Äntligen ett slags Syv-lyft!

Så är det då dags för Skolverkets fortbildningsinsatser inom studie- och yrkesvägledning att av gå av stapeln.

Publicerad Av

Den summa man föreslagit i budgetpropen är 10 miljoner för 2013, 11 miljoner för 2014, 10 miljoner för 2015 och 5 miljoner för 2016. Man skriver bland annat följande inför Skolverkets uppdrag:

Det finns behov av en kvalitetsförbättring av studie- och yrkesvägledningen. Den snabba reformeringen av utbildningsväsendet skapar dessutom behov av särskilda kompetensutvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen, Information och vägledning bör vara utformad så att alla elever får en helhetsbild över vilka utbildningsmöjligheter som finns för att kunna göra väl underbyggda val. Särskilt viktigt är detta för elever som av olika skäl har svårt att orientera sig i utbildningssystemet och inte har föräldrar som kan hjälpa dem.

Skolverket arrangerar konferenserna tillsammans med Arbetsförmedlingen, Hjälpmedelsinstitutet och Försäkringskassan. Fortbildningsinsatsen som främst vänder sig till studie- och yrkesvägledare, men också till rektorer och lärare har till uppgift att förbättra kvaliteten inom vägledningen. Insatsen är särskilt inriktad på hur man kan minska de etableringssvårigheter som unga med funktionsnedsättningar möter på arbetsmarknaden, samt på det stöd från olika myndigheter som ungdomarna kan få.

Tyvärr har lanseringen av dessa kurser varit tämligen knapp. Risken är att många inte känt till möjligheten eller fått kännedom om det alltför sent för att kunna ta del av innehållet. Det är förvånande att man inte i större utsträckning ansträngt sig för att marknadsföra fortbildningen, med tanke på de intentioner som skrivs fram i propen. Information om det kommande ”lyftet” borde ha nått förvaltningar, kommunpolitiker, skolledare och studie- och yrkesvägledare långt tidigare.

Anmälan till kurserna som skulle vara Skolverket tillhanda senast den 17 juni och som fanns att tillgå på Skolverkets hemsida i mitten av maj, genomförs i Stockholm och Malmö. De är kostnadsfria men kursdeltagarna får själva stå för resa och uppehälle. Jag hoppas innerligt att man inför kommande kurser i ”lyftet” på ett betydligt bättre sätt visar på, annonserar och skickar ut information om tid och innehåll. Vidare att kommuner och skolor runt om i landet har vett att bidra med sitt genom att axla kostnaden i form av resa och logi, samt att även rektorer/skolledare tar chansen att delta för att skaffa sig en bättre förståelse om vad studie- och yrkesvägledning handlar om.


Lena Hartvigsson

Studie- och yrkesvägledare

Mejla