Synliggöra vad läsförståelse är så eleverna når ett kunnande

Undervisningen kritiseras ofta för att vi ofta inte synliggör för eleverna vad som menas med ett kunskapskrav. Istället tenderar lärare att allt för ofta fokusera på målet eller kunskapskravet för bedömningen, men risken med det är att eleverna missar att få träna på vad de egentligen behöver kunna och hur de konkret gör det.

Publicerad Av

Jag tänkte här utgå från ett kunskapskrav för att synliggöra hur jag tänker kring att just synliggöra för eleverna. Jag tänker inte att det är kunskapskravet som är att synliggöra.

Jag vet att många tänker så att man skriver upp vad det är som fokus på lektionen, men jag ser det mer som att det är för mig som lärare så jag har en undervisnings som svarar mot något som är bedömningsbart. Kunskapskravet jag tänkte utgå från är det här:

Genom att göra /.../ sammanfattningar av olika texters innehåll med /.../ koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven /.../ läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra /.../ underbyggda resonemang om /.../ i olika verk.

Här tänker jag att just att sammanfatta och att hitta orsakssamband med andra texter görs med fördel i ett Venn-diagram. Då jag precis har arbetat med detta tänkte jag dela mitt upplägg och de texter jag haft i svenska med år sju. Vi arbetar med sagor och valde att utgå från Askungen. Här kan man använda flera olika versioner och på så sätt hitta samband mellan de olika verken. Att läsa och reflektera utifrån samma grundhandling är en bra grund för att göra en enklare analys och hitta likheter och skillnader. I litteratursammanhang kallar vi formen för komparativ analys. När eleverna är mer vana kan man göra analyser på en högre nivå där man jämför budskap som inte alltid är lika uppenbara. Den formen av analys kallas för intertextuell analys och kan innebära att man utgår från alla former av texter för att hitta kopplingar som är gemensamma. Vi valde i detta fall att läsa versionen av bröderna Grimm och Perrault, men det finns även flera olika versioner av Disney där grundhandlingen är den samma men de små detaljerna skiljer sig åt.

Klicka här för en pdf-version: venn-diagram_askungen Pdf, 15 kB.

Eleverna fick sitta i grupper och diskutera vad som var gemensamt och sätta det i mitten och sedan det som var olikt i de andra halvorna för respektive verk. Vi sammanfattade sedan detta genom att gemensamt fylla i venn-diagrammet på vår digitala skrivtavla. Här påtalar jag för eleverna att just detta är att visa sin läsförståelse när man kan visa på att man kan hitta samband.

Nästa steg för eleverna är att resonera kring varför det finns olika versioner och vad de tror är de olika budskapen i berättelserna. De får sedan diskutera kring frågan om detta återfinns i dagens samhälle och om de har upplevt det själv. Jag påtalar att detta är att visa på att man kan tolka och förstå det lästa och koppla det till sig själv eller sådant som händer i världen. Ju mer de kan hitta som är dolt i texten desto djupare läsförståelse. Vi sammanfattar detta i tre olika spalter för det som är mest uppenbart, d v s på raden, och det som kan anses djupare på mellan raden och det som är djupast bortom raden. När vi synliggör och delar med oss av varandras kunskaper kommer vi att synliggöra vad som är läsförståelse på ett djupare plan.

Nästa steg som eleverna kommer att få göra är att få öva och befästa detta en gång till. Då vi arbetar med sagor har jag valt att gå vidare med Rödluvan och vargen av Grimm samt den version som Roald Dahl har skrivit.

Jag kommer att återkomma kring sagotemat med både skrivuppgifter och att låta eleverna få arbeta med att dra slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Och då med fokus på att synliggöra för eleverna vad de ska kunna och hur de kan utveckla det. Att synliggöra är inte att bara skriva målet för lektionen på tavlan eller i en LPP, utan att faktiskt visa eleven. Jag är intresserad av vilka framgångar du har haft i din undervisning för att just synliggöra kunnandet. Vi behöver synliggöra detta för varandra i större grad än vad vi gör idag för att bli bättre på att ge eleverna de kunskaper de behöver.


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla