Forskare konstaterar: Valfriheten segregerar svensk skola

Kungliga Vetenskapsakademin ägnar sig inte bara åt att dela ut nobelpris. De har också ett stort intresse för skolfrågor. Nyligen anordnades ett symposium om det fria skolvalet.

Min kollega Jan-Åke Fält var där och sällan har så mycket forskning refererats i vårt arbetsrum. Här gästbloggar Jan-Åke:

Domen över de svenska valfrihets- och friskolereformerna var inte nådig när Kungliga Vetenskapsakademin i mars arrangerade ett internationellt forskarseminarium Länk till annan webbplats.. Den internationella forskningseliten Länk till annan webbplats. som studerar sambandet skola, valfrihet och skolpeng var samlad under två dagar.

- Vi var en hårsmån från att kopiera era valfrihetsreformer men Pisa-rapporterna Länk till annan webbplats. räddade oss, säger professor  Patrik Scheinin, Helsingfors Universitet.

Patrik Scheinin säger att de finska politikerna tänkte som vanligt bara kopiera de svenska skolreformerna men att detta hejdades år 2000 med en omvänd ”Pisachock”. Finska skolan visade då toppresultat både vad gällde kunskapsnivåer och likvärdighet i utbildning. De positiva resultaten i Finland har bekräftats om och om igen, så de som ville härma Sverige fick allt svårare att argumentera för sin sak.

Samtidigt har resultaten från de svenska skolorna visat på en entydig trend. Allt sämre resultat i kunskapsmätningarna och en alltmer ökad spridning (segregation) i skolresultaten. Sverige är idag enligt Pisa-mätningarna det land där olikheten mellan elevers resultat ökar mest. Skolverkets rapport hösten 2012 säger samma sak och Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet driver ett forskningsprojekt kring svenska skolan där den ena rapporten efter den andra bekräftar hur olikheten i svenska skolan ökar.

- Sverige är det mest extrema exemplet i världen på valfrihet i skolan kombinerat med rätten att ta ut vinst från skattefinansierad undervisning. Inget annat land har gått så långt i att göra skolan till en marknad, säger Henry M Levin, professor i utbildningsekonomi på lärarhögskolan vid Columbia University, New York

Henry Levin har forskat kring skolpeng och valfrihet i skolan sedan slutet av 60-talet. Han har också personligen diskuterat dessa frågor med den viktigaste inspiratören till det system som Sverige nu genomfört. I boken ”Kapitalism och frihet” från 1962 argumenterar Milton Friedman för de flesta av de ”reformer” som nu har genomförts i svenska skolan. Där framförs tanken att om skolan behandlas som vilken vara som helst där kunden (elever/föräldrar) får möjlighet att fritt välja mellan varorna(skolorna) så kommer vi att få precis de skolor som vi önskar. Det andra land i världen förutom Sverige som testat detta recept är Chile.

- Den samlade forskningen har inte visat förbättrade elevresultat och inte heller någon ökad effektivitet i den svenska skolan i samband med valfrihetsreformerna. Bilden är istället att resultaten sjunker och segregationen ökar. Dessutom är risken att sammanhållningen i det svenska samhället riskerar att luckras upp, säger Henry Levin.

Under hösten 2012 publicerade Kulturgeografiska institutionen en rapport som visade att det inte var bostadssegregationen som var huvudorsaken till den alltmer segregerade svenska skolan utan den viktigaste förklaringen var det fria skolvalet.

- Idag är det ingen längre som på allvar kan hävda att det är bostadssegregationen som orsakar olikheten i skolan. Den diskussionen dog samtidigt med vår rapport. Vi kommer snart att publicera en ny undersökning som tydligt visar att det i stort sett bara är de högre sociala samhällsskikten som utnyttjar valfriheten. Och valen går ut på att hamna med samma sociala grupp som man själv tillhör, inte i första hand att undervisningen är bättre, säger Bo Malmberg, Länk till annan webbplats. professor i kulturgeografi vid Stockholms Universitet.

Budskapet från detta forskarseminarium är tydligt och klart. Den svenska valfrihetsreformen har stjälpt inte hjälpt oss till en bättre skola. Priset för detta får elever betala med sämre bildning och kunskap. Lärarna och skolledare avprofessionaliseras och tvingas alltmer att ägna tid till sysslor som tvingas fram av en marknadsstyrd skola.

- Det märkligaste av allt är den totala frånvaron av politiker och andra förespråkare av den svenska valfrihetsmodellen i skolan. I USA skulle det vara helt otänkbart att ansvariga politiker inte deltog i den aktuella debatten kring aktuella forskningsresultat, sammanfattar Henry Levin sitt slutanförande.

Jan-Åke Fält
Gymnasielärare Värmdö gymnasium