Tandfén och Skolforskningen

Man kan väl bara bevisa vad som finns, inte vad som inte finns.

Publicerad Av

"Pappa, nu får du lova att inte lägga någon peng i glaset med min tappade tand! Jag ska ta reda på om tandfén verkligen finns." /Isa, 6 år

Dagen innan hade Isa frågat mig hur det egentligen stod till med tandfén. Frågan var om det var tandfén som bytte tappade tänder lagda i vattenglas mot en guldpeng, eller om det var mamma och pappa. Jag hade svarat något undvikande. Inte för att jag inte håller sanningen högt, utan för att jag också tror att vi kan behöva områden med andra mer mystiska dimensioner, som tandfé och jultomte. I alla fall tills man på allvar börjar skolan. Men nu hade hon, helt på eget bevåg, bestämt sig för att ta reda på hur det verkligen förhöll sig. Hon hade

  • Satt upp en fråga eller hypotes
  • Klurat ut en metod för att testa hypotesen
  • Utifrån metoden designat ett experiment

och tänkte sig nu:

  • Genomföra experimentet
  • Analysera data och dra slutsatser
  • Presentera sina data för granskning och kontroll

För mig så är detta någon slags definition av vad som konstituerar forskning. Allt för mycket som sker i skolan och som kallats för forskning följer inte denna logik utan handlar snarare om att i en bok som läraren valt (alternativt internet) söka svar på vissa frågor vilka läraren, läroboken eller något liknande presenterat för eleven. Alltså en form av sökläsning eller faktasök. Detta är förstås en nog så viktig förmåga att utveckla hos eleverna, men den ska inte sammanblandas med forskning. Den behöver starta i en egen fråga och med en på något sätt egenvald metod.

Sedan behöver forskningen för att göra nytta inte bara följa korrekt form eller procedur, den behöver också vara relevant och svara på frågor som det faktiskt kan vara eller bli intressant att få ett svar eller perspektiv på.

Nyttan med forskning var också något som diskuterades på Vetenskapsrådets UtbildningsVetenskapliga Kommittés Resultatdialog för två veckor sedan. Gunnel Colnerud, professor LiU, var tydlig med att nyttan med forskning handlar om kunskapen i sig – och att kunskaper bygger framtida välstånd – men också att öppen forskning samtidigt är en grund för demokratin. Detta har även diskuterats på ett givande #skolchatt Länk till annan webbplats.. Att det ses som en självklarhet att lärare forskar Länk till annan webbplats. tror jag är lika viktigt som att elever också ges förmåga att förstå och förhålla sig till forskning. Eller som Skolverket skriver i sina Allmänna råd för planering och genomförande av undervisning Länk till annan webbplats..

”Det innebär en undervisning där läraren utgår från sina ämnesteoretiska och pedagogiska kunskaper tar en aktiv roll för att ge eleverna möjlighet att jämföra sina egna föreställningar med vetenskapliga teorier, pröva ställningstaganden mot olika normer och värderingar samt att anlägga olika perspektiv på olika frågor.” /Skolverkets Allmänna råd om planering och genomförande av undervisningen Länk till annan webbplats.

Jag blir också påmind om Tengbergs Länk till annan webbplats. intressanta, givande och – snygga – avhandling, vilken bland annat bjuder på modellen till höger.

När det gäller vikten av att teorier är såväl intressanta som verifierbara återvänder jag till en av Bergströms tankeväckande essäer:

"En ingenjör, en biolog, en datalog och en filosof vandrar i de skotska bergen. Plötsligt ser de på avstånd ett svart får. Då säger ingenjören: 'Titta, i Skottland är fåren svarta.' Biologen är mer försiktig och säger: 'Nja, i Skottland är en del får svarta." Datalogen är ännu försiktigare: 'I Skottland finns åtminstone ett svart får." Filosofen går som vanligt till ytterlighet. Han säger 'I Skottland finns något som ser ut som ett får och som är svart på åtminstone ena sidan. Varje vandrare i detta exempel ställer upp en teori som förklarar hans eller hennes synintryck. Ingenjörens teori är nog intressantast, ty den är både enkel och innehållsrik, men å andra sidan löper den störst risk att vara felaktig. Filosofens teori kan knappast vara felaktig, men den är å andra sidan alltför försiktig. Den säger inte mer än vad vi redan visste. En bra teori ska naturligtvis vara intressant. Men i så fall ska den också kunna testas, ty annars kan man ju ostraffat hitta på vad som helst.". /Lars Bergström "Döden, livet och verkligheten" Länk till annan webbplats., Thales 2004

Så det gäller att forskningen har såväl akribi som att den handlar om något som är relevant och intressant Länk till annan webbplats.. Jag har genom Magasin 360 Länk till annan webbplats./Skolportens lärarpanel följt skolforskningen de senaste fem åren. Fyra gånger om året har vi varit en grupp lärare som utsett ”Lärarnas favoriter” bland de avhandlingar inom skolforskningsområdet som publicerats. Favoriterna lyfts dels fram i Magasin 360, dels på Skolportens hemsida Länk till annan webbplats.. Samt förstås nog så ofta på mina föreläsningar, mina bloggar och i min skolvardag. Att bli lärarfavorit är inte en markör om akademisk höjd – den får universiteten ansvara för – utan att avhandlingen bidrar med något för lärare relevant och viktigt. Alltså på något sätt kan tänkas förbättra och utveckla yrkesutövningen, yrkesspråket, yrkesetiken. Arbetet att välja lärarfavoriter är förstås mycket intressant och givande. Min bestämda uppfattning är att det kommer mer och mer skolforskning som är relevant, viktig och konkret för lärare. Sannolikt har det en delförklaring i att det är fler och fler lärare som får möjlighet att forska Länk till annan webbplats., då det därmed ställs fler frågor som är relevanta för de som faktiskt står mitt i lärarvardagen. Det är viktigt, vi behöver (minst) tre ben att stå på i lärarverkligheten Länk till annan webbplats.: Evidens + Beprövad erfarenhet + Personlig Bedömning. Detta som en solid grund för Kunskap + Passion + Förmåga att kommunicera. Jag tror inte skolforskning och forskande lärare är svaret på alla frågor och problem, men det kan absolut vara ett steg på vägen att stötta den övriga utvecklingen.

Isa blev för övrigt blandat besviken och stolt över att nu anse sig ha bevisat att tandfén inte verkade finnas. Jag är övertygad om att besvikelsen snabbt lägger sig och vi har kommit överens om att vi kan fortsätta ge guldpengar för tappade tänder. Jag hoppas verkligen stoltheten och nyfikenheten håller i sig, och att den fortsätter uppmuntras från skola och omgivning. Själv tänker jag fortsätta följa skolforskningen!


Magnus Blixt

Klasslärare, författare och föreläsare. Just nu rektor.

Mejla