Så här planerar vi för en vecka med muntliga nationella prov

Det kan vara svår att planera för hur man ska göra ett schemabrytande schema för de kommande muntliga nationella proven och i år kommer vi att göra det på min skola. Jag vet att det är efterfrågat hur man gör rent konkret och jag ska se om jag lyckas förklara hur vi går tillväga i detta inlägg.

I mitt arbetslag har vi en fantastisk organisatör som kan detta med att räkna på elever, grupper och lärare och sedan sätta ihop ett schema. Hon är matematiklärare och har gett sitt tillstånd att jag får dela planeringen så om ni lånar av den får ni gärna ge Ann-Kathrin Holm all cred.

Varför bryter vi schemat för de nationella proven i år?

På Skolverkets hemsida kan man läsa att de nationella proven är hela skolans angelägenhet. Det lyfts särskilt fram att om proven genomförs under en vecka ökar likvärdigheten i bedömningen. Något som jag även tycker är bra är att vi fördelar arbetsbördan då några av oss har två ämnen med nationella prov.Vi är ett arbetslag med sex nior och vis av förra årets genomförande (då jag också hade sex nior) kan jag konstatera att genomförandet för lärare slår det väldigt olika beroende på elevantal och ämnen

Jag kan också se en vinst i att eleverna kan använda de strategier de får av ett ämnesprov till fler ämnen då det bygger på att utveckla resonemanget. Vi vet ju inte om temat är det samma men konsten att resonera ser ju lika dant ut i alla ämnen och vet jag hur jag underbygger ett resonemang i ett ämnen är det högst troligt att det är applicerbart på fler. Eleverna kommer också få tillfällen att läsa de häften de ska läsa in sig på i bättre anslutning till proven än på lektionstid före bedömningstillfället. Om en elev är sjuk har vi lämnat några luckor för att kunna genomföra det under veckan med vissa justeringar.

Om proven inte kan läggas på en av veckorna mellan 45-50 utan fördelas på flera veckor är det extra viktigt att klassen fortfarande får undervisning, trots att läraren som normalt har klassen sitter med de muntliga proven. Jag vet att jag vissa år fått sitta i källaren i brist på lokaler vid provtillfället.  Det kan undvikas med planering som sköts centralt av en kunnig planerare som har åtkomst till schemaprogram för att kunna se hela skolans lediga ytor.

Hur har vi tänkt? Ett tema kring hållbar utveckling som bas

I planeringen har vi har tagit hänsyn till vad eleverna ska göra när de inte genomför sina muntliga prov och har valt ett ämnesövergripande temaområde kring hållbarutveckling. Eleverna har under terminen arbetat med olika områden i sina ämnen och de ska sedan genomföra några delar av de uppgifter som ges som förslag på Unga reportrar. Vi kommer att göra en arbetsgång på en Padlet och vi kommer även redovisa de färdiga uppgifterna på en sådan yta. Personal i arbetslaget som inte har prov kommer att enligt ett schema följa denna arbetsgång med eleverna. I det schemat är det även planerat för i vilka klassrum eleverna sitter och arbetar i. I schemat är det även planerat för en film kring temat. Vi kommer ha bokade salar även för de muntliga proven.

Antalet samtal som genomförs är basen för uträkningen

Grupperna har ämneslärarna satt ihop och dessa kommer anslås på de mallar som finns med tider, ämne, klass och lärare. Vi har två korta dagar i schemat och på dessa dagar är de mallar som heter kort tänkta då tiderna är något olika långa för de olika ämnena. Skissen för uträkningen visar hur många elever respektive lärare har och vilka andra ämneslärare som ska gå in och avlasta för att fördela arbetsbördan. Elever som har svenska som andra språk är inte inräknade i vår skiss då de lärarna arbetar i andra arbetslag och de kommer att genomföra proven utöver detta schema under veckan på sina lektioner där de har svenska som andra språk. Vi har också räknat med att eleverna läser in sitt häfte för svenskan dagen innan så jag måste tänka till kring när eleverna ska få häftet och med vilken lärare så det blir tydligt för jag är upptagen med att sitta med grupperna och bedöma.

Sedan kvarstår en del fix med att sätta salar för alla grupper. Det är inte helt lätt att planera för en vecka som bryter schemat men vi är övertygade om vinsterna med detta. Jag bifogar vår planering och även mallarna att skriva in på. Ni får som sagt gärna låna mallen, men det viktigaste är att man förstår hur man ska tänka och organisera kring detta.

Här hittar ni mappen Länk till annan webbplats. med dokumenten!


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla