Att skriva faktatexter

I detta inlägg kommer jag berätta om ett arbetsområde som jag just nu håller på med i min klass, nämligen att skriva faktatexter om djur. Detta upplägg går lika bra att använda på hösten och upplägget passar både åk. 2 och 3. Kanske något att starta upp höstens arbete med?

Arbetets upplägg

Arbetsområdet bygger framför på delar av det centrala innehållet i svenska och biologi för åk. 3. 

I kursplanen för svenska står det bl.a. att eleverna ska öva ”strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag”. Det står också att eleverna ska arbeta med ”beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras”.  (Lgr 11, centralt innehåll för svenska åk. 3) (Red. Länken fungerar inte längre.).

I biologi ska eleverna arbeta med ”djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras och grupperas samt namn på några förekommande arter”. ( Lgr 11, centralt innehåll biologi Länk till annan webbplats. åk. 3)

Vi övar också på andra delar i kursplanerna (vilket framgår av powerpoint-presentationen till eleverna som presenteras längre ned). När jag planerat arbetsområdet har jag bl.a. inspirerats av Cirkelmodellen av Paula Gibbons och Dylan Williams nyckelstrategier.

Konkretisering av mål för eleverna

Allra först fick eleverna ta del av målen för arbetsområdet. Här kan du ta del av den powerpoint-presentation Länk till annan webbplats. jag gjorde. I presentationen finns också några ämnesspecifika ord (i detta fall klassificering, utseende, boplats, föda och ungar) med så att vi redan från början kunde prata om vad orden betyder.

IMG_2143

Uppstart av arbetsområdet

Arbetet startades med att utgå ifrån något eleverna redan var bekanta med, nämligen berättande texter. Vi har tidigare arbetat med sagor och berättande texters uppbyggnad.

Tanken var att först gå igenom en saga om en igelkott och sedan jämföra den med en faktatext om samma djur för att synliggöra skillnader och likheter. Jag hittade sagan ”Haren och Igelkotten” av Bröderna Grimm uppläst som ljudfil på NE (den finns också på SLI).

Nästa steg var att läsa en faktatext om igelkotten. Eleverna jämförde sedan faktatexten med sagan och skrev ned de likheter och skillnader de hittade.

Gemensamt textskrivande

Arbetet fortsatte genom att vi tillsammans läste två olika faktatexter om igelkotten. Vi utgick från en stödmall och strök under den text som passade till våra ämnesspecifika ord. Efter det gjorde vi en gemensam tankekarta.

2016-05-11 (3)

Utifrån tankekartan skrev vi sedan en gemensam faktatext på Ipad. Jag använde min Ipad och eleverna kunde hela tiden se vad jag skrev, samtidigt som de skrev på sina Ipads.

Vi bestämde också gemensamt vilka meningar och ord vi skulle använda. Innan vi kunde känna oss helt nöjda med texten kollade vi igenom den med hjälp av vår checklista och tränade på kamratbedömning.

2016-05-28 (5)

I checklistan kollar en klasskamrat att alla ämnesspecifika begrepp finns med och ger också feedback genom att skriva två positiva saker med texten (stjärnorna) och en sak kompisen behöver träna vidare på (utropstecknet).

När eleverna bearbetat sina texter var det dags att renskriva texten på papper och rita av en igelkott.

Faktatextdjur3

Individuellt textskrivande

Den sista punkten, individuellt skrivande, ska vi arbeta med under veckan som kommer. Eftersom jag grundligt gått igenom de olika momenten ska det bli spännande att se hur arbetet går när de ska arbeta själva. Eleverna ska få välja djur som finns i deras närområde (t.ex. hare, grävling, räv, rådjur, skogsmus m.m.) och skriva en faktatext utifrån arbetsgången:

2016-05-30

Mer inom ämnet

Stödmallen, checklistan och arbetsgången har jag gjort i Canva. Här kan ni ladda ned dem, om ni vill.

Jag har fått många bra tips och idéer av att läsa Kim Sjöbergs blogg om faktatexter.

Vill du lära dig hur man använder Canva har min ämnesspanarkollega Annika Sjödahl skrivit flera blogginlägg om detta. Här är ett av dem.


Maria Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla