Läsande förebilder på skoltid

Ett läsande fritids

Att läsande förebilder är viktiga för framtidens bokslukare är det ingen som ifrågasätter. Frågan är dock, vilka kan och vill axla rollen som läsande förebilder? Min förhoppning är att mobilisera gamla som unga, män som kvinnor, erfarna som nyexade, vana läsare och nya läsare till läsande förebilder. Med... Ett läsande fritids!

I den här bloggen tänkte jag berätta om mina tankar kring läsande förebilder och planer för hur jag ska mobilisera fler. För med endast 18 procent bokslukande fjärdeklassare är Sverige sämst i PIRLS 2016. Vi behöver mobilisera fler läsande förebilder! Och jag tror mig veta vilka vi ska boosta. ;)

Läsande förebilder på skoltid

Självklart är föräldrar viktiga förebilder. Men tyvärr växer nästan 60 procent av våra elever upp i miljöer, där läsning inte prioriteras dagligen. Så fram tills föräldrarna förstår sin viktiga roll måste skolan kompensera för detta. Hur gör vi det? Räcker de läsande förbilderna till under skoltiden? Kanske? Vi är ju ganska många... beroende på hur vi definierar skoltid...

Är skoltid, de timmar som eleven undervisas av en lärare? Eller är skoltid, de timmar som eleven vistas på skolan?

Om definitionen av skoltid, är den tid som eleven vistas på skolan, har vi en god chans att kompensera för saknad av läsande förebilder i hemmen. Då finns det en enorm möjlighet att mobilisera, gamla som unga, män som kvinnor, erfarna som nyexade, vana läsare och nya läsare till läsande förebilder. Med...

Ett läsande fritids!

Fritids som läsande förebild.

Om man tittar på framgångsfaktorer för att skapa lustläsare finns det flera saker som talar för ett läsande fritids.

Framgångsfaktorer som skapar lustläsare (Routman, 2014) 

  • Klassrumsbibliotek (Varför bara i klassrummen?)
  • Högläsning för eleverna i alla skolår med varierade genrer och uppföljande diskussioner (Måste det ske bara på förmiddagen?)
  • Tyst läsning cirka 20-40 minuter per dag, eleven väljer själv bok efter eget intresse men på ”rätt” läsnivå. (20-40 minuter är tidskrävande. Varför inte skapa tillfällen efter mellanmålet?)
  • Regelbundna enskilda samtal med eleven om läsning, läsattityd, styrkor/svagheter, utveckling. (Måste man vara utbildad lärare för enskilda boksamtal?)
  • Ordförråd och ordstudium. (Kan med fördel utökas och tränas genom aktiv högläsning.)
  • Explicit strategiundervisning. (Aktiva lyssnare lär sig strategierna när de härmar den som läser högt.)
  • Uppföljning av hur eleverna utvecklas – självkännedom och självbedömning. (Varför inte ett samarbete mellan lärare och fritidspersonal?)

Många skolor känner till dessa framgångsfaktorer, men många skolor har begränsat skoltiden till den tid som läraren undervisar eleverna. Jag tror att om vi vågar att lyfta in fritids i diskussionen om läslust och läsande förebilder, kan vi få till ett samarbete som lyckas skapa fler lustläsare. Ett samarbete som har stöd i läroplanen och som inte strider mot andra uppdrag. I Läroplan för fritidshem står det,

"Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid... ...När lärarna i fritidshemmet har en förtroendefull samverkan med förskoleklassen och skolan, och har kännedom om läroplanens alla delar kan det bidra till att eleverna får en kontinuitet i undervisningen." Under mina 20 år i skolan har jag varit med om många bra exempel och jag hoppas på ännu fler.

Manliga läsande förebilder

Ytterligare en fördel med ett läsande fritids är att vi kan hitta flera manliga läsande förebilder där. Något som bland annat skolvärlden har tagit upp, som en framgångsfaktor för att utjämna skillnaderna mellan pojkar och flickors skolresultat. Läs mer här Länk till annan webbplats.. Får vi inte tag i papporna kan vi i alla fall kompensera med coola fritidskillar.

Grantomtas läsande förebilder

Till min stora glädje har rektorn på nya skolan liknande syn som jag, utvecklingsarbetet är redan i full gång.

Innan sportlovet hade jag en workshop för skolans fritids- och förskolepersonal om barns språkutveckling. Tillsammans fick pedagogerna diskutera hur de ser på skoltid och sin egen roll i elevernas språkutveckling. De fick inspiration och tips på hur de kan bli läsande förebilder. Efter sportlovet ska vi planera hur arbetet kan läggas upp utifrån deras vardag. Hur det kan komma att se ut återkommer jag med i vår.

...Ett läsande fritids... Det ska bli så spännande! 😃

Läsande fritids är egentligen inget nytt. Backaskolan i Lund har ett fantastiskt fint samarbete mellan bibliotek och fritids. Låt er inspireras här Länk till annan webbplats.Ni andra som redan är igång, inspirera oss gärna!


Maria Björsell

Speciallärare samt lärare i SO, matematik och svenska. Tidigare ämnesspanare.

Mejla