Digitaliseringsstrategin för skolväsendet

Tips angående genomförandet av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet

Nu har den äntligen kommit, den Nationella Digitaliseringsstrategin för Skolväsendet. Jag hävdade länge att det inte borde behövas en sådan. Jag menade att vi inte har någon särskild strategi för avsändandet av möbler, böcker eller lokaler i skolan. Men kanske har jag ändrat mig.

Uppenbarligen behövs det en strategi för att få skolor och huvudmän att navigera rätt. Nu har den äntligen, ett och ett halvt år efter att skolverket lämnade sitt förslag, klubbats igenom i regeringen. Regeringens strategi är lättläst och överskådlig. Ett alldeles utmärkt instrument för navigering i den digitaliserade skolan.

Här nedan finner ni mina tips om hur du som rektor/huvudman kan göra för att leva upp till målen som anges i strategin. (bilderna är ifrån strategin som du kan läsa i sin helhet här (Red. Länken fungerar inte längre.))

Fokusområde 1: Digital kompetens för alla i skolväsendet

Mål: Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en digital likvärdighet i det svenska skolväsendet.

Delmål 1: Barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens.

mina tips: Eftersom den enda som i praktiken kan påverka eleven i klassrummet är läraren bygger detta mål på alla delmål som följer under. Det spelar ingen roll vad Skolverk, regeringen, huvudman eller journalister tycker eller bestämmer. Det är i mötet mellan lärare och elev som det händer något. Därför är tipset för att lyckas med detta mål helt enkelt att se till att lyckas med alla andra mål.

Delmål 2: Förskolechefer, rektorer och huvudmän ska ha förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna.

mina tips: Alla dessa i "maktposition" måste själva behärska tekniken och använda den. Först då inser man möjligheterna och utmaningarna. Så: se till att rektor m.fl. blir riktigt digitalt kompetenta. Hur blir man det då? Jo, man övar. Så enkelt är det. Öva, använd, prova, utvärdera, reflektera.  Utmana dig själv att lära dig något nytt varje vecka. Ta hjälp av de lärare som har erfarenhet och är kunniga på området. Se till att de får tid till detta (ta bort så mycket som möjligt av deras onödiga uppgifter och se till att ta vara på den kompetensen)

Delmål 3: Personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen.

mina tips: Kanske finns det någon på skolan som är erfaren, kanske finns de fler. Låt dessa lärare läsa in sig, ta hjälp av bra litteratur på området och reflektera tillsammans. analysera behovet av fortbildning. Lärare har kommit olika långt. Se till att alla får utvecklas på sin nivå. strunta varken i dem som kommit längst eller de som är mest motvilliga.  De flesta lärare tycker om fortbildning som är tydligt kopplade till sin egna praktik. Gör det möjligt för lärare att få lära av varandra inom ämnet men också mellan ämnen. Att ha som mål att alla lärare ska utvecklas kommer man långt med. Följ också tydligt upp hur det går.

För att välja måste man vara digitalt kompetent. När man är det så behöver det finnas förutsättningar att välja, d.v.s. det måste finnas pengar till digitala lärresurser, digitala läromedel och verktyg.  Ni måste inse att du som huvudman inte kommer att kunna spara pengar på digitaliseringen åtminstone inte de första åren.

Fokusområde 2: Likvärdig tillgång och användning

Mål: Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten

Delmål 1: Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever ska ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar.

mina tips: Satsa på minst en dator per elev. Det är det som i praktiken kommer göra det möjligt att ha en god tillgång till digitala verktyg. Låt eleven (och läraren) vara administratör på sin egen dator. För högstadiet tycker jag att det är rimligt med dator/laptop med tangentbord. Jag har svårt att se hur det kan bli bättre med surfplatta. Jag ser också gärna att eleverna har en sådan dator som man kan skriva med penna på, då minskar risken för en del av de fallgropar som datoranvändningen medför. (det är åtminstone min erfarenhet)

Anställ någon som är kunnig inom kompensatoriska verktyg, se till att elever i behov av dessa får lära sig dem, se till att dessa elevers lärare och vårdnadshavare också får lära sig dem.

Delmål 2: Det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support i verksamheten.

mina tips: Se till att det fungerar. Fundera en stund på alternativen...Vilka andra arbetsplatser skulle man acceptera att det inte fungerar...Ta gärna hjälp av den digitala skyddsrond jag skrivit ihop för LR:s räkning. Den ger en bild om hur komplex den digitala arbetsmiljön på skolan är. Anställ IT-tekniker, administratörer, skolbibliotekarier, och IKT-pedagoger som ska finnas för att hjälpa alla på skolan.

Delmål 3: De digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga och medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt.

mina tips: Betala för läromedel och lärresurser. I det stora hela är det väldigt små pengar jämfört med att alla lärare ska göra sina egna. Ställ krav på de resurser du betalar för.

Delmål 4: Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration.

mina tips: Ställ krav på plattformsleverantörer. Digitalisera allt som blir bättre och mer effektivt digitalt. Använd tiden som ni sparar till att utvecklas som lärare, ge läraren den tiden att förbereda och efterarbeta lektioner. Fyll den inte med mer undervisning. Ge alla chans att få lära sig verktygen. Eller anställ någon som kan sköta administrationen.

Fokusområde 3: Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter
Mål: Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och utvecklad digital kompetens.

Delmål 1: Forskning om digitaliseringens påverkan på undervisningen och lärande ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser.

mina tips: Skapa strukturer för att ta del av den forskning som kommer att komma och den som redan finns.  Se till att prioritera kompetensutveckling för lärare, inspirerar dem att hela tiden tänka runt "vetenskapligt eller beprövad erfarenhet". Initiera samarbeten med närmsta lärosäte. Min personliga erfarenhet är om man som lärare studerar på deltid då och då så blir man bättre på att ta till sig forskning och får ett kritiskt förhållningssätt. Se till att det uppmuntras och möjliggörs på din skola att läsa på deltid.

Delmål 2: Uppföljning av digitaliseringsarbetet i skolväsendet ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser.

mina tips: Använd självvärderingsverktyg, följ upp, reflektera och utveckla hela tiden det på skolan som måste bli bättre.

Lycka till! Det kommer att bli riktigt riktigt bra.


Helena Kvarnsell

Lärare i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik. Ledamot i intresseföreningen för ämneslärare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla