Undervisning och lärande i historia

Att arbeta med historiebruk

Vad är historiebruk, hur kan jag arbeta med det och hur kan jag väcka engagemang, förståelse och intresse hos eleverna? Här kommer tips på film, övningar och kategoriseringar över historiebruk. Bara att använda, direkt i din undervisning!

Historien upprepar sig, mönster reproduceras. Historien kan visa sig i nya former och skepnader, men vi lär oss av den och när vi håller den levande påminns vi om revolutioner, världskrig, kampen för demokrati och mänskliga rättigheter. Historien ger oss verktyg att diskutera de aktuella samhällsutmaningar med konflikter, flyktingströmningar och kampen för allas lika värde som sker idag. Historien brukas och missbrukas, den används på olika sätt och vi behöver förstå varför och för vilket syfte. I skolan arbetar vi med historiebruk och källkritik.

Att göra historia förståeligt och intressant för eleverna kan vara en utmaning då ämnet kan upplevas som irrelevant. De flesta lärare har nog mötts av frågorna;

 • ”Varför ska vi läsa historia?”
 • ”Vad har det för betydelse idag?”
 • ”Vad är egentligen sant, kan det inte bara finnas ett enkelt svar?”

Som lärare vet vi. Historia möjliggör att förstå nutiden, men även att kunna navigera in i framtiden.

I undervisningen arbetar vi ständigt med att få eleverna att problematisera, föra utvecklade resonemang och byta perspektiv. Min erfarenhet är att ämnet historia efter hand brukar bli levande och intressant, det väcker diskussion och får elever att ifrågasätta och reflektera. Historiebruk engagerar. I detta inlägg belyser jag olika former av historiebruk och ger några tips och exempel på övningar från Forum för levande historia. I nästa blogginlägg som kommer nu i november visar jag ännu fler konkreta övningar med historiebruk för undervisningen, men först och främst – vad är historiebruk, hur kan jag arbeta med det och hur ska jag få eleverna att förstå?

Historien kan brukas och missbrukas

Följande film från Forum för levande historia Länk till annan webbplats.(3,06 minuter) Länk till annan webbplats. förklarar på ett enkelt och tydligt sätt vad historiebruk är. Kategoriseringen av olika historiebruk sammanfattas sedan mycket bra i boken Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken av Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander (Studentlitteratur 2008). Både filmen och kategoriseringen använder jag i min historieundervisning.

Vetenskapligt historiebruk

Förhåller sig till den vetenskapliga bilden av historien. Vad och varför något händer, det vetenskapliga historiebruket är noga med källkritik.

Kommersiellt historiebruk

Historia används i ekonomiskt syfte för att tjäna pengar. Filmer och böcker om olika historiska skeenden säljs och produceras. Nöjesparker med olika historiska teman byggs och olika artiklar och kläder med symboler och budskap säljs.

Existentiellt historiebruk

Lyfter fram det gemensamma. Historien används för att stärka identitet eller etnicitet.

Moraliskt historiebruk

Återupprättar och ifrågasätter historia. Historia som lyfter fram ex. övergrepp och orättvisor för en folkgrupp.

Ideologiskt historiebruk

Historia används för att bekräfta och främja den egna åsikten, eller för att kritisera andra.

Politiskt-pedagogiskt historiebruk

Jämförelse mellan historiska skeenden och nutid för att förmedla ett budskap samt få lyssnaren/läsaren att förstå ett sammanhang.

Icke-bruk av historia

Undviker att tala om den historia som finns och ignorerar på så sätt historien.

Övningar för undervisningen

Efter att ha sett filmen om historiebruk finns ett flertal övningar där eleverna, utifrån olika händelser i historien, får arbeta med historiebruk. Titeln för övningarna är – Lär dig om historiebruk och rasism i historien. Länk till annan webbplats. På sidan finns en kort introduktionsfilm för övningarna.

I övningarna får eleverna fördjupa sig i olika teman, här kommer direktlänkar till materialet;

Hur går historiebruk till?

Innan du startar arbetet med historiebruk är det bra att gå igenom hur arbetsgången kan gå till när historia ska studeras och analyseras.

Se följande arbetsgång:

 1. Välj ett lämpligt studieobjekt.
 2. Besvara följande frågor:
 • Hur framställs studieobjektets centrala händelse/skeende/person?
 • Stämmer det överens med andra källor/forskning om samma händelse/person?
 • Hur värderas händelsen/personen av den som gjort studieobjektet?
 • Hur och till vad används det historiska materialet i studieobjektet?
 • Vilka olika historiebruk är synliga i studieobjektet?
 • Vad har detta historiebruk för betydelse idag?

Med förintelsen som exempel

I exemplet Förintelsen kan eleverna få diskutera Förintelsen utifrån olika bruk av historien. Hur gestaltas Förintelsen utifrån ett kommersiellt historiebruk, exempelvis med filmer och böcker etc., eller utifrån icke bruk som handlar om att förneka Förintelsens existens? Övningen väcker diskussion och engagemang hos eleverna. Vilka exempel på historiebruk kan vi urskilja när vi arbetar med Förintelsen? Ett politiskt-pedagogiskt, kommersiellt, vetenskapligt, ideologiskt, moraliskt, existentiellt och/eller icke bruk?


Charlotta Granath

Förstelärare i SO-ämnen och lärare vid lärarutbildningen. Tidigare ämnesspanare.

Mejla