Publicerad Av

"Med begreppet lärares yrkesidentiteter avses i avhandlingen en pågående process där individer i samspel med andra konstruerar sina idéer om hur de är, eller vill vara, hur de gör som lärare samt hur de förstår sitt arbete och sin plats i samhället"... (s 17)

"Jag menar att det kan vara en god sak att lyssna till och lyfta fram lärares olika sätt att vara lärare i en tid då många vill vara med och definiera yrket (se till exempel Liedman, 2011). Att påvisa olikheter är därmed ett annat, mer direkt sätt att försöka få syn på olika berättelser om yrket och motverka likriktning." (s 71)

Den gav en del intressanta perspektiv men jag kände mig inte säker på vad den hade att ge rent konkret. Med lite perspektiv på tillvaron kan jag dock konstatera att jag refererat till denna avhandling vid flera tillfällen och också fortsatt tänka på Löfgrens fynd och slutsatser. Sitter det i väggarna? Knappast. Men ändå kan en skolkultur, eller en arbetslagskultur, leva kvar långt efter att individerna som en gång formade den har lämnat byggnaden. Parallellt sker dock alltid utveckling i någon riktning:

"Studerar man utbildning och undervisning ur ett makroperspektiv – på rejäl distans – finner man rejäla empiriska belägg för reproduktionsteoriernas giltighet. Men dyker man in i systemet kan man se hur människorna lever och handlar och prövar betingelserna för sin verksamhet" (s 39)

"Återberättandet av de institutionella minnena blir därmed en del i lärarnas argumentation för sitt sätt att vara lärare här och nu, på ett sätt som inte konserverar en historia utan istället öppnar för olika berättelser och identiteter. Det sitter med andra ord inte i väggarna utan i lärarnas berättelser." (s 283)

"Den samlade bilden av lärarna och deras arbete som framträtt i arbetet med denna avhandling visar en kompetent och kunnig grupp yrkesmän och kvinnor som trots en hel del motvind strävar på för att uppfylla ett uppdrag som de betraktar som viktigt. Det finns en slående kraft och engagemang för en stor mängd frågor som bör betraktas som centrala för svensk skola oavsett vilken läroplan som konsulteras." (s 265)

Tips: såhär läser du en avhandling på en halvtimme! Länk till annan webbplats.

RECLAIM THE SCHOOLS!


Magnus Blixt

Klasslärare, författare och föreläsare. Just nu rektor.

Mejla