Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Arbetsmiljö

En undersökning från Lärarnas Riksförbund visar att arbetsmiljön för lärare och studie- och yrkesvägledare i Malmö stad är i behov av omedelbara åtgärder. De är hårt stressade och får i allt mindre utsträckning utrymme för daglig återhämtning. Lärarna utsätts även för påtryckningar när det gäller betygsättning. Om Malmö stad vill förbättra måluppfyllelsen för eleverna och samtidigt behålla och rekrytera lärare måste kraftfulla åtgärder till för att förbättra lärarnas arbetsmiljö.


För medlemskåren i Malmö stad har arbetsbelastningen ökat det senaste året. Hela 57 % av lärarna och studie- och yrkesvägledarna anser att arbetsbelastningen är oacceptabel. Samtidigt anser 59 % att de inte har tillräckligt med tid för att fullgöra sina primära och huvudsakliga arbetsuppgifter. På frågan om arbetsbördan förändrats det senaste året svarar 52 % att arbetsbördan har ökat under 2016 och detta utifrån en redan tidigare upplevd hög arbetsbelastning. Bortsett från schemalagda lektioner och konferenser anser 28 % att de i sin professionella yrkesutövning inte själva ges möjlighet att prioritera i vilken ordning arbetsuppgifterna skall utföras och 36 % tycker inte heller att de får stöd och hjälp av sin närmaste chef att prioritera de många arbetsuppgifterna.

När vi frågar studie- och yrkesvägledarna och lärarna om möjligheten till återhämtning i arbetet svarar hela 44 % av de tillfrågade att de inte har möjlighet till ostörd lunchrast varje dag. 40 % anser inte heller att man har möjlighet till några pauser under arbetsdagen. Om vi bara ser på grundskolan är siffrorna än mer uppseendeväckande. Där anser 57 % att de inte har möjlighet till ostörd lunch och hälften uppger att de inte har möjlighet till paus. Det är enligt undersökningen tydligt att stress och hög ljudvolym präglar klimatet i Malmös skolor. 76 % av de tillfrågade har besvärats av stress det senaste året, 60 % av hög ljudvolym. Hälften av de svarande besväras av sömnproblem och 62 % av lärarna kan inte lägga undan tankarna på arbetet under sin lediga tid.

13,4 % av de tillfrågade har blivit utsatta för hot på sin arbetsplats och 9 % av de tillfrågade har drabbats av fysiskt våld. Detta innebär att 93 lärare och studie- och yrkesvägledare har utsatts för hot och 60 stycken har blivit utsatta för fysiskt våld på sin arbetsplats i Malmö stad under de senaste 12 månaderna! Dessutom påverkas den psykosociala arbetsmiljön negativt av att 18 % av lärarna under de senaste 12 månaderna har blivit utsatta för kränkande särbehandling.

Vi befarar utifrån vår granskning att oskälig påverkan inför bedömning och betygssättning har ökat. Vår undersökning visar att så många som 38 % av alla lärare under de senaste 12 månaderna har blivit utsatta för någon form av press eller påtryckningar vid bedömning och betygssättning. På gymnasiet är det 40 % (94 lärare) som har känt sig utsatta. Än mer alarmerande är att 48 lärare i Malmö stad upplevt påtryckningar från skolledare, trots sin suveränitet i bedömning och betygsättning.

Lärarnas Riksförbund kräver följande åtgärder:

Att Malmö Stad inser att arbetsmiljön för såväl våra medlemmar som övrig personal i skolan direkt samspelar med undervisningsmiljön för Malmös elever och därmed också påverkar elevernas studiesituation och måluppfyllelse. Arbetsmiljön är avgörande för om Malmö klarar av att behålla och rekrytera lärare i framtiden.

Att Malmö Stad systematisk och strukturerat ser över lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas arbetsbelastning och arbetssituation. Detta gäller såväl tjänstefördelning som schemaläggning, antal elever, hantering av nationella prov och möjligheter till ostörd lunch och pauser för återhämtning.

Att Malmö Stad tydligare och mer strukturerat arbetar med den psykosociala arbetsmiljön i skolan, framför allt när det gäller kränkningar, hot och våld.

Att Malmö Stad säkerställer tydliga rutiner och riktlinjer, så att betygsättning och bedömning sker rättssäkert, utan press och påtryckningar från vare sig den egna organisationen eller utomstående.

Undersökningen

Undersökningen är gjord av Lärarnas Riksförbund Distrikt Malmö Stad under november - december 2016. Urvalet är lärare och studie- och yrkesvägledare som är medlemmar i Lärarnas Riksförbund. Undersökningen har utgjorts av en enkät, där 1363 lärare och studie- och yrkesvägledare tillfrågades. Svarsfrekvensen var 51 % och granskningen grundar sig på 692 svar.

Vi anser att både svarsfrekvens och det faktiska antalet svar väl speglar arbetsmiljön för lärare och studie- och yrkesvägledare i Malmö stad.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Catharina Niwhede

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-01 15.34

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll

Mer på internet