Vägledare i alla kommuner förenen eder

Vi är i jämförelse med många andra en tämligen liten yrkesgrupp. Detta till trots har vi en viktig funktion både i oss själva och i samarbete med andra. De allmänna råden föreskriver att studie- och yrkesvägledningen ska ske kontinuerligt och integrerat i utbildningen under elevens hela skoltid. Orsaken till framväxten av en studie- och yrkesvägledning finner vi i 1900-talets samhällsutveckling.

I samband med urbaniseringen, den ekonomiska tillväxten och de politiska ambitionerna under 1900-talet, blev diskussionerna kring utbildningssystemet centrala. Samhällsutvecklingen krävde en progression inom yrkeskunnande och yrkesutbildning. När utbildning och arbete i samband med industrialiseringen kom att skiljas från varandra uppstod behovet av en offentlig vägledning. Man brukar räkna 1902 som vägledningens födelseår med amerikanen Franc Parsons som den moderna yrkesvägledningens fader. I Sverige kom yrkesorienteringen i fokus först på 1940-talet. Då inrättade man bland annat Statens arbetsmarknadskommission. Dessutom genomfördes den omfattande utredningen – Skolungdomens vägledning till utbildning och yrke. Så småningom inrättades särskilda tjänster, yrkesvalslärarna, som skulle ansvara för undervisningen av studie- och yrkesorientering inom skolväsendet. Med Lgr 62 förs studie- och yrkesorientering in som en verksamhet för alla elever i skolan. Lite senare inträder syo-konsulenterna in som huvudansvariga för denna verksamhet, som inte har några andra arbetsuppgifter. 1992 inrättas en särskild examen för studie- och yrkesvägledare.

Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna goda förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. För att kunna göra väl underbyggda val och fatta väl övervägda beslut behöver eleverna stöd av en väl planerad studie- och yrkesvägledning som genomförs på ett professionellt sätt.

Flertalet av oss arbetar inom skolan. Många aktörer har under de senaste åren talat om vikten av denna verksamhet. Ändå har vi svårt att finna gehör för vår sak när det kommer till praktisk handling. Ekonomi är som alltid en orsak till detta. Men vi är också splittrade i vårt sätt att organisera oss. Det är självklart upp till var och en att välja vilken facklig organisation man vill tillhöra. Det är dock min fasta övertygelse att en liten yrkesgrupp som vår har allt att förlora på att här inte stå enade. När vi blir en liten yrkesgrupp bland många andra betydligt större, finns inte intresse att driva specifika frågor som rör studie- och yrkesvägledare som kollektiv. Även om du kan få en personlig hjälp som är likvärdig i flertalet förbund saknas lobbying och arbetet med våra specifika professionsfrågor.

Lärarnas Riksförbund är ett förbund för lärare och studie- och yrkesvägledare, med fokus på just våra yrkesgruppers intressen. Ja jag vet, vi är få i förhållande till lärarna, och våra frågor tenderar att hamna i skuggan av dessa. Men vilket annat förbund har en särskild förening för studie- och yrkesvägledare? En förening som arbetar med att driva dessa frågor både inom och utanför förbundet. En förening där vi alla på lokal nivå har möjlighet att vara en del i en större helhet. Om vi ska kunna ge kraft åt våra frågor måste vi som studie- och yrkesvägledare ta plats och engagera oss i det fackliga arbetet.  Det är vi själva som kan redogöra för vår arbetssituation, brister och konsekvenser därav. Hur många fackliga förtroendeuppdrag besitts av studie- och yrkesvägledare? Vad gör vi/du/jag för att bli delaktiga i den fackliga kampen?

Jag vet att vi är beroende av ekonomiska förutsättningar, makthavare och förtroendevalda. Det finns saker vi inte kan råda bot på och det finns det som är svårt att förändra. Men låt oss göra vad vi kan! Hur långt det räcker vet vi inte förrän vi faktiskt klivit upp på barrikaderna och fyllt tomrummet.

Studie- och yrkesvägledare därute i vårt avlånga land, kom med och bidra med din kunskap och ditt engagemang! Bilda lokalföreningar! Välj ombud för studie- och yrkesvägledarna! Delta i det fackliga arbetet! Vi behöver varandra!


Lena Hartvigsson

Studie- och yrkesvägledare

Mejla