Låt valet 2014 bli studie- och yrkesvägledningens valframgång

Nästa år 2014 är det valår. Detta är en fantastisk möjlighet att göra sin röst hörd för att försöka påverka politiken. Troligtvis kommer valet nästa år handla mycket om skolan och arbetsmarknaden. Dessa två områden är ju centrala för studie- och yrkesvägledningen.

Publicerad Av

Vi har ett fint tillfälle att visa upp oss och vår kompetens. Låt oss tala om för politiker vilka vi är och vilken resurs som bara väntar på att få komma till pass för att hjälpa landet bli framgångsrikt, få en bättre skola och bättre arbetsmarknad.

Om studie- och yrkesvägledningen som process
Studie- och yrkesvägledning är en process där vägledaren träffar en individ eller en grupp individer som behöver få stöd och hjälp med sina studie- och yrkesval. Vägledarna använder sig av Skolverkets Allmänna råd och yrkesetiska riktlinjer. Detta är ett försök att visa vad studie- och yrkesvägledning är.

Denna process består av fyra olika delar

imagesCAP9OVRH
  1. Att bli medveten om mig själv, drivkrafter, hinder, intressen, motivation
  2. Att bli medveten om alternativen: Inom utbildning, yrken, omvärldskunskap
  3. Att fatta beslut d v s sätta självkännedom och omvärldskunskaper i relation till varandra samt se konsekvenser av olika beslut
  4. Att genomföra beslut med hjälp av de verktyg som vägledningssökande har.

Definition av studie- och yrkesvägledning

Inom skolan används studie- och yrkesvägledning som ett samlat begrepp för skolans pedagogiska insatser i syfte att stödja eleverna i deras studie och yrkesvalsprocess.

Skolverket har publicerat Allmänna råd för studie- och yrkesorientering i skolan 2009, dessa kommer att uppdateras i år 2013 och kommer även att byta namn till Allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen i skolan. I dessa beskrivs hur vägledningen ska/bör gå till. Huvudbudskapet är att studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar och i korthet innebär detta: vägledning, information, skola-arbetslivsverksamhet och stöd till elever i behov av särskilt stöd ska ges till eleverna på skolan. Ansvarsrollerna mellan rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare är förtydligade.

Etiska riktlinjerna

De etiska riktlinjerna som antogs av studie- och yrkesvägledarnas intresseförening inom LR i oktober 2001 kan sammanfattas så här:

Människors unika och lika värde handlar om värdegrund och syn på diskriminering t ex att varje människa har unikt och lika värde. Svaga och utsatta grupper ska värnas. Uppgifter om personliga förhållanden, som en person lämnat i förtroende får inte utan medgivande lämnas vidare.

Villkor för vägledning handlar om konflikten mellan vägledningssökandes behov och andras intressen t.ex. är all vägledning frivillig. Den sökandes rättigheter, sekretess, dokumentation ska alltid framgå och möjlighet till uppföljning och komplettering. Vägledningen anpassas efter den sökandes behov, vara fullständig, opartisk och vara fri från påtryckningar som inskränker den sökandes möjlighet att själv komma fram till val och beslut. Vägledaren ska kunna fungera som den sökandes ombud. Kraven vägledarens yrkesetik klargörs vid etiska konflikter eller dilemma.

I förhållande till kollegor ska andra vägledares och lärares kunskaper respekteras och användas så att det gynnar den sökande. Egna kunskaper och erfarenheter så att dessa ska kunna komma många till godo. Vägledaren bidrar med stöd och konstruktiva synpunkter. En vägledare som ser oetiskt beteende hos en kollega ska komma till rätta med detta beteende genom samtal med den berörde.

Den professionella vägledaren är medveten om sin yrkesidentitet och ansvarar för utvecklingen av studie- och yrkesvägledningen som kompetensområde, bl a genom utvecklings- och forskningsarbete. Vägledaren är medveten om sina attityder och värderingarna inför individ och samhälle. När vägledaren ska framträda i tal eller skrift görs detta som en del av yrkesutövningen, som representant för någon organisation eller i egenskap av privatperson.

Kvalitet säkras genom behovsinventering, målformulering, resultatutvärdering, metodutveckling av verksamheten och att den ska bedrivas av examinerade studie- och yrkesvägledare som ser till att även fortutbildning finns. Tillräckliga resurser ska finnas t ex tid, material, teknik och utveckling av nätverk. När vägledaren ser orättvisor och brister inom utbildnings- och arbetslivsområdet som kan förekomma i vägledningsarbetet ska dessa påtalas till berörda. Förtroendet för studie- och yrkesvägledningen hos allmänheten upprätthålls och yrkesetiska principerna hålls levande.

Utbildning

Studie- och yrkesvägledare utbildas vid tre lärosäten i landet: Malmö högskola, Stockholms universitet och Umeå universitet. Utbildningen är på tre år och är tvärvetenskaplig, bygger på främst beteendevetenskap och statsvetenskap samt samtalsmetodik. Det finns behov av att fler också fördjupar sig akademiskt inom detta område genom att gå masterutbildning och disputation.

Var finns studie- och yrkesvägledarna?

De flesta vägledare finns på skolor (grundskolor och gymnasieskolor samt vuxenutbildning), på lärosätena och Arbetsförmedlingskontor samt inom olika projekt.

Till dig som är studie- och yrkesvägledare: Skriv insändare i lokalpressen, maila politiker, påverka genom sociala medier, bedriv den lobbyverksamhet som du själv föredrar. Gör nåt!

Till dig som är politiker eller fattar beslut om att t.ex. anställa studie- och yrkesvägledare och läser detta och blir intresserad av att ta reda på mer om studie- och yrkesvägledning. Kontakta dina vägledare som är verksamma i området där du bor eller arbetar för att se hur denna tjänst fungerar.


Lotta Lindström

Studie- och yrkesvägledare

Mejla