Skyddsombuden om coronaläget på skolorna

Var fjärde skola struntar i att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och grundskollärarna måste vikariera i mycket högre utsträckning än före pandemin. Det är några av slutsatserna i denna enkät med förbundets skyddsombud.

I oktober skickades en enkät till Lärarnas Riksförbunds cirka 2 500 skyddsombud, i syfte att följa upp deras roll och förut­sättningar för arbets­miljö­arbetet på skolorna.

Eftersom de undersökningar som förbundet genomförde under våren 2020 vittnade om ökad arbets­belastning för lärare och kunskaps­tapp för elever blir det extra viktigt att följa upp hur arbetsmiljön är i nuläget och vilka åtgärder som genomförs eller saknas på skolorna. Därför ställdes skyddsombuden också inför frågor relaterade till coronapandemin för att utreda hur arbetsmiljöarbetet fungerat under dessa annor­lunda omständigheter.

Skyddsombuden om coronaläget på skolorna

I denna promemoria har resultaten från de frågorna samman­ställts. Svarsfrekvensen på undersökningen blev 50 procent.

Sammanfattning av resultaten

  • 1 av 3 skyddsombud är inte nöjda med det förberedande arbetet och åtgärder som skolorna genomförde inför höstterminen.
  • 1 av 4 skyddsombud bedömer att Folkhälsomyndighetens rekom­menda­tioner inte följs.
  • Närmare 1 av 5 skyddsombud bedömer att skolan inte gör risk­bedömningar gällande smittrisker. Endast 35 % bedömer att skolan fullt ut gör riskbedömningar och 44 % svarar att skolan delvis gör risk­bedömningar.
  • 8 av 10 tycker att skolan genomför adekvata åtgärder utifrån vad riskbedömningar visat (helt eller delvis).
  • Problemen i grundskolan härrör till lokaler som inte tillåter social distansering, inte tillräcklig tillgång till möten på distans samt mycket vikarierande för frånvarande personal.
  • Problemen i gymnasieskolan härrör också till trånga lokaler och brist på digitala möten för personalen. Däremot vittnar vissa om adekvata åtgärder som har minskat trängseln, exempelvis genom delvis distans­undervisning eller att möten mellan klasser har begränsats.
  • Närmare 8 av 10 skyddsombud bedömer att grundskollärare behövt vikariera mer sedan coronapandemin tog fart i Sverige. I genomsnitt uppskattas grundskollärare vikariera över 140 minuter per vecka nu, jämfört med 30 minuter under vecka 5, det vill säga innan pandemin tog fart.
  • 1 av 5 skyddsombud upplever att kunskapstappet från vårterminen inte har hante­rats på skolorna i höst. Närmare hälften svarar att kunskaps­tappet hanteras genom att lärare stressar mer för att hinna inom ordinarie arbetstid. Endast fåtalet svarar att det hanteras genom tillförda resurser eller att lärare kompenseras för arbete på fritiden.

Undersökning nr LRUND194PM

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55