Klassrumsmöblering efter elevers behov

I dagens skola är det inte självklart att eleverna på egen hand klarar av att sitta och lyssna, eller att arbeta för den delen. Det gäller som lärare att vara planerad och förberedd samt att ha en struktur i klassrummet som skapar lugn.

”Alla elever ska ha en utbildning som präglas av trygghet och studiero. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för att studiemiljön ska vara god”. Citatet kommer från Skolverket och jag tror att alla i skolan håller med om vikten av en god och trygg studiemiljö. Det är i mångt och mycket en förutsättning för att lärande ska kunna ske.

Problemet är att en god studiemiljö ofta inte uppkommer av sig själv.

De senaste veckorna har jag reflekterat kring klassrumsmöblering och hur denna kan påverka studiemiljön för eleverna. Finns det något jag kan utveckla där? Jag brukar ofta använda just ommöblering som strategi för att få det lugnare i klassrummet. Skulle det inte vara intressant att vidareutveckla detta lite?

För att få nya tips och idéer tog jag hjälp av min kollega Linda Lindkvist Nyberg. Linda har ett stort intresse för klassrumsmöblering och har under åren som lärare arbetat fram en struktur för hur man kan tänka vid en möblering. Utgångspunkten är att eleverna ska få en plats i klassrummet som passar just deras behov. De ska också själva få vara delaktiga och på så sätt ha inflytande över sin placering. Elevernas önskemål blir en utgångspunkt samtidigt som det är läraren som bestämmer var eleven ska sitta. Detta så att inlärningssituationen för alla elever blir den bästa under de förutsättningar som finns.

Jag och Linda startade vårt arbete kring möbleringen genom att ta hjälp av eleverna. De själva fick berätta hur de ville sitta genom att svara på några enkla frågor. Den första handlade om hur de själva vill sitta för att kunna lära sig så mycket som möjligt. De fick kryssa för vilket eller vilka alternativ som passar dem bäst.

Hur lär du dig bäst i klassrummet? Foto: Mia Kempe

Hur vill du sitta för att du ska lära dig som bäst?

 • En plats avsides i klassrummet.
 • En plats nära tavlan.
 • Jag sitter gärna ensam.
 • Jag sitter gärna med en klasskompis.
 • Jag sitter gärna vid ett gruppbord.

De fick också svara de tyckte de behövde på sin plats för att underlätta sitt lärande. Det kunde t.ex. vara en tallinje, ett alfabet med bildstöd, penna, sudd o.s.v.

Vi ville också undersöka vad eleverna själva ansåg om sitt lärande. Fanns det situationer som de upplevde svårare än andra? Trodde de att de kunde utmana sig själva och lyckas bättre? Upplevde de att de får tillräckligt med stöd från skolan? Tanken med detta var att vi enklare skulle förstå elevernas behov om vi fick större kunskap om deras egna tankar kring hur de lär sig.

Jag äger mitt eget lärande-skolan stöttar mig. Foto: Mia Kempe

I nästa steg var det dags för läraren att reflektera kring elevernas behov i klassen (i detta fall jag eftersom jag har undervisat klassen). Här är exempel på frågor som vi funderade över:

 • Vilka elever har svårigheter i något ämne?
 • Vilka har svårt att koncentrera sig?
 • Vilka behöver sitta nära oss lärare vid en genomgång?
 • Vilka behöver ha möjligheter att enkelt kunna be en klasskamrat om hjälp?
 • Vilka behöver ha nära till klassrumsdörren, fönster, pennvässare o.s.v.?
 • Vilka behöver att ha möjlighet att stå och arbeta?
 • Vilka elever kommer att ha enkelt att lära sig oavsett placering?

Sist, men inte minst, tittade vi på vilka förutsättningar själva klassrummet erbjöd. Hur såg klassrummet ut? Vilka möbler hade vi tillgång till? Behövde vi komplettera med ytterligare möbler, t.ex. skärmar? Vi funderade också över vilka olika undervisningssituationer vi använder oss av under skoldagen. Hur ska vi t.ex. göra placeringen så att vi kan ha genomgångar i helklass? Eller hur kan eleverna arbeta tillsammans i grupp?

När vi var klar tittade vi igenom all information och skissade upp ett förslag. Vi kom fram till att 8 elever var självgående och kunde klara av att sitta i stort sett varsomhelst i klassrummet. 8 elever behövde stöd i skolarbetet och behövde placeras nära läraren. Det var också 8 st. som hade behov av sitta på en egen avskild plats i klassrummet, detta för att kunna få lugn och ro att arbeta.

En skiss med förslag på placering utifrån elevernas behov. Foto: Mia Kempe

Det som, så här i efterhand, förvånar mig mest är att så många elever faktiskt själva önskade att sitta avskilt i klassrummet. Det skiljde sig från den placering vi tidigare haft i klassrummet, då vi placerat de flesta eleverna i grupp.

Så här såg klassrummet ut FÖRE ommöbleringen:

Klassrummet före ommöbleringen. Foto: Mia Kempe

Foto: Mia Kempe

Så här såg klassrummet ut EFTER ommöbleringen:

Klassrummet efter ommöbleringen. Foto: Mia Kempe

Foto: Mia Kempe

Slutligen vill jag tipsa om att lyssna på Anne-Marie Körling när hon berättar om sina tankar kring klassrumsmöblering. Länk till annan webbplats. Anne-Marie tycker att vi ska ta in klassrummet i undervisningen och att ha ett medvetet tänkande kring möbleringen. Klassrumsmöblering är egentligen en fråga om pedagogik, hävdar hon.

Jag hoppas i alla fall att den ommöblering jag och Linda gjort ska underlätta för en god studiemiljö och hjälpa eleverna i deras lärande. Det ska bli spännande att se hur det går.

Mer inom ämnet

Här kan du ladda ned dokumenten:

Linda har också gjort utförligare dokument som kan användas med elever som själva kan läsa eller av läraren. Linda har gett mig tillstånd att dela dessa också.


Mia Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla