En brygga mellan förberedelseklass och ordinarie klass

På min skola har vi en förberedelseklass. När en nyanländ elev ska börja på vår skola görs en bedömning utifrån en kartläggning av elevernas språk- och kunskapsutveckling om eleven ska undervisas helt eller delvis i sina ordinarie klasser. De elever som inte ska få undervisning enbart i ordinarie klasser får ett eget individuellt schema där det framgår när de ska få undervisning i ordinarie klass och när de har lektioner i förberedelseklassen. I vår förberedelseklass arbetar flera lärare, några med ett mer övergripande ansvar och några med ämnesfokus. Utöver det har vi förmånen att ha två medarbetare som kan arabiska och som kan stötta språkligt, både mig som lärare och eleverna, vid olika tillfällen.

Jag undervisar eleverna i förberedelseklassen i matematik och So-ämnen. Andra ämneslärare undervisar i t.ex. No-ämnen och svenska som andraspråk. Det innebär att jag har tre lektioner per vecka i matematik och tre lektioner i So-ämnen där jag undervisar grupper som ser lite olika ut varje gång, beroende på elevernas olika individuella scheman. Ibland undervisas eleverna i ordinarie klasser i andra (eller samma) ämnen när jag har “mina ämnen” i förberedelseklassen. Det i sig är en stor utmaning men samtidigt har den organisationen fungerat relativt väl för eleverna. Undervisningen i matematik och So-ämnen i förberedelseklassen har för mig tagit lite olika riktningar, kanske delvis för att ämnena har olika karaktär och att de nyanlända eleverna generellt har fler tidigare erfarenheter av matematikämnet än alla fyra So-ämnen men också beroende på hur vår organisation i övrigt har sett ut.

När det gäller matematik undervisar jag förutom förberedelseklassen också i de ordinarie klasserna (åk 7, 8 och 9). Det innebär att jag har en god inblick i hur det ser ut i de ordinarie undervisningsgrupperna på hela skolan och jag kan därmed också ta bra beslut om när det passar bäst för en elev att göra övergången från enbart undervisning i förberedelseklassen till att läsa matematik i ordinarie klass. Detta sker givetvis genom en tät kontakt med övriga undervisande lärare i matematik på skolan. Jag har också möjligheten att vara flexibel, hinner lyssna på eleverna och låta dem prova ordinarie undervisning och ta nya beslut efterhand utifrån hur det går. Dörren är aldrig stängd åt något av hållen egentligen. Många elever läser den första tiden efter övergången matematik i både ordinarie klass och i förberedelseklassen vilket naturligtvis underlättar. Den här bryggan mellan förberedelseklassen och ordinarie klassen i ett specifikt ämne har varit en framgångsfaktor för eleverna på vår skola. Samma “brygga” finns i fler ämnen än matematik, dvs. då ämneslärare undervisar såväl i ordinarie klasser som i förberedelseklassen.

Organisationen leder till att eleverna kan få stöttning på olika sätt i det ordinarie klassrummet där ämneslärare organiserar undervisningen och i förberedelseklassen där jag kan ge stöttning utifrån elevernas olika behov efter den ordinarie undervisningen, vare sig det handlar om olika typer av språklig stöttning eller om fokus mer ligger på själva innehållet (vilket så klart alltid också har en språklig aspekt även för de elever som behärskar svenska språket). Jag kan som matematiklärare i förberedelseklassen exempelvis välja att ägna en lektion på att undervisa om situationer där språket (både det vardagliga och ämnesspråket) kan sätta käppar i hjulet för eleverna (kopplat till ett givet matematiskt innehåll) samt givetvis också undervisa om kritiska aspekter av det matematiska innehållet. En organisatorisk utmaning där är dock att jag alltid möter elever ur tre årskurser samtidigt vilket gör att jag behöver prioritera vilket innehåll varje lektion ska fokuseras på.

Sammanfattningsvis har det faktum att jag undervisar eleverna såväl i ordinarie klasser som i förberedelseklassen samt att jag har ett tätt samarbete med övriga matematiklärare på skolan gjort övergången mellan förberedelseklassen och undervisningen i ordinarie klasser mer flexibel vilket vi ser gynnar eleverna. Eleverna blir snabbare trygga med innehållet i undervisningen både språkligt och innehållsmässigt. Det finns givetvis  fortfarande saker som kan bli ännu bättre, t.ex. samverkan med studiehandledare på elevernas modersmål och samverkan med modersmålslärare men vi har kommit en bit på vägen.

En skillnad med So-ämnena jämfört med matematikämnet, för både mig och eleverna, är att jag inte undervisar några ordinarie klasser i ämnena. Det innebär att jag inte har samma inblick i det sätt som innehållet behandlas i de ordinarie klasserna. Det leder till att den undervisning som jag har om So-ämnenas innehåll i förberedelseklassen i någon mån blir frånkopplad från de ordinarie klasserna. Det faktum att jag även här undervisar elever ur alla årskurserna (7-9) blir en än större utmaning. Naturligtvis har vi samma läroplan att förhålla oss till men ändå blir steget till de ordinarie klasserna naturligt längre då jag inte kan anknyta till vad som sker i undervisningen där på samma detaljnivå som i matematiken utan behöver hitta en “gyllene medelväg” gällande innehållet. En faktor som säkerligen också spelar in är att stora delar av So-ämnena är beroende av elevernas läsförmåga, läs- och hörförståelse (oavsett vilket språk det sker på) vilket inte är fallet i lika hög grad i matematikämnet. So-ämnena är fyllda av begrepp och referensramar som eleverna behöver stöttning kring.

Med dessa erfarenheter i bagaget kan jag rekommendera en organisation där ämneslärare undervisar elever i både förberedelseklass och elever i ordinarie klasser och som också kan fungera som den brygga eleverna behöver som stöd när de steg för steg tar klivet in i den ordinarie undervisningsgruppen. Stöttning för en trygg övergång kan vara a och o för många elever. Med det sagt behöver vi givetvis också vara väl medvetna om att det också utöver det behövs väl fungerande samverkan med modersmålslärare, studiehandledare, elevhälsa och andra som spelar roll för att eleverna ska lära sig mycket och må bra.