Sök Sök
Meny Meny

Logga in

LR Stockholms yrkanden till budgeten 2018

LR Stockholm menar att stadens medel till skolorna inte räcker för att nå upp till den ambitionsnivå som uttrycks. LR Stockholm har formulerat yrkanden inom nio områden till budgeten för 2018.

Ragnar Sjölander, Ordf LR Stockholm

Yrkande till budgetförslag för 2018 från Lärarnas Riksförbund

 

1. Lönesatsning

Stockholms skolor präglas av en allvarlig lärarbrist där staden både måste behålla dagens lärare i anställning och nyrekrytera tusentals till de kommunala skolorna under kommande år. Även de ökande behoven av vägledning gör behållnings- och nyrekrytering av studie- och yrkesvägledare i alla skolformer nödvändig. Trots att dagens situation kunnat förutses har staden inte gjort någon egen lönesatsning sedan 2014, och förstärkte inte heller regeringens Lärarlönelyft från 2016 så att alla legitimerade lärare som uppfyllde de statliga kriterierna fick löneökning. Majoriteten av lärarna i grund- och gymnasieskolan lämnades utanför liksom hela vuxenutbildningen och kulturskolan. De höjda lönenivåer för lärare i ungdomsskolan som nu redovisas är till stor del ett resultat av statliga insatser och marknadseffekter.

För personalförsörjningen är det helt nödvändigt att de legitimerade lärare och behöriga studie- och yrkesvägledare som redan är anställda väljer att stanna kvar i staden. En helt ny lönestruktur finns nu på flertalet skolor, där ett mycket stort antal legitimerade och erfarna lärare inte har fått del av de statliga lönesatsningarna och har lönelägen i nivå med nyexaminerade. Vi ser nu att lärare och studie- och yrkesvägledare söker sig från staden till andra arbetsgivare. Detta innebär såväl ytterligare ökad rörlighet, till nackdel för elever, kollegor och chefer, som ökande kostnader för nyrekrytering.

Lärarnas Riksförbund saknar i budgetförslaget för 2018 en lönesatsning på legitimerade lärare och behöriga studie- och yrkesvägledare och en plan för en långsiktig lönesatsning även för de kommande åren, i avsikt att öka läraryrkets attraktionskraft. Vi yrkar:

att staden i budgetförslaget tillför medel som möjliggör en satsning på löneökningar i syfte att uppvärdera läraryrket i staden för 2018 och att en plan tas fram för fortsatta satsningar på lärare och studie- och yrkesvägledare de kommande åren.

att en riktad lönesatsning görs till legitimerade lärare i grund- och gymnasieskolan, inom vuxenutbildningen och kulturskolan och till behöriga studie- och yrkesvägledare utifrån vilka som inte omfattats av statliga lönesatsningar.

2. Kompetensförsörjning inom vuxenutbildningen

Stockholm står inför stora utmaningar beträffande personalrekrytering när det gäller såväl utbildning för nyanlända som åtgärder mot arbetslöshet. I båda dessa utmaningar är vuxenutbildning och Jobbtorg avgörande aktörer och lärare och SYV har där nyckelroller. Rekryteringsbehovet av lärare och SYV inom vuxenutbildning och Jobbtorg, likaväl som inom ungdomsskolan, kommer att vara stort under kommande år. I detta läge är det av vikt att ha en strategi både för hur man kan behålla befintlig personal och locka nya lärare och SYV att börja arbeta inom vuxenutbildning/SFI. Förutom lön är arbetsvillkor en viktig rekryteringsfaktor. Under de senaste åren har inte attraktiviteten påverkats i positiv riktning i och med införandet av semestertjänster vid nyanställning av lärare inom kommunal vuxenutbildning. LR yrkar:

att staden uppmärksammar arbetssituationen för SYV inom arbetsmarknadsförvaltningen.

att staden tar fram en strategi för behållnings- och nyrekrytering av lärare inom vuxenutbildningen där man också ser över arbetsvillkor.

3. Dimensionering av de kommunala skolornas studie- och yrkesvägledning

Med underdimensionerad studie- och yrkesvägledning på skolorna finns uppenbara risker för att elever får otillräcklig vägledning vilket leder till kostsamma felval och avhopp. LR yrkar:

att riktvärden för elevers tillgång till behöriga studie- och yrkesvägledare i stadens grund- och gymnasieskolor, framför allt utifrån elevantal, tas fram.

4. Höjning av skolschablonerna för utbildningsnämnden

I förslaget till budget för 2018 utökas utbildningsnämndens budget med 919,7 miljoner kr. En stor andel av denna ökning beror på volymökningar. De föreslagna schablonökningarna på 2,5 procent för grundskolan och gymnasiet är otillräckliga för att möta de utmaningar skolorna står inför, bland andra behov av satsningar på höjda lärarlöner, att minska arbetsbelastningen och ökade kostnader för lokaler, i synnerhet inom gymnasieorganisationen, och digitalisering i undervisningen/IT. LR yrkar:

att skolorna i budgeten tillförs ytterligare medel i form av höjningar av skolschablonerna som täcker de mål och behov som budgetförslaget innehåller.

5. Lärares tid för undervisning och arbetsmiljö

Under rubriken Medarbetare i skola och förskola uttrycks det nödvändiga att ”Utbildningsnämnden ska säkerställa att nyexaminerade lärare i Stockholms stads skolor får rätt till sin introduktionstid.” och att nämnden även ska ”säkerställa att lärarnas arbetstid i första hand kan ägnas åt att förbereda, genomföra, utvärdera och utveckla sin undervisning samt ha gott om tid för det individuella stödet till sina elever.” Lärarnas Riksförbund är överens med arbetsgivaren om att dessa områden är av avgörande betydelse, liksom skrivningarna om pilotprojekt med lärarassistenter och studiepedagoger samt om mobila lärarteam och personalpool för pensionerade i syfte att minska kostnaderna för köp av tjänster från bemanningsföretag. Vi uppskattar även de skrivningar som finns om den administrativa bördan för lärare liksom behovet av förbättringar av den psykosociala arbetsmiljön. För att säkerställa att förbättringar sker inom dessa och de andra angelägna områden för lärare som beskrivs i avsnittet behövs dock tydliga direktiv och riktlinjer. LR yrkar:

att behovet av garanterad tid för handledning för nyexaminerade lärare regleras på förvaltningsnivå, liksom garanterad tid för de legitimerade lärare som ska handleda dem.

att en vikariepool inrättas där, förutom pensionärer, även yrkesverksamma behöriga lärare kan ha såväl tillsvidare- som visstidsanställningar för längre eller kortare uppdrag.

att utvärdering sker av huruvida lärare upplever att de i första hand kan ägna sig åt huvuduppdraget undervisning, utifrån det uppdrag som läggs på utbildningsnämnden.

att utvärdering sker av huruvida lärare upplever minskning av administration och förbättring av den psykosociala arbetsmiljön, utifrån det uppdrag som läggs på utbildningsnämnden.

att rastvaktande och tillsyn av elever prioriteras ner som arbetsuppgifter för lärare, som ett led i att minska arbetsbelastningen och ge lärarna ökade möjligheter att fokusera på och få tid för undervisningen.

6. Samverkan för bättre skolresultat - förhållningsregler i skolan

I avsnittet för utbildningsnämnden benämnt Elevens studiero och lärande lyfts viktiga frågor om trygga skolmiljöer, grundläggande värderingar och normer. Lärarnas Riksförbund stöder fullt skrivningen: ”Både elever, föräldrar och anställda på skolan ska vara delaktiga i att skapa en trygg miljö och förstå vilka förhållningsregler som gäller på skolan.” LR yrkar:

att det tas fram ett övergripande förväntansdokument riktat till föräldrar/vårdnadshavare.

7. Dokumentation av elevers kunskapsutveckling

Lärarnas Riksförbund anser att avskaffandet av de statliga kraven på dokumentation av elevers kunskapsutveckling, till exempel gällande individuella utvecklingsplaner i årskurs 6-9 och den sänkta ambitionen i årskurs 1-5, inte har lett till minskade krav på lärare att dokumentera elevers studieresultat på alltför många skolor. På vissa skolor lever de tidigare kraven på dokumentation kvar och på andra har nya och mer detaljerade direktiv om skriftlig uppföljning utvecklats. LR yrkar:

att kraven på dokumentation av elevers kunskapsutveckling utgår från det som regleras i skollag och föreskrifter och att inga krav tillförs på skolnivå.

8. Digitalisering för lärande

I ovan nämnda avsnitt anges att Stockholms stads skolor ska öka både den generella digitala kompetensen och den mer specifika kompetensen inom programmering. Det digitala lyftet ska bidra till en mer jämlik skola, där alla får tillgång till digitala verktyg i grundskolan.

För att utveckla pedagogiken i lärarnas vardag ska utbildningsnämnden utreda förutsättningarna att i samverkan med Stockholm IT Region utse en skola till demoskola för digital utveckling. LR yrkar:

att en redovisning görs av tillgången på digitala verktyg på enskilda skolor för att säkerställa likvärdighet i elevernas tillgång till dessa.

9. Yrkande angående lika villkor för facklig verksamhet oavsett huvudman

En mycket stor del av de anställda som utför arbete eller tjänster åt Stockholms stads invånare har en annan arbetsgivare än kommunen. De fackliga organisationerna i staden har avtal med arbetsgivaren om tid för fackligt arbete, ett förhållande som endast finns hos ett fåtal av de fristående privata arbetsgivarna/skolhuvudmännen trots att de fackliga organisationernas behov att där delta i förhandlingar/samverkan, medlemsärenden och arbetsmiljöarbete är minst lika stort. De medel som betalas ut till privata arbetsgivare utgår från stadens kostnader för egenverksamheten, enligt lagstiftningen om lika villkor. De privata arbetsgivare som inte tillhandahåller skälig tid för fackligt arbete får därmed konkurrensfördelar på grund av sina lägre kostnader. LR yrkar:

att de kostnader som staden har för centralt och förvaltningslokalt fackligt arbete inom egenregin synliggörs.

att motsvarande andel kostnader synliggörs inom ersättningen till de fristående huvudmännen.

att staden på lämpligt sätt verkar för att medel motsvarande stadens kostnader för det fackliga arbetet också kommer fackliga organisationer till del hos de privata arbetsgivarna.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-26 11.34

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll