Att bryta dåliga vanor och öka motivationen

Efter nyår, med en ny termin, är det kanske lättare att sätta upp nya mål då vi ofta har lättare att bryta dåliga vanor vid en ny start. Vi talar ofta om fixed och growth mindset myntat av Carol Dweck. Utifrån dessa termer kan man arbeta i klassrummet på ett par lektioner för att sätta upp mål för skolarbetet och öka resultaten.

Publicerad Av

Jag vill dock understryka att det inte är en quick fix eller något som bara löses av ett par lektioner utan det är ett förhållningssätt som genomsyrar hela skolarbetet. Men för att synliggöra just inställningen har Orka Plugga nyligen släppt ett par filmer korta filmer som fungera väldigt bra för att synliggöra just detta. Jag har utifrån detta satt ihop en planering för cirka två lektioner för att ge eleverna små knep för att öka sin motivation och självkänsla av att lyckas med skolarbetet. Elevernas egna tankesätt är avgörande för hur motiverade de är och många gånger är vi lärare frustrerade över att eleverna saknar denna bit. Jag ser det som strategier och när vi kan ge eleverna dem är det också lättare att lyckas.

I läroplanen kan vi läsa att skolan ska utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom den dagliga undervisningen ska eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar men för att nå dit behöver eleverna veta vad som påverkar dem i deras val för att med mognad utvecklas mot att ta ett allt större ansvar.

Vidare står det att elevens "personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter". Jag rekommenderar er att arbeta med detta för alla ämnen då det är ett generellt arbetsområde, men om ni inte har den möjligheten finns förslag längre ner som är kopplade mot engelskan. Kanske har du något som är kopplat mer specifikt mot ditt ämne? Jag tänker mig att jag behöver ge svar på vad som menas med ett växande tankesätt, vilka elevernas styrkor är, hur motivationen kan ökas, samt konkret hur samt vilka mål och delmål eleverna sätter upp.

Vad är växande tankesätt och varför har vi det?

För att förstå vad som skapar växande respektive låst tankesätt kan man börja med att visa filmen Växande tankesätt. (Red: Länkens målsida finns inte längre) I filmen Styrkefokus (Red: Länkens målsida finns inte längre) förklaras vad som orsakar att vi tenderar att ha det ena eller det andra tankesättet. Filmen tar även upp hur självbilden kan skadas av allt för mycket fokus på det negativa. Även om eleven ska ha med sig en bra självkänsla har skolan ett uppdrag att ge de elever som saknar det möjligheten att få växa i sig själva och i skolarbetet.

Vilka styrkor har du?

Efter att eleverna har tittat på filmen ska de få reflektera kring vad som menas med styrkefokus samt inventera sina egna styrkor. Ge dem därför nedanstående frågor:

Att fundera över enskild

I filmen talar de om styrkefokus. Vad menas med det?

Att skriva enskilt

Minns du när du lyckades med något? Kanske kommer du ihåg när du lärde dig att simma, cykla eller att ta kontakt med en person du varit lite blyg inför? Gör som de nämner i filmen en berättelse av den gången du lyckades.

Att hitta sina styrkor

Utifrån berättelsen kan du sedan hitta dina styrkor. Gör en lista i punktform över de egenskaper som gjorde att du lyckades.

Att samtala om sina styrkor

Arbeta två och två och be först din kompis skriva ner några styrkor som hen tycker du har och du skriver för din kompis. Jämför sedan dessa styrkor med din kompis och se om ni listat samma eller om det finns egenskaper som du inte trodde du hade.

Hur tror ni att detta hänger ihop med skolarbetet?

Hur kan motivationen ökas?

I filmen Vad är motivation? (Red: Länkens målsida finns inte längre) förklaras hur eleverna konkret kan öka sin motivation förutom styrkefokuset. Titta på den och fundera sedan över om de använder sig av mat, sömn  scheman för att hålla fokus. Vilka störmoment upplever de att de har i vardagen för att hålla motivationen uppe för skolarbetet?

Vad blir ditt mål samt delmål för terminen?

I filmen Att bryta en vana (Red: Länkens målsida finns inte längre) får vi veta hur man konkret kan bryta en dålig vana i tio steg. Be eleverna sammanfatta stegen när de tittar och använde sedan dessa punker för att sätta upp ett eget mål för terminen. Eleverna behöver också göra ett delmål som ni kan återkomma till efter en lämplig tid för att utvärdera. Kanske ni kan använda detta på ett utvecklingssamtal eller på en mentorstid under terminen där ni samtalar om studievanor.

Det finns också ett Ted-talk där Matt Cutts talar om att prova något nytt i 30 dagar Länk till annan webbplats. som kan fungera som inspiration. Just för engelskan finns detta upplägg som är kopplat mot undervisningen som några lärare i Engelska i åk 6-9 satte ihop för tre år sedan. Ni hittar det på Mia Smiths blogg Länk till annan webbplats..

Hur kan mobilen gå från brist till styrka?

Slutligen så tror jag att det är bra att lyfta mobilens vara eller icke vara då jag tor många har inventerat den som en brist. Om ni vänder fokus av telefonen som brist till styrka så kan man faktiskt få syn på hur man konkret kan ändra en dålig vana till något bra om man använder sig av telefonens funktioner istället. Om eleverna till exempel vill plugga mer fokuserat kan man använda timern, vill man göra checklistor fungerar kanske anteckningarna, och vill man plugga ihop kan man skapa en chattgrupp för det för klassen. Ja, låt helt enkelt eleverna brainstorma, men kom ihåg det ska vara styrkefokus för att nå målen. Kan man inte ha fokus på det får man fundera över om man ska låta den vara.

I denna film (Red: Länkens målsida finns inte längre) lyfter de fram exempel på bra funktioner i mobilen.


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla