Nya tider kräver ny kompetens

Vare sig man vill det eller ej så lever vi i ett fleretniskt och pluralistiskt samhälle och detta kräver att studie- och yrkesvägledningen också hänger med.

Mångkulturalism är ett centralt begrepp som har sin grund i att den är en politisk filosofi och en etik och där är alla lika (mycket värda) och olika (unika). Erkännande och rättvisa är nyckelord. Integration är det som är eftersträvansvärt inte assimilation. Idén hör hemma i liberalismen redan från början. I mötet med andra kulturer, kan du fråga dig: Var går din gräns för vad du kan tolerera? Eller vad kan du erkänna? Fundera på detta innan du fortsätter att läsa….
Kultur är värderingenar, attityder, seder och bruk. Det är ett sätt att tänka och förstå världen, det är ord och uttryck och sociala strukturer. Det ska inte förväxlas med etnicitet som i snäv bemärkelse främst handlar om organisation och kontroll av territorium och som i värsta fall kan skapa konflikter och vi-och-dom förhållande. Migration är oftast flytt från ett land till ett annat. Immigration är flyttar till ett land och emigration är flytten från ett land. Push-faktorn är flytt eller flykt från ett land p g a t ex fattigdom, krig, katastrof, förföljelse och liknande. Pull-faktorn är flytt till t ex arbetsmöjligheter, social trygghet. Push/pull är viktiga och intressanta förklaringsbegrepp för att förstå orsakerna till att människor migrerar.

Från slutet av 1970-talet präglas invandrares position på svensk arbetsmarknad av högre arbetslöshet, lägre sysselsättningsnivå, sämre arbetsmiljö och löneutveckling, okvalificerade jobb som inte var heltid eller fasta. Detta har bl a fått till följd att ungdomar från hem med denna bakgrund utvecklat olika förhållningssätt t ex låga eller höga ambitioner, eget företagande eller arbete utomlands.

Mångkulturell vägledning måste bygga på att vägledaren är medveten om sin egen kultur och har förståelse för andra kulturer. Studie- och yrkesvägledning är inte självklart i alla kulturer, detta bör vägledare vara medvetens om och förhålla sig till. Mångkulturell vägledning är en tredelad process som omfattar: kommunikation, kultur (som identitetsskapare) och individen (som kulturbärare). Det som skapar identitet i en mångkulturell kontext är. Kön (= nr 1 vid yrkesval), klass/social ekonomi, etnicitet, sexuell orientering, fysisk förmåga, ålder, religion, kultur och framtidsutsikter. Kultur bygger på synen på manligt/kvinnligt, tidsuppfattning, yrkesval, makt/status, skuld/skam, glädje/sorg, underhållning, religion, ålder och sexualitet. Att umgås med människor från samma kultur som man själv hör till spar energi eftersom man redan har så mycket gemensamt. Det är inte ovanligt att vägledare möter människor från kulturer som är kollektivt orienterade till skillnad från den individorienterade kultur som nästan allt i Sverige bygger på t e x styrdokument, SVFs etiska riktlinjer och väglednings-praxis. Yrkesval och beslut bli till kollektiva angelägenheter och tenderar att bli traditionella och det visas stor respekt för myndighetspersoner. Detta bör vägledare vara medvetna om, därför tar man t ex ogärna i hand. Det råder en maktobalans mellan vägledare och sökande, sökande från kollektivt orienterade kulturer upplever denna obalans större än t ex svenskar.

En studie- och yrkesvägledares professionalism utmärks av att vägledaren är medveten om maktobalansen och är noga med att kommunikationen är ömsesidigt tydlig, att vägledare har såväl lokal som global förståelse av sammanhanget och är kulturellt kompetent d v s medveten om sig själv: värderingar, erfarenheter, position och programförklaring och kunskap om den sökande: kulturella skillnader och kulturella empati, social strukturer och validerings källor (t e x gemensamma samtalsämnen t e x platser, saker, personer, händelser mm) samt sist men inte minst systemkunskap.

Jag vill tacka Skolverket för två superintressanta fortbildningsdagar av fyra på Stockholms universitet som Fredrik Hertzberg och Daniel Hailemariam från studie- och yrkesvägledarutbildningen höll i. Kursen har gav mig massor av intressanta tankar att ta med mig till jobbet.

Kursen detta inlägg handlar om heter Vägledning och samtal i ett fleretniskt och pluralistiskt samhälle som går på Stockholms universitet 24-25 september och 11-12 december 2014, fler kurser på fler orter finns på Skolverkets hemsida.

För att upprätthålla vår professionalitet är det viktigt att vi sliter oss från våra jobb och tar oss tid för fortbildning och reflektion kring vårt arbete. Ta varje chans till detta för det behöver inte bara du utan hela vår lilla yrkeskår.