En historielektion med rollspel

  • Gör dina elever till aktiva historiska aktörer!

Aktörer och strukturer är något vi historielärare ofta kretsar kring i vår undervisning. Att reda ut för elever varför historiska konflikter uppstår och hur länder och folkgrupper förhåller sig till varandra är verkligen inte en lätt uppgift. Ofta tvingas man förenkla en historisk händelseutveckling så pass mycket att man nästan känner att man förvanskar historien. I detta fall riskerar man dessutom tappa de elever som just brinner för detaljer och fördjupning inom ämnet. Att i detta sammanhang låta eleverna sätta sig in i ett historiskt förlopp genom ett rollspel kan vara ett sätt att råda bot på just denna problembeskrivning.

Publicerad Av

En naturlig reaktion nu hos dig som läser är att detta låter tidsödande, komplext och allt för omfattande att genomföra. Poängen med detta rollspel är snarare motsatsen: Det ska vara enkelt, snabbt och genomförbart på 90 minuter. Det historiska förloppet som jag valt i detta fall är den amerikanska revolutionen och du utgår från året 1773. Klar fördel är om du lektionen innan eller kort i innan rollspelet presenterar den historiska bakgrunden om konflikten mellan Storbritannien och Frankrike. Givetvis kan det historiska förloppet lätt bytas ut till annan historisk händelse, t.ex. Westfaliska freden 1648, Versailles-freden 1919, München-avtalet 1938 eller annan historisk händelse där det finns tydliga aktörer med olika intressen.

Upplägg

Dela in klassen i tre olika grupper: Britter, fransmän och kolonisatörer. Grupperna hålls åtskilda under förberedelsearbetet. Varje grupp får sin situation och roll i konflikten förklarad i punktform och får sedan i uppgift att planera hur man möter de två andra parterna i rollspelet i en kommande förhandling. Du som lärare cirkulerar mellan de tre grupperna och fungerar lite som en katalysator i de fall det behövs och styra upp ev. missförstånd som kan uppstå.

Ägna de sista 20-25 minuterna av din lektion till att låta eleverna möta varandra vid "förhandlingsbordet" och diskutera sina olika ståndpunkter och konkreta förslag. I vissa fall kan det bli väldigt livligt...

Resultat

Denna övning har genomförts på både praktiska och teoretiska program genom åren och i regel fallit väl ut. Ofta byggs en ”nerv” upp kring det faktum att man inte vet hur de övriga grupperna i rollspelet kommer agera. Några plus och minus presenteras här:

+

Det väcker alltid engagemang när det finns en tydlig intressekonflikt

De flesta elever har lätt att sätta sig in i det förenklade händelseförloppet

Eleverna ”tvingas” sätta sig in i faktan

Elever som gillar att debattera och prestera muntligt gynnas

Alla går från rollspelet med en tydlig bild av den historiska konflikten som man precis avhandlat

-

Risken stor att några röststarka elever tar mycket utrymme

Svårt att få med alla elever

Liten chansning då man inte vet om gruppen kommer fungera i ett rollspelsupplägg – kan bli platt fall

Lycka till!


Johan van der Levin

Förstelärare i historia, samhällskunskap och geografi på gymnasiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla