Undervisning, reflektion och att bygga elevråd

December månad och en hel termin har redan gått!

Dags att blicka tillbaka på en fullspäckad termin med undervisning, elevrådsarbete, skolval, studiebesök, planeringar som visade sig falla väl ut och några undervisningsmoment som jag nog vill förändra i framtiden. December är både tid för betygssättning, men även tid för reflektion… hann jag med allt jag avsåg och hur gick det egentligen med att bygga upp ett helt nytt elevråd?

Publicerad Av

Som ansvarig för elevrådet

I augusti började jag en ny tjänst på en nystartad högstadieskola, både som lärare i SO-ämnen och som ansvarig för elevrådet. Det var dags att bygga från grunden, få ett långsiktigt och hållbart arbete där eleverna är med och driver pedagogiska frågor. Ett elevinflytande som sträcker sig längre än enbart återkommande samtal om skolmat, tuggummin och toaletter, även om frågor av detta slag även kan behöva avhandlas. För att få mer tid till att diskutera och arbeta med elevinflytandefrågor inrättades ett matråd där elever som vill diskutera matfrågor träffar rektor. Elevrådet hänvisar därmed matfrågor vidare.

Här skriver Skolverket om elevinflytande och elevråd. Länk till annan webbplats.

Filmen ”Tips för ett interaktivt klassråd” (2,06 minuter) från SVEA, Sveriges elevråd. Länk till annan webbplats.

Terminens första klassrådsmöte genomfördes utifrån SVEA:s metod och inspirationsfilm. Det kom massor av förslag och önskemål på frågor att driva från skolans elever. I filmen används post it, vi använde vanliga pennor att skriva med på tavlan, delade in klassen i olika lag och varje lag fick en del av tavlan att skriva sina förslag på.

Mina elever på högstadiet har önskat återkomma till denna metod då vi arbetat med olika moment i undervisningen. När vi hade religionsundervisning och läste om judendom, kristendom och islam delade en av mina klasser själva in sig i lag och tävlade mot varandra i att finna så många likheter och skillnader mellan religionerna som möjligt.

Bygga elevråd

Jag har byggt elevråd tidigare, jag har även besökt skolor för att just studera deras arbete med elevdemokrati och elevråd, jag har sett den enorma styrka som finns hos elever som får vara med och göra skillnad. Elevråd och ett aktivt elevinflytande kräver strukturer. Elevinflytande handlar naturligtvis inte om att eleverna får igenom allt de önskar och vill. Eleverna ska vara aktiva i det som sker i skolan, de kan arrangera skolval, uppmärksamma FN-dagen, delta i möten med skolledningen, de ska lyssnas till och deras förslag ska tas på allvar. I undervisningen har Skolverket förslag på hur elevinflytandet kan vara synligt, se länken ovan. Jag låter eleverna vara delaktiga i undervisningen i samtal, jag lyssnar in och varierar metoder och examinationssätt. När eleverna önskade genomföra SVEA:s metod i religionsundervisningen fick de prova. Det gick fantastiskt bra, vilka diskussioner det blev om likheter och skillnader mellan de Abrahamitiska religionerna.

Struktur med 4-veckors intervall

Som ansvarig för elevrådet är jag en länk mellan elevråd och den övriga personalen med skolledningen. Min roll är att coacha och peppa, att stötta eleverna i arbetet.

Att vara elevrådsrepresentant är ett förtroendeuppdrag. Att kunna föra talan för sin klass och att få vara med och påverka.

En brist i elevrådsstrukturer kan vara att elever och skolledning aldrig träffar varandra. För att nå förankring, och för att kunna driva utvecklingsfrågor i alla led, behöver elever och skolledning träffas. Ett av mina första uppdrag som ansvarig för elevrådet var att skapa ett system med 4-veckorsintervall. Skolor har en tid på schemat varje vecka där elever träffar sin mentor/klasslärare. Ofta tillhör även klasserna olika arbetslag, t.ex. kan en hel årskurs vara ett arbetslag, på min skola tillhör exempelvis klasserna 7a-c samma arbetslag, medan andra klasser tillhör andra arbetslag. Totalt har vi fyra olika arbetslag på skolan.

Vecka 1

Klassråd på mentorstiden. Den elev som är elevrådsrepresentant leder mötet.

Vecka 2

De klassrådsrepresentanter som ingår i samma arbetslag (på min skola elevrådsrepresentanterna i klass 7a-c) träffas för att stämma av vad som uppkommit på respektive klassrådsmöte. Vi kallar detta möte för lagråd. Detta möte leder eleverna helt och hållet själva.

En elev från respektive lagråd utgör skolans elevrådsstyrelse.

Vecka 3

Styrelsemöte. Den här veckan är det dags för mig, som ansvarig lärare för elevrådet, att träffa de fyra eleverna i elevrådsstyrelsen. Vi går igenom vilka frågor som har tagits upp i respektive lagråd och vi förbereder oss för att träffa skolans ledning nästkommande vecka. De fyra eleverna har olika titlar/uppdrag.

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Sekreterare
  • Kassör

Vecka 4

Möte med skolledning. Sekreteraren har skickat frågeställningar och önskemål till skolledningen före mötet och vid mötet blir det genomgång av de punkter som elevrådet har arbetat fram. Ofta kan de få svar på flera frågor på en gång, andra frågor behöver skolledningen bearbeta mer innan de kan ge svar till eleverna. Sekreteraren skriver ned svaren och dokumentet delas med samtliga elevrådsrepresentanter.

Nästkommande vecka är det vecka 1 igen med ett rykande färskt protokoll från mötet med skolledningen. Det är klassens elevrådsrepresentant som läser upp protokollet och eleverna diskuterar svaren och om de har några nya frågor eller önskemål.

Strukturen möjliggör ett aktivt elevinflytande och att eleverna träffar skolledningen varje månad.

Nu i veckan är det terminsavslutning och elevrådsrepresentanterna, som tidigare i år, arrangerade skolval får diplom och intyg för deras arbete från skolans ledning. Tänk vad betydelsefullt att ha till sitt CV när de ska ut på prao eller när de söker sommarjobb. Till sommaren får de ett längre intyg och en sammanställning på allt de har gjort under året som elevrådsrepresentanter.

Intyg för utfört arbete

Intyg för väl utfört arbete med Skolval 2018

  • Du har visat ett stort engagemang och ansvarstagande i skolans genomförande av skolval 2018.
  • Du har tagit del av samt genomfört demokratiska processer.
  • På ett föredömligt sätt har du förberett, instruerat och mottagit röster från skolans samtliga elever.
  • I processen har du tagit ansvar för rättssäkerhet och visat stor förståelse för det demokratiska samhällets strukturer.
  • Arbetet har inneburit genomförande av skolval, samt för- och efterarbete, inklusive rösträkning samt presentation av valresultat.

Det blev en händelserik termin där elevrådet är uppbyggt och eleverna driver frågor. Snart vänds blicken framåt. Redan i januari deltar hela elevrådet i en politisk debatt i Europahuset i Stockholm. Det är valår – igen – och det är dags att ta pulsen på några av Sveriges EU-parlamentariker. Eleverna har arbetat fram frågorna, det är även eleverna som ställer frågorna och diskuterar med politikerna. Elevinflytandet är närvarande och aktivt, i vår arrangerar elevrådet ett nytt skolval, men först och främst är det dags för lite ledighet!

God Jul och Gott Nytt År!


Charlotta Granath

Förstelärare i SO-ämnen och lärare vid lärarutbildningen. Tidigare ämnesspanare.

Mejla