Att göra undervisning av praon – normer, yrkesval och framtid

Hur kan kopplingen mellan skola och yrkesliv ska bli tydligare? Jag har valt att titta på läroplanens skrivningar i syfte att hitta ingångar till elevernas intressen.

Publicerad Av

Nästa år blir praon obligatorisk från årskurs 8 och om ni inte redan nu arbetat tydligt med praon i undervisningssyfte kanske detta inlägg kan väcka en del tankar. Jag delar en hel del tips på material men även två skrivuppgifter, en rapport och en muntlig redovisning i detta inlägg.

Syftet med praon

Praon kan ha många syften. En anledning kan vara att förbereda eleverna för kommande yrkesliv och lyfter fram olika yrken och inte begränsar valen. I det här avsnittet av Skolministeriet (red: avsnittet finns inte längre) lyfts att prao kan bli enformigt och orättvist. Skolans uppdrag är att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. I skolans övergripande mål och riktlinjer kan man läsa att skolan ske ge eleven kunskaper att kunna göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Det ställer krav på undervisningen. I kapitlet om ”Skolan och världen” kan vi läsa att:

Alla som arbetar i skolan ska

 • verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och
 • bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund.

Läraren ska

 • bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och
 • medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska

 • informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och
 • vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

Samhällskunskap – studie- och yrkesval

I vilka ämnen kan man då främst arbeta med praon? Här finns det nog egentligen ingen begränsning utan jag hoppas ni kan spinna vidare på upplägget jag valt att ta upp kopplat mot samhällskunskapen och svenskan. Jag vet att Montessoriskolan Elyseum i Göteborg haft miljöpraktik där vi kan följa deras arbete med hållbarhet i denna film Länk till annan webbplats. som jag tyckte var intressant. Jag kan delvis inse att det finns risker med att praon blir enformig och orättvis men då kan vi se till att skolan i alla fall rustar eleverna för framtidens behov och läroplanens intentioner.

Det ämne som direkt berörs av studie- och yrkesval i det centrala innehållet är samhällskunskapen. Där står följande:

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Vad samhällskunskapsläraren kan tänkas ta upp berör arbetsmiljö och arbetsrätt men även de olika samband som kan finnas mellan de val man gör för utbildning. Jag gjorde en snabb sökning på några filmer för att lyfta fram och kunna diskutera kring just detta. Har ni fler tips får ni gärna delge dem så vi kan använda dem framöver. Om ni inte använder alla filmerna så kan de ge dig som lärare en hel del kunskaper om normer och yrkesval. Efter praon kan eleverna få kortskriva och problematisera olika mönster och faktorer som har betydelse för val av yrkesliv. Här kommer de ha hjälp av det innehåll som svenskläraren arbetat med innan praon eller om du som samhällskunskapslärare hellre vill arbeta med det.

Bedömningen ska utgå ifrån följande kunskapskrav:

Eleven kan föra /…/ resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då /…/ samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Svenska - skola och samhälle

I svenska kan man låta eleverna förbereda intervjufrågor och planera för att intervjua sin handledare. Dessa frågor finns i länken längst ner och de har min kollega Anna Rydberg gjort tillsammans med mig och vår studie- och yrkesvägledare Jenny Schneider. Detta underlag kan de sedan använda för att skriva en krönika eller ett reportage där eleverna får problematisera yrken idag mot förr. De kan också problematisera kön och bakgrund och resonera kring de samband som kan finnas. I inledningstexten till ämnet svenska står ju att språket främst ska används för att utveckla identiteten, och den kan vara starkt förknippad med yrkesval och framtidstro.

Skaffa kunskaper för resonemang

Arbetsförmedlingen finns det en hel del filmer Länk till annan webbplats. man kan titta på inför praon för att öppna upp perspektiv för att kunna göra iakttagelser på praoplatsen som sedan redovisas i en skrivuppgift och muntlig presentation.

Dessa filmer berör även innehållet i samhällskunskapen så ett samarbeta mellan planeringen kan vara en idé ur tidsperspektivet. Dela i så fall upp texter och filmer mellan ämnena och bedömningsunderlaget för sambedömning.

Förslag på diskussionsfrågor till filmerna:

 • Vilka yrken som är kvinnodominerande respektive mansdominerade?
 • Vilka val avgör ens yrkesval?
 • Hur påverkar kunskaperna i svenskaspråket ens möjligheter på arbetsmarknaden?
 • Kan social eller kulturell bakgrund begränsa yrkesvalen?
 • Hur såg yrkesvalen ut förr i tiden? Var det vanligare med begräsningar då? Hur har förändringen möjliggjorts? Hur tror du att det ser ut om tio år?
 • Hur kan jag göra för att motverka traditionella mönster?

Skrivuppgift och muntlig redovisning

Efter praon kan eleverna få skriva antingen ett reportage eller en krönika där de får problematisera kring något de reflekterat över och få oss att tänka till. Jag har valt att formulera dem som skrivuppgifterna på de nationella proven där innehållet från läroplanen används samt att de får använda sig av de kunskaper de fått av filmerna och den egna praon i syfte att fördjupa sitt resonemang. Jag kommer att låta mina elever få läsa varandras texter och dessa kommer också att sparas för nästa års elever som ska ut på prao.

Mina elever kommer också få planera en muntlig presentation med stöd av digital teknik. Just presentationerna kommer att utgå ifrån skola och samhällsliv vilket tangerar syftet med praon väl. Det står följande i det centrala innehållet där jag fetmarkerat innehållet i presentationen.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Vill du ta del av planeringen för intervjufrågorna, skrivuppgiften och den muntliga presentationen hittar du hela planeringen här nedan.

Här hittar du praouppgiften Länk till annan webbplats.


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla