Sök Sök
Meny Meny

Logga in

Föräldraledighet

Läs mer nedan om de villkor som gäller vid föräldraledighet.

Allmänna villkor

 • Kvinnliga arbetstagare har alltid rätt till hel ledighet 7 veckor före och efter förlossning och vid amning
 • Som förälder räknas: biologisk förälder, rättslig vårdnadshavare, fostermor/fosterfar och sambo med förälder
 • Föräldraledigheten ska om möjligt anmälas till arbetsgivaren senast 3 månader före ledighetens början, 2 månader för friskoleanställda (ledighet med tillfällig föräldrapenning senast en vecka innan, undantaget "vård av sjukt barn")
 • Föräldraledigheten kan delas upp i högst 3 perioder per kalenderår (ledighetens början avgör vilket år den räknas till). Om omfattningen ändras under perioden räknas det som en ny period
 • När det gäller förkortad arbetstid får ledigheten även läggas ut som en eller flera dagar i veckan. Ledigheten ska läggas ut enligt arbetstagarens önskemål, om det kan ske utan påtaglig störning för verksamheten
 • Arbetstagaren kan återgå i arbete (efter att ha meddelat arbetsgivaren) med en månads varsel om ledigheten skulle ha varat längre än en månad, annars direkt
 • Arbetstagaren behöver inte acceptera försämrade villkor vid återgång i tjänst

Omfattning av ledigheten

 • Hel ledighet enligt lag till och med barnet är 18 månader, längre vid uttag av hel föräldrapenning, -enligt Stockholms stads personalpolicy: hel ledighet till och med barnet fyller 3 år (man kan dock inte "gå i tjänst" under loven efter att barnet har fyllt 18 månader)
 • Förkortad arbetstid enligt lag upp till en fjärdedel av arbetstiden till och med barnet fyller 8 år eller avslutat åk 1, -enligt Stockholms stads personalpolicy och Tjänstledighetsförordning för offentligt anställda: förkortad arbetstid till och med barnet fyller 12 år eller avslutat årskurs 6
 • För barn födda före 1/1 2014: Ledighet som motsvarar uttag av föräldrapenning från hel, ner till en åttondel, från och med 60 dagar före förlossning till och med det år barnet fyller 8 år eller slutar åk1 .
 • För barn födda from 1/1 2014: Ledighet som motsvarar uttag av föräldrapenning från hel, ner till en åttondel, från och med 60 dagar före förlossning till och med det år barnet fyller 12 år eller slutar åk 5. Dock kan endast 96 dagar med föräldrapenning tas ut efter det barnet fyllt fyra år.

Föräldrapenning

 • Föräldrapenning utbetalas under 480 kalenderdagar per födsel: 390 dagar på sjukpenningnivå (årslön max 444 000) *0,776/365 och 90 dagar med lägstanivå. (180 kronor/dag)
 • Vid flerbarnsfödsel tillkommer ytterligare 180 dagar/barn utöver det första
 • Varje förälder har rätt till hälften av föräldrapenningdagarna
 • Alla utom 60 dagar (av de 390 respektive 360) kan överlåtas på den andra föräldern (90 dagar from 1/1 2016)
 • Ensamstående (eller om den andra föräldern inte har rätt till föräldrapenning) har rätt till 480 dagar
 • För att få föräldrapenning över grundnivå (225:-/dag) under de första 180 dagarna, ska man ha haft sjukpenninggrundande inkomst i minst 240 dagar före barnets födelse. (De resterande 210 dagarna motsvarar föräldrapenningen alltid den högre nivån)
 • Föräldrapenningnivån är skyddad även längre om kvinnan blir gravid igen innan barnet blir 21 månader
 • Föräldrapenning kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedel eller en åttondel
 • From 1/7 2011 får båda föräldrarna ta ut 30 dagar föräldrapenning samtidigt för samma barn fram till dess barnet fyller 1 år.
 • Rätt till föräldrapenning från och med 60 dagar före beräknad förlossning
 • När barnet fyller ett år kan SGI:n sänkas om man inte tar ut minst fem dagar per vecka eller fyller ut deltid med motsvarande dagar med föräldrapenning. Det räcker med att ta ut föräldrapenning på lägstanivå.

Gravididetspenning

 • Rätt till ledighet med graviditetpspenning (sjukpenningnivå) från och med 60:e dagen till och med 11:e dagen före beräknad förlossning, om förmågan att utföra arbetet är nedsatt med minst en fjärdedel, och omplacering inte kan ske. Försäkringskassan beviljar.

Tillfällig föräldrapenning

 • Till förälder med barn äldre än 240 dagar, till och med barnet fyller 12 år, då föräldern avstår från arbete för att vårda sjukt barn, besöka BVC och dylikt, 120 dagar/år.
 • Till nybliven förälder (som inte är föräldraledig med barnet) under 10 dagar, fram till 60:e dagen efter barnets hemkomst
 • Ersättning/arbetsdag: årslön (max 333 600) * 0,776/260.
 • Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedel och en åttondel
 • Rätt till tillfällig föräldrapenning kan överlåtas till annan försäkrad person än förälder vid vård av sjukt barn, max 60 dagar/år
 • Rätt till tillfällig föräldrapenning kan även överlåtas till annan försäkrad person än föräldern vid vård av sjukt barn, om föräldern på grund av egen sjukdom inte kan vårda barnet, max 60 dagar/år
 • Vid uttag av tillfällig föräldrapenning ska arbetsgivaren underrättas minst en vecka innan, utom vid vård av sjukt barn

Förmåner enligt AB, vårt kommunala avtal

 • Föräldrapenningtillägget utgörs av 10 % av aktuellt inkomstbortfall i 180 dagar. Tillägget betalas ut till dess barnet är 24 månader. Gäller för barn födda from och med 1/10 2012. För barn födda tom 30/9 2012 måste tillägget tas ut i en följd. (Hör av dig LR Stockholm för mer information.)
 • Man måste ha varit anställd i minst 365 kalenderdagar sammanhängande för att ha rätt till föräldrapenningtillägget.
 • Om man inte skulle hinna med 180 dagar med föräldraledighet före feriens början och vill avbryta sin föräldraledighet för att kunna spara resterande dagar av de 120 ferielönegrundande dagarna så får man ut föräldrapenningtillägget under de första 45 dagarna ändå eftersom ferieanställd inte kan flytta på semesterdagarna.
 • Om du är offentliganställd och din lön överstiger gränsen för ersättning från Försäkringskassan får du viss kompensation från arbetsgivaren i 270 dagar för den del som överstiger, om du har varit anställd i minst 180 dagar hos arbetsgivaren före ledigheten.
 • Arbetstagare har möjlighet att utan löneavdrag besöka MVC vid högst två tillfällen

Avtal inom den privata sektorn

 • Även i de flesta privata avtal finns rätt till föräldrapenningtillägg. Information om vad som gäller i det avtal du omfattas av kan du få på Lärarnas Riksförbunds hemsida eller genom att ringa LR-Stockholm. Nedan följer ett exempel från Almega tjänsteföretagen:
 • 10 % av dagslönen under ”lönegränsen” (ungefär samma som taket för ersättning från Försäkringskassan), 90 % av dagslönen över ”lönegränsen”
 • -120 dagar, ett års anställning
 • -150 dagar, två års anställning
 • -180 dagar, tre års anställning
 • Utges enbart för en sammanhängande ledighetsperiod och upp till barnet är 18 månader. Båda föräldrarna har rätt till tillägget var för sig.
 • Hälften betalas ut vid ledighetens början, resten när man har arbetat i tre månader efter ledighetens slut.

Semester- och ferielön

 • Observera! Du kan inte påverka storleken på din ferielön genom att "gå i tjänst" över sommaren. Den är intjänad: har du arbetat hela läsåret får du full ferielön, oavsett om du är i tjänst över sommaren eller inte. Om du inte har full ferielön och vill dryga ut med föräldrapenning under ferien, kan du inte göra det om du har "gått i tjänst" och därmed inte är föräldraledig.
 • Om du skulle bli beordrad att gå in och arbeta på jullov, sportlov eller påsklov när du "går i tjänst", det vill säga avbryter föräldraledigheten, är detta inte avtalsenligt. Det är bara de 194 A-dagarna som du är arbetsskyldig. Hör av dig till Lärarnas Riksförbund i Stockholm i så fall.
 • From 1/7 2014 måste du vara i tjänst sju kalenderdagar före lovets början för att få lön under lovet om du gör uppehåll i f-ledigheten.
 • Under föräldraledighet med föräldrapenning är de första 120 kalenderdagarna (180 för ensamstående) per födsel och förälder semester- och ferielönegrundande. Tänk på att om din föräldraledighet sträcker sig över två läsår, kan det bli så att du får reducerad ferielön efter det andra läsåret även om föräldraledigheten avslutas före feriernas början. Om du vill veta hur stor din ferielön blir kan i vissa fall din löneassistent på förvaltningen hjälpa dig med det.
 • Iaktta! Om du påbörjar din föräldraledighet senare än 120 dagar före ferien ska du "gå i tjänst" när ferien börjar och påbörja en ny ledighetsperiod när höstterminen startar.

Mer information

Föräldraledigheten regleras i Föräldraledighetslagen. Regler gällande föräldrapenningen finns i Socialförsäkringsbalken. Semesterlön i samband med föräldraledighet regleras i Semesterlagen § 12. Ferielönen regleras i det kommunala avtalet AB, bilaga M, (bilaga till läraravtalet HÖK 12). Frågor om föräldrapenningens storlek svarar Försäkringskassan på.

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen Stockholm stad

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-19 11.24

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll