PRAO och skolans systematiska arbetsmiljöarbete

PRAO är ett av det områden som Skolverket skriver minst om i läroplanen och i förordningen för grundskolan. Det saknas Allmänna råd för detta område. Detta tycker jag är problematiskt.

Skollagen säger att grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Tolkar jag detta rätt så är det sista stycket som berör PRAO.

Skolan ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta torde inkludera PRAO, eller hur.

Det ska finnas rutiner för att välja praktikplatser och för att undersöka och riskbedöma arbetsmiljön för elever som är på praktik enligt Arbetsmiljöverket. När det gäller minderåriga elever ska det tas hänsyn till reglerna i AFS 2012:3 om minderåriga. Syftet med AFS 2012:3 är att förebygga att den som inte fyllt 18 år genom sin arbetsmiljö drabbas av ohälsa och olycksfall eller får sämre förutsättningar att utvecklas eller tillgodogöra sig utbildning. Skolan ska ha rutiner för att försäkra sig om att handledaren vid praktikplatsen har tillräckliga kunskaper för uppdraget som handledare.

Rutinerna ska omfatta både fysiska, psykologiska och sociala förhållanden. Det ska finnas rutiner att hantera arbetsbelastning, våld och hot, buller, luftkvalitet/ventilation, städning och utrymning. Rutinerna för val av praktikplats bör minst ta upp följande aspekter: Information till praktikplatsen om elevens kunskaps- och färdighetsnivå, elevens arbetstider. hur man ser till att eleven får lämpliga arbetsuppgifter, hur handledare utses, omfattningen av introduktion, att sådan skyddsutrustning som behövs tillhandahålls utan kostnad för eleven, de särskilda regler som gäller för minderåriga elever och hur praktikplatsen och skolan ska kommunicera om tillbud, olycksfall, sjukdom eller annat oförutsett inträffar.

Vem på skolan ska välja praktikplatser och undersöka/riskbedöma arbetsmiljön för elever som är på praktik och eller PRAO? Skolans huvudansvarige är rektor. Är det rektor som i så fall ska göra detta? Borde det inte finnas Allmänna råd för PRAO i skolan?

Ska PRAO skötas av studie- och yrkesvägledare eller är det dags att lämna över stafettpinnen till lärarna?