Sök Sök
Meny Meny

Logga in

- Anpassa textstorlek +

10 steg mot en hälsosam arbetsbelastning

För att sjuktalen bland Lunds lärare ska minska, för att avhoppen från läraryrket ska minska och för att varje elev ska få den lärartid som behövs för att nå sin fulla potential, har Lärarnas Riksförbund i Lund föreslagit arbetsgivaren 10 åtgärder.

"10 steg mot en hälsosam arbetsbelastning" är antagen av styrelsen för Lärarnas Riksförbund i Lund och innehåller åtgärder vi varit överens med arbetsgivaren om. Arbetsgivaren har dock inte genomfört någon av åtgärderna än, vilket medfört att vi satt samman dem i form av en kravlista.

10 steg mot en hälsosam arbetsbelastning

 1. 1. Avskaffa rastvaktande och pedagogiska måltider som arbetsuppgifter för lärare
  68% av LRs medlemmar i Lund uppger att de inte hinner med alla sina arbetsuppgifter. Lösningen måste vara att ta bort arbetsuppgifter och rastvakt och genomförande av pedagogiska måltider måste inte utföras av lärare, vilket huvudmannens egen utredning också visar. Skolverket pekar på att svenska lärare lägger över två timmar per dag på administration och uppgifter relaterade till ordning och omsorg. Det handlar exempelvis om att iordningställa lokaler, behandla ledighetsansökningar, agera rastvakt och övervaka omklädningsrum. Dags att låta Lunds lärare lägga sin tid på att planera förstklassig undervisning istället!

 2. 2. Avskaffa mentorskap som arbetsuppgift för lärare i gymnasiet och högstadiet
  Mentorskap måste inte, enligt arbetsgivarens egen utredning, utföras av lärare. Mentorskap kan vara synnerligen belastande och splittrande för en lärare. Enskilda elever kan orsaka många timmars arbete, inklusive besök på BUP, elevhälsomöten, föräldrasamtal med mera. Läraruppdraget skall renodlas till att planera, utföra, efterarbeta och utvärdera undervisning. Det finns skolor som har speciella yrkesmentorer.
  https://realgymnasiet.se/ella-ar-ett-extra-stod-eleverna/
  http://www.sydsvenskan.se/sverige/specialiserad-mentor-lattar-lararjobbet/

 3. 3. Förstärk elevhälsoresursen i låg- och mellanstadiet
  Eftersom det är opraktiskt att avskaffa mentorskap som arbetsuppgift för lärare i låg- och mellanstadiet, är det viktigt att där kraftigt förstärka den elevhälsoresurs som redan finns, så att läraren kan frikopplas från de mer tidskrävande elevärendena. Det är orimligt att enskilda elevärenden ska innebära tiotals timmar i möten, utfärder till BUP eller timmar av telefonsamtal med föräldrar, elevhälsa osv. Lärare behöver tid för att leverera undervisning av toppklass!

 4. 4. Inför central rättning av nationella prov
  76% av de LR-medlemmar i Lund som har som en av sina uppgifter att rätta nationella prov, uppger att de tvingas ta hem proven för rättning på kvällar, helger och lov. Denna tidskrävande uppgift skulle kunna utföras av annan än den undervisande läraren. I maj 2015 presenterade LR resultatet av en webbenkät som skickats ut till 2860 lärare på olika grundskolor i Sverige. 2 051 av dessa hade svarat, vilket gav en svarsfrekvens om 72 procent. Hela 86 procent ansåg att nationella prov bör rättas centralt. Endast 11 procent var emot ett sådant förslag. Central rättning av nationella prov är redan i genomförd i t ex Kalmar.

 5. 5. Inför fast vikariepool
  Lärare tvingas idag på många skolor vikariera för varandra, obetalt och med kort förvarning, vilket bryter sönder den enskildes arbetsplanering. Okända och tillfälliga vikarier av tveksam kvalitet ökar stressen. Den summa som arbetsgivaren lägger på timvikarier kan istället användas till fast anställda vikarier. Fördelarna är att eleverna får färre personer som vikarier och vikarien känner till skolan och dess personal.

 6. 6. Huvudklassrum för alla lärare
  För att minimera mängden förflyttningar per arbetsvecka, bör varje lärare ha huvuddelen av sin undervisning i ett enda klassrum. Då kan läraren på ett bättre sätt hålla ordning på den fysiska miljön i klassrummet och slippa ägna korta raster till förflyttning, utan koncentrera sig på eleverna och undervisningen. Lärare som flyttat till skolor med huvudklassrum bekräftar att detta ger mindre stress.

 7. 7. Inför verkligt och fungerande introduktionsår för nyexaminerade lärare
  De nya lärarna behöver tas om hand bättre! För detta finns ett särskilt statsbidrag inrättat men i Lund har detta aldrig använts för att ge nyexaminerade lärare en bra start i yrket. Istället har vi sett ett par synnerligen tragiska sjukskrivningar av nya, unga kollegor de senaste åren. Om dessa istället fått tillgång till en äldre lärare som mentor, i kombination med ökad tid för reflektion och efterarbete, hade de fortfarande varit hos oss och gjort nytta istället för de sjukskrivningar och exit från yrket som istället blev fallet.

 8. 8. Ansvaret för frånvarande elever ska inte läggas på undervisande lärare
  Det är en mycket stressande arbetsuppgift för lärare i grundskolan att behöva gå ifrån undervisningen för att leta upp saknade elever eller meddela föräldrar. Denna arbetsuppgift sköttes förr av administrativ personal på skolan men i takt med att sådan personal avskaffats, har allt mer av denna uppgift lagts på lärarna. När en lärare måste lämna klassrummet för att leta efter saknade elever eller ringa samtal, får inte resten av eleverna den undervisningen de behöver.

 9. 9. Arbetsrum med arbetsro
  I ett typiskt arbetsrum för lärare finns det plats för 8-12 lärare, som delar en telefon. Elever samtalar med lärare och kollegor samtalar med varandra, vilket skapar en ljudprofil som är kännetecknande för kontorslandskap. Forskning visar att hjärnan presterar sämre under dessa förhållanden. (Se t ex:http://www.arbetsmiljoforskning.se/kontorslandskap/%C3%B6ppna-kontorslandskap-kan-ge-minnesproblem)

  Det finns heller ingen möjlighet för lärare som vill sitta ostört och koncentrerat att göra det på annat ställe på sin arbetsplats.

  Arbetsrum av kontorslandskapskaraktär kan anordnas med omsorg:
  - Dämpa ljudet. Lägg mattor i gångar och använd bra ljudabsorbenter. Placera inte ljudkänsliga medarbetare i hörn som inte är akustikplanerade. Där studsar ljudet och miljön blir stökig.
  - Fixa bra belysning, ventilation och temperatur. Detta är viktigt för personalen. Hjälp dem som behöver avskilja sig visuellt.
  - Ha bra tillgång på mötesrum och tysta rum. Se till att dessa fungerar. Brist på inredning gör till exempel att tysta rum ofta ekar. Om medarbetare inte använder dessa rum, utvärdera varför och åtgärda problemet. Det är viktigt för kontorets funktionalitet och produktivitet.
  - Involvera medarbetarna i framtagandet av förhållningsregler och uppdatera dessa då och då. Det håller reglerna vid liv. Utvärdera dem när det kommer nya medarbetare. Se till att få fram allas åsikter.
  - Tänk igenom placeringen. Placera de med störst behov av lugn i den lugnaste delen av kontoret.

  (Källa: http://www.su.se/forskning/forskningsnyheter/kontorslandskap-hur-p%C3%A5verkar-det-oss-1.133026)
 1. 10. Prioriteringslista - vilka arbetsmoment skall prioriteras vid hög arbetsbelastning
  Detta har efterlysts av fackliga representanter i många kommuner och under flera år. Från och med den 1 april 2016 finns dock ett tvingande regelverk på plats och LR önskar se till att arbetsgivaren ger oss en tydlig tidsplan och en tydligt planerad arbetsgång för att efterleva detta regelverk i just Lund.

De flesta av dessa åtgärder skulle kunna genomföras inom 6 månader och återstoden inom 12 månader. Listan ska ses som en början på vägen mot en arbetsbelastning som skulle innebära lägre sjuktal, förhöjd kvalitet i undervisningen genom att varje elev får mer lärartid samt en välbehövlig förstärkning av attraktionskraften hos Lunds kommun som arbetsgivare för lärare.

Dessa 10 åtgärder skulle snabbt leda till en mindre splittrad arbetsdag för Lunds lärare - en arbetsdag där undervisning av våra elever istället var i centrum.

Ge lärarna i Lund din underskrift!

Rapportera fel på sidan

Tipsa en vän om artikeln

Vänligen verifiera att du inte är en robot

Du vill spara följande sida som genväg

Ansvarig för sidan: Redaktionen

Sidan senast uppdaterad: 2016-03-14 09.33

Ansvarig redaktör för sidan: Peter Käll