Laddad med vfu-krav, i nya skor till Universitetskanslerämbetet

Lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning, VFU, ska förbättras! Det är i alla fall tanken med den utredning som Universitetskanslerämbetet (UKÄ) fått i uppdrag av regeringen att göra. UKÄ ska, genom att följa upp VFU:n utifrån några kvalitetsaspekter, identifiera förbättringsområden. Och till det, ville de höra vad vi tycker.

Bakgrunden till uppdraget är att regeringen menar att det finns en begränsad kunskap om VFU:n i den nya lärarutbildningen och att tidigare utvärderingar och granskningar pekat på brister. Detta är ju något även vi i LR Stud har gjort, bland annat i LR Stud Växjös rapport VFU – Viktigt För Utbildningen (Red. Länken fungerar inte längre.).

I rask takt promenerade så jag, som representant från LR Stud, och Andreas Mörck, tidigare aktiv i LR Stud och numera kommunikations- och utbildningspolitisk chef på Lärarnas Riksförbund och som därtill går jäkligt fort, till Universitetskanslerämbetet för en hearing i november innan årsskiftet.

Vi var tillsammans med andra från lärosäten, centrala myndigheter och organisationer inbjudna att ge våra synpunkter och diskutera hur UKÄ:s uppdrag kan genomföras för att bli så utvecklande för VFU:n i lärarutbildningarna som möjligt. Och med stöd i LR Studs åsiktsdokument Livslångt Lärande (Red. Länken fungerar inte längre.) hade vi många synpunkter!

Tre kvalitetsaspekter lyftes fram, till vilka vi som sagt hade en del att flika in:

Kvalitetsaspekt 1: Innehåll, organisation och genomförande

Här framhöll vi vikten av att lärarstudenter får genomföra sin VFU i rätt ämne/-n och i rätt åldersgrupp för sin utbildning. Vi tog även upp problem med att bli placerad på en skola långt bort eller till och med på en annan ort än ens hemort utan att ekonomisk ersättning tillkommit. I exempelvis Stockholm har det även förekommit att en kommun på grund av ekonomiska incitament vägrat släppa ifrån sig en student som behövt byta till en annan kommun.

Rent generellt har jag uppfattat det som problematiskt när all kommunikation går via studenten i de fall då kontakten mellan universitet eller högskolor och VFU-skolan eller VFU-samordnaren i kommunen varit obefintlig. Tydligare krav på samtliga parter och en bättre kommunikation mellan universitet och högskolor, skolor och huvudmännen tror jag dessutom skulle kunna vara positivt ur många aspekter.

Kvalitetsaspekt 2: Examination och kvalitetssäkring

LR Stud menar att det behövs nationellt likvärdiga kriterier för bedömningen av den verksamhetsförlagda utbildningen. Därtill efterfrågar vi framtagandet av en nationell professionsutvecklingsmatris för att öka likvärdigheten i utbildningarna i landet. Behovet av att professionsutvecklingsmatriser används som stöd under trepartssamtalen och som en allmän guide för såväl studenten som handledaren under hela VFU:n var något jag särskilt framlyfte. Inte minst för att handledare också ska kunna handleda studenten i rätt saker utifrån var i ens utbildning en befinner sig.

På frågan om hur betyg för vfu:n bör se ut poängterade vi vikten av att kraven är höga och att betygskalan endast bör vara godkänt eller icke godkänt. Likt läkarna vill vi inte ha några mer eller mindre professionella utan antingen är en godkänd utifrån den nivå i ens professionsutveckling en förväntas ligga på eller så är en det inte.

Kvalitetsaspekt 3: Handledning

Här var nog de flesta överens om att de flesta klagomål från studenterna handlar om bristande handledning på olika sätt. Men vi från LR Stud och LR var däremot de enda som faktiskt betonade att en kvalitetshöjning av lärarstudenternas VFU också kräver en kvalitetshöjning av handledarnas (och indirekt alla lärares) villkor. Problemet idag med ibland dålig attityd från handledaren och att hen kan lämna studenten själv i klassrummet i allt ifrån några minuter till flera hela lektioner bottnar framförallt i en pressad arbetssituation och stress, vilket försämrar kvalitén för många studenter under sin VFU. LR Stud kräver därför bland annat att handledningen ska ske av legitimerade lärare som har genomgått handledarutbildning och som ges kontinuerlig fortbildning, att handledaren ska ha rätt till ersättning och att adekvat ersättare sätts in om ordinarie handledare är frånvarande.

Under våren nu genomför UKÄ enkätundersökningar, frågeformulär till lärosäten och ett antal fördjupade studier för att sedan under sommaren och hösten arbeta på att sammanställa vad de kommit fram till. Enligt nuvarande tidsplan ska rapporten presenteras den 19 november 2015, något vi ser fram emot med både höga förväntningar och förhoppningar.

Några ytterligare möten är åtminstone för tillfället inte inbokade, men på något sätt kommer vi förstås att följa arbetet. Helt klart är i alla fall att om det blir en nästa gång kommer jag inte att gå dit i nya skor!