Mera evidens!?

Den senaste tiden har vetenskaplig evidens inom den utbildningsvetenskapliga forskningen börjat diskuteras, inte minst inom forskarvärlden.

Publicerad Av

Ett exempel på det kan hämtas från Vetenskapsrådets resultatdialog i Linköping.

Ett annat exempel är den enorma uppmärksamhet John Hatties studie "Visible Learning", och den efterföljande debatten  fått. Evidensbaserad forskning är ett ämne som är långt mycket mer komplext och rymmer fler dimensioner än vad det kanske verkar vid en ytlig betraktelse.

Jag vill redan inledningsvis poängtera att denna korta text syftar till att uppmana lärare till att ta plats i diskussionen och debatten kring detta ämne som kommer få konsekvenser för policyformuleringar, forskningsanslag och skolpraktik i framtiden.

Vad avser man då med evidensbaserad forskning? Claes Nilholm och Ann-Carita Evaldsson ger i Pedagogisk Forskning i Sverige 2009 (nr 1) följande definition på begreppet:

evidensbaserad pedagogik betyder att pedagogisk praktik ska gestaltas utifrån bästa möjliga kunskap i form av vetenskaplig kunskap och beprövade erfarenheter.

Hur kan då en sådan ansats vara problematisk? Är det inte i själva verket helt naturligt och väldigt önskvärt att skolan utformas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Då svaret på den frågan självklart är jakande, borde vi inte alla resa oss från katedern och unisont skandera ”mera evidens!”?

Jo, det borde vi nog, men inte innan vi problematiserat begreppet något. De tidigare nämnda författarna gör just det.

Innan jag går in på hur deras argumentation ser ut tänkte jag uppehålla mig som hastigast vid definitionen. Att forskning är evidensbaserad antyder att någon sammanställt systematiserad forskningsöversikt kring ett forskningsområde. En syntes av den för tillfället existerande forskningen.

Inom klinisk medicin, där evidensrörelsen haft mycket stort genomslag, finns det en väl uppbyggd metodologi för hur evidens ska kunna fastställas. Ingemar Bohlin gör i sin artikel (Pedagogisk forskning i Sverige 2010, nr 2/3) Systematiska översikter, vetenskaplig kumulativitet och evidensbaserad pedagogik en grundlig genomgång av evidensrörelsens framväxt och metodologi. Traditionellt har man använt sig av tydliga riktlinjer för hur man ska hantera empiriska data, så kallade evidenshierarkier har upprättats där randomiserade kliniska prövningar givits mest tyngd. Kvalitativ empiri har nedgraderats och ges litet utrymme i traditionell medicinsk evidens.

På senare år, när intresset för systematiska kunskapsöversikter spridit sig till andra forskningsområden (vård och omsorg, medicinsk sociologi, pedagogik och utbildningsvetenskap m.fl.) har allt fler forskare intresserat sig för hur kvalitativa resultat från enskilda studier kan extraheras, översättas och viktas för att ingå i evidensbaserade kunskapsöversikter. Det finns en bred flora av metodologiska angrepp och för den som inte är helt insatt (som undertecknad) blir begreppsförvirringen stundtals påtaglig. Kontentan, som jag uppfattat det, är dock denna: att något är forskningsbaserat är inte synonymt med att det är evidensbaserat.

Den som hävdar evidensbevis för det ena eller andra handlingssättet kan inte hänvisa till en enskild studie. Evidensbegreppet syftar på någon form av (här kommer metoddiskussionen in) systematisk kunskapsöversikt och traditionellt med tydlig inriktning mot kvantitativa studier.

Ok, inom utbildningsvetenskapen vet vi att en stor del av den forskning som bedrivs görs genom kvalitativa metoder och det finns självklart mycket bra argument för att det är på goda grunder. I det sammanhanget blir evidensrörelsens strategier för forskningsöversikter viktiga att diskutera. Hur kan den kvalitativa metoden inlemmas i det evidensbaserade konceptet? Eller som Bohlin uttrycker det:

frågan är inte om så bör ske, utan vilka metoder som lämpar sig bäst för detta ändamål.

Finns det då några andra invändningar? Ja, de ovan nämnda forskarna Nilholm och Evaldsson identifierar ett antal kritiska synpunkter. Jag kommer försöka redovisa några av deras invändningar men vill samtidigt poängtera att de är omarbetade av mig vilket gör att eventuella missförstånd i första hand faller på undertecknad.

För det första menar författarna att evidens inte alltid är lätt att fastslå, de exemplifierar genom att hänvisa till olika forskningsöversikter rörande anti-mobbningsprogram där olika studier kommit till olika resultat. I och för sig kan man kanske diskutera om översikterna är "evidens" (osäkert om syntesmetoderna är "godkända") i den klassiska meningen men Nilholm och Evaldsson lyckas ändå visa på ett problem med forskningsöversikter. Kanske inte speciellt konstigt kan man tycka, men hur rimmar det med den ganska positivistiska tradition som finns inom evidensrörelsen? Finns det en verklighetsbeskrivning? Om verkligheten är komplex hur kan evidensforskningen spegla det?

I ett senare stycke skriver författarna om de program mot mobbning som forskningsöversikterna lyfter fram:

Om vi sätter parantes kring den problematik som diskuterades i det förra avsnittet och utgår från att det finns entydiga forskningsresultat som ska omsättas i en konkret skolpraktik, vilka svårigheter uppstår då? Vanliga svårigheter i sådana sammanhang är att deltagare och kontexter skiljer sig från det sammanhang där programmet utarbetats och där det ska implementeras. Program tenderar att modifieras när det används i nya sammanhang av nya aktörer som genomför dem under delvis nya premisser.

Då evidensbaserad forskning ofta syftar till att vara konkret och nyttoinriktad menar Nilholm och Evaldsson att det finns en betydande risk att grundforskning kommer att sättas på undantag och få betydligt mindre forskningsanslag.

Det finns givetvis fler aspekter som är angelägna att diskutera kring detta ämne. Det tycks mig ganska troligt att debatten bara befinner sig i sin linda än så länge och att det inte kommer dröja länge innan politiker, med goda föresatser, kommer föra fram krav på att skolors arbetssätt ska evidensbaseras. Jag är självklart i allra högsta grad positiv till att forskningen tydligare ger avtryck i skolan men den samlade lärarkåren måste delta i en sådan process på ett medvetet och professionellt sätt.

Betydelsen av att forskning regelmässigt sammanfattas är av yttersta vikt. Hur ska det göras på bästa sätt?

Avslutningsvis kan man ställa sig frågor om vem som i framtiden kommer ha makten att avgöra på vilket sätt och vad som ska evidensbaseras. Dessutom: kommer lärarkåren att bli mer eller mindre professionell i en evidensbaserad praktik? Jag är övertygad om att lärarna måste ta del i diskussionen då den kommer att forma framtidens skola.

Så - vad tycker DU?


Johan Ceder

Gymnasielärare i samhällskunskap och historia. Just nu rektor.

Mejla