Några tankar inför schemaläggning

Såhär i schemaläggningstider och tider av förändrade timplaner för bildämnet så har jag skrivit ihop lite punkter som jag har märkt inverkar på både måluppfyllelse och arbetsmiljö. Jag kommer lämna dem till skolledning/schemaläggare. Kanske det kan vara till nytta för fler än mig.

Det är många olika problem som går in i varandra och hänger ihop. Jag har försökt få fram både elevperspektiv och bildlärarperspektiv.

Förändringar i timplanen för bildämnet

Ser jag till eleverna så vore det bra för eleverna att få kontinuitet i ämnet under hela sin skoltid. Med timplaneförändringen SFS2017:1236 så läggs mer bild på lägre årskurser. Låg 50, mellan 80, hög 100 = 230 totalt. I Stockholms stad där jag jobbar är det för nästa läsår följande: Låg 35, mellan 85, hög 110 = 230 totalt.  Med förändringarna ovan blir det nästa läsår på vårt mellanstadium 45 min/v och för hög- 60 min/v.

Det är olyckligt att mer tid kommer läggas på lägre årskurser då en bildlärare med fördjupade kunskaper i bild oftast arbetar i åk 4-9. Varför ska inte lägre årskurser ha välutbildade lärare? Med tanke på att bildens roll i samhället blivit allt viktigare, så tycker jag att det är synd att de tio timmarna tas från högstadiet. Jag hade gärna lagt de tio timmarna på det centrala innehållet kring rättigheter och skyldigheter vad gäller bilders konstruktion och användning, med tanke på källkritik och den direkta påverkan som bilder har på människor. På lågstadiet finns så många tillfällen att naturligt jobba med bild för att berätta om det man lär sig – bild kommer på så vis in i alla ämnen naturligt vilket de inte gör i högre stadier i samma utsträckning.

Med timplaneförändringarna är mitt förslag helklasser enl. följande;

 • Åk 4 90 min/en termin
 • Åk 5 90 min/en termin
 • Åk 6 90 min/en termin
 • Åk 7 80 min/en termin
 • Åk 8 80 min/hela året – med senare förändringar tio timmar färre (75 min)
 • Åk 9 80 min hela året – med senare förändringar tio timmar färre (75 min)

Fördelen med detta upplägg är att det fångar upp de elever som kanske är frånvarande viss tid, då åk 8 och 9 har helårsundervisning. Inga elever blir lidande för Nationella Prov i nian. Lektionerna är ungefär lika långa över skoltiden. I åk 8 och 9 kan man koncentrera sig på bildens roll i samhället som jag skrev ovan. Givetvis önskar jag mindre grupper i bild – men då tror jag det behövs fler bildlärare på skolan.

Fördelar i måluppfyllelse med längre lektionspass

Liksom i slöjdämnet och hemkunskapsämnet ska jag bedöma hur pass utvecklade omdömen eleven kan ge om sin arbetsprocess, eleverna ska också beskriva kvaliteter i sitt arbete och koppla dem till hur de arbetat. För att kunna utveckla dessa förmågor hos eleverna så behöver det finnas förutsättningar för:

 • Att hinna beskriva, tolka bilder och presentera bilder för varandra.
 • Att samtala och skriva sig till medvetenhet om hur bilder konstrueras.
 • Jag och många andra med mig behöver ofta ge avkall på bildsamtal och loggboksskrivande, för att eleverna ska hinna göra bilderna som vi sedan kan samtala om. Detta särskilt när fram och bortplockning äter upp tiden i korta lektionspass. I slöjd och i hemkunskap har man dels mindre grupper, dels längre lektioner. Ofta används en loggbok för att eleverna ska utveckla dessa förmågor. Lektionspassets längd gör att detta inte fungerar i bildämnet. Det är alltså sämre förutsättningar att öva dessa förmågor i bildämnet.
 • För min del så tangerar detta också ett digitalt problem – att vi inte är en "en till en"-skola utan eleverna är beroende av att logga in och ut ur onedrive på ipad och detta ryms inte under korta lektionspass. De hinner alltså inte spara/dokumentera själva.
 • Jag upplever ofta att många elever blir avbrutna i sin arbetsprocess när de har korta lektioner.
 • När jag ser till schemabeläggningen i bildsalen åk 4-9 så blir det 16 grupper med mitt förslag, jämfört med 21 olika grupper förra året. Detta har varit ett arbetsmiljöproblem för mig och mina kollegor med stress och för kort omställning mellan lektioner, något som går ut över en närvarande bildlärare för eleverna.
 • Dessutom med färre klasser att betygsätta/termin gör att det blir mer tid över till eleverna.

Vad ska då bild ligga mot för positioner?

Om en klass har bild en termin, vad ligger de då mot för position - alltså vad har klassen den termin de inte har bild? Här har varje skola sina förutsättningar och jag är inte schemaläggare och har översikten. Däremot har jag frågat flera bildlärare hur det ligger på deras skolor.
Lösningar:

 • På vår skola har man ibland 17-grupper, delvis två klasser blir tre grupper i t.ex: bild, musik, hk samt no/so.
 • Man kan lägga Bild/TXSlöjd/TMslöjd .
 • Många skolor lägger bild mot musik.
 • Flera skolor har lagt bild/teknik eller NO-labb.
 • Några skolor har lagt två enkelpass bild i veckan istället för ett längre pass.
 • Eleverna kan ha bild/sovmorgon/tidigare hemgång och sedan byta nästa termin så det blir rättvist.
 • Några skolor har åk 9 på hösten och åk 8 på våren för att minska nationella provens inverkan.

Logistiska problem när det är mindre än 20 minuter mellan lektionerna

Vilka av dessa moment kan strykas?

 • Om 100-150 elever, delvis 4 eller 5 klasser, passerar genom bildsalen under en dag, var tar då blöta, skrymmande elevarbeten vägen? Det måste gå att hinna plocka bort elevarbeten på torkhyllor, så att nästa klass har något att lägga på. Målningar, tryck, lerarbeten är exempel på sådant som inte hinner torka innan nästa klass kommer. Detta gäller speciellt när det är flera lärare inblandade under dagen och både golv och arbetsbänkar behöver tas i beaktande.
 • Man behöver hinna sudda föregående lektions anteckningar och skriva mål på White boarden.
 • Man behöver hinna duka upp klassens elevarbeten, så att det tar så kort tid som möjligt för eleverna att hitta sina arbeten, utan att klassen trängs och kan hinna arbeta så mycket som möjligt under den korta arbetstid de har.
 • Man behöver hinna plocka fram och tillbaka specialmaterial för den aktuella lektionen. Även om detta preppas på rullvagn ibland.
 • Man behöver hinna kasta ned några anteckningar om kvaliteter man sett och hört vissa elever göra under lektionen, detta eftersom processen bedöms.
 • Man behöver mer än 45 minuters paus vid lunch när det är byte mellan två olika årskurser annars blir valet mellan lunch eller en förberedd lektion.

Så slutligen den summativa bedömningen

I slutet av terminen behöver det summativa bedömningsarbetet hinnas med. Beräknar man tio minuter/elev så blir det t.ex. ca 58 timmar för 350 elever. Detta innebär t.ex. 11,6 timmar i fem veckor. Vid första veckan av de fem veckorna har bara 2/3 av terminen gått för eleven och det är för tidigt att summera. Tiden skulle behöva tryckas ihop på kortare tid. Allra helst skulle terminen först genomföras och därefter summeras ihop.
Lösningar
:

 • Förra året fick jag en frilagd bedömningsdag som en särskild arbetsmiljöåtgärd. Den var bra, men inte tillräcklig.
 • Kan vissa årskursers betyg skrivas in vid andra tider och dagar avsättas till att sätta betyg?
 • Kan man öka lektionstiden en smula under terminen och avsluta terminen en vecka tidigare för att sedan summera ihop. Detta kanske går att trixa med vad gäller att få jämna schemapositioner. Men vad gör eleverna den positionen i slutet av terminen?

Detta var några reflektioner kring det som utgör förutsättningarna för att det ska kunna bli ett så bra lärande i bildämnet och så bra arbetsmiljö för alla som möjligt. 

Har du lämnat in dina schemaönskemål?


Kristina Rilbe

Bildlärare samt behörig i textilslöjd, VFU-handledare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla