De tog krafttag för arbetsmiljön – nu vill lärarna stanna

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete förändrade mycket

När Emelie Maurer började på skolan fanns det tydliga brister i arbetsmiljön, vilket speglades i en hög personalomsättning samma år. Men genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete lyckades ledningen och personalen tillsammans förbättra både stämning, arbetstider och lokaler. Nu trivs lärarna och vill stanna på arbetsplatsen.


Uppdaterad

– Vill man gå och träna mitt på dagen så kan man göra det för att sedan komma tillbaka och jobba fokuserad, säger Emelie.

När Emelie Maurer började på Täby Enskilda gymnasium var det ganska dålig stämning bland lärarna. Det var lugnt och ordnat på skolan, men personalomsättningen var hög. Ledningen insåg att någonting måste göras för att lärarna skulle vilja stanna på skolan och sammankallade kollegiet för att se vilka som var intresserade av att delta i ett arbetsmiljöarbete.

– Jag var då skyddsombud på skolan och engagerade mig naturligtvis i arbetet, säger Emelie Maurer som är lärare i engelska och historia.

Tillsammans identifierade lärarna och ledningen tre områden som behövde förbättras: arbetstiderna, den pedagogiska friheten och arbetet med elevernas utvärderingar. En särskild processgrupp tillsattes som systematiskt skulle arbeta för en bättre skola och arbetsplats. Den bestod både av ledningen och av lärare som ville engagera sig. Ett problemområde var den reglerade arbetstiden som många upplevde som hämmande.

– Den gav en känsla av att ledningen inte litade på oss och behövde kontrollera oss. Vi saknade den flexibilitet som behövs för att kunna vara kreativa i arbetet. Läraryrket kräver frihet helt enkelt. Man måste vara inspirerad för att skapa bra projekt, förbereda och efterarbeta, säger Emelie.

Det var dock ingen enkel sak att ta bort den reglerade arbetstiden. Men efter heta diskussioner beslutades att den skulle slopas. Lärarna kan numera utföra sitt arbete när och var de vill, och behöver bara vara på plats under schemalagda lektioner och obligatoriska möten.

– Nu har vi friheten att lägga upp vårt ansvarsfulla jobb som det passar oss bäst. Vill man gå och träna mitt på dagen så kan man göra det för att sedan komma tillbaka och jobba fokuserat, säger Emelie.

”Det är en mäktig känsla att få förtroendet och ansvaret att själv styra över sin arbetstid”

Emelie Maurer

Lärarna känner nu att ledningen litar på att de är ansvarsfulla medarbetare som gör sitt bästa för att skapa bra undervisning.

– Det är en mäktig känsla att få förtroendet och ansvaret att själv styra över sin arbetstid, att vi ges den friheten. Det sänder ju bra signaler till mig som arbetstagare om att ledningen litar på att jag gör ett bra jobb. Det har skapat ett otroligt gott arbetsklimat.

Ett annat arbetsmiljöproblem var elevutvärderingarna. De skickades ut till eleverna och en del lärare kände sig maktlösa då de inte hade kontroll över utvärderingarna. Eleverna gavs stort utrymme att uttrycka egna åsikter och det var inte ovanligt med grova personliga påhopp.

– Vi kom gemensamt fram till att vi lärare i stället utformar våra egna utvärderingar efter de behov vi identifierar i våra klasser. Nu gör eleverna utvärderingen på plats i klassrummet vilket innebär många fördelar. Jag kan till exempel hjälpa dem att minnas vad vi gjorde inom olika arbetsområden så att det blir lättare för dem att svara på enkäten. Efteråt analyserar vi svaren tillsammans med närmsta chef, säger Emelie.

Tidigare upplevde många att elevutvärderingen även begränsade den pedagogiska friheten eftersom den skapade stress och oro. Det fanns också en tendens att lärarna anpassade undervisningen efter elevenkäten. Men nu utvärderar man i stället sin undervisning med fokus på elevernas lärande. Och stressen har minskat radikalt.

– De här områdena var de stora snackisarna förut men så är de inte längre. Tidigare fanns väldigt få forum där man kunde diskutera de här sakerna. Nu har vi ett öppnare samtalsklimat på skolan kring arbetsmiljö.

”Nu har vi friheten att lägga upp vårt ansvarsfulla jobb som det passar oss bäst.”

Emelie Maurer

Skolan arbetade också med att förbättra den fysiska arbetsmiljön och man byggde om för att få personalmatsal och personalrum, vilket saknades tidigare.

– För tillfället saknar vi ett personalrum igen på grund av en ombyggnation. Men den här gången är det en självklarhet att det ska byggas ett nytt, säger Emelie.

Emelie valdes för ett par år sedan till lokalombud på skolan och har under den tiden passat på att utbilda skolledningen i arbetsmiljöfrågor.

– Jag saknade det systematiska arbetsmiljöarbetet och kände att det ligger på mig att informera om arbetsmiljöfrågor i min roll som ombud. Jag lät dem först besvara en enkät för att kolla vad de kunde. Sen informerade jag dem om vilka lagar som gäller och gav förslag på vad vi som skola skulle kunna jobba med.

Emelie tycker att arbetsmiljöarbetet är både roligt och viktigt och har även gett sina medlemmar en snabbutbildning i arbetsmiljö för att de ska känna till vad de kan kräva av sin arbetsgivare.

– De fackliga utbildningarna som jag har fått som ombud i Lärarnas Riksförbund har gett en mycket bra grund för saker som jag har velat arbeta med på min skola. Jag har också fått argument att lägga fram, vilket gör det lättare för ledningen att förstå varför det är viktigt, säger Emelie.

Numera vill lärarna jobba kvar på skolan. Den årliga personalenkäten visar på stor skillnad om man jämför med några år tillbaka.

– Enkätsvaren visar entydigt: Här trivs personalen. Jag upplever att jag som ombud har stora möjligheter att påverka och jag tycker att det är jättekul, säger Emelie.

ARBETSMILJÖ

Emelies råd till andra som vill påbörja ett arbetsmiljöarbete

  • Ha en positiv inställning och var med och skapa förändring. Fokusera på att ni har ett gemensamt mål. Det gör det lättare att komma överens.
  • Våga ta upp sådant som ni tycker behöver förändras i stället för att gå och vara missnöjda.
    Var rak och tydlig på ett smidigt sätt och kom med konstruktiva lösningar.
  • Värna om en tydlig och rak kommunikation såväl mellan kollegor som med ledningen.
    Som ombud är det viktigt att skaffa sig en uppfattning om vad medlemmarna tycker, till exempel vid möten eller genom att be om synpunkter. Era förslag till arbetsgivaren får större tyngd om ni har fler argument och om de kommer från många.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Med arbetsmiljö avses både fysisk arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö, till exempel områden som är direkt kopplade till stress och arbetsbelastning, samt arbetstider. Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva. Föreskriften började gälla den 31 mars 2016.

Emelie Maurer

  • Undervisar i engelska och historia på Täby Enskilda gymnasium.
  • Emelie började som skyddsombud 2015 och är lokalombud sedan 2017.
  • Hon är också arbetstagarrepresentant i skolans styrelse.
Frågor & svar

Som skyddsombud har man ett väldigt viktigt uppdrag, eftersom man företräder sina kollegor i arbetsmiljöfrågor och ser till att arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljön är huvudsakligen arbetsgivarens ansvar, men för att det ska fungera bra behöver arbetsgivaren samverka med de anställda, och det är där skyddsombuden kommer in. Det kan till exempel handla om att tillsammans titta på tjänsteunderlaget inför nästa år, och se hur det kommer att påverka arbetssituationen, eller att göra en skyddsrond för att undersöka hur arbetsmiljön ser ut.

Skyddsombudet gör också riskbedömningar och tar fram handlingsplaner inför planerade förändringar på arbetsplatsen. Hur påverkas arbetsmiljön om man exempelvis inför ett nytt IT-system, eller byter ut datorerna? Kommer det att behövas utbildningsinsatser, eller extra support, för att det ska fungera? Sådana saker tittar skyddsombuden på.

Skyddsombuden kan också hjälpa till att stötta enskilda kollegor, som upplever problem med sin arbetsmiljö, exempelvis genom att vara med i samtal med arbetsgivaren.

Ta upp frågan med dina kollegor, och undersök vilka som är intresserad av uppdraget. Kanske kan du själv tänka dig rollen som skyddsombud? De flesta skyddsombud tycker att uppdraget ger mycket tillbaka och känner att de får uppskattning för sitt arbete för en bättre arbetsmiljö.

Vänd dig till din LR-förening för att få hjälp med att starta en lokalavdelning på arbetsplatsen, om ni inte redan har en sådan. Utse därefter skyddsombud och lokalombud.

Skyddsombud får utbildningar genom Lärarnas Riksförbund, och behöver absolut inte känna att de ska kunna allt från början.

Mer inom ämnet


Maria Bohlin

Skribent

Skicka e-post