Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

N till R

Här kommer ord som börjar på N till och med R

N

Nationella prov. Rättning av NP ska ske inom den reglerade arbetstiden och planering av denna rättning ska ske tidigt samma läsår. Lyft detta på LSG. NP ska inte lämna skolbyggnad pga rättsäkerhet och sekretess. Se under Frågor och svar, första länken, fråga nr 13.

Nedsättning av tid. Som lokalombud har du rätt till nedsättning av din arbetsförlagda tid för att fullgöra uppdrag av löpande karaktär. Det innebär att när du är på LSG så ingår inte det i denna nedsättning och ska då kompenseras.

O

Ombudssida. På www.lr.se finns det information på : https://www.lr.se/ombud/dinrollsomombud.4.7814304c125305a253b8000536.html

Om- och nybyggnation. I AML så finns det tydliga skrivningar om att skyddsombud ska delta i planarbetet kring om- och nybyggnation av skollokaler. Gäller även om det inte finns en lokalförening, utan det gäller alla de fackföreningar som sluter kollektivavtal på den arbetsplatsen det gäller. Viktigt att lämna yrkanden och se till att de protokollförs.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Nytt viktigt sätt att angripa stress och ohälsa på skolor och enheter. Stark bas i AFS 2015:4, se denna och flera andra länkar kring detta finns i Länksamling.

P
”Pladder”. Minimera tyckande och löst prat i dina möten med rektor i t ex LSG. Använd väl underbyggda resonemang utifrån lagar och avtal. Att kunna paragrafer och peka på rättsfall, ger tyngd i ditt resonemang.

Prioritering. Något som rektor ska göra enligt AFS 2015:4, vid tillfällen med hög arbetsbelastning och då medlemmar behöver denna hjälp.

Protokoll. Här finns många formalia som ska följas. Det är viktigt att det följs, om det ska tvistas på innehåll och beslut. Tvist på innehåll görs inom sju dagar från att protokoll justerats. Det ska tydligt framgå att LR inte delar arbetsgivarens syn. Vad gäller nedskärningar i verksamhet reserverar sig alltid LR mot detta. Annat att tänka på:

  • Ingen namnges på protokoll.
  • Justerare utses.
  • Arbetsgivare för protokoll.
  • Det ska tydligt framgå vad som beslutas och vem som ansvarar.
  • Är det en informationspunkt ska det framgå. Du kan betrakta alla punkter som presenteras vid sittande bord som informationspunkter.
  • Protokoll gäller från det datum det justerats.
  • Vilka som är närvarande och observera att bara valt ombud har rätt att delta.

Q

R
Rehab/rehabkedja. Rehabilitering av sjukskriven medlem, där t ex skyddsombud ska delta ihop med HR, chef, läkare, FK och medlem. Denna s k rehabkedja ska komma igång senast fjorton dagar efter första sjukskrivningsdagen vid längre sjukskrivningar. En rehabkedja kan också startas vid de tillfällen då det finns många korta sjukskrivningar under en viss period och där man kan ana ett mönster. Kontakta HSO om du är osäker.

Rekrytering. En viktig uppgift som lokalombud. Det är stor omsättning på personal och då nya lärare anställs så ska man som lokalombud vara lite ”på”. Presentera sig, lämna sina kontaktuppgifter, gärna få några minuter att presentera sig vid ett tidigt introduktionstillfälle. Försök få till ett tidigt medlemsmöte, där alla bjuds in.
Om de redan är medlemmar, be att de ändrar sina uppgifter på www.lr.se och Mina sidor, så det står rätt kommun och skola där.
Två veckor om året får nyrekryterade medlemmar tre månaders gratis medlemskap och i Kungsbacka är det v 37-38. Studenter har gratis medlemskap under studietiden.

Returnering. Som anställd t ex kemilärare har man ett visst ansvar för arbetsmiljöuppgifter i sin kemisal. Om man anser att arbetsgivaren inte fullgör sitt arbetsmiljöansvar eller anser sig inte ha kompetensen, kan man ”returnera” dessa uppgifter på en speciell blankett som finns på Insidan.

Riskbedömning. Här ska fackligt ombud delta och få med skrivningar om risker för ökad ohälsa vid t ex nedskärningar. Ska göras vid varje viktig förändring av verksamheten och arbetsgivaren ansvarar för att inbjuda till detta. (AFS 2001:1 8§)

Rättning av NP. Se Nationella prov

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Mats Eriksson

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-21 20.00

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll