Linjära samband och digitala verktyg

I åk 8 undervisar jag just nu om linjära samband. Eleverna övar sig bland annat i att kunna ange koordinater korrekt, fylla i värdetabeller, formulera uttryck och rita/tolka grafer.

Publicerad Av

Eleverna får givetvis också lösa problem inom området som kräver tankar/metoder i flera led samt förståelse för och användning av nya begrepp. 

När jag introducerade temat för eleverna lät jag dem med hjälp av digitala verktyg arbeta med några övningar som jag hade förberett i Desmos Länk till annan webbplats.. Eleverna fick bland annat beskriva några koordinater som jag markerat och arbeta med några uppgifter om proportionella samband. Alla svar eleverna gav på frågorna kunde jag samtidigt hålla koll på under tiden eleverna arbetade. 

Efter en stund kunde vi lyfta elevernas uppfattningar och missuppfattningar gemensamt i helklass till diskussion och jag fick en någorlunda bra bild över elevernas förkunskaper. I diskussionerna behandlade vi allt från hur man korrekt skriver koordinater till att diskutera vad proportionalitet är.

Bilderna nedan visar några uppgifter som eleverna fick men också min "lärarpanel" där jag kunde titta på allt och senare se vad eleverna svarat individuellt, fråga för fråga. 

En bra övning för att eleverna ska utveckla sin förmåga att se samband mellan olika representationer är att få para ihop olika värdetabeller, grafer och uttryck och sedan motivera varför de parat ihop just dem. På det sättet kan elevernas resonemang och förståelse för begrepp synliggöras likväl som elevernas kommunikation mellan varandra stimuleras.

Jag lät eleverna efter att vi haft den lilla introduktion jag beskrivit ovan spela ett litet spel som automatiskt parar ihop eleverna två och två allt eftersom de loggar in.

Den första eleven väljer ett av 16 koordinatsystem med tillhörande linje.

Den andra eleven får i den omgången gissa vilket koordinatsystem den första eleven valt genom att ställa ja- och nej-frågor och sedan utifrån svaret utesluta de koordinatsystem det inte stämmer in på (jämförbart med det klassiska sällskapsspelet "Vem där?"). Här synliggörs elevernas begreppsliga kunskap inom området tydligt och det skapas ett behov för eleverna att tillgodogöra sig ytterligare begrepp för att kunna beskriva de olika graferna.

Som vi kan se på bilden nedan har eleverna viss kunskap om begrepp men tydligt är också att eleverna behöver ytterligare kunskap om matematiska begrepp, något som de själva också blir varse om under den här aktiviteten.

Min plan är att eleverna under någon av de sista lektionerna i slutet av arbetsområdet ska få spela spelet ytterligare en gång, förhoppningsvis rikare på matematiska begrepp inom området samband och förändring vilket jag då lätt kan påvisa för eleverna genom en jämförelse mellan de båda omgångarna.  

Generellt tycker jag området "samband och förändring" bjuder in till användning av digitala alternativ som Desmos eller Geogebra på ett naturligt sätt vilket är stimulerande både för oss lärare när vi organiserar undervisningen och för eleverna när de ska lära sig.


Nicklas Mörk

Lärare i matematik, historia, geografi, samhällskunskap och religion. Tidigare ämnesspanare.

Mejla