Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Arbetsmiljöverkets inspektioner

Skadlig stress, hot och våld, otydliga krav, buller, undermåliga lokaler och dålig ventilationär några exempel på arbetsmiljöproblem inom skolan. Arbetsmiljöverkets stora tillsyn av 30 procent av landets skolor har sedan några månader påbörjats i Stockholm.

Syftet med inspektionerna, enligt Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsmiljöverket, är att skapa en skolmiljö med mindre skadlig stress, ökad trygghet och bättre fysiska förhållanden.

Det är särskilt faktorerna stress, mycket arbete och otydliga krav som ligger bakom de anmälda arbetssjukdomarna inom grund- och gymnasieskolan.

Arbetsmiljöverkets bedömning är att det behövs en stor och samlad satsning föratt komma till rätta med arbetsmiljön pålandets största arbetsplats.

IArbetsmiljöundersökningen år 2011 uppgav 60 procent av de som arbetade inom utbildning att de hade svårt att koppla bort tankarna på jobbet. Motsvarande siffra för samtliga branscher var 43 procent.

Under perioden mars till maj 2015 har ca tjugofem Stock-holmsskolor inspekterats och av dessa är det endast Mälarhöjdens skola som har klarat sig utan anmärkningar. Påmånga av de undersökta skolorna fanns det stora brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Där kräver lagen ett förebyggande arbetsmiljöarbete från arbetsgivaren. Undersökningar uteblir eller är bristfälliga, riskbedömningar görs eller dokumenteras inte, åtgärder genomförs inte och handlingsplaner upprättas inte.

Uppgiftsfördelningarär oklara och det framgår inte vem eller vilka som ansvarar för vad. Det saknas både rutiner för och kunskap om hur arbetsmiljön ska undersökas, hur risker för ohälsa, både fysiska och psykosocial, ska upptäckas och förhindras, vilka åtgärder som ska vidtas och vilka kontroller som ska genomföras. Dessutom brister det i kunskap om vilka fysiska och psykosociala förhållanden som innebär ohälsa.

Flera skolor påpekar att man analyserar och arbetar med resultaten frånmedarbetarenkäten,menäven här saknas det dokumenterade riskbedömningar och skriftliga handlingsplaner. Ofta görs heller inga risk-och konsekvensanalyser för att ta reda på hur omorganisationer påverkar personalensarbetsmiljö.

Andra vanliga bristerär buller och dålig luftkvalitet, brist påintroduktion av nyanställda och vikarier, brist påkontinuerliga undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön, brister i bedömning av risk för hot och våld och en fungerande beredskap för krishantering.Kontakt:

Ragnar Sjölander,
Ordförande & Huvudskyddsombud
Lärarnas Riksförbund i Stockholm stad,
08-508 22 302, 076-12 42 302

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2015-06-27 17.09

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll