Försök till kärnfysik

Försök till utvecklad läsupplevelse

Förra terminen gjorde jag en planering till en av Jonas Hassen Khemiris noveller Försök till kärnfysik. Planeringen gjordes för Svenska 1 på gymnasiet i den kurs jag gick för att komplettera min gymnasiebehörighet i svenska, men jag valde ändå genomföra den med en åtta då novellen lyfter många intressanta teman. Sist i inlägget finns planeringen men jag tänkte först delge er lite av de didaktiska tankar jag hade med upplägget.

Publicerad Av

När vi som lärare planerar för läsning har vi olika syften med vad den ska leda till. Jag föredrar att ha en del övergripande syften än att bara läsa och tolka text då jag upplever att läsningen ger eleverna så mycket mer när de får tänka, skriva och reflektera tillsammans kring det lästa.

Det här med att utveckla elevernas läsförståelse är något som jag har kommit att engagera mig i mer då jag upplever att elever mer sällan faktiskt läser och reflekterar kring text tillsammans och där läsningen inte har satts i ett större sammanhang än att just läsa och tolka text på egen hand. Detta inlägg visar på att eleverna kan utveckla en djupare läsupplevelse och skrivuppgift om de ges undervisning i det då detta upplägg är planerat för gymnasiet men genomfört i en årskurs åtta.

Olika uttrycksformer för jämförelse

När jag bestämde mig för att arbeta med Jonas Hassen Khemiris novell Försök till kärnfysik ville jag förbereda eleverna så att alla elever hade något att bidra med i diskussionerna under lektionerna. Då jag oftast också arbetar med att eleverna får en slutuppgift kring det lästa i skriftlig form ville jag även att eleverna skulle kortskriva för att få ett större tankedjup och kvalitet i sina texter. Att valet föll på just den här novellen var inte heller en slump då jag ville att elevernas samtal och reflektioner skulle fokusera kring normbegreppet.

Målet med planeringen, som också är det som slutuppgiften och bedömningen fokuserade på, var att låta eleverna reflektera, diskutera samt göra jämförelser utifrån egna jag:et men även de filmer Länk till annan webbplats. som Konstfack skapat utifrån novellerna. Dessa filmer lät Khemiri genomföra, tillsammans med Konstfack, då han ville hitta andra läsare till sina noveller. Han ville även synliggöra hur en texts form kan skapa samtal och det var just vad de kom att göra. När vi väljer att kombinera texter med andra texter, inte alltid nödvändigt multimodala, får eleverna möjlighet att göra reflektioner text till text, text till sig själv och också text till omvärlden och texten stannar inte bara på text till själv. Detta är något som jag tror vi måste bli bättre på att göra överlag och som också Fredrik Sandström skriver om i detta inlägg Länk till annan webbplats..

Samplanering

Jag valde att enbart arbeta med texterna i mitt ämne svenska men om man vill kan man samarbeta med bildämnet och musiken. Då kan eleverna skapa egna kortnoveller och då kan man få in även den del av kunskapskravet där text, ljud och bild kombineras. Om du är intresserad av hur just texter kan kombineras med andra uttryck så har jag skrivit lite mer om det multimodala lärandet via denna länk och hur det kan fördjupa förståelsen för sig själv och andra.

Stöd för tankar

Då ett av syftena var att förbereda inför slutuppgiften valde jag att lägga in olika stödmallar för att lyfta fram symboliken i novellen. Detta hade eleverna stöd av i sina reflektioner där de fick hitta mönster. De fick även ta del av ämnesbegrepp där de skulle synliggöra det budskap och symbolspråk som författaren använde för att få fram tema och budskap i form av en lathund.

Slutuppgiften bestod en komparativ analys och även om det är en textgenre som är mer vanligt på gymnasiet valde jag ändå att låta eleverna reflektera i en analys. Detta möjliggjordes i och med det stöd som gavs på lektionerna som gav eleverna möjligheter att jämföra och sortera sina tankar. Inför skrivandet fick eleverna också en skrivmall för en komparativ analys. Detta för att visa på hur man lyfter in olika topiker vid jämförelse.

Just stödet och de olika medierna gjorde att eleverna lyckades och det skrev de också i sina utvärderingar. Alla elever, utom en, lyfte också att den skriftliga novellen var bättre än kortfilmerna då de tyckte att det gav mer för förståelsen och budskapet i texten och det var en av mina avsikter att de skulle få syn på. Många elever tror att film kan vara ett lättare medium men när de får möjlighet att jämföra så inser de att just budskap och teman blir ganska snäva i filmerna och de tyckte att normperspektivet var lättare att få fram i novellen även om film kanske oftare väljs för att man tror att de ska vara lättare.

Upplägget som helhet

Planeringen Försök till kärnfysik Länk till annan webbplats. kommer här i sin helhet och ni får anpassa och justera den utifrån era elevers behov. Det vore intressant att lyfta vad era elever får fram i sina analyser och utvärderingar. Har de samma reflektioner som min grupp?


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla