Kritisk värdering av appar i sfi-undervisningen

Det här med appar är en djungel. Hur ska man veta vilka är bra ur pedagogisk och didaktisk synpunkt? För att säkerställa att de appar vi väljer i sfi-undervisningen är språkutvecklande samt stödjer och effektivisera elevernas lärande, kan en bra början vara att kritisk granska apparna.

I princip kan man säga att alla språkappar fungerar. Det är bara det att vissa fungerar bättre än andra och därför är det bara de som fungerar bättre eller till och med särskild bra som vi ska välja att använda i vår undervisning. Hur hittar vi dem?

För ganska länge sedan stötte jag ute på nätet på en schematisk bild som skulle guida en stackars osäker lärare genom beslutsprocessen vid valet av en digital lärresurs. Schemat med rubriken Is that Edtech Tool Pedagogically Valid Länk till annan webbplats.bestod av rutor med ja-/nej-frågor och pilar som beroende på vilket svar man kände sig nödgad att ge ledde antingen till ett "stopp" eller vidare till nästa fråga. Jag tyckte att det var ett ganska användbart schema och har mer eller mindre sedan dess funderat på hur jag skulle kunna göra ett liknande för sfi.

Appar är digitala lärresurser och digitala lärresurser är enligt Skolverkets definition Länk till annan webbplats. "allt material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande". Begreppet digitala lärresurser omfattar alltså allt från hemsidor och datorprogram till digitala läromedel och bild- och ljudfiler. På Skolverkets hemsida finns också en allmän guide för att värdera digitala lärresurser Länk till annan webbplats. och det är den som definitivt har inspirerat mig till att skriva det här blogginlägget. Att prata om appar känns mer handfast, jordnära och konkret än att resonera kring digitala lärresurser i stort, så jag riktar in mig på dem. Och på sfi-skolorna runt om i landet används det ju många appar. Än fler skolor funderar på att börja använda surfplattor i undervisningen. Låt oss därför endast fokusera på appar, för enkelhetens skull.

När man hittar en app någonstans och funderar över om man ska ladda ner den till elevernas surfplattor, finns det enligt Skolverket tre frågor som är av särskild betydelse att initialt ställa sig. Enligt mig finns det dock även en fjärde fråga som är högst relevant i sfi-sammanhang.

Det blir fyra grundfrågor:

 • Hur ser appens gränssnitt och innehåll ut utifrån ett användarperspektiv?
 • Har appen pedagogiska möjligheter eller begränsningar?
 • Vilken lärande- och bedömningspotential har appen (didaktiskt perspektiv)?
 • Hur ser appen ut utifrån ett vuxenperspektiv?

Utifrån ovanstående har jag gjort ett förenklat värderingsschema som passar på sfi och som förhoppningsvis många sfi-lärare kan ha nytta av. Om du betraktar värderingsschemat noga, så ser du att din lärarroll är viktig - inte minst efter att du kritiskt granskat en app och valt att använda den i klassrummet.

Utifrån din lärarroll ska du:

 • Rekommendera en app till eleven utifrån var eleven befinner sig i sin språkutveckling och vad hen behöver utveckla.
 • När möjlighet finns, mata in ett aktuellt lektionsinnehåll (ordlistor, fraser) i de appar som eleverna använder.
 • Individanpassa appen med hjälp av inställningar för val av funktioner, omfång och svårighetsgrad.
 • Anpassa typ och grad av stöttning som appen erbjuder (talsyntes, uppläsning, rättstavning, visuella/auditiva ledtrådar, hastighet, textstorlek, stödlinjer, bilder, flerspråkighet, diktering mm).
 • Se till att eleven förstår vilken färdighet utifrån kursplanen hen ska träna på och varför just med den appen.
 • Förklara för eleven hur/på vilket sätt appen kan hjälpa honom/henne att utveckla språket.
 • Visa eleven på vilket sätt/hur hen ska bli uppmärksam på sitt eget lärande för att kunna bedöma om/hur/vad hen lär sig/har lärt sig.
 • Gå ett steg längre än appar som ger en snabb rätt/fel-återkoppling och samla information om elevens lärande och progression för att använda den formativt tillsamman med eleven.
 • Vara "formativt allert" när eleverna använder surfplattor.
 • Visa alltid eleverna hur olika appar fungerar och vilka möjligheter som finns. Gemensamma genomgångar är bra.
 • Vara medveten om att en app som pedagogiskt och didaktiskt fungerar bra i din klass kanske inte alls fungerar lika bra i kollegans klass (eller tvärtom).Ivana Eklund

Lärare i SFI på komvux. Tidigare ämnesspanare.

Mejla