Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

A till G

Nedan följer sökord från A till G

A
Affischering. På skolan ska du sätta upp en affisch med kontaktdata till dig, skyddsombud och kommunombud. Uppdateras och det finns färdiga ex på LR´s expedition. Ta en rejäl bit av anslagstavlan på personalrummet och gör till en LR-plats.

AFA. Om du har medlemmar som är sjukskrivna under lång tid kan de få en inkomstförstärkning via AFA. Detta görs inte automatiskt utan måste ansökas av den sjukskrivne. Hemsida: www.afaforsakring.se

AFS. Arbetsmiljöverket ger ut författningssamlingar med föreskrifter och allmänna råd om många saker inom arbetsmiljö. En viktig sådan är AFS 2015:4 som handlar om Organisatorisk och social arbetsmiljö. Se länkar nedan.

Ajournera: Helt ok att göra på ett LSG innan ett beslut ska fattas som inte känns förberett. Du kanske vill ringa kommunombudet, prata med medlemmar eller ha andra skäl.

Anmälan av arbetsskada. Görs ihop med den som drabbats, skyddsombud och ansvarig chef. Inskickas till FK och Arbetsmiljöverket. Sparas även på skolan och lyfts på LSG under Arbetsmiljö. Sök även på Insidan.

https://anmalarbetsskada.se/

Anställning av chef/rektor. Här ska lokalombud delta vid intervjuer. Ett tips kan vara att skaffa egna referenser från den lokalförening i den kommun som personen kommer. Kontaktdata finns på www.lr.se till andra lokalföreningar.

Anteckningar. Viktigt att du för egna anteckningar på alla möten du deltar i, t ex LSG och rehabmöten. Protokoll ska alltid skrivas av arbetsgivare, men de behöver ibland kollas och rättas då du ska justera t ex LSG-protokoll. Nyttigt att ha sina anteckningar att luta sig emot.

APT, arbetsplatsträff. Ska finnas enligt samverkansavtalet och ska hållas t ex veckan innan LSG. Observera att där sitter du inte med som facklig utan som vanlig anställd. Det innebär att om du har åsikter på APT har du det som anställd, inte som lokalombud. Annars får du påpeka det. Många medlemmar förväntar sig att du som lokal/skyddsombud ska föra deras talan även på APT, så det kan vara viktigt att klargöra. I samband med APT kan du som lokalombud ofta få tid till fackligt möte. Ta även upp med dina medlemmar att de ska lyfta arbetsmiljöfrågor på APT.

Arbetsplatsförlagd tid. Den tid som du i din dialog med din chef kommit överens om att du ska vara på arbetsplatsen. Kan skilja sig mellan individer, men också mellan veckor. I snitt ska det vara 35 timmar om du har ferietjänst enligt Bilaga M. Här ska rymmas alla de arbetsuppgifter du inte kan göra hemma, t ex utvecklingssamtal, rättning av NP och konferenstid med kollegor.

Arbetstid. Den räknas mellan start på morgonen inklusive förberedelse till avslutning på dagen. Från denna totala tid dras det bort lunchens omfattning. Observera att lärare inte har så kallad ”tu-delad” arbetstid. Det innebär att om någon medlem har en lång undervisningsfri tid under dagen, räknas hela den tiden som arbetstid, den kan inte delas av.
Förändringar i schema ska meddelas minst två veckor innan händelsen.

Argument. Här ska vi försöka lyfta några argument som du kan använda för att värva medlemmar.

  • LR har inga chefer/rektorer i sina led. LR sitter då sällan på två stolar.
  • LR är en ren yrkesförening för lärare och SYV.
  • LR står för en starkare statlig styrning och åtagande för skolan.
  • LR´s medlemmar ska vara legitimerade och behöriga i sina ämnen.
  • LR är på de flesta skolor störst på lärarsidan.
  • LR´s förslag har ofta lyssnats på av politiker.

B
C
D
E
Editionsplikt. En facklig rätt att se alla dokument som ligger till underlag för beslut. (MBL §18), se LSG.

Elevskyddsombud. Elevskyddsombud ska delta på LSG under punkten Arbetsmiljö och inbjudas till fysisk skyddsrond. Tydliga skrivningar om detta finns i AML 6 kap 17-18§, Arbetsmiljöförordningen 6a§ och 8a§ och SKOL-FS 2015:7.
Arbetsgivaren ansvarar för elevskyddsombudens utbildning i fackliga frågor.
Bra broschyr från AV:
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/arbetsmiljon-i-skolan-adi565-broschyr/

Enkät. Ett utmärkt instrument för att pejla t ex arbetsmiljöproblem på en arbetsplats. Används också av arbetsgivaren och då kan förbättringsområden detekteras. Här är lokalombudet viktigt då de områden väljs som ska förbättras. Detta ska göras på LSG, som en del av SAM.

Enhetschef. Den person på din enhet som är ansvarig för den fysiska arbetsmiljön och att skyddsrond genomförs.

F

FK, Försäkringskassan. LR företräder inte medlemmar gentemot annan än arbetsgivare, d v s inte FK eller t ex försäkringsbolag.

Frågor och svar. SKL och de fackliga organisationerna har tillsammans formulerat frågor och svar kring läraravtalet. Dessa kan fungera som en vägledning och du hittar dem här:
https://www.lr.se/lonerlagaravtal/avtal/avtalinomkommunalsektor/partsgemensamtarbetekringframtagandeavfragorochsvarkringavtalet.106.628f11bf13d66b62ff71053.html

Här finns andra frågor och svar från lr.se:

https://www.lr.se/vanligafragor.4.58a756071261d5f869480001862.html

Förberedelsetid. Den tid som du behöver för att klara av din undervisning. Tyvärr inte reglerad i tid och utlämnad till vad din rektor anser vara nödvändigt. Som ombud kan du alltid lyfta argumentet kring en ökad kvalitet i undervisningen med väl tilltagen förberedelsestid.

Förskjuten arbetstid. Detta har inte lärare i sitt avtal. För lärare så ska rektor prioritera och ta bort/omfördela arbetsuppgifter eller tid.

Förtroendetid. Den tid som du per vecka ska göra utöver din arbetsförlagda tid. Den kan din chef ha åsikter om, men inget inflytande över vad gäller innehåll. Ordet förtroende är här centralt. Denna tid motsvarar ca 10 h/vecka.

G

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Mats Eriksson

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-21 20.14

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll