Forskning för klassrummet

Boken är en sammanställning av några av de mest uppmärksammade forskningsresultaten om skolan utifrån sju korta kapitel. För den som inte tidigare tagit del av forskning är boken en utmärkt ingång till ett spretigt och ofta svåröverblickbart forskningsområde.

Publicerad Av

Det är stort fokus på forskning i svensk debatt om skolan just nu. För inte så länge sedan meddelades det att regeringen har för avsikt att inrätta ett skolforskningsinstitut under ledning av förre generaldirektören för Skolverket, Per Thullberg Länk till annan webbplats.. Redan tidigare har man från statens sida inrättat karriärtjänster för lärare där möjligheten för huvudmän att anställa förstelärare, men kanske framförallt lektorer, har stor potential att bidra till att föra forskningen närmare skolan.

Även den statliga myndigheten Skolverket har allt mer kommit att uppmärksamma och sprida forskning om skolan. Ett bra exempel på det är den lilla skriften ”Forskning för klassrummet – Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken”. Länk till annan webbplats.Boken är en sammanställning av några av de mest uppmärksammade forskningsresultaten om skolan utifrån sju korta kapitel. För den som inte tidigare tagit del av forskning är boken en utmärkt ingång till ett spretigt och ofta svåröverblickbart forskningsområde. Genom ett strukturerat och tematiskt upplägg får läsaren del av de resultat som diskuterats mest på senare tid. Naturligtvis innebär formatet - 83 sidor - att skriftens styrka också är dess svaghet. Det är ett lätt sätt att få en ingång till skolforskning och tar inte mycket mer än en timmes lästid i anspråk. Svagheten är lika uppenbar, det blir väldigt generella resonemang och en del teoretiska ansatser (ex variationsteorin) hade givetvis mått bra av en mer omfattande genomgång. Det är rimligt att tänka sig att skriften i första hand är tänkt som en inspiration för den som vill fördjupa sig. Som sådan kommer den säkert fungera bra!

Om man efter att man läst klart Forskning för klassrummet vill läsa mer på samma tema kan man gå vidare till en av de böcker som det hänvisas mest frekvent till: ”Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning”(Håkansson, J, och Sundberg, D.)

Gemensamt för de båda böckerna är att utgångspunkten är ett synsätt på läraren som professionell. Utifrån sin kunskap om den specifika situationen i det aktuella klassrummet grundar läraren sina beslut på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det betyder att den som letar efter en gör-så-här-manual får leta vidare. Grundläggande strategier och förhållningssätt ges dock stort utrymme. Hur den enskilda skolan, arbetslaget och läraren sedan väljer att agera i sin lokala kontext är upp till de professionella att avgöra. Precis som sig bör!


Johan Ceder

Gymnasielärare i samhällskunskap och historia. Just nu rektor.

Mejla