En epok går i graven?

  • Praktisk epok-övning i klassrummet

Det är i början av terminen och dags för den obligatoriska genomgången av epok-begreppet i historie-undervisningen! Du har kanske en ny undervisningsgrupp framför dig och de kanske också är ganska nya med varandra i klassen? Här kommer en praktisk övning i klassrummet som både syftar till att känna av elevernas förkunskaper och samarbetsförmåga.

Upplägg:

  1. Skriv ut samtliga historiska (eller litterära epoker) på var sitt A4-blad liggande. Tänk noga igenom vilka begrepp du vill använda, då det ju kan skilja sig åt beroende på vilket undervisningsmaterial du kommer använda. Ska du bara använda de övergripande europeiska begreppen på epoker eller ska du även blanda in de specifikt svenska begreppen (vikingatid, stormaktstid, frihetstid etc.)?
  2. Starta upp undervisningsmomentet med att höra vad eleverna har för uppfattning om vad en epok är. Enas tillsammans om en definition. Även vilket syfte och funktion epokerna fyller är bra att gå igenom här.
  3. Dela ut de upptryckta bladen med olika epoker slumpvis i klassrummet.
  4. De elever som nu har en epok ska gå fram i klassrummet och nu ställa upp sig på ett led och hålla upp den epok man blivit tilldelad.
  5. Övriga elever som inte blivit tilldelade en epok hjälper nu sin kamrater att ställa sig i rätt kronologisk ordning. Här kommer förkunskaperna och elevernas förmåga att samarbeta att vara avgörande för om man lyckas.

Detta är en övning jag nu använt mig av under flera år. Jag har ofta valt att medvetet ”krångla till det” genom att blanda in flera olika begrepp på samma period för att sedan problematisera och synliggöra det faktum att det finns flera olika sätt att dela in vår historia. Perioden 1500-1700 kan ju kallas ”Nya tiden”, ”Upptäckterna och enväldets tid” och delvis även ”Renässansen”. Övningen kan på detta vis anpassas till gruppens förmåga och tidigare förkunskaper men även fylla olika funktion i undervisningen.


Johan van der Levin

Förstelärare i historia, samhällskunskap och geografi på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla