Synliggör missuppfattningar tidigt – för lärandet

Inom matematikämnet finns det en lång rad kända missuppfattningar elever kan ha kring olika begrepp, samband mellan begrepp eller olika metoder. Missuppfattningar är inget som försvinner med ökad mognad utan behöver undervisas om och synliggöras.

Publicerad Av

Missuppfattningarna bidrar ofta till att eleven inte kommer vidare i sin kunskapsutveckling då matematik är ett ämne där nya begrepp bygger på gamla begrepp som eleverna lärt sig. Därför är det av vikt att elevernas missuppfattningar reds ut tidigt så att eleverna inte behöver generalisera och cementera sina felaktiga uppfattningar och använda kunskapen felaktigt i nya situationer.

En bra bok i sammanhanget är Länk till annan webbplats.Förstå och använda tal- en handbok Länk till annan webbplats.” av Alistair McIntosh som dels beskriver de vanligaste missuppfattningarna men också bidrar med bra diagnostiska uppgifter Länk till annan webbplats. som passar för att synliggöra de eventuella missuppfattningar som eleverna har. 

Nedan ger jag två exempel på uppgifter en lärare skulle kunna ge sina elever:

Exempel 1: Vilket är det största talet: 0,09 eller 0,1

Exempel 2: Vilket är det största talet: 0,09 eller 0,10

Det jag vill illustrera med exemplen ovan är att det är oerhört viktigt att som lärare tänka efter noggrant hur man formulerar frågor/uppgifter till eleverna och vilka exempel man använder sig av. Vissa exempel eller frågor är helt enkelt mer lämpliga att ställa om man vill få syn på missuppfattningar än andra. Som man frågar får man svar.

I det här fallet är talparen i exempel 1 förmodligen lämpligare än de i exempel 2 om man vill synliggöra eventuella missuppfattningar eleverna kan ha om decimaltal och positionssystemet.

När det gäller talparen i exempel 1 är det vanligt att elever har uppfattningen att 0,09 (noll komma noll nio) är ett större tal än 0,1 (noll komma ett) av den anledningen att 9 är ett större tal än 1 vilket alltså är en vanlig missuppfattning.

Tittar vi på det andra exemplet skulle samma elev ställas inför frågan om talet 0,09 (noll komma noll nio) eller 0,10 (noll komma tio) är störst. Med samma resonemang och en felaktig uppfattning/kunskap om positionssystemet skulle eleven förmodligen svara rätt på den uppgiften eftersom 10 är ett större tal än 9 och eleven skulle fortfarande inte förstå positionssystemet. Läraren å sin sida får inte syn på detta vid exempel 2.

Ett alternativ man kan använda sig av i undervisningen är att i klassrummet låta elever utifrån olika exempel undersöka och förklara för varandra vilka missuppfattningar kring ett begrepp som kan ha varit aktuella.

Nedan är två exempel på det:

X tror att 6/7  är större än 7/8. Vad/hur har X missuppfattat? Hur borde X ha tänkt?

eller

Y säger att 2,09 + 0,1 = 2,10  Vad/hur har Y missuppfattat? Hur borde Y ha tänkt?

Som lärare behöver man naturligtvis också skapa ett klimat i klassrummet där missuppfattningarna blir en naturlig del av att lära sig och att det är något som inte ska döljas av vare sig lärare eller elever utan lyftas upp i ljuset för allas skull.

Givetvis kräver det också en lärare som känner till dessa missuppfattningar och kan föregå och hjälpa eleverna i tid. 


Nicklas Mörk

Lärare i matematik, historia, geografi, samhällskunskap och religion. Tidigare ämnesspanare.

Mejla