Det här med sex- och samlevnadsundervisningen

Hur tag vi ett helhetsgrepp för att problematisera, belysa det historiska perspektivet och skapa tolerans för olikheter i undervisningen?

”Sex- och samlevnadsundervisningen fungerar bäst om den tar ett helhetsgrepp om ämnesområdet, leds av lärare med olika kompetenser och utgår ifrån elevernas behov.” Så står det i SKL:s skift ”Maskulinitet och jämställd skola” (2019) som jag tidigare har lyft i samband med att jag skrev om undervisning som synliggör och utmanar normer Länk till annan webbplats..

I det förebyggande arbetet kring sex- och samlevnadsundervisningen ligger fokus på att lyfta upp och problematisera ungas syn på sex och relationer, samt hur det sett ut ur ett historiskt perspektiv. Vidare handlar det om tolerans och kunskaper om både normer och identitet. I SKR:s skrift kan vi ta del av information som att unga pojkar kommer i kontakt med porr redan i tolvårsåldern. Jag har hört att motsvarande siffra för flickor är 14 år. I media matas unga med en bild av sexualitet och det ingår i skolans uppdrag att granska hur dessa bilder påverkar oss. Vidare behöver elever uppmärksammas på vad som står i lagen om sexuella trakasserier och samtycke.

I det här inlägget tänkte jag ge lite tips på material att använda i undervisningen men även var du hittar material för att skapa mer kunskaper om ett normkritiskt perspektiv utifrån sexualundervisningen. Då undervisningen kan läggas upp som ett ämnesövergripande projekt, eller utifrån aktuella frågor som dyker upp i vardagen med mindre tid till att samplanera, så kan man ha lite olika ingångar. Som jag lyfte inledningsvis så har undervisningen störst effekt med ett ämnesövergripande perspektiv men undervisning behöver ibland vara lyhörd för att lyfta frågor som kan komma upp under en lektion eller utifrån händelser som sker i vår omvärld.

Vad ska vi undervisa om?

På Skolverket finns det samlat diskussionsmaterial som man kan utgå ifrån i ämneslagen för att hitta ingångar till ämnesintegrering skulle jag vilja börja med att dela den länken. Just nu hittar ni sidan Sex och samlevnad i undervisning Länk till annan webbplats. här men länkas den om så sök på titeln. Genom en samsyn skapas en bra grund för att analysera vilka ämnen som belyser vad och hur undervisningen kan läggas upp för att skapa bedömningsunderlag. Kanske kan eleverna skriva en resonerande text som får in fler ämnens centrala innehåll men ändå kan fungera som underlag för betyg i fler ämnen?

Vill man ta en djupare ämnesdykning finns det också olika kurser som man kan ta del av i arbets- samt ämneslag. Skolverket Länk till annan webbplats. har samlat länkarna här. RFSU har också en Facebookgrupp som du kan ansöka om medlemskap i som heter Sex på schemat Länk till annan webbplats..

I skolans värdegrundsarbete vet vi att undervisningen ska syfta till att bredda eleverna förståelse för varandra och att de ska göra detta tillsammans. Utifrån elevernas frågor och funderingar kan man som lärare skapa möjligheter att diskutera och reflektera över det som är lika. Att allt för mycket fokusera på det som är olika mellan könen kommer att leda till att vi befäster normer. Problematisera istället vad begräsningarna leder till. Jag föredrar venn-diagram vid diskussioner då det skapar en tydlig ram.

Ta stöd

Det finns också goda skäl att använda sig av andra aktörer som stöd i undervisningen. I år kom RFSU ut med en metodbank Länk till annan webbplats. för lärare som kan rekommenderar. Just porr, som är mycket på tapeten just nu i och med olika samhällsinsatser kring detta, lyfts fram här Länk till annan webbplats.. Om du har äldre elever finns det också ett material från Unizon som heter Pornland som utgår ifrån Gail Dines forskning om att porr begränsar vår förmåga till äkta och jämställda relationer. Filmen är från 15 år och finns här (Red. Länken fungerar inte längre.).

Genom skönlitteraturen kan vi lyfta svårare ämnen som porr och samtycke. På Bokmässan deltog jag i en paneldiskussion med Katarina Wennstam där vi bland annat lyfte synen på porr. Jag kan varmt rekommendera att använda författarens sommarprat när man diskuterar samtycke och hennes mindre böcker Har du ingen humor? samt Kvinnor som vill… där dessa frågor aktualiseras. I många av hennes skönlitterära böcker finns också detta fokus.

Just kommentarer är en starkt bidragande orsak till att många lärare idag tvekar att lyfta svårare frågor då man inte vet hur man ska agera i situationen. Om det förekommer kränkande kommenterar har jag sammanställt lite tips på hur man kan förhålla sig till eleverna utifrån materialet Hej Sverige Länk till annan webbplats..

Bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer


Nätet, reklam och bilder

Nätet är den arena som ungdomar idag kommer i kontakt med porr och riskerar att bli utsatta. I filmen Jag tror jag är lite kär i dig aktualiseras grooming och det finns material att diskutera till här. (Red. Länken fungerar inte längre.) I samband med sexuella trakasserier kan det vara bra att utgå ifrån statistik. Det finns en äldre handledning som heter Var går gränsen? Länk till annan webbplats. som fungerar bra om man kompletterar med nyare statistik. Ur ett vidare perspektiv handlar det om hur vi uttrycker oss på nätet Länk till annan webbplats..

Reklam och bilder påverkar unga idag och Statens medieråd har ett material som heter Könsnormer i bildspråket som kan inspirera till diskussioner här Länk till annan webbplats.. Du hittar även Kvinnor och män i media Länk till annan webbplats. där. Genusfotografen har också ett material som heter Bilder som förändrar världen Länk till annan webbplats. här. Bilders makt Länk till annan webbplats. har också en hel del material för äldre elever. Vill man sätta bilder i ett historiskt perspektiv finns materialet arbeta med genusperspektiv Länk till annan webbplats. som Nationalmuseum sammanställt. Där hittar du även Omöjliga kroppar Länk till annan webbplats.. Forum för levande historia har materialet Bryt! Länk till annan webbplats. som aktualiserar heteronormen.

Ett helhetsgrepp

När det handlar om normer är det svår att belysa det ur ett perspektiv då vi ofta talar om intersektionalitet (Red. Länken fungerar inte längre.) när vi belyser kön. Flera andra faktorer representerar oss som individer än bara könet, som etnicitet, social klass, sexualitet etc. Det är bland annat därför som det är viktigt med ett helhetsgrepp på undervisningen för att belysa sex- och samlevnadsundervisningen ur fler perspektiv och ämnen för att vi ska skapa förståelse, tolerans och utgå ifrån elevernas frågor. Vad är det som eleverna behöver stöd i för att utveckla en sund syn på relationer och sexualitet? Det ser olika ut i olika skolkulturer. På vissa håll finns större tendenser till homofobi och ingången behöver vara en annan än där det råder större tolerans och det är därför viktigt att man i arbets- och ämneslag diskuterar just de utmaningar som råder på skolan.


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla