En sagas uppbyggnad

Planering utifrån sagan Bockarna bruse

Läsåret börjar närma sig sitt slut och kanske fler än jag har svårt att riktigt hitta motivation och starta upp nya projekt? I detta blogginlägg kan du få tips på en lektion som går att "sno rakt av". Upplägget kan användas från förskoleklass till åk 3 eftersom innehållet relativt enkelt kan anpassas efter elevernas ålder och behov. Alla instruktioner och stödmallar finns som vanligt att ladda ned i slutet av inlägget.

De tre bockarna Bruse- en lektion om berättelsers uppbyggnad

Under året har mina ettor läst och diskuterat olika böcker tillsammans. Vi har pratat om att en berättelse brukar innehålla en början, en handling och ett slut. Vi har också tittat på hur författarna valt att börja och avsluta sina berättelser. Nu, med endast några veckor kvar på terminen, vill jag att eleverna ska få arbeta mer ingående med just berättelsers uppbyggnad.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.”

Lgr 11, centralt innehåll i svenska för åk. 3

Vi har i dagarna börjat ett nytt arbete kring sagor och min tanke är att eleverna ska få titta närmare på berättelsestrukturen i en saga, närmare bestämt i sagan “De tre bockarna Bruse”. Jag har valt sagan eftersom den också finns tonsatt som en sång, vilket gör den extra bekant för många av eleverna. Strukturen i sagan är enkel att följa och att den dessutom finns som video på Youtube är också ett plus. Det brukar underlätta för de elever som behöver visuellt stöd av något slag.

Så här ser min grovplanering ut:

De tre bockarna Bruse- lektionsstruktur

  1. Titta på videon till sången “De tre bockarna Bruse”.
  2. Läs sagan. Ni kan antingen läsa sagan högt tillsammans eller låta eleverna läsa tyst för sig själva (beroende på elevernas ålder). Återberätta tillsammans vad som händer i texten.
  3. Låt eleverna t.ex. i par diskutera hur sagan är strukturerad med början, problem, lösning och slut. Använd mallen som stöd.
  4. Eleverna ska sedan skriva ned händelseförloppet till sagan. Använd stödmallen vid behov.
  5. Till sist får eleverna läsa upp sin text, antingen i helklass eller för en klasskamrat.

Om du har lite äldre elever kan du låta dem själva utföra momenten t.ex. genom att följa mallen nedan. I min etta följer vi instruktionen i helklass.

Instruktion för lektionen "De tre bockarna Bruse"

Tanken är att lektionsupplägget ska gå att använda i åk F-3. Svårigheten på de olika momenten är enkla att anpassa efter elevernas ålder, t.ex. kan kravet på elevernas texter vara olika. Det går t.o.m. att hoppa över skrivandet helt och ta uppgiften muntligt för den som så vill. Jag har också förberett meningar för de elever som behöver stöd i sitt skrivande. Meningarna kan de antingen skriva av eller klistra fast i mallen. Ett annat tips är att kopiera uppbyggnadsmallen på A3 papper så att eleverna får mer plats att skriva på. Det underlättar för nybörjarskrivarna.

Jag hoppas på att denna lektion ska fungera som inspiration, både för mina och andra lågstadieelever ute i landet!

Bockarna Bruse- uppbyggnadsmall

Stödmeningar till sagan "Bockarna Bruse"


Maria Kempe

Grundskollärare 1–7 som undervisar i svenska, matematik, no, so och engelska. Ledamot i intresseföreningen för F-6. Tidigare ämnesspanare.

Mejla