Fortbildningsdag för vux-lärare

Intresseföreningen för vux-lärare anordnade uppskattad aktivitet

Den 28 oktober 2022 organiserade Lärarnas Riksförbunds Intresseförening för vux-lärare (med hjälp av duktig personal på kansliet) en fortbildningsdag för lärare inom komvux.

Publicerad Av

Stort intresse och stor blandning

Efter diskussioner i föreningen under höstterminens början om uppskattat antal deltagare och avstämt budgetutrymme bokade vi en lokal, Freys Hotell, i nära anslutning till Stockholm Central med utrymme för 30 deltagare. Vi ville dessutom erbjuda delar av programmet via länk för lärare som inte kunde ta sig in till Stockholm.

Ganska snart efter att anmälan öppnats ställdes vi inför det angenäma problemet, som vi inte hade vågat räkna med, att fler än 30 personer ville komma till Freys och delta på plats. Vi kunde dock för samma pris ommöblera lokalen till att rymma 50 personer. Även detta antal fylldes snabbt, och när den 28 oktober väl inträdde hade vi dessutom drygt 80 personer anmälda att delta digitalt.

Det är mycket roligt att konstatera att deltagarna kom från både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, i god anda inför bildandet av Sveriges Lärare. Vi hade också en blandning av lärare med kommunal anställning och lärare med anställning hos upphandlade entreprenörer. Då nästan 50 % av utbildningsvolymen inom komvux utförs på entreprenad är det mycket angeläget för oss som facklig organisation att få med deltagare från den privata sidan. Vidare hade vi också en blandning av deltagare från alla delar av komvux: SFI, grundläggande kurser, gymnasiekurser (såväl teoretiska som yrkeskurser) samt komvux som särskild utbildning. Till och med representanter från Specialpedagogiska skolmyndigheten Länk till annan webbplats. fanns på plats!

Detta stora intresse tyder enligt oss på något som vi redan tidigt i Intresseföreningens arbete pekat ut som ett viktigt område: Bristen på vetenskaplig förankring inom vux – när det gäller forskning, lärarutbildning och fortbildning. Många vux-lärare upplever att det är svårt att få fortbildning som är anpassad till målgruppen. Vi vågar påstå att många arbetsgivare brister i sitt ansvar på detta område.

Fortbildningsdagens innehåll

Vårt vux-anpassade program innehöll för dagen en mix av en klassrumsnära föreläsning och en föreläsning på ”system-nivå”, samt en diskussionspunkt.

Det klassrumsnära stod professor emerita Pirjo Lahdenperä Länk till annan webbplats. (Mälardalens universitet) för. Hon talade på ämnet ”Interkulturell kompetens för vux-lärare”. Pirjo har flerårig erfarenhet av interkulturalitet, pedagogik och ledning och styrning. Vi valde henne med tanke på den kulturellt heterogena målgruppen vuxenstuderande som många av oss möter dagligen inom såväl SFI som övriga delar av komvux. Pirjo höll en interaktiv föreläsning med diskussionsfrågor som möjliggjorde en del tankevändor. En målsättning som vi tror att Pirjo hade var att göra oss lärare inom vuxenutbildningen mer medvetna om vår egen kultur och våra värderingar och hur dessa påverkar oss. På så sätt ser vi också hur våra elever påverkats på liknande sätt av sina. Vår kulturella kompetens ökar ju mer vi tänker på dessa frågor. Om den svenska kulturen (kärnvärden såväl som mer perifera och inte helt universella drag) menade Pirjo att en vuxen invandrare inte byter kultur under integrationsprocessen; den vuxne individen får bara ytterligare en kulturell tillhörighet.

Pirjo fick överlag goda omdömen i utvärderingen. Det fick också vår andra föreläsare, Diana Holmqvist från Linköpings universitet. Hennes föreläsning ”på systemnivå” tog sin utgångspunkt i hennes nyligen framlagda doktorsavhandling om ”När komvux upphandlas”. Länk till annan webbplats. Även upphandling, och dess konsekvenser för våra medlemmar, var en av de centrala frågorna som vi i Intresseföreningen för vux-lärare identifierade tidigt i vårt arbete, och vi var därför särskilt glada att kunna ha Diana med oss denna dag. Hon gav oss vetenskapligt stöd för att det är väldigt mycket annat än elevernas förutsättningar till lärande och lärarnas möjlighet att bedriva kvalitativ undervisning som kommer i fokus och premieras när kommuner upphandlar vuxenutbildning. Det finns en inre logik i hur upphandlingar fungerar som är svår att förena med kvalitativa utbildningsfrågor, och dessutom verkar hela systemet i den riktningen att elever ska se på sig själva inte som lärande individer utan snarare som utbildningskonsumenter. En positiv sak som dock kan lyftas fram är att det finns stora lokala variationer i upphandlingsförfarande, och att en stark lokal facklig organisation i samverkan eller MBL kanske kan påverka till det bättre.

En klart övervägande majoritet av deltagarna tyckte att sammansättningen av innehåll under dagen var bra eller tillfredsställande. Utöver föreläsarna fick även Freys hotell gott omdöme (även om luft och värme i lokalen drog ner betyget något) medan fortbildningsdagens svagaste omdöme gick till kvaliteten i den digitala delen. Visserligen hade vi tydligt i förväg kommunicerat att de digitala delarna skulle innebära sämre möjlighet att delta i hela programmet, men både bild- och ljudkvaliteten på den utrustning vi använde var lite för låg, med resultatet att vissa distansdeltagare inte kunde följa föreläsarna fullt ut.

Fortbildning i framtiden

Intresseföreningens andra och sista (!) fortbildningsdag lämnar mersmak i munnen hos oss som anordnade den. Det var riktigt roligt att se hur många i vux-Sverige som efterfrågar kompetensutveckling. Men det känns också förpliktigande. Fler behöver ta mer ansvar för fortbildningsfrågan. Skolverket jobbar visserligen ständigt med detta, och är ofta ett stöd för våra medlemmar, men kanske behöver man där bli bättre på att förstå särart vid sidan om frågan om likvärdighet? Branschorganisationen Vuxenutbildning i samverkan har uppskattade ViS-dagar årligen, men hur ser det ut med bredden i deras programpunkter riktat till just lärare?

Man frågar sig vidare hur lärosätena ser på sin roll och ansvar i detta arbete, och även de stora kommunerna (som i kraft av sin befolkningsstorlek står för en mycket stor del av den totala vuxenutbildningsvolymen). Den nya fackliga organisationen Sveriges Lärares Nationella Skolformsförening för gymnasiet och vux behöver också plocka upp den handske som vi härmed kastar.

För Intresseföreningen för vux-lärare kommer nämligen inte anordna fler fortbildningsdagar! Vid årsskiftet läggs vi ner, i samband med bildandet av Sveriges Lärare. Mer om detta i ett kommande blogginlägg.

Lärarnas Riksförbunds Intresseförening för vux-lärare: Martin Turesson, Sanna Hillerdal och Caroline Öhman

Caroline, Diana, Martin, Pirjo och Sanna

Caroline, Diana, Martin, Pirjo och Sanna


Martin Turesson

Lärare. Undervisar vuxna i engelska och samhällskunskap på gymnasienivå. Ledamot i intresseföreningen för Vuxlärare.

Mejla