Lärare i samhällskunskap eller historia? Såhär tänker du!

Ämneslärares uppfattningar om de ämnen de undervisar i kan sägas vara den gemensamma nämnaren för de två avhandlingar som detta inlägg kommer att handla om.

Publicerad Av

Den fösta utkom i slutet på förra året och heter ”Samhällslärares ämneskonceptioner Länk till annan webbplats.”, skriven av Torbjörn Lindmark. I avhandlingen undersöker Lindmark hur samhällslärare utifrån skilda bakgrunder uppfattar ämnet och hur dessa skillnader också kommer att påverka undervisningen i klassrummet. Ett intressant resultat är att det finns en skillnad i hur lärarna ser på ämnet och hur undervisningen utformas.

I en intervju med Skolporten svarar Lindmarker på frågan om vem som har nytta av resultaten på följande vis:

Framförallt lärarutbildningen för de som ska bli lärare i samhällskunskap på högstadiet och gymnasiet, men även i historia, religion och geografi. Men också samhällskunskapslärare på fältet – de kan spegla sin egen undervisning och sitt tänkande i förhållande till lärarna i min studie Länk till annan webbplats.

Det är glädjande och intressant att konstatera att den samhällsvetenskapliga didaktiska forskningen nu tycks locka till sig allt fler doktorander. Lindmarkers studie är en i raden av publikationer som kommit den senaste tiden med en sådan inriktning.

Den andra avhandlingen som är i fokus denna gång är Mikael Bergs studie ”Historielärares ämnesförståelse. Centrala begrepp i historielärares förståelse av skolämnet historia Länk till annan webbplats.”. Även Berg har använt sig av såväl enkäter som intervjuer då han försöker få syn på hur de yrkesverksamma lärarna tänker kring sitt ämne. Berg riktar särskilt sin uppmärksamhet mot hur lärarna uppfattar centrala begrepp. Fram träder en bild som visar att ämnesförståelse är komplext och föränderligt. Det finns dessutom en stor variation i hur man uppfattar ämnet och erfarenheter och ex fortbildning medför att uppfattningen förändras.

Båda studierna tillför viktiga perspektiv till lärare verksamma i de ämnen de beskriver. Kanske kan svaren på de nästan existentiella frågorna om vem jag som lärare är och hur det påverkar min undervisning och i slutändan mina elevers lärande lägga ytterligare en puzzelbit till lärarkårens professionaliseringsprojekt?


Johan Ceder

Gymnasielärare i samhällskunskap och historia. Just nu rektor.

Mejla