel 4.1 och 4.2. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetnastastegpavagenmotenmerjamlikhalsasou201747.5.71983f8216046ccd31f36c76.html Thu, 19 Oct 2017 11:30:00 +0200 Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program Förbundet välkomnar att staten har lyft gymnasieskolans yrkesutbildningar till en prioriterad fråga och gör satsningar för att höja yrkesprogrammens status och kvalitet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/okademojlighetertillgrundlaggandebehorighetpayrkesprogramochettestetisktamneiallanationellaprogram.5.3b3aa83e160223af32185355.html Thu, 12 Oct 2017 13:47:00 +0200 Yttrande över Skolverkets förslag avseende Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare Förbundet tillstyrker i huvudsak förslaget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverskolverketsforslagavseendekursplanforkommunalvuxenutbildningisvenskaforinvandrare.5.47ba5fa315fd81f95ce8d03a.html Thu, 12 Oct 2017 09:18:00 +0200 Yttrande över Skolverkets förslag avseende Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förslaget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverskolverketsforslagavseendekursplanforkommunalvuxenutbildningisvenskaforinvandrare.5.1a70a47615f0c1fcdd837f66.html Mon, 25 Sep 2017 13:46:00 +0200 Yttrande över delbetänkandet Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) Utredningsuppdraget och betänkandet spänner över många områden, vissa förslag är små förändringar andra betydligt större. Vid införandet av lärarlegitimation var Lärarnas Riksförbund pådrivande, men också fullt medvetna om att förändringar skulle behöva göras med tiden. Dessa förändringar får dock inte leda till att elevernas rätt att undervisas av behöriga och legitimerade lärare luckras upp. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverdelbetankandetutbildningundervisningochledningreformvardtillstodforenbattreskolasou201751.5.47ba5fa315fd81f95ce8b4c6.html Mon, 25 Sep 2017 13:14:00 +0200 Yttrande över promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Lärarnas Riksförbund avstyrker förslagen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemorianbrettdeltagandeihogskoleutbildning.5.47ba5fa315fd81f95ce8f973.html Mon, 25 Sep 2017 12:48:00 +0200 Yttrande över betänkandet ”Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet”, SOU 2017:54 En långsiktig reformering av skolsystemet det enda riktiga. Det handlar om att staten måste ta ett betydligt större ansvar för skolan, samt att etableringsrätten och valfrihetssystemet måste ses över i grunden. Ett första steg är att genomföra de förslag som skolkommissionen (SOU 2017:35) presenterat. Arbetet med detta bör påskyndas. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetflernyanlandaeleverskauppnabehorighettillgymnasietsou201754.5.47ba5fa315fd81f95ce8c54a.html Mon, 25 Sep 2017 11:09:00 +0200 Yttrande över Förslag till en stärkt minoritetspolitik, SOU 2017:60 Lärarnas Riksförbund väljer att lämna kommentarer på de delar som berör skolväsendet. Förbundet instämmer i utredningens bedömning att det finns kvalitetsbrister i skolans arbete med minoritetsspråk. Det är en bild som återkommer i Skolinspektionens granskningar. Förbundet kan även konstatera att undervisningen inom minoritetsspråk i huvudsak sker inom modersmålsundervisningen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagtillenstarktminoritetspolitiksou201760.5.1a70a47615f0c1fcdd83aad4.html Mon, 25 Sep 2017 11:00:00 +0200 Yttrande över betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) Lärarnas Riksförbund vill mot bakgrund av den allvarliga situationen med lärarbrist och elevernas rätt att möta legitimerade och behöriga lärare, bejaka vissa delar av utredningens förslag. Lärarnas Riksförbunds vill dock markera att en ”quick fix” med entreprenadlösningar och fjärr­­­­under­visning inte långsiktigt kommer avhjälpa lärarbristen. Det kan bara rejäla satsningar från stat och huvudmän på att öka läraryrkets attraktivitet göra. Det krävs framför allt högre löner och förbättrade arbetsvillkor. Regeringen måste därför inte minst se till att göra verklighet av Skol­kommissionens förslag om förändrad finansiering och stärkt profession. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetentreprenadfjarrundervisningochdistansundervisningsou201744.5.1a70a47615f0c1fcdd83a08b.html Mon, 25 Sep 2017 09:29:00 +0200 Yttrande över betänkande Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) Lärarnas Riksförbund välkomnar förslagen i betänkandet. Stärkt och utvidgat meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade, förutom skola, vård och omsorg är en viktig åtgärd för att de anställda ska ges möjligheter att kunna meddela och offentliggöra uppgifter. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandemeddelarskyddslagenflerverksamhetermedstarktmeddelarskyddsou201741.5.1a70a47615f0c1fcdd83836c.html Mon, 14 Aug 2017 16:39:00 +0200 Synpunkter på remissen Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Slutbetänkande av 2015 års Skolkommission, SOU 2017:35 Lärarnas Riksförbund har lämnat synpunkter på Skolkommissionens slutbetänkande. Förbundet tillstyrker de förslag som lämnas av Skolkom­mis­sionen och ser fram emot en skyndsam men noggrann hantering av förslagen från statens sida. Förbundet betonar särskilt vikten av att ett system kommer på plats för ökad statlig finansiering och socioekonomisk resursfördelning, liksom inrättandet av ett statligt reglerat professions­program för lärare och skolledare, samt inrättandet av en regional statlig myndighets­struktur som kan stödja huvudmännen och skolorna i sina uppdrag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterparemissensamlingforskolannationellstrategiforkunskapochlikvardighetslutbetankandeav2015arsskolkommissionsou201735.5.5916f18a15e5b050d03c282.html Mon, 14 Aug 2017 16:00:00 +0200 Yttrande över Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Lärarnas riksförbund tillstyrker förslaget i betänkandets avsnitt 17.2.1 beträffande rätt till beslut och intyg om en person är försäkrad enligt SFB. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoversvensksocialtrygghetienglobaliseradvarldsou20175.5.5916f18a15e5b050d0331a68.html Mon, 14 Aug 2017 15:48:00 +0200 Yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag - Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:39) Lärarnas Riksförbund ställer sig positiv till att kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samlas i en ny övergripande lag och förordning om dataskydd. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetnydataskyddslagkompletterandebestammelsertilleusdataskyddsforordningsou201739.5.5916f18a15e5b050d03311e4.html Mon, 14 Aug 2017 15:43:00 +0200 Yttrande över betänkandet Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning, SOU 2017:10 Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens förslag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetnyordningforattframjagodsedochhanteraoredlighetiforskningsou201710.5.47d7bcff15e1099dee21d65a.html Mon, 14 Aug 2017 15:34:00 +0200 Yttrande över betänkandet Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28) Förbundet instämmer i behovet av nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö. Det är likaså viktigt att den förda politiken på arbetsmiljörådet utvärderas av en fristående myndighet. Lärarnas Riksförbund tillstyrker också i huvudsak de förslag om verksamhetens inriktning som lämnas i betänkandets femte kapitel. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetettnationelltcentrumforkunskapomochutvarderingavarbetsmiljosou201728.5.47d7bcff15e1099dee21d0d2.html Mon, 14 Aug 2017 14:34:00 +0200 Yttrande över betänkandet Samlad kunskap - stärkt handläggning (SOU 2017:25) Lärarnas Riksförbund ser positivt på att utredningens förslag innebär stärkta krav på Försäkringskassan att inhämta läkarutlåtande vid bedömning av rätten till livränta. Förbundet anser däremot att det även bör införas en fast tidpunkt för när rätten till livränta ska prövas. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetsamladkunskapstarkthandlaggningsou201725.5.492bb35c15e2d3c15f1e9803.html Mon, 14 Aug 2017 14:25:00 +0200 Synpunkter på remisser Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning, SOU 2017:38 Lärarnas Riksförbund instämmer med utredning­ens slutbetänkande, att det bästa sättet att höja kvaliteten inom skolan är att tillse att de offentliga resurserna verkligen används till det som är avsikten. Av den anledningen är det angeläget att det förslaget om vinstreglering som lämnades i delbetänkandet snarast genomförs. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterparemisserkvalitetivalfardenbattreupphandlingochuppfoljningsou201738.5.5916f18a15e5b050d03caa93.html Mon, 14 Aug 2017 14:02:00 +0200 Yttrande över Socialdepartementets promemoria "Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning" Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoversocialdepartementetspromemoriaforslagominforandeavtrefjardedelsnivafornarstaendepenning.5.492bb35c15e2d3c15f1e8e47.html Mon, 14 Aug 2017 10:49:00 +0200 Yttrande över betänkande av Utredningen om bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87) Lärarnas Riksförbund tillstyrker tydliggörandet av att den särskilda bevisregeln i diskriminerings­tvister är en presumtionsregel och att bevisbörde­regeln i skollagen ändras på motsvarande sätt. Förbundet tillstyrker även att lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden ska ändras enligt ovan. Lärarnas Riksförbund ställer sig tveksam till förslaget om inrättandet av en diskriminerings­nämnd för prövning av diskrimineringstvister. förslaget bör utredas ytterligare och kräver genomlysning ur olika rättssäkerhetsaspekter. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandeavutredningenombattreskyddmotdiskrimineringsou201687.5.7ac1b62015e8b4e182238352.html Mon, 14 Aug 2017 09:22:00 +0200 Yttrande över betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet Lärarnas Riksförbund instämmer i de förslag som ges avseende anpassningar av utbildningsväsendets lagstiftning till den nya dataskyddsförordningen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandeteusdataskyddsforordningochutbildningsomradet.5.7ac1b62015e8b4e182236452.html Fri, 30 Jun 2017 10:55:00 +0200 Delning av lagrådsremiss politisk information i skolan Lärarnas Riksförbund har tidigare tillstyrkt utredningens förslag om hur regelverket bör förtydligas avseende politisk information i skolan. Vi noterar nu att lagrådsremissens förslag skiljer sig i vissa delar från utredarens förslag eftersom rektors ansvar nu förtydligas. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/delningavlagradsremisspolitiskinformationiskolan.5.2aef27e015d2b19d7e127737.html Thu, 29 Jun 2017 10:46:00 +0200 Synpunkter på lagrådsremissen Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti Lärarnas Riksförbund har tidigare svarat på remissen På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59) som ligger till grund för lagrådsremissen. Förbundet står fast vid de synpunkter som då lämnades. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpalagradsremissenlasaskrivaraknaenatgardsgaranti.5.2aef27e015d2b19d7e126d9f.html Mon, 26 Jun 2017 15:19:00 +0200 Yttrande över förslag om karensavdrag - en mer rättvis självrisk, Ds 2017:18 Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att ersätta nuvarande karensdag med ett lagstadgat karensavdrag i sjukförsäkringen. Förbundet tillstyrker även de följdändringar i lagstiftningen som föranleds av förslaget om karensavdrag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagomkarensavdragenmerrattvissjalvriskds201718.5.47d7bcff15e1099dee21c801.html Mon, 26 Jun 2017 00:30:03 +0200 Yttrande över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter, U2017/01365/UH Lärarnas Riksförbund ser positivt på att de som utbildar sig till speciallärare ska få med sig kunskaper om barn och elever med neuropsykiatriska svårigheter men anser att det också krävs fördjupad specialistkompetens inom området. det är mycket viktigt för att denna elevgrupp ska kunna få det stöd de har rätt till under sin skolgång. Förbundet avstyrker därför den lösning promemorian föreslår för hur detta ska förverkligas inom ramen för speciallärar- och specialpedagogutbildningarna http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemorianspecialpedagogiskkompetensifragaomneuropsykiatriskasvarigheteru201701365uh.5.5a7d06f815cc106ab7643f92.html Tue, 20 Jun 2017 10:15:00 +0200 Synpunkter på ­­lagrådsremissen­ om skolstart vid sex års ålder­ Lärarnas Riksförbund står fast vid de synpunkter som sammanfattades i remissvaret till Grundskoleutredningens remiss (SOU 2015:81) från januari 2016, trots att vissa förbättringar står att finna i lagrådsremissen, vilket tyder på att regeringen tagit intryck av förbundets synpunkter. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpalagradsremissenomskolstartvidsexarsalder.5.5a7d06f815cc106ab7660f6d.html Mon, 19 Jun 2017 10:49:00 +0200 Remissvar gällande Skolverkets förslag till förändringar i styrdokumenten med anledning av regeringsbeslut om nationella IT-strategier - grundsärskolan och specialskolan Lärarnas Riksförbund vill i huvudsak tillstyrka förändringarna i styrdokumenten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/remissvargallandeskolverketsforslagtillforandringaristyrdokumentenmedanledningavregeringsbeslutomnationellaitstrategiergrundsarskolanochspecialskolan.5.5a7d06f815cc106ab7662384.html Mon, 19 Jun 2017 10:45:00 +0200 Remissvar gällande Skolverkets förslag till förändringar i styrdokumenten med anledning av regeringsbeslut om nationella IT-strategier - kommunal vuxenutbildning för vuxna på grundläggande nivå Lärarnas Riksförbund vill i huvudsak tillstyrka förändringarna i styrdokumenten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/remissvargallandeskolverketsforslagtillforandringaristyrdokumentenmedanledningavregeringsbeslutomnationellaitstrategierkommunalvuxenutbildningforvuxnapagrundlaggandeniva.5.5a7d06f815cc106ab766219b.html Mon, 19 Jun 2017 10:40:00 +0200 Remissvar gällande Skolverkets förslag till förändringar i styrdokumenten med anledning av regeringsbeslut om nationella IT-strategier, gymnasieskolan svenska för döva samt yrkesdansarutbildningen Lärarnas Riksförbund vill i huvudsak tillstyrka förändringarna i styrdokumenten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/remissvargallandeskolverketsforslagtillforandringaristyrdokumentenmedanledningavregeringsbeslutomnationellaitstrategiergymnasieskolansvenskafordovasamtyrkesdansarutbildningen.5.5a7d06f815cc106ab766167a.html Tue, 13 Jun 2017 11:32:00 +0200 Delning av lagrådsremiss nationella prov - rättvisa, likvärdiga, digitala Lärarnas Riksförbund tillstyrker förlagen i lagrådsremissen mot bakgrund av att förbundet tidigare yttrat sig över det förslag om ett förtydligat syfte för de nationella proven som lämnades i provutredningens betänkande. Då tillstyrkte förbundet att provens huvudsyfte bör vara att stödja betygssättningen. Vidare ställde sig förbundet positivt till förslaget om en tydligare relation mellan nationella prov och betyg som lämnades av utredningen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/delningavlagradsremissnationellaprovrattvisalikvardigadigitala.5.5a7d06f815cc106ab763d00e.html Mon, 29 May 2017 15:59:00 +0200 Yttrande över betänkandet Ett arbetsliv i förändring - hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön, SOU 2017:24 Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens förslag till regelförändringar beträffande de regionala skyddsombudens tillträdesrätt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetettarbetsliviforandringhurpaverkasansvaretforarbetsmiljonsou201724.5.5a7d06f815cc106ab7644627.html Mon, 29 May 2017 14:35:00 +0200 Yttrande över Förslag till mer ändamålsenliga basårsbestämmelser Lärarnas Riksförbund väljer att inte ta ställning till förslaget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagtillmerandamalsenligabasarsbestammelser.5.5a7d06f815cc106ab761de58.html Mon, 29 May 2017 14:26:00 +0200 Yttrande över förslag om sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut, Ds 2017:4 Lärarnas Riksförbund tillstyrker de förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken som föreslås i departementspromemorian. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagomsjukpenningiavvaktanpaslutligtbeslutds20174.5.5a7d06f815cc106ab761dad8.html Mon, 29 May 2017 14:19:00 +0200 Synpunkter på remisspromemorian Möjligheter att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget om en tillfällig lag som möjliggör för kommuner att avsätta en kvot. Istället bör frågan hanteras i samband med Skolkommissionens förslag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterparemisspromemorianmojligheterattanvandaensarskildkvotvidplaceringikommunalaskolor.5.5a7d06f815cc106ab761d504.html Mon, 29 May 2017 11:55:00 +0200 Yttrande över Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning, SOU 2017:20 Inledningsvis kan förbundet konstatera att de nuvarande reglerna för tillträde till högre utbildning är komplicerade och dess konsekvenser för individer och samhälle är svåra att överblicka. Även om vissa av förslagen, om de genomförs, kommer att underlätta för elever och föräldrar att navigera i systemet vill förbundet betona vikten av god tillgång till studie- och yrkesvägledning inom hela utbildningsväsendet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeovertilltradefornyborjareettoppnareochenklaresystemfortilltradetillhogskoleutbildningsou201720.5.5a7d06f815cc106ab763dceb.html Tue, 16 May 2017 10:55:00 +0200 Synpunkter på Skolverkets utkast till förtydligade läroplaner samt konsekvensbeskrivning Lärarnas Riksförbund instämmer i Skolverkets bedömning att en justering av formuleringarna i skollagen torde vara betydligt mer effektiva och ändamålsenliga än att förändra en redan väl formulerad läroplan på området. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpaskolverketsutkasttillfortydligadelaroplanersamtkonsekvensbeskrivning.5.311669ce15c0d14c8fb3d749.html Wed, 10 May 2017 10:57:00 +0200 Yttrande över promemorian Sänkt skatt för pensionärer Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget att skatten för pensionärer sänks genom att det förhöjda grundavdraget förstärks för dem som vid beskattningsårets ingång 2018 fyllt 65 år. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemoriansanktskattforpensionarer.5.311669ce15c0d14c8fb1701d.html Mon, 24 Apr 2017 16:00:00 +0200 Yttrande över remiss av föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS Dnr: 2016:01482) om ämnesplaner för tillämpad programmering, webbutveckling, webbserverprogrammering och mobila applikationer Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till förslagen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverremissavforeskrifteromandringiskolverketsforeskrifterskolfsdnr201601482omamnesplanerfortillampadprogrammeringwebbutvecklingwebbserverprogrammeringochmobilaapplikationer.5.a1f4ff215bd28baad62e36d.html Mon, 24 Apr 2017 10:51:00 +0200 Yttrande över delbetänkandet För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) Lärarnas Riksförbund har inga egentliga invändningar mot de förslag som presenteras i delbetänkandet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverdelbetankandetforengodochjamlikhalsaenutvecklingavdetfolkhalsopolitiskaramverketsou20174.5.311669ce15c0d14c8fb173cf.html Mon, 24 Apr 2017 10:33:00 +0200 Yttrande över promemorian Förstärkt rehabilitering för övergång i arbetet Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen till förändringar i socialförsäkringsbalkens 30 och 110 kapitel samt förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemorianforstarktrehabiliteringforovergangiarbetet.5.311669ce15c0d14c8fb16750.html Tue, 18 Apr 2017 14:15:00 +0200 Yttrande över förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot förslaget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagtillandringariuniversitetsochhogskoleradetsforeskrifteruhrfs20134omkvalificeradeochrelevantayrkeskunskaperforsarskildbehorighettillutbildningsomledertillyrkeslararexamen.5.5bf4914b15ba496e6564eedd.html Mon, 10 Apr 2017 14:09:00 +0200 Yttrande över Vinnovas slutrapport - metoder och kriterier för bedömning av prestationer och kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället Lärarnas Riksförbund avstyrker förslag om att bedömning av samverkan skall utgöra en grund för resurstill­delning till lärosätena. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeovervinnovasslutrapportmetoderochkriterierforbedomningavprestationerochkvalitetilarosatenassamverkanmeddetomgivandesamhallet.5.5bf4914b15ba496e6564ea05.html Mon, 10 Apr 2017 10:21:00 +0200 Synpunkter på remissen Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. SOU 2016:94 Lärarnas Riksförbund ställer sig generellt bakom förslag som har potential att öka elevernas närvaro i skolan och minska den frånvaron, men det bygger på att lärarnas arbetsbelastning inte ökar. Administrativa uppgifter kan med fördel skötas av annan personal, exempelvis lärarassistenter. Enligt förbundets mening hänger frånvaro till viss del ihop med hur skolan fungerar. Skolan kan bidra med förutsättningar för att närvaron ska vara så hög som möjligt. Det handlar om hur skoldagen planeras, något som utredningen pekar på, men också om upprätthållandet av ordning och studie­ro. Stökiga lektioner drabbar främst de elever med svag studiebakgrund samt elever med särskilda behov, och det är dessa elever som därmed riskerar att dra på sig frånvaro. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterparemissensaknaduppmarksammaeleversfranvaroochagerasou201694.5.a1f4ff215bd28baad6becc2.html Fri, 07 Apr 2017 16:29:00 +0200 Försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och same­skolan och från årskurs 5 i specialskolan samt kon­sekvens­utredning http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forsoksverksamhetmedbetygfranarskurs4.5.4336f0c615b3e48a638e987a.html Mon, 27 Mar 2017 16:15:00 +0200 Upphäva allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Yttrande över förslag om att upphäva Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/upphavaallmannaradomarbetetmotdiskrimineringochkrankandebehandling.5.4336f0c615b3e48a638e951d.html Mon, 06 Mar 2017 16:08:00 +0100 Organisation för etikprövning av forskning Yttrande över promemorian En ny organisation för etikprövning av forskning, Ds 2016:46 http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/organisationforetikprovningavforskning.5.4336f0c615b3e48a638e9244.html Mon, 06 Mar 2017 14:11:00 +0100 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Yttrande över delbetänkande, värna demokratin mot våldsbejakande extremism – nationell samordning och kommunernas ansvar, SOU 2016:92 http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/varnademokratinmotvaldsbejakandeextremism.5.6d2f84de15b056436854d0f8.html Mon, 06 Mar 2017 14:05:00 +0100 Synpunkter på remissen För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, SOU 2017:1 Att utredningens förslag hanteras tillsammans med Skolkommissionens slutbetänkande och att kommande myndighetsöversyn inom utbildnings­området utgår från de regionala behov som lyfts i föreliggande utredning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterparemissenforsverigeslandsbygderensammanhallenpolitikforarbetehallbartillvaxtochvalfardsou20171.5.6d2f84de15b056436854cb4c.html Mon, 06 Mar 2017 11:48:00 +0100 Yttrande över förslagen i En inkluderande kulturskola på egen grund, SOU 2016:69 Lärarnas Riksförbund avstyrker de förslag som medför en statlig byråkratisering av kulturskolan. Förbundet tillstyrker delvis förslaget om förstärkta utbildningsvägar. Förbundet tillstyrker att de insatser som föreslås också utvärderas. Förbundet tillstyrker att det upprättas övergripande nationella mål för den kommunala kulturskolan men avstyrker till vissa delar det förslag som lagts fram. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagenieninkluderandekulturskolapaegengrundsou201669.5.4d7b9f9e15ac354bd2e4058e.html Mon, 06 Mar 2017 11:14:00 +0100 Tilläggsyttrande över promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor, U2016/03475/S Lärarnas Riksförbund lämnar härmed ett tilläggsyttrande till det yttrande vi tidigare lämnat avseende förslaget till en stadieindelad timplan. Bakgrunden till detta tilläggsyttrande är att förbundet anser att det behövs en ändring i behörighetsförordningen till följd av de ändringar som görs avseende undervisning i moderna språk. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/tillaggsyttrandeoverpromemorianenstadieindeladtimplanigrundskolanochnarliggandefragoru201603475s.5.4d7b9f9e15ac354bd2e3e738.html Wed, 01 Mar 2017 23:30:00 +0100 Yttrande över promemorian Vissa skollagsfrågor - del 4 Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget med kommentar gällande registerutdragets eventuella hot mot den personliga integriteten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemorianvissaskollagsfragordel4.5.278de46815a605cbca5510e8.html Wed, 01 Mar 2017 23:30:00 +0100 Synpunkter på remissen "Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor", SOU 2016:66, från Skolkostnadsutredningen Lärarnas Riksförbunds mening är att det inte föreligger någon anledning till att gå vidare med förslagen i denna utredning före det att Skolkommissionen avlämnat sitt slutbetänkande. Det ska dock understrykas att huvudförslagen, trots det ovan sagda, går i rätt riktning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterparemissendetstammerokadtransparensochmerlikavillkorsou201666franskolkostnadsutredningen.5.278de46815a605cbca54fc85.html Wed, 01 Mar 2017 14:26:00 +0100 Yttrande över betänkandet En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) Lärarnas Riksförbund välkomnar många av utredningens förslag och anser att de sammantaget kommer att bidra till en positiv utveckling vad gäller genomströmningen. Förbundet vill dock samtidigt poängtera att de förslag som lämnats av denna utredning, såväl som av den tidigare yrkesprogramsutredningen, bör ses som en del av en bredare strategi. Att utveckla en gymnasieskola där alla elever har samma möjlighet att lyckas kräver fler och mer omfattande åtgärder än de förslag som utredningen kommit fram till. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetengymnasieutbildningforallaatgarderforattallaungaskapaborjaochfullfoljaengymnasieutbildningsou201677.5.3dcfada115aa250ddcc551d2.html Fri, 24 Feb 2017 23:30:00 +0100 Synpunkter på remissen "Ordning och reda i välfärden", SOU 2016:78 Lärarnas Riksförbund anser att utredningens huvudförslag om vinstreglering och ny tillståndsgivning för skolan är ett steg i rätt riktning. I de fall regeringen genom utvärdering kan konstatera att de föreslagna regelförändringarna inte fått avsedd effekt, måste snabbt ytterligare steg kunna vidtas. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterparemissenordningochredaivalfardensou201678.5.278de46815a605cbca552c08.html Thu, 16 Feb 2017 13:13:00 +0100 Yttrande över betänkandet Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget, (SOU 2016:4) Lärarnas Riksförbund tillstyrker utredningens förslag att i skollagen förtydliga hur skolor får bjuda in politiska partier. Att rättsläget klargörs är välbehövligt, inte minst för att rektorer och lärare ska kunna hantera vad som under många år visat sig kunna vara svåra och känsliga situationer. Det är också välkommet att utredningen betonar att politisk information i skolan inte ska ses som ett fristående moment i skolan utan som en integrerad del av undervisningen och/eller utbildningen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetpolitiskinformationiskolanettledidemokratiuppdragetsou20164.5.278de46815a605cbca54b3bf.html Thu, 16 Feb 2017 13:00:00 +0100 Yttrande över förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:13) om kursplan och kunskapskrav för ämnet dans i förberedande dansarutbildning för årskurs 4-9 i grundskolan Lärarnas Riksförbund har generellt inget att erinra mot förslaget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagtillandringiskolverketsforeskrifterskolfs201113omkursplanochkunskapskravforamnetdansiforberedandedansarutbildningforarskurs49igrundskolan.5.278de46815a605cbca54b01b.html Wed, 01 Feb 2017 13:10:00 +0100 Yttrande över betänkande av utredningen Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) Lärarnas Riksförbund kan idag konstatera att cirka 15 procent av förbundets yrkesverksamma medlemmar har sina anställningar inom friskolesektorn. Förbundet har ett antal praktiska erfarenheter och exempel på problematiken när medlem lämnar en offentlig anställning för att påbörja en privat sådan. Förbundet välkomnar således förslagen i betänkandet som på ett sätt belyser det allt mer växande behovet av att stärka skyddet för samtliga privatanställda inom skolans värld. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandeavutredningenokadinsynivalfardensou201662.5.278de46815a605cbca54b3b2.html Wed, 01 Feb 2017 13:06:00 +0100 Yttrande över remisspromemorian En flexiblare ämneslärarutbildning Lärarnas Riksförbund välkomnar att regeringen tar steg för att höja attraktiviteten i ämneslärarutbildningen och uppskattar den dialog med parterna som föregått remissförslaget. Även om flera av promemorians förslag är bra och tillstyrks av förbundet, så hade förbundet önskat att ett större helhetsgrepp tagits kring problematiken med ämneslärarutbildningen. Förbundets grundläggande inställning är därför att en samlad ämneslärarutbildning utan inriktningar är den mest fördelaktiga lösningen på sikt, inte minst för studenterna själva. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverremisspromemorianenflexiblareamneslararutbildning.5.278de46815a605cbca54b3a5.html Wed, 01 Feb 2017 13:03:00 +0100 Yttrande över promemorian Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension (DS 2016:47) Lärarnas Riksförbund ser positivt på utredningens förslag och ställer sig bakom förslaget med reservation för att vi i nuläget inte vet hur en beräkningsmodell för avdrag för pension kommer att se ut. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemoriannyaregleriarbetsloshetsforsakringenomblandannatfortroendeuppdragochuttagavpensionds201647.5.278de46815a605cbca54b398.html Mon, 16 Jan 2017 14:28:00 +0100 Yttrande över betänkandet Fokus premiepension (SOU 2016:61) Lärarnas Riksförbund välkomnar förslagen om förändringar som förenklar för medborgaren samt tryggar medborgarens pensionskapital genom bekräftelsevalen samt genom ett aktivt arbete för att få ned kostnader som drabbar spararen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetfokuspremiepensionsou201661.5.1ecb81b6159d67a95363bc90.html Mon, 16 Jan 2017 14:14:00 +0100 Delning av lagrådsremiss - En skyldighet att erbjuda lovskola Lärarnas Riksförbund vill starkt framhålla att lovskolan endast bör vara ett komplement till den vanliga undervisningen och inte får leda till att andra stödinsatser uteblir eller skjuts upp. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/delningavlagradsremissenskyldighetatterbjudalovskola.5.1ecb81b6159d67a95363af20.html Mon, 16 Jan 2017 11:45:00 +0100 Yttrande över promemorian Ändrad beräkning av livränta vid arbetsskada Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget i dess nuvarande form. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemorianandradberakningavlivrantavidarbetsskada.5.1079c04f15a1d66b5f7e7083.html Mon, 16 Jan 2017 11:01:00 +0100 Yttrande över slutbetänkandet entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, SOU 2016:72 Lärarnas Riksförbund delar utredarens bedömning att en viktig grund för all innovation och utveckling läggs i skolväsendet. Ur det perspektivet finner förbundet det anmärkningsvärt att utredaren inte fäster någon större vikt vid utvecklandet av elevernas baskunskaper och färdigheter och vilka förutsättningar lärare ges för att lyckas med skolans kunskapsuppdrag. Lärarnas Riksförbund delar inte utredarens bedömning av vilken kvalitetsmässig effekt konkurrens på skolmarknaden skulle kunna få. Inte heller delar förbundet utredarens bedömning av betydelsen av att konkurrensutsätta universitet och högskolors basanslag för forskning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverslutbetankandetentreprenorskapidettjugoforstaarhundradetsou201672.5.5959e51c159e1fd053bec201.html Mon, 09 Jan 2017 00:12:00 +0100 Synpunkter på lagrådsremissen Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Lärarnas Riksförbunds generella uppfattning är att nyanlända individer som enligt skollagen fortfarande har rätt att påbörja utbildning inom ramen för gymnasieskolan bör ha rätt att få slutföra denna utbildning inom rimlig studietid. Personer som har rätt att påbörja sin gymnasieutbildning inom vuxenutbildningens ram tillhör en enligt skollagen en annan kategori, vilket också bör gälla nyanlända. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpalagradsremissenuppehallstillstandforstudierpagymnasialniva.5.76a861e91596bd3c326d3d9f.html Wed, 21 Dec 2016 11:57:53 +0100 Remissvar gällande förslag till nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet, Ds 2016:35 Lärarnas Riksförbund tillstyrker de förslag som utredningen lägger. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/remissvargallandeforslagtillnyttregelverkfornyanlandainvandraresetableringiarbetsochsamhallslivetds201635.5.2458380515909b227e6a9a4d.html Wed, 21 Dec 2016 11:49:02 +0100 Yttrande över betänkandet På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik, SOU 2016:59 Lärarnas Riksförbund välkomnar förslaget att införa en åtgärdsgaranti i förskoleklassen, årskurs 1 och 3 i grundskolan och delar i huvudsak utredningens argumentation i frågan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetpagodagrunderenatgardsgarantiforlasningskrivningochmatematiksou201659.5.2458380515909b227e6a9401.html Wed, 21 Dec 2016 11:37:16 +0100 Yttrande över slutbetänkandet från Kommissionen mot antiziganism (SOU 2016:44) Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot utredningens förslag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverslutbetankandetfrankommissionenmotantiziganismsou201644.5.2458380515909b227e6a90da.html Wed, 21 Dec 2016 11:32:01 +0100 Yttrande över betänkandet Genomförande av tjänstepensionsdirektivet (SOU 2016:51) Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till förslaget i sin helhet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetgenomforandeavtjanstepensionsdirektivetsou201651.5.2458380515909b227e6a8971.html Tue, 20 Dec 2016 08:23:00 +0100 Remissynpunkter angående Myndigheten för delaktighetens förslag till en funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Lärarnas Riksförbund instämmer i att alla lärare behöver viss kompetens och kunskap i att utforma undervisningen så att det blir bra för elever oavsett funktionsförmåga. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/remissynpunkterangaendemyndighetenfordelaktighetensforslagtillenfunktionshinderspolitikforettjamliktochhallbartsamhalle.5.206003431594b3bbabbb2b89.html Wed, 30 Nov 2016 11:22:54 +0100 Yttrande över Skolverkets förslag till förändringar i läroplan för förskolan med anledning av regeringsuppdrag till Skolverket om nationella IT-strategier för skolväsendet Lärarnas Riksförbund tycker att det är bra att den digitala kompetensen får en tydligare framskrivning i Läroplanen för förskolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverskolverketsforslagtillforandringarilaroplanforforskolanmedanledningavregeringsuppdragtillskolverketomnationellaitstrategierforskolvasendet.5.7475dfb4158c23aa6b481ad7.html Wed, 23 Nov 2016 15:33:49 +0100 Förslag till föreskrifter om planerade studievägar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Lärarnas Riksförbund ser positivt på och tillstyrker föreskriftsförslaget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forslagtillforeskrifteromplaneradestudievagarigymnasieskolanochgymnasiesarskolan.5.4824b07e158941c2d451742d.html Mon, 21 Nov 2016 15:52:29 +0100 Yttrande över förslag till ändringar av föreskrifter om vad som krävs för behörighet i ämnet specialidrott Lärarnas Riksförbund tillstyrker Skolverkets förslag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagtillandringaravforeskrifteromvadsomkravsforbehorighetiamnetspecialidrott.5.4824b07e158941c2d4517974.html Mon, 21 Nov 2016 10:39:13 +0100 Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46) Lärarnas Riksförbund instämmer generellt i utredningens ambition när det gäller att nå en helhetslösning för elevgruppen med fokus på likvärdighet och skolans kompensatoriska roll, genom att staten i form av bland annat en stärkt roll för SPSM tar ett ökat ansvar över hela landet. Förbundet anser dock att de statliga specialskolorna under inga villkor får nedmonteras utan ska även fortsättningsvis utgöra ett tryggt alternativ för de elever som är i behov av utbildning i denna form. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/samordningansvarochkommunikationvagentillokadkvalitetiutbildningenforelevermedvissafunktionsnedsattningarsou201646.5.4824b07e158941c2d4516a44.html Mon, 21 Nov 2016 10:25:06 +0100 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Lärarnas Riksförbund välkomnar att ett förslag till slut kommit om en stadieindelad timplan för grundskolan. Förbundet har under lång tid efterfrågat detta, inte minst mot bakgrund av behovet att skapa bättre förutsättningar för likvärdig och god undervisning som kan bidra till att höja kunskapsresultaten i grundskolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/enstadieindeladtimplanigrundskolanochnarliggandefragor.5.4824b07e158941c2d451735a.html Thu, 10 Nov 2016 09:10:09 +0100 Yttrande över betänkandet Vägen in till det svenska skolväsendet, SOU 2016:35 Lärarnas Riksförbund vill understryka att snabbspårets längd kan variera stort från individ till individ. Förbundet välkomnar förslaget om att utöka omfattningen av den kompletterande utbildningen 150 högskolepoäng. Lärarnas Riksförbund vänder sig starkt mot den uteblivna konsekvensanalysen för kommunerna. Förbundets uppfattning är att studiehandledning på modersmålet måste ges prioritet före undervisning i modersmål. Denna fråga behöver snabbutredas http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetvagenintilldetsvenskaskolvasendetsou201635.5.70da1b2c15859b2dcee96c0f.html Mon, 07 Nov 2016 16:02:10 +0100 Yttrande över promemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemorianjamnkonsfordelningibolagsstyrelserds201632.5.4824b07e158941c2d4518456.html Tue, 11 Oct 2016 13:31:04 +0200 Yttrande över förslagen i Validering med mervärde, Ds 2016:24 Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak utredningens förslag http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagenivalideringmedmervardeds201624.5.766408f2157e419429feec65.html Mon, 03 Oct 2016 13:50:31 +0200 Synpunkter på remissen "Regional indelning - tre nya län", SOU 2016:48 Lärarnas Riksförbund föreslår att: Indelnings kommittén bör inbegripa grund- och gymnasieskolan i den slutliga analysen av medborgares och näringslivets behov av likvärdig, kvalitativ och effektiv utbildning Detta bör göras i samband med förslag om nya länsstyrelser och deras uppgift. Det är i denna del av kommittéuppdraget som skolanalysen hör hemma. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterparemissenregionalindelningtrenyalansou201648.5.766408f2157e419429fef33e.html Tue, 13 Sep 2016 16:01:08 +0200 Yttrande över skrivelsen "Jämställda pensioner?", Ds 2016:19 Lärarnas Riksförbund välkomnar att frågan om pensionsgapet lyfts och utreds. Förbundet vill understryka att resultatet av analysen inte förändrar de bakomliggande skälen till gapet som finns i förvärvslivet. Om eventuella kortsiktiga lösningar skall göras måste effekten av dessa övervägas mot ett intensivt och långsiktigt arbete med kvinnors löner inom alla yrken och sektorer på arbetsmarknaden. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverskrivelsenjamstalldapensionerds201619.5.10489c1d15750875e6ab4edb.html Mon, 05 Sep 2016 13:49:45 +0200 Yttrande över UKÄs rapport 2015:25, Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning Utifrån nedan anförda synpunkter ställer sig förbundet tveksamt till att dessa områden ska betonas i de olika lärarutbildningarna på det sätt som UKÄ föreslår. Förbundet anser också att ett ensidigt fokus på mäns våld mot kvinnor är lite märkligt då barn far illa av allt våld som förekommer i nära relationer, oavsett hur familjekonstellationen ser ut. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverukasrapport201525hurmanskligarattighetermansvaldmotkvinnorochvaldmotbarnbeaktasihogreutbildning.5.13475e87157118e9ffcea6b7.html Tue, 16 Aug 2016 11:30:37 +0200 Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverskolverketsforslagtillforeskrifteromobligatoriskabedomningsstodiarskurs1igrundskolanochsameskolan.5.3a3732af15679811d0abec9e.html Mon, 15 Aug 2016 14:19:00 +0200 Yttrande över promemorian Studiestartstöd - ett nytt rekryterande studiestöd Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget om att införa ett rekryterande studiestöd. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemorianstudiestartstodettnyttrekryterandestudiestod.5.206ef07b156b870fa46748c5.html Mon, 15 Aug 2016 11:51:28 +0200 Yttrande över UKÄs rapport; Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola Lärarnas Riksförbund instämmer i utredningens slutsats att det ska vara möjligt för svenska lärosäten att erbjuda MOOCs men har några synpunkter på UKÄs förslag och vill även lyfta några frågor som inte tas upp i rapporten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverukasrapportoppnanatbaseradekursermoocsisvenskhogskola.5.206ef07b156b870fa46ee046.html Mon, 15 Aug 2016 11:43:52 +0200 Yttrande över remiss-promemorian Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn, Ds 2016:21 Lärarnas Riksförbund bejakar förslaget om begränsning av möjligheten för en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn att placera barnet i ett boende i en annan kommun Förbundet avstyrker förslaget om att Migrationsverkets ansvar för att ge asylsökande sysselsättning ändras. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverremisspromemorianandringarifragaomsysselsattningforasylsokandeochkommunplaceringavensamkommandebarnds201621.5.3a3732af15679811d0abf030.html Mon, 15 Aug 2016 11:39:24 +0200 Yttrande över betänkandet SOU 2016:25 Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak utredningens förslag. Förbundet anser att många av de förslag som lyfts i betänkandet kan bidra till ett effektivare och tillförlitligare system för bedömning, uppföljning och utvärdering av elevers kunskaper med minskad administrativ börda för lärare. Förbundet vill dock betona att staten måste ta fortsatt ansvar och vidta ytterligare åtgärder för en minskad arbetsbelastning för lärarna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetsou201625likvardigtrattssakertocheffektivtettnyttnationelltsystemforkunskapsbedomning.5.206ef07b156b870fa46ecefa.html Mon, 15 Aug 2016 11:00:49 +0200 Yttrande angående remisspromemorian En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Lärarnas Riksförbund har generellt inget att invända mot att det genomförs en försöksverksamhet med betyg i årskurs 4 och 5. Förbundet har tidigare framhållit att det krävs noggranna utvärderingar av betygen i årskurs 6 innan man överväger ytterligare förändringar. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeangaenderemisspromemorianenforsoksverksamhetmedbetygfranarskurs4.5.206ef07b156b870fa46ec57e.html Thu, 07 Jul 2016 10:39:25 +0200 Yttrande över reviderade delar av vägledning för elevhälsan Lärarnas Riksförbund har inga invändningar mot förslaget från Socialstyrelsen och Skolverket. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverrevideradedelaravvagledningforelevhalsan.5.5c30c164156595ca4599fa4e.html Tue, 21 Jun 2016 14:43:44 +0200 Yttrande över betänkande EU på hemmaplan Lärarnas Riksförbund instämmer i att mer behöver göras för att öka kunskapen om EU och främja insyn, delaktighet och inflytande för individer och aktörer i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU. Däremot avstyrker förbundet förslaget om att stärka EU-nivån i undervisningen genom ytterligare förtydliganden i kurs- och ämnesplanerna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandeeupahemmaplan.5.395027981553d4f4bb38e71f.html Tue, 21 Jun 2016 14:20:31 +0200 Yttrande över betänkandet Låt fler forma framtiden! Lärarnas Riksförbund vill framhålla att flera av de förslag som utredningen presenterar redan idag är verklighet i skolan eller är möjliga att genomföra inom skolan. Det gäller till exempel det som redan framgår av skolans styrdokument när det gäller samverkan med det omgivande samhället, källkritik och innehållet i samhällskunskapsundervisningen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetlatflerformaframtiden.5.395027981553d4f4bb38dd9f.html Fri, 17 Jun 2016 15:25:23 +0200 Yttrande över trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden, SOU 2016:29 Lärarnas Riksförbund instämmer i utredarens utgångspunkt, att doktorander och unga forskare ska ha goda anställningsförhållanden och omfattas av trygghetssystemen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeovertrygghetochattraktivitetenforskarkarriarforframtidensou201629.5.792b5dce1555b6cf934be9c1.html Fri, 10 Jun 2016 09:16:44 +0200 Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om vilka ämnen som omfattas av försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning Lärarnas Riksförbund välkomnar alla goda initiativ som kan bidra till att minska lärarbristen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverskolverketsforslagtillforeskrifteromvilkaamnensomomfattasavforsoksverksamhetmedanstallningundervisskompletterandeutbildning.5.395027981553d4f4bb3aec43.html Thu, 02 Jun 2016 14:55:43 +0200 Yttrande över Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna, Ds 2016:8 Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget till lag om särskild sjukförsäkringsavgift. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverhalsovaxlingforaktivarerehabiliteringochomstallningpaarbetsplatsernads20168.5.395027981553d4f4bb38ef9b.html Thu, 02 Jun 2016 09:03:02 +0200 Yttrande över Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, Ds 2016:5 Lärarnas Riksförbund tillstyrker i stort förslagen till förändringar i Socialförsäkringsbalken som Socialdepartementet föreslår. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeovermertydlighetochaktivitetisjukochaktivitetsersattningends20165.5.395027981553d4f4bb3ae6a9.html Tue, 17 May 2016 08:53:54 +0200 Förändringar i styrdokument med anledning av regeringsuppdrag till Skolverket om nationella IT-strategier för skolväsendet Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förändringarna i styrdokumenten http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forandringaristyrdokumentmedanledningavregeringsuppdragtillskolverketomnationellaitstrategierforskolvasendet.5.6e31a1c7154c274196629f4b.html Fri, 13 May 2016 10:00:19 +0200 Yttrande över remiss av förslag till föreskrifter om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förslaget men vill se vissa ändringar och förtydliganden. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverremissavforslagtillforeskrifteromstatsbidragforhojdalonertilllarareochvissaandrapersonalkategorier.5.1e7e4952154a3730d182e7e9.html Mon, 18 Apr 2016 14:22:27 +0200 Förslag till Allmänna råd med kommentarer om utbildning på sjukhus eller institution knuten till sjukhus Lärarnas Riksförbund anser att de allmänna råden ger en god bild över verksamheten som ska bedrivas och vill därmed i huvudsak tillstyrka förslaget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forslagtillallmannaradmedkommentareromutbildningpasjukhusellerinstitutionknutentillsjukhus.5.1e43207415483e0b17286f95.html Thu, 14 Apr 2016 11:49:24 +0200 Yttrande över huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2015 SOU 2015:104 Lärarnas Riksförbund instämmer i flertalet av de slutsatser som framhållits i betänkandet. Långtidsutredningen målar upp en tydlig bild av utbildningens betydelse för Sveriges framtida välfärd och utveckling. Utbildningens vikt för ekonomisk och socialt hållbar framtid är tydlig i alla delar av utredningen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverhuvudbetankandetlangtidsutredningen2015sou2015104.5.1e43207415483e0b17282855.html Mon, 11 Apr 2016 14:07:24 +0200 Yttrande över förslag om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagomandringiuniversitetsochhogskoleradetsforeskrifteruhrfs20134omkvalificeradeochrelevantayrkeskunskaperforsarskildbehorighettillutbildningsomledertillyrkeslararexamen.5.1e43207415483e0b17286c37.html Mon, 11 Apr 2016 14:01:46 +0200 Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden, SOU 2015:91 Lärarnas Riksförbund tillstyrker Ett nationellt främjande och stöd till digitalisering Ett digitalt kompetenslyft för ledare i kommunal verksamhet En infrastruktur för att främja digitalisering http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/digitaliseringenstransformerandekraftvagvalforframtidensou201591.5.1e43207415483e0b172865f5.html Mon, 11 Apr 2016 13:47:36 +0200 Några frågor om offentlighet och sekretess, Ds 2016:2 Lärarnas Riksförbund tillstyrker att det skydd för offentliganställdas personliga förhållanden som nu gäller hos Riksdagens ombudsmän och hos myndigheter där personalen särskilt kan riskera att utsättas för våld eller annat allvarligt, även utsträcks till att gälla för alla offentliganställda att skyddet utsträcks till att också omfatta fotografiska bilder som används för intern presentation av myndighetens personal http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/nagrafragoromoffentlighetochsekretessds20162.5.1e43207415483e0b172830ac.html Thu, 24 Mar 2016 14:19:17 +0100 Yttrande över remiss av förslag till föreskrifter dels om ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare dels om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare med utländsk utbildning Lärarnas Riksförbund tillstyrker med vissa kommentarer förslagen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverremissavforslagtillforeskrifterdelsomansokanomerkannandeavyrkeskvalifikationersamtlegitimationforlarareochforskollararedelsomerkannandeavyrkeskvalifikationersamtvillkorforbehorighetochlegitimationforlararemedutlandskutbildning.5.190e384d153a8ae8db9de761.html Mon, 21 Mar 2016 14:09:55 +0100 Lärarnas Riksförbund välkomnar att Skolverket tar fram allmänna råd om hanteringen av prövningar och instämmer i stort med förslaget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverskolverketsforslagtillallmannaradmedkommentareromprovning.5.190e384d153a8ae8db9ddd0e.html Sun, 20 Mar 2016 14:14:24 +0100 Yttrande över förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:147) om statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagtillforeskrifteromandringiskolverketsforeskrifterskolfs2013147omstatsbidragtillhuvudmansominrattarkarriarstegforlarare.5.190e384d153a8ae8db9de593.html Wed, 02 Mar 2016 14:55:12 +0100 Remissvar avseende framtagande av ny kursplan i svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen på grundläggande nivå och utveckling av nationella delkurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Lärarnas Riksförbund tillstyrker de framtagna kursplanerna med undantag för följande synpunkter: http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/remissvaravseendeframtagandeavnykursplanisvenskasomandrasprakinomvuxenutbildningenpagrundlaggandenivaochutvecklingavnationelladelkurserisvenskasvenskasomandrasprakengelskaochmatematikinomkommunalvuxenutbildningpagrundlaggandeniva.5.72d41ab6153867ea01d16b22.html Mon, 29 Feb 2016 15:02:28 +0100 Lärarnas Riksförbund konstaterar att förslagen berör juridiskt komplexa frågor samtidigt som remisstiden är kort, vilket försvårar möjligheten till en djupare analys. Av den anledningen berör därför Lärarnas Riksförbunds yttrande i första hand vad förbundet anser vara de mest angelägna delarna av förslagen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverdelbetankandetokademojlighetertillmodersmalsundervisningochstudiehandledningpamodersmalsou201612.5.72d41ab6153867ea01d17115.html Mon, 29 Feb 2016 14:42:05 +0100 Yttrande över förslag till ändringsföreskrifter om kunskapskrav i grundskolan och specialskolan (läsförståelse i årskurs 1) Lärarnas Riksförbund har inga invändningar mot förslaget utan ser positivt på införandet av kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagtillandringsforeskrifteromkunskapskravigrundskolanochspecialskolanlasforstaelseiarskurs1.5.72d41ab6153867ea01d16907.html Wed, 10 Feb 2016 15:53:08 +0100 Yttrande över förutsättningarna för inrättande av huvudområdet högskolepedagogik och inrättande av en magisterexamen i högskolepedagogik vid Mälardalens högskola. Lärarnas Riksförbund gör bedömningen att det finns behov av ett högskolepedagogiskt program. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforutsattningarnaforinrattandeavhuvudomradethogskolepedagogikochinrattandeavenmagisterexamenihogskolepedagogikvidmalardalenshogskola.5.4adafb75152b697636a84ba3.html Wed, 10 Feb 2016 14:34:47 +0100 Yttrande över remiss av departementspromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom Komvux Lärarnas Riksförbund tillstyrker samtliga förslag i remisspromemorian och presenterar ett antal ställningstaganden. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverremissavdepartementspromemorianratttillbehorighetsgivandeutbildninginomkomvux.5.72d41ab6153867ea01d163fe.html Tue, 09 Feb 2016 13:41:10 +0100 Yttrande över betänkandet Utvecklad ledning av universitetet och högskolor, SOU 2015:92 Förbundet anser att flera av förslagen, till exempel om en tydligare linjestyrning, hotar den tradition av kollegialt styre, akademisk frihet och professionellt inflytande som präglat svenska universitet och högskolor. Detsamma gäller förslaget om sekretess kring rektorstillsättningar. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetutveckladledningavuniversitetetochhogskolorsou201592.5.72d41ab6153867ea01d14f0d.html Mon, 08 Feb 2016 13:31:23 +0100 Yttrande över betänkandet Välja yrke, SOU 2015:97 Förbundet välkomnar att staten har lyft gymnasieskolan och dess yrkesutbildningar till en prioriterad fråga och gör satsningar för att höja yrkesutbildningarnas status och kvalitet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetvaljayrkesou201597.5.72d41ab6153867ea01d14727.html Fri, 29 Jan 2016 16:18:50 +0100 Yttrande över betänkandet Plats för nyanlända i fler skolor, SOU 2016:9 Lärarnas Riksförbund tillstyrker samtliga förslag i remissen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetplatsfornyanlandaiflerskolorsou20169.5.545646241528f7508f7d7291.html Fri, 29 Jan 2016 16:07:55 +0100 Yttrande över promemorian Vissa timplanefrågor Lärarnas Riksförbund tillstyrker under vissa förutsättningar den föreslagna utökningen av undervisningstiden för matematikämnet i grundskolan och motsvarande skolformer. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemorianvissatimplanefragor.5.545646241528f7508f7d6cc2.html Fri, 29 Jan 2016 16:04:01 +0100 Yttrande över Betänkandet mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola Lärarnas Riksförbund instämmer i att det bör införas obligatorisk skolstart vid sex års ålder, att det bör införas en förlängd skolplikt med högst ett läsår inom ramen för grundskolan och att det bör vara obligatoriskt för huvudmannen att erbjuda lovskola för elever i grundskolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetmertidforkunskapforskoleklassforlangdskolpliktochlovskola.5.4d5024051536638a4fcdab9f.html Fri, 29 Jan 2016 15:57:42 +0100 Yttrande över betänkandet Ökad insyn i fristående skolor, SOU 2015:82 Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förslagen i remissen men kan se brister som måste beaktas. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetokadinsynifristaendeskolorsou201582.5.545646241528f7508f7d6933.html Mon, 18 Jan 2016 14:27:16 +0100 Yttrande över promemorian Slopad jämställdhetsbonus Lärarnas riksförbund tillstyrker förslaget att lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus ska upphöra att gälla vid utgången av december 2016. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemorianslopadjamstalldhetsbonus.5.51012e061525c38e8e2cf324.html Mon, 18 Jan 2016 09:24:53 +0100 Yttrande över förslag till föreskrifter om nivåplacering av kvalifikationer till den svenska referensramen SeQF http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagtillforeskrifteromnivaplaceringavkvalifikationertilldensvenskareferensramenseqf.5.51012e061525c38e8e2b6a0.html Thu, 07 Jan 2016 14:20:09 +0100 Yttrande Mål och myndighet - En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak förslagen som presenteras i remissen men anser att de måste bli mer konkreta för att verkligen kunna få en faktisk påverkan på jämställdheten. Detta gäller alla förslag som presenteras men i synnerhet delmål 3. Lärarnas Riksförbund tillstyrker att en jämställd utbildning ska finnas med som ett eget delmål men att det måste bli mer specifikt. Därför anser förbundet att förslaget ska remitteras för vidare beredning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandemalochmyndigheteneffektivstyrningavjamstalldhetspolitiken.5.51012e061525c38e8e2ce6ad.html Mon, 21 Dec 2015 11:46:13 +0100 Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier Lärarnas Riksförbund välkomnar att staten genomför en satsning på höjda lärarlöner. Det är långt kvar till att lärares löner är i nivå med jämförbara grupper, men denna satsning är ett steg på vägen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/statsbidragforhojdalonertilllarareochvissaandrapersonalkategorier.5.5e5e7b6e15233253f5448c30.html Thu, 03 Dec 2015 11:18:27 +0100 Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet, SOU 2015:56 Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak utredarens förslag och ställer sig bakom att inte förorda ett sammanfattande mått gällande livskvalitet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/farvidetbattreommattpalivskvalitetsou201556.5.5e5e7b6e15233253f5448910.html Tue, 01 Dec 2015 11:38:54 +0100 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/sarskildkompletterandepedagogiskutbildningforpersonermedforskarexamen.5.5e5e7b6e15233253f5448bb1.html Mon, 30 Nov 2015 12:00:00 +0100 Skolverkets förslag till allmänna råd om utbildning för nyanlända elever Lärarnas Riksförbund är positivt till förändringarna i skollagen, men tycker att det är oerhört viktigt att den nödvändiga kompetensutvecklingen är finansierad fullt ut. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/skolverketsforslagtillallmannaradomutbildningfornyanlandaelever.5.6dbac591514b10de30c7ca9.html Mon, 30 Nov 2015 11:28:05 +0100 Research quality evaluation in Sweden - FOKUS rörande modell för resursfördelning till universitet och högskolor Lärarnas Riksförbund anser att många av de mål som Vetenskapsrådet anser sig kunna uppnå med det nya systemet är eftersträvansvärda, men att modellen både är för krånglig och dyr. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/researchqualityevaluationinswedenfokusrorandemodellforresursfordelningtilluniversitetochhogskolor.5.5e5e7b6e15233253f5448a26.html Tue, 24 Nov 2015 12:00:00 +0100 Förslag till kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse Yttrande över förslag till kunskapskrav för godtagbara kunskaper i läsförståelse inom ämnena svenska och svenska som andra språk i slutet av årskurs 1 i grundskolan, sameskolan och specialskolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forslagtillkunskapskravforgodtagbarakunskaperilasforstaelse.5.6dbac591514b10de30c91e9.html Fri, 13 Nov 2015 15:22:37 +0100 Förslag inom socialförsäkringen Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) föreslås få ett utökat tillsynsansvar genom generell tillsyn samt att det allmänna ombudet inom socialförsäkringen föreslås flyttas till ISF från Försäkringskassan. Förslaget innebär också att ISF får hantera enskilda klagomål. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forslaginomsocialforsakringen.5.4c6f918a150c4408bda546f8.html Mon, 09 Nov 2015 17:41:03 +0100 Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Förbundet ser positivt på förslaget till nya föreskrifter och allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar. Förbundet anser att de förtydliganden som det nya förslaget innebär kommer att leda till en mer likvärdig och tydligare arbetsprocess vilket leder till bättre förutsättningar för att få ungdomar att återgå till utbildningen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/kommunernasaktivitetsansvarforungdomar.5.65eccfb715118e644f4a4bf2.html Fri, 06 Nov 2015 17:46:22 +0100 En stärkt yrkeshögskola — ett lyft för kunskap Förbundet tillstyrker promemorians förslag http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/enstarktyrkeshogskolaettlyftforkunskap.5.65eccfb715118e644f4a5172.html Fri, 06 Nov 2015 15:21:43 +0100 Yttrande över betänkandet Högre utbildning under tjugo år, SOU 2015:70 Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande. Lärosäten måste i samverkan med skolhuvudmännen erbjuda en systematisk, strategisk, kompetensutveckling för lärare. Examensrätterna för ämneslärarutbildningen behöver ses över så att dimensionering av antalet studenter i respektive ämne blir möjlig. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandethogreutbildningundertjugoarsou201570.5.1accf964150eeda49c969c43.html Wed, 04 Nov 2015 15:18:01 +0100 En kommunallag för framtiden Utgångspunkten för den totalöversyn av kommunallagen som ägt rum är en ramlag som utgår från ett medborgarperspektiv. Denna utgångspunkt bejakas till fullo av Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/enkommunallagforframtiden.5.4c6f918a150c4408bda19ca3.html Mon, 02 Nov 2015 15:44:55 +0100 Boverkets förslag till föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Lärarnas Riksförbund välkomnar Boverkets förslag till föreskrifter och ser positivt på de krav och formulär som föreslås användas samt att huvudmannen avkrävs dokumentation över elevskyddsombudens delaktighet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/boverketsforslagtillforeskrifteromstatsbidragforattrustauppskollokaler.5.4c6f918a150c4408bda193c3.html Mon, 02 Nov 2015 15:23:20 +0100 Förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forslagtilluniversitetsochhogskoleradetsforeskrifter.5.4c6f918a150c4408bda1863a.html Mon, 02 Nov 2015 14:43:17 +0100 Förslag till föreskrifter om nationella prov Förslag till föreskrifter om nationella prov i grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare 2016/2017. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forslagtillforeskrifteromnationellaprov.5.4c6f918a150c4408bda1808c.html Mon, 26 Oct 2015 16:21:09 +0100 Yttrande över förslagen i SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet Förbundet tillstyrker samtliga förslag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagenisokstatsbidragforokadkvalitet.5.1b53dbb8150997befcf3e854.html Mon, 26 Oct 2015 16:12:49 +0100 Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan Förbundet ställer sig positivt till förslaget att införa en förstärkt utbildningsgaranti för elever i fristående gymnasieskolor samt till precisering av nuvarande bestämmelser om rätt att fullfölja utbildning hos enskild huvudman. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forslagomutbildningsgarantiigymnasieskolan.5.1b53dbb8150997befcf3e202.html Wed, 14 Oct 2015 14:27:29 +0200 Förbundet anser att övergången mellan olika skolformer ställer höga krav på överlämningen mellan ansvarig personal och vill därför i stor utsträckning bejaka Skolverkets förslag för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan den aktör som lämnar över och den aktör som tar vid ansvaret för enskild elev. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forandringarilaroplanenomforskoleklassochfritidshem.5.f944f281504e6c374b81e82.html Thu, 01 Oct 2015 11:38:33 +0200 Betänkandet Rektorn och styrkedjan De synpunkter som härmed avlämnas ligger i linje med förbundets övergripande målsättning – en nationell kunskapsskola. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/betankandetrektornochstyrkedjan.5.2f5523dd15021dcceae4c7d.html Thu, 01 Oct 2015 11:30:56 +0200 Statligt stöd till civila samhället Förbundet har tagit ställning till förordningarna: statsbidrag till organisationer som företräder homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet och uttryck, statsbidrag för verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans samt statsbidraget för avhopparverksamheten Exit. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/statligtstodtillcivilasamhallet.5.2f5523dd15021dcceae4abd.html Fri, 25 Sep 2015 10:20:37 +0200 Försöksverksamhet med lämplighetsprövning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning. Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över ovan rubricerat förslag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forsoksverksamhetmedlamplighetsprovningvidantagningtilllararochforskollararutbildning.5.1f63f76114fdfa52e3ab82b4.html Fri, 25 Sep 2015 10:01:38 +0200 Gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Förbundet instämmer i bedömningen att dagens system med mottagandet av nyanlända inte är långsiktigt hållbart då allt fler flyktingar beviljas uppehållstillstånd i Sverige. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/gemensamtansvarformottagandeavnyanlanda.5.1f63f76114fdfa52e3ab7aa3.html Fri, 25 Sep 2015 10:00:13 +0200 Mer trygghet och bättre försäkring Lärarnas Riksförbund har i yttrande över promemorian Anmälningsskyldighet påpekat att förbundet har ett antal egna exempel och negativa praktiska erfarenheter från att såväl offentliga som enskilda arbetsgivare medvetet missbrukar möjligheterna till visstidsanställningar. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/mertrygghetochbattreforsakring.5.4bad43ad14ef62a6e33dc108.html Mon, 21 Sep 2015 09:14:13 +0200 Skapa tilltro, SOU 2015:46 Lärarnas Riksförbund ser positivt på förslagen att ge Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) föreslås få ett utökat tillsynsansvar genom generell tillsyn samt att det allmänna ombudet inom socialförsäkringen föreslås flyttas till ISF från Försäkringskassan.  Förslaget innebär en demokrati- och offentlighetsvinst som Lärarnas Riksförbund välkomnar. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/skapatilltrosou201546.5.2b541e3015174613e8a298e9.html Tue, 04 Aug 2015 14:00:50 +0200 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Lärarnas Riksförbund har i yttrande över promemorian Anmälningsskyldighet påpekat att förbundet har ett antal egna exempel och negativa praktiska erfarenheter från att såväl offentliga som enskilda arbetsgivare medvetet missbrukar möjligheterna till visstidsanställningar. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/skarptaatgardermotmissbrukavtidsbegransadeanstallningar.5.4bad43ad14ef62a6e33ab70.html Thu, 02 Jul 2015 09:55:15 +0200 En fungerande matchningsprocess mellan arbetstagare och arbetsgivare har blivit allt viktigare för en välfungerande arbetsmarknad.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/matchningsanstallningennyavagartilljobb.5.27eac97e14e31bcf93787535.html Thu, 02 Jul 2015 08:45:34 +0200 För kvalitet – Med gemensamt ansvar För närvarande finns en osäkerhet hos Försäkringskassans handläggare om när en försäkringsmedicinsk utredning bör ske och hur den ska tolkas. Dessutom saknas ofta kunskap kring nyttan av de försäkringsmedicinska utredningarna, då forskning saknas på detta område. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forkvalitetmedgemensamtansvar.5.27eac97e14e31bcf93759b4a.html Tue, 30 Jun 2015 14:09:04 +0200 Moderniserad studiehjälp Förbundet ställer sig positivt till den föreslagna struktureringen av studiehjälp som innebär att studiebidraget renodlas till enbart ett utbildningspolitiskt stöd utan familjepolitiska tillägg och att det i stället inrättas ett nytt bidrag till gymnasieelever från ekonomiskt svaga familjer samt till gymnasieelever som har barn. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/moderniseradstudiehjalp.5.27eac97e14e31bcf937599fb.html Tue, 30 Jun 2015 14:08:43 +0200 Lärarnas Riksförbund bedömer att arbetsgruppens förslag att begränsningen av förmånstiden med sjukpenning på fortsättningsnivån till 550 dagar ska avskaffas, är bra. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/avskaffandeavdenbortretidsgransenisjukforsakringen.5.27eac97e14e31bcf93759356.html Tue, 02 Jun 2015 10:38:53 +0200 Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen Förbundet ser mycket positivt på hur principer och formuleringar samordnats mellan Universitets- och högskolrådet och Skolverket. Detta ger goda förutsättningar för en rättssäker hantering av blivande yrkeslärare vid ansökan om lärarlegitimation. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/kvalificeradeochrelevantayrkeskunskaperforsarskildbehorighettillutbildningsomledertillyrkeslararexamen.5.601cc6c214dbaf26e5f96bd8.html Mon, 01 Jun 2015 10:55:38 +0200 Förslag på ändring i föreskrifter i gymnasiesärskolan Lärarnas Riksförbund rekommenderar samtliga föreslagna ändringar. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forslagpaandringiforeskrifterigymnasiesarskolan.5.601cc6c214dbaf26e5f9725f.html Mon, 25 May 2015 10:17:27 +0200 Krav på privata aktörer i välfärden Förbundet rekommenderar samtliga förslag i remissen rörande skolväsendet. Däremot anser Lärarnas Riksförbund att de krav på de privata aktörerna som presenteras är långt ifrån tillräckliga. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/kravpaprivataaktorerivalfarden.5.601cc6c214dbaf26e5f95d63.html Mon, 18 May 2015 16:30:10 +0200 Hantering och genomförande av nationella prov Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/hanteringochgenomforandeavnationellaprov.5.68b415214d79d1fff86f0bd.html Mon, 18 May 2015 10:12:51 +0200 Yttrande över remiss av föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter om dansarutbildningen Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på remiss av föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:12, 2011:14, 2011:15, 2011:16 och 2011:17) om bedömningsgrunder för de färdighetsprov som ska utgöra grund för antagning till dansarutbildningen, om examensmål för yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan, om kurser för yrkesdansarutbildningen, om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansgestaltning och om ämnesplan och kunskapskrav för ämnet dansteknik i yrkesdansarutbildningen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverremissavforeskrifteromandringiskolverketsforeskrifteromdansarutbildningen.5.68b415214d79d1fff86ed6f.html Wed, 06 May 2015 14:24:44 +0200 Yttrande över Promemorian En mer flexibel ämneslärarutbildning Lärarnas Riksförbund bedömer att förslagen inte kommer att rätta till den bristande attraktiviteten i inriktningen mot årskurserna 7–9. Därför avstyrker vi förslagen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemorianenmerflexibelamneslararutbildning.5.7a3fe01114d1d8d4041569f5.html Wed, 15 Apr 2015 14:11:20 +0200 Lärarnas Riksförbund är positivt till självvärdering och att ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet ska vila på lärosätena. Det finns dock en risk att verkliga kvalitetsproblem inte synliggörs varför det även fortsatt är viktigt med särskilda granskningar av vissa områden, inte minst för att kunna avgöra om kraven för att inneha examensrätt för olika utbildningar uppfylls. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagenipromemoriankvalitetssakringavhogreutbildning.5.7a3fe01114d1d8d404172205.html Wed, 15 Apr 2015 13:56:38 +0200 Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över förslagen i rubricerad promemoria. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagenipromemorianoversynavfolkhogskollararexamen.5.7a3fe01114d1d8d404120da7.html Tue, 24 Mar 2015 14:49:24 +0100 Remissvar: Konsekvensutredning om föreskrifter för elevmedverkan genom elevskyddsombud Skolverket anser att deras föreskrifter från 2004 om elevmedverkan i skolans arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud, behöver uppdateras. Lärarnas Riksförbund har getts möjlighet att yttra sig gällande detta förslag till föreskrifter. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/remissvarkonsekvensutredningomforeskrifterforelevmedverkangenomelevskyddsombud.5.551001ad14c2ba67216a693a.html Tue, 24 Mar 2015 14:38:58 +0100 Remissvar: Poängplan och ämnesplan i ett fjärde tekniskt år i gymnasiet Yttrande över remiss av förslag på: Föreskrifter om poängplan och föreskrifter om ämnesplaner för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan Föreskrifter om ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:55) om kurser för teknikprogrammet och föreskrifter om ändringar av Skolverkets föreskrifter om ämnesplaner http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/remissvarpoangplanochamnesplaniettfjardeteknisktarigymnasiet.5.551001ad14c2ba67216a6131.html Tue, 24 Mar 2015 11:57:12 +0100 Yttrande över förslag till en jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna Lärarnas Riksförbud har givits möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets promemoria Ds 2015:6, i vilken beräkningsförändringar för balanstalet samt ett tillämpande av ett mer aktuellt inkomstindex föreslås. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagtillenjamnareochmeraktuellutvecklingavinkomstpensionerna.5.7519c52414ccdcce11f2b21d.html Tue, 24 Mar 2015 11:42:56 +0100 Yttrande över promemorian ”ytterligare en månad inom föräldraförsäkringen reserveras för vardera föräldern”, Ds 2015:8 Lärarnas Riksförbund ser positivt på utredningens ambition att ytterligare stärka arbetet för jämställdhet mellan könen, såväl på arbetsmarknaden som i hemmet. Lärarnas Riksförbund anser dock att utredningens ambition är för lågt ställd. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemorianytterligareenmanadinomforaldraforsakringenreserverasforvarderaforaldernds20158.5.7519c52414ccdcce11f2aa97.html Mon, 02 Mar 2015 16:31:11 +0100 Synpunkter på delning av förordning: Nationella prov i årskurs 6 Lärarnas Riksförbund har lämnat synpunkter på tidigare förslag. Av detta framgår att förbundet inte alls delar uppfattningen att förslaget inte behöver föregås av en konsekvensutredning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpadelningavforordningnationellaproviarskurs6.5.6120fa2314bfc65a0ede55a.html Tue, 24 Feb 2015 16:26:57 +0100 Synpunkter på delning av förordning om nationella prov i grundskolan Lärarnas Riksförbund har ombetts inkomma med synpunkter på rubricerad delning av förordning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpadelningavforordningomnationellaprovigrundskolan.5.6120fa2314bfc65a0ede427.html Mon, 23 Feb 2015 15:34:33 +0100 Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverskolverketsforslagtillrevideradeforslagpaexamensmalforvidareutbildningiformavettfjardeteknisktarigymnasieskolan.5.3d6a70d914bcd76b33e8fec2.html Fri, 20 Feb 2015 10:12:44 +0100 Yttrande över förslag till ny modell för utvärdering av utbildning på forskarnivå Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagtillnymodellforutvarderingavutbildningpaforskarniva.5.59a4817414b9e5485aa2825f.html Wed, 04 Feb 2015 15:28:12 +0100 Lärarnas Riksförbund har getts möjlighet att yttra sig om innehållet i betänkandet Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetinbyggdintegritetinominspektionenforsocialforsakringen.5.3d6a70d914bcd76b33e60d69.html Mon, 19 Jan 2015 08:35:43 +0100 Yttrande över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning Lärarnas Riksförbund har getts möjlighet att yttra sig över betänkandet Unik kunskap genom registerforskning. Förbundet yttrar sig enbart om de delar av betänkandet som kan få betydelse för skolväsendet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetunikkunskapgenomregisterforskning.5.460c876c14b3d64c3af50ffb.html Tue, 09 Dec 2014 09:47:46 +0100 En förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas maximalt är att de får minst den undervisningstid de har rätt till, och att rätt utbildade lärare bedriver undervisningen. Av den anledningen har Lärarnas Riksförbund länge hävdat för att grundskolans timplan ska stadieindelas. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/utdragurredovisningavuppdragatttaframforslagtillstadieindeladtimplanforgrundskolan.5.746d5c8c14a2bf37ffeb42d.html Mon, 01 Dec 2014 13:46:09 +0100 Vissa skollagsfrågor del 2 Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss från utbildningsdepartementet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/vissaskollagsfragordel2.5.10c88677149fb01db4134aad.html Fri, 14 Nov 2014 17:12:39 +0100 Redovisning av uppdrag att ta fram förslag till stadieindelad timplan för grundskolan Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/redovisningavuppdragatttaframforslagtillstadieindeladtimplanforgrundskolan.5.52201e4149df0cd01e44c8f.html Wed, 05 Nov 2014 18:33:12 +0100 Internationella skolor Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/internationellaskolor.5.5bc4ab6b149ad2df7727179f.html Tue, 04 Nov 2014 17:25:28 +0100 En bättre skolstart för alla: bedömning och betyg för progression i lärandet (U 2014:C) Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remisspromemoria. Förbundet delar utredningens inriktning om att ytterligare insatser behöver göras i grundskolan för att öka förutsättningarna för alla elever att inhämta basfärdigheterna, och på så vis klara grundskolan som helhet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/enbattreskolstartforallabedomningochbetygforprogressionilarandetu2014c.5.5bc4ab6b149ad2df77271627.html Tue, 04 Nov 2014 16:33:20 +0100 Förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag och har följande synpunkter som särskilt tar sikte på lärares arbetssituation. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forslagtillforeskrifteromorganisatoriskochsocialarbetsmiljosamtallmannaradomtillampningenavforeskrifterna.5.79d3b8901497c85f608c9304.html Wed, 01 Oct 2014 15:19:56 +0200 Yttrande över betänkandet Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig över arbetsmarknadsdepartementets förslag till ovan rubricerade betänkande. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetregisterutdragiarbetslivetsou201448.5.28d495d8148cd6a191e9a7ae.html Tue, 30 Sep 2014 14:14:09 +0200 Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/kvalificeradeochrelevantayrkeskunskaperforsarskildbehorighettillutbildningsomledertillyrkeslararexamen.5.28d495d8148cd6a191e9a342.html Tue, 30 Sep 2014 11:30:23 +0200 Ändringar i föreskrifter rörande yrkesämnen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt behörighet för undervisning Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/andringariforeskrifterrorandeyrkesamnenigymnasieskolanochgymnasiesarskolansamtbehorighetforundervisning.5.28d495d8148cd6a191e962ff.html Fri, 26 Sep 2014 11:24:46 +0200 Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss från utbildningsdepartementet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/avskaffadaldersavskrivningforstudielanochaterkravavstudiemedel.5.28d495d8148cd6a191e9605d.html Tue, 23 Sep 2014 11:40:33 +0200 En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag. Förbundet tar bara ställning till de delar som berör grund- och gymnasieskolan samt motsvarande vuxen- och särskoleformer. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/ennationellreferensramforkvalifikationerforlivslangtlarande.5.28d495d8148cd6a191e9667c.html Tue, 23 Sep 2014 10:20:46 +0200 Yttrande över betänkandet Visselblåsare — Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31) Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig över arbetsmarknadsdepartementets förslag till ovan rubricerade betänkande. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetvisselblasarestarktskyddforarbetstagaresomslarlarmsou201431.5.4c59c24c148fbc06d855d7a0.html Mon, 22 Sep 2014 11:32:14 +0200 Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remisspromemoria. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/larlingsutbildningocharbetsplatsforlagtlarandeinomgymnasieskolanochgymnasiesarskolan.5.28d495d8148cd6a191e96200.html Mon, 22 Sep 2014 10:00:40 +0200 Yttrande över delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst — en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande. Remissvaret inleds med en sammanfattning av förbundets synpunkter, därefter lämnas specifika kommentarer till betänkandets olika delar. Remissvaret behandlar endast betänkandets femte kapitel, Digitaliseringens möjligheter behöver uppmärksammas inom skola och undervisning . http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverdelbetankandetendigitalagendaimanniskanstjanstenljusnandeframtidkanblivarsou201413.5.4c59c24c148fbc06d855d52d.html Fri, 12 Sep 2014 11:18:18 +0200 Examenspremier till vissa lärare Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget men anser att det bör vara en tjänstgöringsskyldighet kopplad till examenspremien. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/examenspremiertillvissalarare.5.3c677a17148540612ce6f046.html Tue, 09 Sep 2014 15:00:38 +0200 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss (SOU 2014:41). http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/nyaregleromaktivaatgardermotdiskriminering.5.28d495d8148cd6a191e13401.html Wed, 03 Sep 2014 09:00:58 +0200 Utvärdering för utveckling — om utvärdering av skolpolitiska reformer Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/utvarderingforutvecklingomutvarderingavskolpolitiskareformer.5.3c677a17148540612ce5d3b.html Thu, 21 Aug 2014 09:19:50 +0200 Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet  — ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över förslaget om hur det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet ska genomföras i svensk rätt och förvaltning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoveryrkeskvalifikationsdirektivetettsamlatgenomforandesou201419.5.3115c2b8147cf6174dadb939.html Tue, 19 Aug 2014 09:25:29 +0200 Yttrande över promemorian Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemoriantidningen8sidorsmojligaframtid.5.46f13cab1480196959e50a43.html Thu, 19 Jun 2014 10:51:37 +0200 Utbildning för elever i samhällsvård, sjukhusundervisning och fjärrundervisning Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. Förbundet uppehåller sig i detta remissvar endast vid det som handlar om fjärrundervisning. I övrigt har förbundet inget att erinra. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/utbildningforeleverisamhallsvardsjukhusundervisningochfjarrundervisning.5.4ec6d6ef146f5d461a08418f.html Tue, 10 Jun 2014 09:36:03 +0200 Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till föreskrifter. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagtillandringarforintroduktionsperiod.5.519d3fd514668095f2ebf995.html Mon, 12 May 2014 15:29:45 +0200 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/arbetemedextraanpassningarsarskiltstodochatgardsprogram.5.ccef881145df90f2ab57aa0.html Wed, 07 May 2014 12:00:00 +0200 Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över förslaget avseende allmänna råd med kommentarer för fritidshemmet och vill anföra följande synpunkter. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandegallanderemissavallmannaradmedkommentarerforfritidshemmet.5.4b3dda48145ae356551e1ee6.html Tue, 29 Apr 2014 14:37:39 +0200 Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerad förslagspromemoria. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverpromemoriariksinternatskolor.5.4b3dda48145ae35655116c50.html Tue, 29 Apr 2014 09:00:43 +0200 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig över justitiedepartementets förslag till ovan rubricerade betänkande (SOU 2013:79). http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/starktmeddelarskyddforprivatanstalldaioffentligtfinansieradverksamhet.5.2bc88f14556e7b94335a6d.html Fri, 11 Apr 2014 10:00:00 +0200 Fler betygssteg inom verksamhetsförlagd del Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att att yttra sig över förordningsändring gällande fler betygssystem i verksamhetsförlagd kurs inom lärarutbildningen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/flerbetygssteginomverksamhetsforlagddel.5.2bc88f14556e7b943350a8.html Mon, 07 Apr 2014 12:08:14 +0200 Introduktionsperiod och legitimation för lärare/förskollärare Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/introduktionsperiodochlegitimationforlarareforskollarare.5.eb57f7a1452cf2a621736b8.html Fri, 04 Apr 2014 12:00:00 +0200 Förslag till ändringar i ämnet hälsa Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på Skolverkets förslag till ändringar i ämnet hälsa mm. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forslagtillandringariamnethalsa.5.eb57f7a1452cf2a6217320f.html Mon, 24 Mar 2014 12:00:00 +0100 Skolverkets förslag till föreskriftsförändringar för diverse gymnasieprogram Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/skolverketsforslagtillforeskriftsforandringarfordiversegymnasieprogram.5.43331682144f915d9f1518.html Mon, 24 Mar 2014 09:00:00 +0100 Skolverkets föreskrifter om betygskatalog i vuxenutbildningen Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande (dnr 6.1.2-2014:296-298). http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/skolverketsforeskrifterombetygskatalogivuxenutbildningen.5.43331682144f915d9f14ed.html Wed, 05 Mar 2014 09:00:00 +0100 Svenska för invandrare — valfrihet, flexibilitet och individanpassning Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande (SOU 2013:76). http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/svenskaforinvandrarevalfrihetflexibilitetochindividanpassning.5.43331682144f915d9f14a1.html Fri, 31 Jan 2014 15:58:56 +0100 Unga som varken arbetar eller studerar Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande (SOU 2013:74) http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/ungasomvarkenarbetarellerstuderar.5.7acfbbb8143e510c719426.html Fri, 31 Jan 2014 15:55:57 +0100 Vissa skollagsfrågor del 1 Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerad remisspromemoria. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/vissaskollagsfragordel1.5.7acfbbb8143e510c7193f1.html Fri, 31 Jan 2014 15:54:55 +0100 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat ändringsförslag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/andraderegleromintroduktionsperiodochlegitimationforlarareochforskollarare.5.7acfbbb8143e510c7193b9.html Tue, 14 Jan 2014 14:26:30 +0100 Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på betänkandet Lättläst (SOU2013:58). http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetlattlast.5.33ff18db142a8cb2f3b8a3e.html Mon, 13 Jan 2014 15:19:45 +0100 Lärarnas Riksförbund har tagit del av förslagen till ändringar i Skolverkets föreskrifter 2011:35, 36 och 37. Förbundet har inga invändningar mot de föreslagna ändringarna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpaforslagtillandringariskolverketsforeskrifter.5.33ff18db142a8cb2f3b8a28.html Fri, 10 Jan 2014 15:10:10 +0100 Lärarnas Riksförbund har getts möjlighet att yttra sig över promemorian från Arbetsmarknadsdepartementet ”Ändring i lagen (2208:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete”. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forslagtillandringilagenomratttillledighetforattpagrundavsjukdomprovaannatarbete.5.33ff18db142a8cb2f3b89e9.html Wed, 08 Jan 2014 14:56:12 +0100 Lärarnas Riksförbund har getts tillfälle att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till nya allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga, Dnr 17906/2013. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeomsocialstyrelsensforslagtillallmannaradomsocialnamndensansvarforbarnochunga.5.33ff18db142a8cb2f3b89b9.html Fri, 20 Dec 2013 11:24:25 +0100 Nordisk kvalitetsmärkning för förskolor och skolor Synpunkter på Nordiska Rådets medlemsförslag A 1608/medborgare om upprättande av en nordisk kvalitetsmärkning för förskolor och skolor, baserat på lärares och pedagogers aktiva arbete med likabehandling och jämställdhet http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/nordiskkvalitetsmarkningforforskolorochskolor.5.33ff18db142a8cb2f3b59bd.html Mon, 09 Dec 2013 08:09:30 +0100 Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet — behörighetskrav för rektorer och förskolechefer Lärarnas Riksförbund välkomnar Skolinspektionens promemoria som ger handledning om hur tolkningen av skollagens bestämmelser kring pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet bör gå till.  http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/pedagogiskinsiktgenomutbildningocherfarenhetbehorighetskravforrektorerochforskolechefer.5.33ff18db142a8cb2f3b598b.html Mon, 25 Nov 2013 11:16:00 +0100 Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att yttra sig över promemorians förslag http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverds201359atgarderinomaktivitetsstodetmm.5.33ff18db142a8cb2f3b59a0.html Mon, 18 Nov 2013 13:59:16 +0100 Synpunkter på remissen Friskolorna i samhället Lärarnas Riksförbund förespråkar ett annat styr- och finansieringssystem för skolan, som på ett bättre sätt skulle lösa de problem som friskolekommitténs förslag vill lösa. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterparemissenfriskolornaisamhallet.5.57e260f51422dfbdf3f38fd.html Mon, 11 Nov 2013 10:51:42 +0100 Revidering av allmänna råd om arbetet med studie- och yrkesvägledning Lärarnas Riksförbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på Skolverkets remiss Allmänna råd med kommentarer om arbete med studie- och yrkesvägledning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/revideringavallmannaradomarbetetmedstudieochyrkesvagledning.5.57e260f51422dfbdf3f2937.html Mon, 11 Nov 2013 10:10:33 +0100 Revidering av allmänna råd om arbetet med studie- och yrkesvägledning Lärarnas Riksförbund anser att krafttag måste tas för att förbättra förutsättningarna för studie- och yrkesvägledningen i den svenska skolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/revideringavallmannaradomarbetetmedstudieochyrkesvagledning.5.57e260f51422dfbdf3f2a42.html Thu, 07 Nov 2013 11:44:57 +0100 Revidering av föreskrifter om statsbidrag till huvudmän som inrättar karriärsteg för lärare Förbundet anser att Skolverkets förslag till förändring av föreskriften i huvudsak är bra. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/revideringavforeskrifteromstatsbidragtillhuvudmansominrattarkarriarstegforlarare.5.57e260f51422dfbdf3f29c9.html Wed, 06 Nov 2013 13:39:18 +0100 Bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/bedomningochbetygssattninginomvuxenutbildningen.5.33ff18db142a8cb2f3b5a4f.html Tue, 05 Nov 2013 14:05:54 +0100 Förlag till ändring i Skolverkets föreskrifter om ansökan om legitimation Förbundet tillstyrker de föreslagna ändringarna i Skolverkets förslag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forlagtillandringiskolverketsforeskrifteromansokanomlegitimation.5.57e260f51422dfbdf3f1417.html Mon, 04 Nov 2013 15:19:15 +0100 Arbetsmiljöverket — Förslag till föreskrifter med sanktionsavgifter Sanktionsutredningen (SOU 2011:57) har uppmärksammat ett behov av effektivare sanktioner inom arbetsmiljöområdet. Riksdagen har beslutat, att sanktionsavgifter i stor utsträckning ska ersätta straffsanktioner. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/arbetsmiljoverketforslagtillforeskriftermedsanktionsavgifter.5.57e260f51422dfbdf3f14c5.html Mon, 04 Nov 2013 11:22:32 +0100 Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning Lärarnas Riksförbund ser en vinst i att de som deltar i den gymnasiala lärlingsutbildningen uppmuntras att delta även i det sociala livet på arbetsplatsen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/kostnadsersattningtilleleverigymnasiallarlingsutbildning.5.57e260f51422dfbdf3f29a1.html Mon, 04 Nov 2013 11:19:01 +0100 Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända Förbundet bejakar förslaget om krav för nyanlända att acceptera erbjudet lämpligt arbete. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/okatfokuspaarbeteforvissanyanlanda.5.57e260f51422dfbdf3f2985.html Mon, 04 Nov 2013 11:01:38 +0100 Högskolestiftelser — en ny verksamhetsform Förbundet avvisar förslaget om införande av en ny särskild stiftelseform för högskolor. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/hogskolestiftelserennyverksamhetsform.5.57e260f51422dfbdf3f2969.html Mon, 04 Nov 2013 10:52:43 +0100 Gymnasieingenjörsutbildning - ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan Förbundet delar utredningens bedömning att ett permanent fjärde tekniskt år bör ges som en fristående utbildning från det tekniska programmet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/gymnasieingenjorsutbildningettfjardeteknisktarigymnasieskolan.5.57e260f51422dfbdf3f2952.html Thu, 31 Oct 2013 13:43:57 +0100 Skolverkets remiss allmänna råd för utvecklingssamtalet Lärarnas Riksförbund har två synpunkter på Skolverkets remiss allmänna råd med kommentarer för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/skolverketsremissallmannaradforutvecklingssamtalet.5.57e260f51422dfbdf3f12ce.html Tue, 22 Oct 2013 10:54:42 +0200 SIS - svensk standard 11425 Arbetsmiljöindikatorer Arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För att arbetsmiljöarbetet ska uppnå positiva resultat, behövs systematik och rutiner. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/sissvenskstandard11425arbetsmiljoindikatorer.5.57e260f51422dfbdf3f125a.html Tue, 08 Oct 2013 10:24:54 +0200 En ny ungdomspolitik Lärarnas Riksförbund har vid en genomgång av utredningen kunnat konstatera att den inte alls berör den roll skolan spelar för att forma ungdomarna http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/ennyungdomspolitik.5.57e260f51422dfbdf3f2d25.html Mon, 07 Oct 2013 16:41:33 +0200 Tid för undervisning, Ds 2013:50 Lärarnas Riksförbund tillstyrker inriktningen i de förslag som presenteras i remisspromemorian. Det är viktigt att en omfördelning av tid och energi görs till förmån för att öka kvaliteten i undervisningen och på faktiska stödinsatser, på bekostnad av mängden dokumentation. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/tidforundervisningds201350.5.57e260f51422dfbdf3ff67.html Thu, 26 Sep 2013 14:12:36 +0200 Privata utförare — Kontroll och insyn (SOU 2013:53) Delbetänkandet belyser på ett utmärkt sätt den problematik som utvecklats runt privata utförare och behovet av kontroll och insyn inom ramen för Utredningen om en kommunallag för framtiden. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/privatautforarekontrollochinsynsou201353.5.1e3ea91314226a7228866e.html Wed, 25 Sep 2013 16:26:03 +0200 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (SOU 2013:20) Lärarnas Riksförbund anser att utredningen lämnar många bra förslag för utvecklingen av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/kommunalvuxenutbildningpagrundlaggandenivasou201320.5.57e260f51422dfbdf3fee4.html Mon, 23 Sep 2013 15:11:21 +0200 Yttrande över förslag om dialog avseende rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer Lärarnas Riksförbund anser inte att den beskrivning av tillvägagångssätt som beskrivs i departementsförslaget kan kallas för en modell då det inte ställs några krav på vilka utgångspunkter som ska gälla för de fattade besluten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagomdialogavseenderekryteringsmalforenjamnarekonsfordelningblandprofessorer.5.62e237d31411d03ebbe2cb1.html Mon, 23 Sep 2013 15:06:34 +0200 Yttrande över betänkandet Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverbetankandetarbetshjalpmedelochforsakringsskyddforarbetepalikavillkorsou201292.5.62e237d31411d03ebbe2c9a.html Tue, 17 Sep 2013 06:36:20 +0200 Arbetsmiljöverkets rapportsvar gällande bestämmelserna i direktiv 89/391/EEG och över 20 andra arbetsmiljödirektiv Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på ovan rubricerad rapport. Arbetsmiljölagstiftningen i Sverige utvecklas ständigt. Även Arbetarskydds-styrelsens/Arbetsmiljöverkets föreskrifter ses över och revideras. Omvärldsanalys är nödvändig och som en av parterna på arbetsmarknaden deltar vi aktivt i detta arbete. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/arbetsmiljoverketsrapportsvargallandebestammelsernaidirektiv89391eegochover20andraarbetsmiljodirektiv.5.62e237d31411d03ebbe2895.html Mon, 16 Sep 2013 14:23:24 +0200 Synpunkter på föreslagna förändringar inom vård- och omsorgsprogrammet Lärarnas Riksförbund har fått möjlighet att yttra sig över ovanstående förslag. Lärarnas Riksförbund tillstyrker i huvudsak Skolverkets förslag till förändringar inom vård- och omsorgsprogrammet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpaforeslagnaforandringarinomvardochomsorgsprogrammet.5.62e237d31411d03ebbe2c03.html Fri, 30 Aug 2013 15:28:07 +0200 Lärarnas Riksförbund har valt att lämna synpunkter på slutbetänkandet från Pensionsåldersutredningen, SOU 2013:25. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/atgarderforettlangrearbetslivsou201325.5.62e237d31411d03ebbe2d0b.html Thu, 29 Aug 2013 16:16:45 +0200 Lärarnas Riksförbund har valt att lämna synpunkter på promemorian Vägval för premiepensionen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/vagvalforpremiepensionends201335.5.1171153f1407143378d5e0d.html Mon, 26 Aug 2013 15:16:16 +0200 Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoversocialstyrelsensvagledningforelevhalsan.5.62e237d31411d03ebbe2cca.html Mon, 12 Aug 2013 15:49:36 +0200 Yttrande över förslag till försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på ovanstående remisspromemoria och förslag till förordning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagtillforsoksverksamhetmedovningsskolorochovningsforskolor.5.1171153f1407143378d5da0.html Mon, 12 Aug 2013 15:34:42 +0200 Synpunkter på Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remisspromemoria. Förbundet är överlag positiv till det förslag som tecknas i utbildningsdepartementets promemoria. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpaantagningavstudieavgiftsskyldigastudenter.5.1171153f1407143378d5c4e.html Thu, 04 Jul 2013 15:25:43 +0200 Skydd av den sjukpenninggrundande inkomsten vid deltagande i korttidsarbete Lärarnas Riksförbund anser det vara motiverat att införa ett särskilt SGI-skydd kopplat till deltagande i korttidsarbete. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/skyddavdensjukpenninggrundandeinkomstenviddeltagandeikorttidsarbete.5.34c3555f13eff742b0842aa.html Thu, 04 Jul 2013 15:19:20 +0200 Med rätt att delta — nyanlända kvinnor och anhörig-invandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) Utredningens förslag syftar till att öka arbetskraftsdeltagandet bland nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare. Bland annat gör utredningen bedömningen att etableringsplanerna i betydligt större utsträckning än idag bör omfatta studier inom den kommunala vuxenutbildningen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/medrattattdeltanyanlandakvinnorochanhoriginvandrarepaarbetsmarknadensou201269.5.62e237d31411d03ebbe2ce0.html Fri, 28 Jun 2013 13:27:49 +0200 Tid för undervisning — lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner Lärarnas Riksförbund tillstyrker att kravet på skriftlig individuell utvecklingsplan för årskurserna 6-9 bör avskaffas och att skriftlig individuell utvecklingsplan för årskurserna 1-5 bör ges en gång per läsår. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/tidforundervisninglararesarbetemedskriftligaindividuellautvecklingsplaner.5.34c3555f13eff742b083e36.html Fri, 14 Jun 2013 11:43:54 +0200 Förändrade åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen Promemorian innehåller förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken. Dessa föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forandradealdersgranserochokadflexibilitetiforaldraforsakringen.5.34c3555f13eff742b083e0a.html Fri, 17 May 2013 14:38:34 +0200 Betänkande av utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet Förbundet lämnar endast synpunkter på de delar av betänkandet och de förslag som berör skolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/betankandeavutredningenometteffektivarearbetemotframlingsfientlighet.5.3cc14b1a13e3c059e784c9e.html Fri, 17 May 2013 12:56:24 +0200 Förslag om införande av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående förslag. Förbundet bejakar införandet av meritpoäng för ämnet svenskt teckenspråk för hörande. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forslagominforandeavmeritpoangforamnetsvensktteckensprakforhorande.5.3cc14b1a13e3c059e784c60.html Tue, 14 May 2013 11:55:15 +0200 Utbildning för nyanlända elever — mottagande och skolgång Integreringen av nyanlända är en av de största utmaningarna för såväl skolan som samhället generellt. Av den anledningen är regeringens remisspromemoria välkommen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/utbildningfornyanlandaelevermottagandeochskolgang.5.3cc14b1a13e3c059e784c31.html Mon, 29 Apr 2013 14:31:39 +0200 Synpunkter på remissen Skolverkets förslag till nya allmänna råd med kommentarer om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan Lärarnas Riksförbunds generella hållning är att det förslag Skolverket utarbetat håller mycket hög kvalitet och därmed bidrar till att rutinerna kring mottagandet i grundsärskolan och gymnasiesärskolan blir mer enhetliga, trots den komplexitet som omgärdar hela processen kring mottagandet i dessa skolformer. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterparemissenskolverketsforslagtillnyaallmannaradmedkommentarerommottagandeigrundsarskolanochgymnasiesarskolan.5.3cc14b1a13e3c059e781d91.html Thu, 18 Apr 2013 16:33:51 +0200 Yttrande över ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014-2016 Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslagen i promemorian. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverandradeurvalsreglerforsokandemedgymnasieexamen20142016.5.55dbdb1513e18100cca1039.html Tue, 16 Apr 2013 14:21:41 +0200 Yttrande över förslag avseende vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående remisspromemoria. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yttrandeoverforslagavseendevissafragorombehorighetochlegitimationforlarareochforskollarare.5.3cc14b1a13e3c059e781d69.html Mon, 15 Apr 2013 15:53:30 +0200 Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. Förbundet begränsar sig till att lämna generella synpunkter. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/vissalagforslagmedanledningavtrepartssamtalen.5.55dbdb1513e18100cca6d6.html Mon, 15 Apr 2013 15:47:37 +0200 Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76) Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande. Lärarnas Riksförbund anser att barn och ungdomar som har blivit placerade i olika former av samhällsvård måste få utbildning av allra högsta kvalitet. Det är av central betydelse för deras möjligheter att ta sig vidare in i vuxenlivet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/utbildningforeleverisamhallsvardochfjarrochdistansundervisningsou201276.5.55dbdb1513e18100cca6a3.html Tue, 09 Apr 2013 17:00:22 +0200 Vissa regelförenklingsfrågor inom socialförsäkringsområdet med mera Lärarnas Riksförbund välkomnar promemorians förslag som främst innebär regelförändringar inom socialförsäkringsområdet http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/vissaregelforenklingsfragorinomsocialforsakringsomradetmedmera.5.628f11bf13d66b62ff7524c.html Thu, 28 Feb 2013 16:28:28 +0100 Läsandets kultur — slutbetänkande av Litteraturutredningen Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på remissen Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen. Förbundet begränsar sig till att lämna kommentarer och komma med förslag kring de delar som berör skolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/lasandetskulturslutbetankandeavlitteraturutredningen.5.628f11bf13d66b62ff71b70.html Mon, 14 Jan 2013 10:23:22 +0100 Statligt stöd vid korttidsarbete Lärarnas Riksförbunds synpunkter på remissen Statligt stöd vid korttidsarbete - en ny åtgärd vid djupa kriser (Ds 2012:15) http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/statligtstodvidkorttidsarbete.5.3ae5ed9913c253516c42773.html Mon, 14 Jan 2013 10:18:08 +0100 Bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi Lärarnas Riksförbunds yttrande över promemorian Genomförande av EUs direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (Ds 2012:45) http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/bekampandeavsexuellaovergreppmotbarnsexuellexploateringavbarnochbarnpornografi.5.3ae5ed9913c253516c42720.html Wed, 09 Jan 2013 15:44:37 +0100 Tvister i samband med uppsägning Lärarnas Riksförbunds synpunkter på remissen Uppsägningstvister: En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62) http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/tvisterisambandmeduppsagning.5.2e15552813c8cc3f72a15b0.html Tue, 08 Jan 2013 14:36:51 +0100 Statsbidrag för matematikhandledare och matematiklärare Synpunkter på Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för matematikhandledare och matematiklärare http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/statsbidragformatematikhandledareochmatematiklarare.5.2e15552813c8cc3f72a2740.html Tue, 08 Jan 2013 14:21:30 +0100 Nya villkor för public service Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på remissen "Nya villkor för public service (SOU 2012:59)". Förbundet lämnar endast synpunkter på de delar av betänkandet som har betydelse för det svenska utbildningsväsendet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/nyavillkorforpublicservice.5.2e15552813c8cc3f72a272b.html Fri, 14 Dec 2012 15:47:24 +0100 Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på regeringens remiss Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/karriarvagarmmifragaomlarareiskolvasendet.5.26b9d45013b571a34021b04.html Mon, 10 Dec 2012 15:32:30 +0100 Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på remiss av allmänna råd med kommentarer till arbetet med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/atgardsprogramforeleveribehovavsarskiltstod.5.26b9d45013b571a34021ae3.html Wed, 28 Nov 2012 15:13:20 +0100 Ämnes- och ämnesområdesplaner i gymnasiesärskolan Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på remissen om Skolverkets förslag till nya ämnes- och ämnesområdesplaner samt ämnen och kurser i programfördjupningar i gymnasiesärskolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/amnesochamnesomradesplanerigymnasiesarskolan.5.26b9d45013b571a34021258.html Mon, 19 Nov 2012 09:28:02 +0100 Kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på förslag till föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen samt om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/kvalificeradeochrelevantayrkeskunskaper.5.2dafca6113a8ea45bd3132ee.html Wed, 14 Nov 2012 12:04:33 +0100 Harmoniserat inkomstbegrepp Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på Yttrande över delbetänkandet av parlamentariska socialförsäkringsutredningen "Harmoniserat inkomstbegrepp" (SOU 2012:47). http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/harmoniseratinkomstbegrepp.5.2dafca6113a8ea45bd312d74.html Tue, 06 Nov 2012 09:29:15 +0100 Föreskrifter om nationella prov Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på Skolverkets förslag till föreskrifter om nationella prov i grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning samt SFI 2013/2014 http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/foreskrifteromnationellaprov.5.2dafca6113a8ea45bd3132ff.html Mon, 05 Nov 2012 12:44:02 +0100 Synpunkter på förslag till förändringar i föreskrifterna om grundläggande behörighet samt urval Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på remissen om förändringar i föreskrifterna om grundläggande behörighet samt urval. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpaforslagtillforandringariforeskrifternaomgrundlaggandebehorighetsamturval.5.2dafca6113a8ea45bd312da8.html Fri, 12 Oct 2012 12:42:11 +0200 Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalsskolan Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på promemorian om Grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalskolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/grundskoleochgymnasieutbildningforelevermedautismochautismliknandetillstandviddammsdalsskolan.5.2dafca6113a8ea45bd312d97.html Fri, 12 Oct 2012 12:33:26 +0200 Utökad undervisningstid i matematik Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på remissen om utökad undervisningstid i matematik. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/utokadundervisningstidimatematik.5.2dafca6113a8ea45bd312d86.html Wed, 19 Sep 2012 10:33:48 +0200 Förstärkt skydd vid visstidsanställning Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på promemorian Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forstarktskyddvidvisstidsanstallning.5.30bff3351397a05549c800010105.html Wed, 19 Sep 2012 10:33:43 +0200 Gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning Lärarnas Riksförbunds sammanfattade synpunkter på remissen Likvärdig utbildning - riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/gymnasialutbildningforvissaungdomarmedfunktionsnedsattning.5.30bff3351397a05549c800010242.html Tue, 21 Aug 2012 13:21:33 +0200 Längre liv — längre arbetsliv Förbundets sammanfattande synpunkter på delbetänkande av pensionsåldersutredningen http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/langrelivlangrearbetsliv.5.e01577f1380f4a1e6280008917.html Tue, 21 Aug 2012 13:05:15 +0200 Ny bibliotekslag Endast de delar som berör skolbiblioteken kommer att kommenteras i detta remissvar. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/nybibliotekslag.5.e01577f1380f4a1e6280008900.html Mon, 13 Aug 2012 12:57:12 +0200 Bättre villkor för personer med aktivitetsersättning Det är av mycket stor vikt att tillskapa ytterligare incitament för denna mycket utsatta grupp unga människor, för att stärka deras möjligheter att finna gångbara vägar in i arbetslivet http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/battrevillkorforpersonermedaktivitetsersattning.5.e01577f1380f4a1e6280008864.html Mon, 09 Jul 2012 10:17:14 +0200 Systematiskt kvalitetsarbete bör utgå från Skollagen Det systematiska kvalitetsarbetet måste ta sin utgångspunkt i Skollagen. Det menar Lärarnas Riksförbunds i synpunkterna på förslaget avseende Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/systematisktkvalitetsarbeteborutgafranskollagen.5.e01577f1380f4a1e6280001688.html Mon, 11 Jun 2012 11:29:18 +0200 Utbildningsdepartementet driver en försiktig linje gällande doktoranders studiesociala villkor Utbildningsdepartementet borde ta tillfället i akt och presentera ett förslag för att uppnå regeringens långsiktiga mål rörande doktoranders studiesociala villkor, det vill säga att helt avskaffa utbildningsbidraget som försörjningsform. Det framkommer i Lärarnas Riksförbunds synpunkter på Utbildningsdepartementets förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/utbildningsdepartementetdriverenforsiktiglinjegallandedoktorandersstudiesocialavillkor.5.e01577f1380f4a1e6280001718.html Mon, 11 Jun 2012 10:49:52 +0200 Förändringar i behörighetsregler ger ökat behov av studie- och yrkesvägledning Lärarnas Riksförbund riktade stark kritik mot regeringens förslag då förändringar i behörighetsreglerna gjordes i högskoleförordningen. Förslaget till Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet samt urval överensstämmer med de beslut som redan fattats, varför Lärarnas Riksförbund inte riktar någon kritik mot Högskoleverkets hantering av frågan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forandringaribehorighetsreglergerokatbehovavstudieochyrkesvagledning.5.e01577f1380f4a1e6280001703.html Thu, 03 May 2012 11:28:30 +0200 Bedömning och betygssättning i gymnasiet Lärarnas Riksförbund vill se skarpare skrivelser om bland annat rektors ansvar för rutiner kring betygssättning i och med arbetsplatsförlagt lärande, samt om skolors organisering för likvärdig bedömning och betygssättning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/bedomningochbetygssattningigymnasiet.5.2a23e769135ba778ba5800017249.html Thu, 26 Apr 2012 16:06:41 +0200 Yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne Förbundet tillstyrker de föreslagna ändringarna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/yrkeskunskapersomkravsforattundervisaiettyrkesamne.5.2a23e769135ba778ba5800014265.html Wed, 18 Apr 2012 10:53:51 +0200 Social trygghet vid gränsarbete i Norden Lärarnas Riksförbund välkomnar initiativet att inom socialförsäkringsutredningen utreda den sociala trygghet som finns vid gränsarbete i Norden. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/socialtrygghetvidgransarbeteinorden.5.2a23e769135ba778ba5800013096.html Tue, 17 Apr 2012 09:11:46 +0200 Arbetet att främja närvaro och att åtgärda frånvaro i skolan Lärarnas Riksförbund anser att varje skola och huvudman måste se till att alla elever verkligen får det minsta garanterade antalet undervisningstimmar i varje ämne. Förbundet anser också att de allmänna råden på ett tydligt sätt bör ta upp frågan om sammanhållen schemaläggning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/arbetetattframjanarvaroochattatgardafranvaroiskolan.5.2a23e769135ba778ba5800013073.html Tue, 10 Apr 2012 13:31:41 +0200 Lärarförsörjningen för nationella minoriteter Lärarnas Riksförbund instämmer i behovet att förstärka och koncentrera de akademiska miljöerna för de nationella minoriteterna. Förbundet instämmer därför i förslaget att ge fem olika lärosäten ansvar för varsitt minoritetsspråk. Det framkommer i ett nytt remissvar till Utbildningsdepartementet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/lararforsorjningenfornationellaminoriteter.5.2a23e769135ba778ba580009390.html Thu, 22 Mar 2012 12:01:16 +0100 Regeringen måste ange tydlig tidpunkt för när legitimationen träder i kraft Lärarnas Riksförbund kan ställa sig bakom Skolverkets önskemål om uppskjuten legitimationsstart under förutsättning att regeringen tydligt anger vid vilken tidpunkt som lärarlegitimationen respektive förskollärarlegitimationen ska träda i kraft. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/regeringenmasteangetydligtidpunktfornarlegitimationentraderikraft.5.2a23e769135ba778ba580006068.html Wed, 21 Mar 2012 10:18:03 +0100 Förslag till ändringar i föreskrifter om lärares behörighet Lärarnas Riksförbund tillstryker Skolverkets förslag om ändringar i föreskrifterna om behörighet för lärare att undervisa i vissa ämnen i gymnasieskolan, som inte är yrkesämnen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forslagtillandringariforeskrifteromlararesbehorighet.5.2a23e769135ba778ba580005935.html Mon, 12 Mar 2012 14:30:25 +0100 Naturvetenskapliga kurser bör finnas kvar i naturbruksprogrammet Lärarnas Riksförbund avstyrker Skolverkets förslag att ta bort naturvetenskapliga kurser ur naturbruksprogrammets programfördjupning. Förbundet anser att detta är en allt för genomgripande förändring av naturbruksprogrammets förutsättningar så nära inpå de senaste förändringarna i och med GY2011. Detta framgår i ett remissvar från Lärarnas Riksförbund. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/naturvetenskapligakurserborfinnaskvarinaturbruksprogrammet.5.2a23e769135ba778ba580004115.html Thu, 01 Mar 2012 15:50:03 +0100 Tydligare stöd kring skriftliga omdömen krävs Mer och tydligare stöd för lärarna behövs när det gäller skriftliga omdömen, vilket är nödvändigt för att säkra likvärdigheten och begränsa lärarnas arbetsbelastning. Detta framkommer i ett remissvar till Skolverket. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/tydligarestodkringskriftligaomdomenkravs.5.2a23e769135ba778ba580001214.html Thu, 01 Mar 2012 15:37:59 +0100 Skolverkets översyn av kursplaner för viss vuxenutbildning Lärarnas Riksförbund stödjer i allt väsentligt Skolverkets förslag till utformning av kursplanerna. Förbundet anser dock att vissa av de avsteg från grundskolans kursplaner som görs i Skolverkets förslag är omotiverade. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/skolverketsoversynavkursplanerforvissvuxenutbildning.5.2a23e769135ba778ba580001185.html Thu, 01 Mar 2012 14:35:17 +0100 Kunskapskrav för utbildning i SFI Lärarnas Riksförbund anser att SFI-lärarna måste erbjudas ämnesfortbildning samt att bedömningsstöd utformas till de nya kursplanerna. Detta framkommer i ett nytt remissvar till Skolverket. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/kunskapskravforutbildningisfi.5.2a23e769135ba778ba580001131.html Fri, 17 Feb 2012 09:37:29 +0100 Utredning av trakasserier och kränkande behandling Lärarnas Riksförbund anser inte att utredningsansvaret för trakasserier och kränkande behandling bör delegeras till enskilda lärare. Ansvaret för utredningen ska i första hand ligga på rektor eller annan personal i ledningsfunktion. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/utredningavtrakasserierochkrankandebehandling.5.e8f5e651351c85810680005404.html Fri, 17 Feb 2012 08:59:39 +0100 Prestationsbaserad resursfördelning för universitet och högskolor Lärarnas Riksförbund anser att det i grunden är viktigt att uppmuntra och stödja forskning av hög internationell klass och tillstryker därför i huvudsak förslaget till en ny prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskolor. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/prestationsbaseradresursfordelningforuniversitetochhogskolor.5.e8f5e651351c85810680005430.html Thu, 09 Feb 2012 15:33:36 +0100 Föreskrifter om betygskatalog Lärarnas Riksförbund anser att en särskild föreskrift för utdrag ur betygskatalogen i vuxenutbildningen bör utfärdas för att i största möjliga mån underlätta byten av utbildningsort, studieuppehåll och liknande. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/foreskrifterombetygskatalog.5.e8f5e651351c85810680003977.html Wed, 08 Feb 2012 13:41:02 +0100 Krav på yrkeskunskaper Lärarnas Riksförbund avvisar Skolverkets förslag till föreskrifter om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/kravpayrkeskunskaper.5.e8f5e651351c85810680003148.html Wed, 28 Dec 2011 08:27:04 +0100 Skolans dokument - insyn och sekretess Lärarnas Riksförbund ha beretts tillfälle att yttra sig över utbildningsdepartementets betänkande "Skolans dokument - insyn och sekretess (SOU 2011:58). Förbundet välkomnar utredningen men flaggar för fler administrativa uppgifter för lärare och anser att även fristående skolor ska omfattas av bestämmelserna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/skolansdokumentinsynochsekretess.5.43ebaf491342065927880005075.html Tue, 13 Dec 2011 07:47:45 +0100 Inga invändningar till förslag kring områdesbehörigheter och meritpoäng Lärarnas Riksförbund har inga invändningar på förslaget till föreskrifter för områdesbehörigheter samt om meritpoäng för sökande med äldre betyg, från Högskoleverket. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/ingainvandningartillforslagkringomradesbehorigheterochmeritpoang.5.43ebaf491342065927880001313.html Wed, 16 Nov 2011 13:33:03 +0100 Samisk utbildningspolitik Lärarnas Riksförbund ser mycket positivt på det faktum att Sametinget lyfter fram utbildningsfrågorna som ett prioriterat område. Det är viktigt att samiska elever får den utbildning de har rätt till och att den samiska identiteten bejakas i form av språk, kultur och utbildning i stort. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/samiskutbildningspolitik.5.666662ff133985ab7bc80002317.html Wed, 16 Nov 2011 13:12:29 +0100 Behörighet att undervisa i vissa ämnen Lärarnas Riksförbund anser att föreliggande förslag är väsentligt mer tydligt och enhetligt än det förslag som tidigare presenterades. Förbundet uppskattar att vårt önskemål om samråd hörsammades och ser att mycket av det som behandlades där har påverkat förslagets utformning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/behorighetattundervisaivissaamnen.5.666662ff133985ab7bc80002796.html Fri, 28 Oct 2011 10:36:22 +0200 Föreskrifter om antagning till gymnasieskolan Lärarnas Riksförbund tillstyrker Skolverkets förslag om tillägg i betygsföreskrifterna i syfte att göra antagningen till gymnasieskolan likvärdig för elever med så kallade blandbetyg. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/foreskrifteromantagningtillgymnasieskolan.5.14dc57dc132c99db7e3800010444.html Wed, 12 Oct 2011 16:20:04 +0200 En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner Lärarnas Riksförbund välkomnar betänkandets förslag som främst innebär en effektivisering av arbetsmiljölagstiftningens efterlevnad. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/enbattrearbetsmiljogenomeffektivaresanktioner.5.14dc57dc132c99db7e380004171.html Fri, 07 Oct 2011 14:56:03 +0200 Anmälningsskyldighet vid utstationering I promemorian redovisas på ett bra sätt de överväganden och behov av att klargöra rättsläget genom en justering av lagtexten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/anmalningsskyldighetvidutstationering.5.14dc57dc132c99db7e380003903.html Wed, 28 Sep 2011 14:44:41 +0200 Behörighet att undervisa i ämnen som inte är yrkesämnen Lärarnas Riksförbund ser stora problem med att besvara förslaget. Det skulle bland annat behövas en djupare diskussion kring vilka ämnen som ska hanteras. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/behorighetattundervisaiamnensomintearyrkesamnen.5.14dc57dc132c99db7e380003885.html Tue, 27 Sep 2011 11:21:44 +0200 Uppdrag i fråga om regionala skyddsombud Lärarnas Riksförbund välkomnar en standardiserad redovisnings- och fördelningsmodell i enlighet med Arbetsmiljöverkets förslag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/uppdragifragaomregionalaskyddsombud.5.14dc57dc132c99db7e380003772.html Mon, 26 Sep 2011 13:49:39 +0200 Studiemedel för gränslös kunskap Ett väl fungerande studiemedelssystem är viktigt utifrån såväl individens som samhällets perspektiv. Därför anser Lärarnas Riksförbund att det är positivt att man ser över det svenska studiemedelssystemet för studier utomlands. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/studiemedelforgransloskunskap.5.14dc57dc132c99db7e380003092.html Mon, 26 Sep 2011 10:42:35 +0200 Konst och kulturutbildningar Förbundet har inga invändningar mot förslagen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/konstochkulturutbildningar.5.14dc57dc132c99db7e380002743.html Wed, 21 Sep 2011 09:37:02 +0200 Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden Betänkandet belyser på ett bra sätt den problematik som finns runt begreppet missförhållanden och vikten av att dessa uppmärksammas och åtgärdas tidigare än i dag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/rapporteraanmalaochavhjalpamissforhallanden.5.11595ff131b6287195800018287.html Thu, 25 Aug 2011 10:38:40 +0200 Översyn av den kommunala utjämningen Lärarnas Riksförbund anser att det är positivt att det görs en översyn av det kommunala utjämningssystemet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/oversynavdenkommunalautjamningen.5.11595ff131b628719580008056.html Thu, 25 Aug 2011 09:12:12 +0200 Med rätt att välja-flexibel utbildning Att montera ner specialskolan och överlämna ansvaret för elever i specialskolans målgrupp till kommunerna visade sig vara ett stort misstag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/medrattattvaljaflexibelutbildning.5.11595ff131b628719580008944.html Wed, 10 Aug 2011 10:29:43 +0200 Förordningar som avser nationella ämnesprov Lärarnas Riksförbund har en i grunden positiv inställning till remissens förslag om ämnesprov i ett av de naturorienterade respektive samhällsorienterande ämnena i årskurs 6 och 9 per årskull. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forordningarsomavsernationellaamnesprov.5.11595ff131b62871958000921.html Thu, 23 Jun 2011 12:52:34 +0200 Uppdatering av Standard för svensk yrkesklassificering Lärarnas Riksförbund anser att det är positivt att en ny uppdaterad yrkesklassificering har tagits fram, men anser att det fortfarande finns brister i förslaget som rör skolområdet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/uppdateringavstandardforsvenskyrkesklassificering.5.57d117212f7685e57a800012539.html Fri, 27 May 2011 13:47:28 +0200 Översyn av sjukförsäkringen Lärarnas Riksförbund välkomnar promemorians förslag om att sjukpenning på fortsättningsnivå ska kunna betalas ut för ytterligare dagar om det - utöver gällande kriterier - på grund av den försäkrades sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte göra så. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/oversynavsjukforsakringen.5.57d117212f7685e57a80006554.html Thu, 05 May 2011 07:49:54 +0200 Skolverkets samråd kring legitimation Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget till föreskrift om ansökan om legitimation. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/skolverketssamradkringlegitimation.5.57d117212f7685e57a80002152.html Wed, 04 May 2011 14:47:44 +0200 Rehabiliteringsrådets slutbetänkande Lärarnas Riksförbund tillstyrker Rehabiliteringsrådets förslag om att också fortsättningsvis låta rehabiliteringsgarantin omfatta personer med ospecifik smärta i rygg, axlar och nacke och/eller medelsvår ångest, depression eller stressyndrom. Detta bland annat med hänsyn till att dessa diagnoser genererar förhållandevis hög sjukfrånvaro. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/rehabiliteringsradetsslutbetankande.5.57d117212f7685e57a80001989.html Sat, 30 Apr 2011 12:32:21 +0200 Förslag till en nationell referensram Lärarnas Riksförbund väljer att endast lämna synpunkter på de delar av förslaget som rör grund- och gymnasieskola samt motsvarande skolformer. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forslagtillennationellreferensram.5.57d117212f7685e57a80002325.html Tue, 26 Apr 2011 16:44:15 +0200 Legitimation för lärare och förskollärare Lärarnas Riksförbund anser att förslaget till allmänna råd avseende introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare i huvudsak är tillfredsställande. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/legitimationforlarareochforskollarare.5.57d117212f7685e57a8000627.html Tue, 19 Apr 2011 15:13:43 +0200 Flickor, pojkar, individer Lärarnas Riksförbund anser att Delegationen för jämställdhet i skolan under sitt arbetes gång har aktualiserat många viktiga frågor kring och aspekter av jämställdhet i svensk skola. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/flickorpojkarindivider.5.2ae5000e12f615a8fed8000746.html Tue, 19 Apr 2011 13:36:56 +0200 Riktiga betyg är bättre än höga Många av de utbildningspolitiska reformer som genomfördes under 1990-talet innebar försämrade möjligheter för lärarna att genomföra sitt kunskapsuppdrag. Detta är särskilt tydligt just i bedömningsfrågan (betygssättningen). Reformerna ledde till en uppvärdering av skolans sociala uppdrag, på bekostnad av undervisningsuppdraget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/riktigabetygarbattreanhoga.5.2ae5000e12f615a8fed8000535.html Tue, 19 Apr 2011 13:32:37 +0200 Vissa frågor som rör fristående skolor Lärarnas Riksförbund har länge lyft fram vikten av lika villkor för privata och offentliga huvudmän, både juridiskt och ekonomiskt. Fortfarande gäller olika regler på vissa områden, vilket missgynnar både lärare och elever. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/vissafragorsomrorfristaendeskolor.5.2ae5000e12f615a8fed8000519.html Thu, 14 Apr 2011 12:25:31 +0200 Gymnasiesärskoleutredningen Lärarnas Riksförbund anser att Gymnasiesärskoleutredningens förslag till ny struktur för gymnasiesärskolan i grunden är bra och tillstyrker till stora delar förslaget med några få undantag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/gymnasiesarskoleutredningen.5.57d117212f7685e57a80002302.html Thu, 14 Apr 2011 12:20:19 +0200 Gymnasiesärskoleutredningen Lärarnas Riksförbund anser att Gymnasiesärskoleutredningens förslag till ny struktur för gymnasiesärskolan i grunden är bra och tillstyrker till stora delar förslaget med några få undantag. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/gymnasiesarskoleutredningen.5.57d117212f7685e57a80002279.html Thu, 14 Apr 2011 08:54:31 +0200 Utsatta barn i skolan Lärarnas Riksförbund har länge påtalat bristen på likvärdighet när gäller svensk skola - både när det gäller jämförelser mellan elever, skolor och kommuner och jämförelser över tid. Lärarnas Riksförbund finner det därför glädjande att regeringen har tillsatt en utredning för översyn av skolans arbete med utsatta barn. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/utsattabarniskolan.5.7a9e7ffc12ee5c9e6fe80005806.html Tue, 05 Apr 2011 13:08:47 +0200 Ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning Lärarnas Riksförbund anser att förslaget inte i tillräcklig utsträckning belyser vilka konsekvenser olika alternativ kan få, varför förbundet anser att frågan behöver utredas ytterligare. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/andradereglerfortilltradetillhogskoleutbildning.5.57d117212f7685e57a80002231.html Tue, 05 Apr 2011 12:13:09 +0200 Ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning Lärarnas Riksförbund anser att förslaget inte i tillräcklig utsträckning belyser vilka konsekvenser olika alternativ kan få, varför förbundet anser att frågan behöver utredas ytterligare. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/andradereglerfortilltradetillhogskoleutbildning.5.57d117212f7685e57a80002257.html Wed, 23 Mar 2011 11:15:01 +0100 Synpunkter på ökad flexibilitet inom studiestödssystemet Lärarnas Riksförbund anser att systemet i detta fall absolut bör anpassas till den verklighet studenterna befinner sig i. Det är därför ytterst rimligt att studenter som läser 60 högskolepoäng också får studiemedel motsvarande heltidsstudier. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpaokadflexibilitetinomstudiestodssystemet.5.7bf64a6512ebc836ea880002245.html Mon, 21 Mar 2011 09:25:20 +0100 Behandling av personuppgifter Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget. Det är av stor vikt att inspektionen för socialförsäkringen ges goda möjligheter att hantera personuppgifter så att det främjar effektivitet och underlättar uppföljning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/behandlingavpersonuppgifter.5.7bf64a6512ebc836ea88000945.html Tue, 08 Mar 2011 09:55:20 +0100 Synpunkter på remiss om flexibel skolstart Lärarnas Riksförbund avstyrker utredningens förslag om försöksverksamhet med flexibel skolstart. Såväl forskning som beprövad erfarenhet strider mot utredningens förslag, viltet statens utredare också påpekar. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterparemissomflexibelskolstart.5.18c04b6d12e72ec740180001855.html Fri, 04 Mar 2011 14:23:44 +0100 Skydd av mänskliga rättigheter I den nya skollagen har det redan formulerats skrivelser om de mänskliga rättigheterna. Förbundet ser därför inga hinder för att detsamma görs i andra lagar och föreskrifter som reglerar verksamheter där detta kan vara aktuellt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/skyddavmanskligarattigheter.5.18c04b6d12e72ec740180001257.html Tue, 01 Mar 2011 16:06:52 +0100 Synpunkter på särskild behörighet för utbildning till yrkeslärarexamen Lärarnas Riksförbund bedömer att de förkunskapskrav som Högskoleverket föreslår är relevanta och rimliga. Som förbundet påtalat i tidigare remissvar leder kopplingen till den Nationella kvalifikationsreferensramen (NQF) och användandet av kunskapskriterier till största möjliga tydlighet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpasarskildbehorighetforutbildningtillyrkeslararexamen.5.228d995f12e558210bf80002038.html Tue, 01 Mar 2011 10:59:18 +0100 Synpunkter på särskild utbildning i grundskolan i judiska studier Att formalisera ämnen som helt inriktar sig på en kultur med en tydlig religiös bakgrund och prägel är enligt Lärarnas Riksförbunds bedömning inte förenligt med grundprincipen att skolan ska vara icke-konfessionell. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpasarskildutbildningigrundskolanijudiskastudier.5.228d995f12e558210bf80001709.html Tue, 22 Feb 2011 08:56:09 +0100 Nya direktivet om föräldraledighet I departementspromemorian "Genomförandet av det nya föräldraledighetsdirektivet" (Ds 2010:44), görs bedömningen att den svenska lagstiftningen redan uppfyller föräldraledighetsdirektivets krav. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/nyadirektivetomforaldraledighet.5.32acd38812e0d6cf8e080003472.html Tue, 15 Feb 2011 15:44:50 +0100 Undantagsbestämmelse vid betygssättning i grundsärskolan Lärarnas Riksförbund anser att förslagen i remisspromemorian från departementet riskerar att få så långtgående konsekvenser att de behöver utredas vidare utifrån ett helhetsgrepp om skolformen som sådan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/undantagsbestammelsevidbetygssattningigrundsarskolan.5.32acd38812e0d6cf8e080001711.html Tue, 21 Dec 2010 11:25:34 +0100 Direktiv om sanktioner mot arbetsgivare Lärarnas Riksförbund har inget att erinra mot sanktionsutredningens betänkande. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/direktivomsanktionermotarbetsgivare.5.2016f72912cf22d5e9080001230.html Tue, 21 Dec 2010 11:14:50 +0100 Distansundervisning för elever bosatta i Sverige Lärarnas Riksförbund anser att problematiken kring tillgången på behöriga lärare i modersmål och minoritetsspråk bör utredas för att tillgodose skolundervisning av hög kvalitet för elever med rätt till detta. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/distansundervisningforeleverbosattaisverige.5.2016f72912cf22d5e9080001199.html Tue, 21 Dec 2010 11:01:03 +0100 Lärling — en bro mellan skola och arbetsliv För Lärarnas Riksförbund är det viktigt att förutsättningarna för all form av utbildning i skolväsendet är tydligt klargjorda. Förbundet bejakar därför utredningens uppdrag att klargöra förhållandena kring elever i gymnasial lärlingsutbildning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/larlingenbromellanskolaocharbetsliv.5.2016f72912cf22d5e9080001172.html Thu, 16 Dec 2010 10:41:54 +0100 Sökande med äldre betyg ska kunna tillgodoräkna sig meritpoäng Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till att det livslånga lärandet uppmuntras, men vill samtidigt framhålla att det är viktigt att såväl de svenska som de utländska gymnasiebetygen värderas så rättvist som möjligt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/sokandemedaldrebetygskakunnatillgodoraknasigmeritpoang.5.55a3cce312c2c08e594800028101.html Thu, 09 Dec 2010 14:05:58 +0100 Synpunkter på förslaget till områdesbehörigheter Lärarnas Riksförbund anser att förslaget till områdesbehörigheter har sådana brister att ett omarbetat förslag bör skickas ut på remiss till samtliga berörda instanser. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpaforslagettillomradesbehorigheter.5.55a3cce312c2c08e594800025397.html Thu, 09 Dec 2010 13:59:23 +0100 Synpunkter på betänkandet om romers rätt Lärarnas Riksförbund instämmer i att romer fullt ut ska kunna vara delaktiga i det svenska samhällslivet, skolan och arbetslivet. Detta gäller dock för alla minoriteter såväl de nationellt erkända som andra. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterpabetankandetomromersratt.5.55a3cce312c2c08e594800025379.html Mon, 06 Dec 2010 13:49:42 +0100 Stärkt skydd mot åldersdiskriminering Lärarnas Riksförbund tillstryker utredningens förslag till en utvidgning av skyddet mot åldersdiskriminering till att gälla även de samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen som i dag saknar sådant skydd. Lärarnas Riksförbund bejakar även de undantag från förbud mot åldersdiskriminering som utredningen har föreslagit. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/starktskyddmotaldersdiskriminering.5.55a3cce312c2c08e594800025364.html Thu, 18 Nov 2010 13:16:43 +0100 Spetsutbildning inom grundskolan Lärarnas Riksförbund tillstyrker den föreslagna försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/spetsutbildninginomgrundskolan.5.55a3cce312c2c08e594800025343.html Thu, 18 Nov 2010 13:09:27 +0100 Olovlig frånvaro i skolan Lärarnas Riksförbund är positiv till förslaget om olovlig frånvaro i skolan men vill utifrån lärares beprövade erfarenheter problematisera vissa av de antaganden förslaget bygger på. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/olovligfranvaroiskolan.5.55a3cce312c2c08e594800025323.html Mon, 01 Nov 2010 15:52:06 +0100 Examensmål för ett fjärde år på teknikprogrammet Lärarnas Riksförbund vill betona vikten av att det fjärde tekniska året får en tydlig yrkesförberedande inriktning. De kurser som det fjärde året består av måste ha en yrkesförberedande relevans ur såväl ett elev- som branschperspektiv. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/examensmalforettfjardearpateknikprogrammet.5.76b12c7712bcb5798e6800019253.html Tue, 19 Oct 2010 12:47:31 +0200 Gränslandet mellan sjukdom och arbete Lärarnas Riksförbund instämmer i slutbetänkandets förslag att det är viktigt att lyfta fram begreppet "DFA-kedjan" och understryka hur grundläggande den är för sjukförsäkringens medicinska förankring. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/granslandetmellansjukdomocharbete.5.5d94ca12ba3366af480003161.html Tue, 12 Oct 2010 13:45:54 +0200 Om information för nyanlända Förbundet stödjer förslagets intention, att rätten till samhällsinformation även bör omfatta nyanlända som står utanför flyktingmottagandet och att denna information integreras i en förändrad SFI-undervisning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/ominformationfornyanlanda.5.4ff660ce12b12fe7dbb800011636.html Tue, 12 Oct 2010 13:39:45 +0200 Vändpunkt Sverige — ökat intresse för matematik, naturvetenskap och teknik Förbundet framhåller att många av de förslag som framkommer i utredningen berör de flesta ämnesområden i den svenska skolan eller på annat sätt är allmängiltiga för det svenska utbildningssystemet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/vandpunktsverigeokatintresseformatematiknaturvetenskapochteknik.5.4ff660ce12b12fe7dbb800011591.html Fri, 03 Sep 2010 09:17:23 +0200 Om ny lag om europeiska företagsråd Lärarnas Riksförbund tillstyrker förslaget till ny lag om europeiska företagsråd på så sätt som anges i promemorian från Arbetsmarknadsdepartementet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/omnylagomeuropeiskaforetagsrad.5.4befb88b12a76c3ea02800013715.html Wed, 25 Aug 2010 09:27:13 +0200 Tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit m.m. Lärarnas Riksförbund välkomnar promemorians förslag om att underlätta för den enskilde försäkrade och inte utsätta den enskilde för onödig administration i situationer där tillvaron för den försäkrade är tung nog. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/tillfalligforaldrapenningisambandmedattettbarnharavliditmm.5.4befb88b12a76c3ea02800013746.html Mon, 16 Aug 2010 09:43:12 +0200 Om Skolverkets nya ämnesplaner Lärarnas Riksförbund tillstyrker Skolverkets förslag till nya ämnesplaner, kurser i inriktningar och programfördjupningar. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/omskolverketsnyaamnesplaner.5.4befb88b12a76c3ea02800013791.html Fri, 09 Jul 2010 08:40:56 +0200 Ändring i gymnasieförordningen Lärarnas Riksförbund delar regeringens uppfattning att det är bekymmersamt att så få grundskoleelever fullföljer sina studier i moderna språk och välkomnar därför regeringens initiativ till åtgärder. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/andringigymnasieforordningen.5.4befb88b12a76c3ea02800013687.html Fri, 02 Jul 2010 16:29:11 +0200 Legitimation för lärare och förskollärare Lärarnas Riksförbund välkomnar förslaget om införande av en legitimation för lärare och förbundet ställer sig bakom det allra mesta i förslaget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/legitimationforlarareochforskollarare.5.213457b31297e89430380001556.html Tue, 22 Jun 2010 08:30:37 +0200 Betyg från årskurs 6 i grundskolan Lärarnas Riksförbund välkomnar huvudförslaget, att betyg ska sättas från och med årskurs 6 i grundskolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/betygfranarskurs6igrundskolan.5.4befb88b12a76c3ea02800013665.html Mon, 07 Jun 2010 09:36:13 +0200 Sverige för nyanlända — värden, välfärdsstat, vardagsliv Lärarnas Riksförbund avstyrker förslaget. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/sverigefornyanlandavardenvalfardsstatvardagsliv.5.4befb88b12a76c3ea02800013773.html Tue, 01 Jun 2010 09:31:33 +0200 Skolgång för alla barn Lärarnas Riksförbund ser mycket positivt på att vårt och andras krav att rätten till utbildning skulle innefatta alla barn ledde fram till föreliggande betänkande. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/skolgangforallabarn.5.4befb88b12a76c3ea02800013759.html Wed, 10 Mar 2010 17:08:13 +0100 Urval till högskoleutbildning Lärarnas Riksförbund har till Saco lämnat synpunkter på Utbildningsdepartementets promemoria, Urval till högskoleutbildning med hänsyn till kön. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/urvaltillhogskoleutbildning.5.2727999412744c9d4408000384.html Tue, 02 Mar 2010 15:54:50 +0100 Förslag till ökad akademisk frihet för statliga universitet och högskolor, med mera. Lärarnas Riksförbund avstyrker promemorians förslag till förändrad styrning av svenska lärosäten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forslagtillokadakademiskfrihetforstatligauniversitetochhogskolormedmera.5.166864ca127ff0fd9b8800010249.html Tue, 02 Feb 2010 16:42:54 +0100 Kursplaner och kunskapskrav i grundskolan Lärarnas Riksförbund anser att helheten i de utredningsförslag som presenteras är positiv för grundskolans utveckling. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/kursplanerochkunskapskravigrundskolan.5.166864ca127ff0fd9b8800010277.html Tue, 02 Feb 2010 09:19:49 +0100 Föreskrifter om minderåriga samt allmänna råd Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till förslaget att den som tar emot minderåriga för praktik ska genomföra en undersökning och riskbedömning för att bedöma om arbetsuppgifterna är lämpliga i fysiskt och psykiskt avseende. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/foreskrifteromminderarigasamtallmannarad.5.12dcace212693f1e874800094641.html Tue, 02 Feb 2010 09:10:08 +0100 Skolverkets föreskrift om ansökan om statsbidrag Lärarnas Riksförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Skolverkets föreskrift om ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning med mera. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/skolverketsforeskriftomansokanomstatsbidrag.5.12dcace212693f1e874800094623.html Thu, 21 Jan 2010 11:12:39 +0100 Synpunkter för Grundläggande behörighet samt urval Lärarnas Riksförbund stöder beslutet om att sökande från dessa utbildningar ska ingå i kvotgrupperna ett och två. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/synpunkterforgrundlaggandebehorighetsamturval.5.24d90d221264eadb6c58000308.html Tue, 19 Jan 2010 18:48:17 +0100 Examensmål och programstrukturer i arbetet med Gy 2011k Enligt det regeringsuppdrag som Skolverket har att arbeta utifrån ska examensmålen styra utbildningen. Målen ska vara tydliga och de ska kunna förstås av elever, föräldrar, arbetsgivare och andra intresserade. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/examensmalochprogramstruktureriarbetetmedgy2011k.5.15b211251268a18575180003423.html Tue, 12 Jan 2010 18:51:00 +0100 Allvarlig brottslighet som hinder Situationer där en student inte kan godkännas på en kurs där verksamhetsförlagd utbildning ingår och därmed inte kan få ut någon lärarexamen kan i och med detta förebyggas. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/allvarligbrottslighetsomhinder.5.15b211251268a18575180003434.html Fri, 18 Dec 2009 18:54:42 +0100 Regional skyddsombudsverksamhet Ekonomistyrningsverket har på ett förtjänstfullt sätt kartlagt och presenterat den regionala skyddsombudsverksamheten samt sina förslag till nya rutiner. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/regionalskyddsombudsverksamhet.5.15b211251268a18575180003707.html Tue, 15 Dec 2009 19:04:50 +0100 Särskilda program och behörighet till yrkesprogram Den lösning med särskilda program som utbildnings-departementet förslår innehåller enligt förbundet intressanta möjligheter. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/sarskildaprogramochbehorighettillyrkesprogram.5.15b211251268a18575180003784.html Thu, 05 Nov 2009 19:00:39 +0100 Lag om införande av skollagen Lärarnas Riksförbund har till Utbildningsdepartementet yttrat sig över Förslag till lag om införande av skollagen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/lagominforandeavskollagen.5.15b211251268a18575180003760.html Wed, 07 Oct 2009 19:07:32 +0200 Föreskrifter för nationella slutprov för sfi Lärarnas Riksförbund har till Skolverket lämnat synpunkter på förslag till föreskrifter för nationella slutprov för svenskundervisning för invandrare (sfi) http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/foreskrifterfornationellaslutprovforsfi.5.15b211251268a18575180003825.html Thu, 01 Oct 2009 19:10:02 +0200 Den nya skollagen Förbundet välkomnar förslaget till ny skollag och anser att det förslag som nu lämnas är väsentligt mycket bättre än såväl nuvarande skollag som det förslag till ny skollag som lämnades av den parlamentariska skollagsberedningen 2002. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/dennyaskollagen.5.15b211251268a18575180003854.html Wed, 23 Sep 2009 19:17:43 +0200 Nationella ämnes- och kursprov Lärarnas Riksförbund anser att utgångspunkten för nationella ämnes- och kursprov är att de ska kunna ligga som utgångspunkt för en likvärdig och rättssäker bedömning av elevernas prestationer och därmed kunna leda till en likvärdig nationell betygssättning för alla elever. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/nationellaamnesochkursprov.5.15b211251268a18575180003959.html Wed, 23 Sep 2009 19:15:41 +0200 En ny modell för arbetsmiljötillsyn Lärarnas Riksförbund välkomnar delbetänkandets ambition, anslag och kompassriktning mot en tillsynsmodell som inte gynnar passiva arbetsgivare som väntar in Arbetsmiljöverkets tillsynsbesök innan de vidtar nödvändiga åtgärder. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/ennymodellforarbetsmiljotillsyn.5.15b211251268a18575180003917.html Wed, 23 Sep 2009 19:12:36 +0200 Rätt till gymnasial vuxenutbildning och särvux En lagstadgad rättighet för elever att bli behöriga för högskolestudier anser Lärarnas Riksförbund vara mycket viktig. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/ratttillgymnasialvuxenutbildningochsarvux.5.15b211251268a18575180003895.html Sun, 06 Sep 2009 19:24:16 +0200 Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet Lärarnas Riksförbund har till utbildningsdepartementet lämnat yttrande om Fristående skolor och enskild förskoleverksamhet. Förbundet väljer att endast beröra de delar som handlar om de fristående skolorna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/meromfristaendeskolorochenskildforskoleverksamhet.5.15b211251268a18575180004031.html Sun, 06 Sep 2009 19:21:55 +0200 Utredningen av patientens rätt Lärarnas Riksförbund har till Saco lämnat yttrande över delbetänkandet av Utredningen av patientens rätt. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/utredningenavpatientensratt.5.15b211251268a18575180003986.html Fri, 04 Sep 2009 19:26:36 +0200 ”Ta klass”, betänkande av Yrkesdansarutredningen Lärarnas Riksförbund har till utbildningsdepartementet lämnat yttrande på Yrkesdansarutredningens betänkande. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/taklassbetankandeavyrkesdansarutredningen.5.15b211251268a18575180004056.html Tue, 18 Aug 2009 19:29:55 +0200 Stärkt stöd för studier Lärarnas Riksförbund har till Utbildningsdepartementet lämnat yttrande över Studiesociala kommitténs betänkande. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/starktstodforstudier.5.15b211251268a18575180004091.html Thu, 13 Aug 2009 19:32:03 +0200 Föreskrifter om betygsdokument Lärarnas Riksförbund har till Skolverket lämnat synpunkter på Föreskrifter om betygsdokument i gymnasieskolan och obligatoriska skolan. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/foreskrifterombetygsdokument.5.15b211251268a18575180004127.html Thu, 28 May 2009 19:40:36 +0200 Kulturutredningen Lärarnas Riksförbund har till Kulturdepartementet lämnat yttrande över delar i Kulturutredningens betänkande. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/kulturutredningen.5.15b211251268a18575180004217.html Thu, 28 May 2009 19:37:49 +0200 Asylsökande i Sverige Lärarnas Riksförbund har till justitiedepartementet lämnat synpunkter på betänkandet Aktiv väntan - asylsökande i Sverige. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/asylsokandeisverige.5.15b211251268a18575180004177.html Tue, 28 Apr 2009 19:43:27 +0200 Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet Lärarnas Riksförbund har till Högskoleverket lämnat synpunkter på förslag till föreskrifter om grundläggande behörighet och urval. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/hogskoleverketsforeskrifteromgrundlaggandebehorighet.5.15b211251268a18575180004240.html Fri, 24 Apr 2009 19:46:41 +0200 Självständiga lärosäten Lärarnas Riksförbund har till Saco lämnat synpunkter på autonomiutredningens slutbetänkande, och avstyrker utredarens förslag i dess helhet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/sjalvstandigalarosaten.5.15b211251268a18575180004306.html Thu, 26 Mar 2009 19:54:44 +0100 Långtidsutredningen 2008 Lärarnas Riksförbund har till finansdepartementet lämnat yttrande på Långtidsutredningens huvudbetänkande. Lärarnas Riksförbund håller i huvudsak med utredningen i dess slutsatser. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/langtidsutredningen2008.5.15b211251268a18575180004369.html Tue, 24 Mar 2009 20:01:20 +0100 Hållbart förslag till ny lärarutbildning Lärarnas Riksförbund är mycket positivt till utredningsförslaget för en ny lärarutbildning. - Vi välkomnar förslaget. Det har länge varit förbundets bestämda uppfattning att det behövs genomgripande förändringar inom lärarutbildningen, säger förbundsordförande Metta Fjelkner. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/hallbartforslagtillnylararutbildning.5.15b211251268a18575180004429.html Mon, 23 Feb 2009 20:09:02 +0100 Betygskatalog i grundskolan och specialskolan Lärarnas Riksförbund anser att betygskataloger måste hanteras på ett enhetligt sätt över hela landet och oberoende av huvudman. Därför instämmer förbundet i Skolverkets förslag till föreskrifter för betygskatalog i grundskolan och specialskolan. Dessa förslag är både enkla och klargörande. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/betygskatalogigrundskolanochspecialskolan.5.15b211251268a18575180004546.html Mon, 23 Feb 2009 20:06:58 +0100 Allmänna råd om studie- och yrkesvägledning Lärarnas Riksförbund ser mycket positivt på att allmänna råd om studie- och yrkesvägledning har utarbetats. Vår uppfattning är att tillkomsten av de allmänna råden tyder på att skolans studie- och yrkesvägledning är ett eftersatt område och skolhuvudmännen bör därför ge verksamheten större utrymme utifrån de krav som finns i styrdokumenten. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/allmannaradomstudieochyrkesvagledning.5.15b211251268a18575180004488.html Wed, 04 Feb 2009 20:11:47 +0100 Flexibla behörighetskrav Lärarnas Riksförbund avvisar förslaget att eleverna på gymnasieskolans yrkesprogram kan vara godkända i endera i engelska eller matematik. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/flexiblabehorighetskrav.5.15b211251268a18575180004566.html Thu, 18 Dec 2008 20:16:58 +0100 Förbättrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen Förbundet tillstyrker i huvudsak de förslag som föreslås i departementets promemoria. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/forbattradevillkoriarbetsloshetsforsakringen.5.15b211251268a18575180004629.html Thu, 18 Dec 2008 20:14:48 +0100 En utökad betygsrätt Lärarnas Riksförbund avvisar samtliga förslag som finns i promemorian. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/enutokadbetygsratt.5.15b211251268a18575180004590.html Wed, 12 Nov 2008 20:27:31 +0100 Riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Lärarnas Riksförbund har ställt sig mycket positivt till att spetsutbildningar skapas i fler ämnen än vad som tidigare varit fallet. Att en försöksverksamhet kommer till stånd är bra för att man på så sätt ordentligt kan utvärdera verksamheten innan den permanentas. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/riksrekryterandegymnasialspetsutbildning.5.15b211251268a18575180004686.html Mon, 20 Oct 2008 20:32:03 +0200 Legitimation och skärpta behörighetsregler Lärarnas Riksförbund välkomnar förslaget om lärarlegitimation och tydligare behörighetsregler. Införandet av en lärarlegitimation är en nödvändig markering som visar att staten är beredd att ta ett större ansvar för likvärdigheten i den svenska skolan. Förbundet bejakar utredningens fokus på kvalitet, förbättrade elevresultat och skolans likvärdighet. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/legitimationochskarptabehorighetsregler.5.15b211251268a18575180004736.html Fri, 29 Aug 2008 20:36:38 +0200 Framtidsvägen — en reformerad gymnasieskola Lärarnas Riksförbund uppfattar utredarens förslag som mycket positivt. Förslaget utgör en gedigen helhet i en välbehövlig reformering av svensk gymnasieskola och förslaget kommer att bidra till en mera likvärdig utbildning för eleverna. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/framtidsvagenenreformeradgymnasieskola.5.15b211251268a18575180004773.html Mon, 12 May 2008 20:38:34 +0200 Bidrag på lika villkor Lärarnas Riksförbund stödjer förslagets huvudinriktning, det vill säga att det ska råda lika villkor mellan friskolor och kommunala skolor. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/bidragpalikavillkor.5.15b211251268a18575180004814.html Wed, 07 May 2008 20:42:58 +0200 Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever Förbundet stödjer de föreslagna allmänna råden. Det är av största vikt för elevens fortsatta skolgång att introduktionen och den första tiden i den svenska skolan upplevs som positiv. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/skolverketsallmannaradforutbildningavnyanlandaelever.5.15b211251268a18575180004866.html Wed, 07 May 2008 20:40:48 +0200 Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder Lärarnas Riksförbund stödjer förslagets huvudinriktning, det vill säga att det ska råda lika villkor mellan friskolor och kommunala skolor. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/okadlikvardighetforelevermedfunktionshinder.5.15b211251268a18575180004835.html Thu, 24 Apr 2008 20:46:11 +0200 En ny betygsskala Lärarnas Riksförbund stödjer i stort utredningens förslag. Förbundet har sedan länge påtalat behovet av tidigare betyg och betyg i fler steg och har också ett starkt medlemsstöd för detta. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/ennybetygsskala.5.15b211251268a18575180004903.html Fri, 29 Feb 2008 20:53:58 +0100 Resurser för kvalitet Lärarnas Riksförbund ställer sig i stort sett positivt till utredarens förslag. Detta gäller såväl de strukturella som de ekonomiska förslagen. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/resurserforkvalitet.5.15b211251268a18575180004991.html Fri, 29 Feb 2008 20:51:11 +0100 Kursplaner för lärlingsutbildning Lärarnas Riksförbund anser att yrkesutbildningen inom gymnasieskolan ska kännetecknas av hög kvalitet. Att en stor del av de 2500 gymnasiepoängen satsas för arbetsplatsförlagt lärande är viktigt. Därför är det av vikt att kursplaner inom det arbetsplatsförlagda lärandet preciseras. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/kursplanerforlarlingsutbildning.5.15b211251268a18575180004956.html Fri, 29 Feb 2008 09:12:38 +0100 Examensbeskrivning för speciallärarexamen Lärarnas Riksförbund ser mycket positivt på att regeringen valt att lyssna på den kritik som vi och andra framfört angående den tidigare examensbeskrivningen. För förbundet är det oerhört viktigt att även lärare i grundskolans tidigare år ges möjlighet att vidareutbilda sig till speciallärare. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/examensbeskrivningforspeciallararexamen.5.15b211251268a18575180005205.html Wed, 09 Jan 2008 09:17:26 +0100 Tydligare ledarskap i skolan och förskolan Lärarnas Riksförbund har till utbildningsdepartementet yttrat sig över Ds 2007:34, Tydligare ledarskap i skolan och förskolan - förslag till ny rektorsutbildning. http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/tydligareledarskapiskolanochforskolan.5.15b211251268a18575180005227.html Fri, 17 Aug 2007 09:21:06 +0200 Skyddet för den personliga integriteten Lärarnas Riksförbund överlämnar härmed yttrande över Justitiedepartementets delbetänkande Skyddet för den personliga integriteten — Kartläggning och analys (SOU 2007:22). http://www.lr.se/opinionpaverkan/remissvar/arkiv/skyddetfordenpersonligaintegriteten.5.15b211251268a18575180005259.html