Att värdera betalningsmodeller stimulerar matematiska resonemang

I fredags genomförde jag en bedömningsuppgift inom området samband och förändring med elever i åk 8 som jag gillar och som möjliggör för eleverna att såväl resonera, kommunicera och visa kunskap om begrepp som proportionalitet och linjära samband.

Publicerad Av

Uppgiften (som fanns med på ett nationellt prov för några år sedan Länk till annan webbplats.) bygger på att man presenterar några olika modeller, t.ex. betalningsmodeller som eleverna sedan utifrån en graf ska analysera och jämföra. Man kan enkelt själv konstruera exempel på modeller som dessa i verktyg som Desmos Länk till annan webbplats. eller Geogebra Länk till annan webbplats. utifrån en kontext som passar eleverna om man så önskar (bilden nedan tog tio sekunder att konstruera via Desmos Länk till annan webbplats.).

Eleverna får först i uppgift att läsa av och visa att de förstår vad graferna visar för att sedan få resonera och motivera de olika modellernas fördelar och nackdelar. Just den senare delen möjliggör för eleverna att visa sina kunskaper på olika nivåer då eleverna med en lägre kunskapsnivå har mer generella och språkligt vardagliga motiveringar till sina resonemang medan de på högre nivåer ger mer specifika och konkreta/matematiska motiveringar så att deras kunskaper om grafernas egenskaper tydliggörs.

En ytterligare uppgift för eleverna är att formulera generella formler för de olika modellerna vilket synliggör elevernas begreppsliga kunskap genom att de tvingas visa på sambandet mellan grafer och uttryck. Här får eleverna också på ett naturligt och vardagsnära sätt se användbarheten av den algebra vi tidigare arbetat med.

Eleverna då? Eleverna tyckte uppgiften var konkret och att den gav känslan av ett visst friutrymme att visa de kunskaper de utvecklat de senaste veckorna. Kontexten för uppgiften var känd för eleverna och samtliga elever i gruppen kände att de kunde visa sina kunskaper oavsett kunskapsnivå.

Jag frågade eleverna den nästkommande lektionen när de fick tillbaka sina lösningar och se hur jag bedömt deras arbete om de utifrån det kunde se vad de behövde utveckla ytterligare och också det blev i det här fallet tydligt för eleverna då det till det gamla nationella provet både fanns elevexempel och bedömningsanvisningar att utgå från vid bedömningen.

Sammantaget var uppgiften givande både för mig och eleverna att genomföra. 


Nicklas Mörk

Lärare i matematik, historia, geografi, samhällskunskap och religion. Tidigare ämnesspanare.

Mejla