Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Utbildningsförvaltningen har inte tagit Arbetsmiljöverkets föreläggande på allvar

Utbildningsförvaltningen skulle senast den 2 september svara Arbetsmiljöverket om hur man avser att uppfylla det skarpa föreläggande om åtgärder mot lärares arbetsbelastning som utfärdades efter den arbetsmiljöanmälan LR-Stockholms huvudskyddsombud gjort.

Nu har Utbildningsförvaltningen svarat och även skickat ut en "lathund" med riktlinjer och en Powerpoint-presentation till skolorna. Många rektorer pre-senterar nu materialet för sin personal och diskuterar det i SVG

Faktum är att Utbildnings-förvaltningens svar ännu inte är behandlat av Arbetsmiljöverket.

LR-Stockholm är mycket kritiskt till innehållet i svaret och den process som nu ska ta vid på skolorna.

LR anser att åtgärderna är fullständigt otillräck-liga. Utbildningsförvaltningen lämpar återigen över ansvaret till enskilda lärare och rektorer.

LR-Stockholm har sedan april tillsammans med huvudskyddsombud från andra förbund suttit med i en arbetsgrupp om föreläggandet och arbetsmiljöarbetet kring detta på Utbildningsförvaltningen.

Tyvärr har alla de synpunkter och förslag vi lämnade inte satt några större spår i svaret till Arbetsmiljöverket.

LR-Stockholm hävdade vid samverkan i förvaltningsguppen (FVG) i mitten av augusti att svaret inte uppfyller de punkter som Arbetsmiljöverket listat och vi förklarade därför oenighet, som enda fackliga organisation.

Vårt yrkande om att svaret skulle omarbetas avslogs.

En vecka senare godkände utbildningsnämnden svaret, med ett tillägg om att förvaltningen skulle ta fram exempel på beräkningsmodeller för skolorna. Den första punkten i föreläggandet gäller explicit lärares reglerade arbetstid där Arbetsmiljöverket i februari skrev: "Ni ska se till att det skriftligen blir klarlagt för samtliga lärare och skolledare vilka arbetsuppgifter som det åligger lärarna att utföra inom ramen för respektive lärares reglerade arbetstid. Ni ska också se till att det skriftligen blir klarlagt för dem i vilken ordning lärarna ska prioritera sina arbetsuppgifter när den reglerade arbetstiden inte räcker till för alla uppgifter samt att det likaså tydliggörs vilket stöd som enskilda lärare kan erbjudas i sitt arbete." I sitt svar hävdar Utbildningsförvaltningen helt frankt att skollag och avtal står i vägen för ett skriftligt klarläggande av lärares arbetsuppgifter.

Man vill inte lösa uppgiften utifrån föreläggandet.

Istället för att fokusera på lärares undervisning och de arbetsuppgifter som är nödvändiga för att lärare ska hinna med sitt jobb redogör Utbildningsförvaltningen för sin stora organisation och hur många olika arbetsuppgifter lärare kan ha. Lärarnas arbete påstås vara alltför varierande i denna stora förvaltning med alla sina olika skolformer. Alla som stått vid en kateder vet förstås att detta är fel. Lektionsuppläggen varierar förstås beroende på eleverna, liksom de arbetsuppgifter lärare gör utöver själva undervisningen. Men så väsenskilt är det inte.

Det vore så enkelt.

LR-Stockholm föreslår att Utbildningsförvaltningen för att uppfylla den första punkten i föreläggandet, ålägger varje skola att lista undervisning, undervisningsanknutna uppgifter samt övriga arbetsuppgifter och beräknar tidsåtgång för det som ska göras. Vi menar att först när man ser vilken tid

olika arbetsuppgifter tar går det att göra den prioritering som Arbetsmiljöverket kräver. I utbildningsförvaltningens nya riktlinjer ignorerar man Arbetsmiljöverkets krav och nöjer sig med att uppdraget kan skrivas ner "om läraren efterfrågar det, eller om rektor ser ett sådant behov…" Utbildningsförvaltningen skickade i början av juni ut en enkät till alla lärare för att uppfylla kravet på undersökning av omfattningen av arbetsuppgifterna, särskilt de administrativa, som Arbetsmiljöverket också skrev in i föreläggandet.

LR-Stockholm valde att inte stå bakom enkäten på grund av hur vissa av frågorna formulerades.

Vi konstaterar att vissa av svaren som redovisas i Utbildningsförvaltningens riskbedömning alltför väl visar vad vi redan visste. Till exempel att lärare har otillräckligt med tid för återhämtning och alltför hög sjuknärvaro. Utbildningsförvaltningen gick redan i maj ut med att vissa arbetsuppgifter (exempelvis Stockholmsprovet i matematik eller LPP (Lokal Pedagogisk Planering) i grundskolan) nu blir frivilliga för skolorna och att man tar bort IUP och skriftliga omdömen i årskurs 6-9 tidigare än vad regeringen aviserat.

För att arbetsbelastningen ska minska är det dock avgörande att inte lärarna nu belastas med nya arbetsuppgifter.

LR-Stockholms bild är paradoxalt nog att i många skolor får lärarna trots föreläggandet nu mer att göra, alltifrån utökad undervisning och längre rastvaktande till ytterligare konferenstid och krav på tidskrävande uppföljning av elevernas resultat. I detta läge svarar Utbildningsförvaltningen Arbetsmiljöverket att varje skola får ansvara för att följa upp enkätresultat som visar hög risk för ohälsa. Man skickar alltså återigen ut ansvaret för att motverka hög arbetsbelastning till rektorerna.

Utbildningsförvaltningen har inte tagit föreläggandet på allvar!

Ragnar Sjölander
Ordförande
08-508 22 302 alt 076-12 42 302

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2013-11-12 15.28

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll