Planering för NP 2018 – varsågoda!

Diskussionerna om de nationella proven har gått varma under julledigheten.

Regeringen har under hösten och vintern tagit beslut om att resultaten på de nationella proven från och med den 29 juni 2018 särskilt ska beaktas vid betygsättning. Regeringen har även beslutat att det från 1 januari 2018 enbart är nationella prov i den högsta avslutande kursen på gymnasiet som är obligatoriska. Förändringen innebär att proven är valfria i de övriga kurserna, men skolor kan ändå fortsätta att använda dessa prov som ett kvalitativt stöd för betygssättning och för att bidra till en ökad likvärdighet över landet. (skolverket.se)

Jag tycker det är bra att de nationella proven särskilt ska beaktas, dock innebär det att de måste göras om i t.ex. engelska. Med en dåres envishet har jag försökt påtala vansinnigheterna med hur proven bedöms: Jag blir tokig på dumheterna kring de nationella proven Länk till annan webbplats., dock har jag inte lyckats!

Varför har regeringen då beslutat att resultatet särskilt ska beaktas?

I regeringens proposition 2017/18:14 kan du läsa:

"Att i lag fastslå att proven ska ha en särskild betydelse medför enligt regeringens mening en ökad likvärdighet i bedömningen av elevers kunskaper. Att provet särskilt ska beaktas vid betygssättningen understryker alltså att resultatet på ett nationellt prov normalt sett har en större betydelse än vilket annat enskilt prov eller bedömningsunderlag som helst" (regeringen.se)

Den sista meningen är viktig tycker jag. Det är bra att regeringen nu tydligt sätter ner foten och visar att man vill motverka betygsinflationen och att lärare ibland sätter betyg utan ett tydligt underlag. Att ha en tydlig dokumentation blir ännu viktigare än tidigare då läraren ska kunna visa varför provbetyget skiljer sig mot slutbetyget. Det kommer också kräva att rektorer har koll på hur bedömningen görs på de olika nationella proven. I engelska är det vanligt att vi sätter ett lägre slutbetyg än vad eleven fick i provbetyg. Detta på grund av den korkade sammanvägningen av resultat som gör att en elev kan ha tex  F på ett delprov och ändå få E på hela nationella provet. Så fungerar ju inte betygsättning där eleven måste ha nått upp till E på allt.

Även om jag är mycket kritisk till hur sammanvägningen går till på de nationella proven i engelska är jag positiv till att proven överlag särskilt ska beaktas. Vi måste försöka stoppa betygsinflationen. Att sätta höga betyg är jättelätt och alla blir glada, men om inte kunskaperna motsvarar betyget är betyget inte värt någonting. Betyg och bedömning är inte enkelt och det är inte gjort på en eftermiddag.  Kommunerna och friskolorna måste se till att det är en fungerande organisation runt rättningen av proven. Om det inte sker med struktur och att lärarna får tid avsatt till rättning i lugn och ro kommer provens tillförlitlighet att minska. I min kommun avsätter vi flera dagar per ämne för rättning och lärarna från våra båda högstadieskolor hjälps åt. Det för med sig många kompetensutvecklingsvinster och lärarna är väldigt positiva till sättet att arbeta. Nackdelen är självklart att lärarens elever måste ha vikarie och att läraren behöver planera de lektionerna utöver att bedöma nationella prov. Jag tycker att vår kommun har gjort en tydlig och bra planering inför 9ornas prov våren 2018 och tänkte att ni som vill kan låna den så ni slipper uppfinna hjulet igen:

Rättning av nationella prov 2018 åk 9

En behörig lärare per klass rättar NP.

Målsättningen är att varje lärare endast rättar ett ämne. Om det inte går att lösa ska år 9 lärare i första hand rätta två ämnen.

Du bedömer inte din egen klass.

Proven ska anonymiseras. (Så här gör vi: Tar klasslistor börjar från början. Sätter skolbeteckning, nummer på elev och klass tex RI1A, Ri2A, Ri3A etc.  Förstelärarna som  ansvarar för organisationen av NP gör detta och delar ut. Sedan har eleven sitt nummer på alla prov.)

Flervalsfrågor ska inte sambedömas och kan därför rättas på valfri plats. (Får rättas hemma om dessa förvaras säkert.)

Modersmålslärare måste bokas på varje skola och av undervisande lärare. Undervisande lärare måste också se till att eleverna har tillgång till lexikon på rätt språk.

Nyanlända elever (och andra elever i behov av språkligt stöd på modersmålet)  samlas i språkgrupper på en och samma skola så att en modersmålslärare/studiehandledare (tillsammans med en ämneslärare) kan stötta fler elever på samma gång. (Här krävs att huvudmannen tar ett övergripande ansvar för att organisera detta.)

Undervisande lärare måste två veckor innan NP i sitt ämne genomförs sammanställa vilka extra anpassningar som krävs för att eleven ska kunna genomför provet på bästa sätt.  Ämneslaget hjälps åt att organisera så att detta kan genomföras.

ChromeEx används för att skriva uppsatserna till alla elever i Sv/ SVA/ Eng.

Sambedömning i kommunlokaler sker av:

Svenska:

19/3, 20/3, 21/3 hela rättningsdagar 8.00-16.00

22/3 eftermiddagen  12.00-16.00

Plats: Kommunals lokaler.

NO:

Löser varje enhet för sig. OBS! Rättar inte sin egen klass. 

Förslag rättningsdagar: 13/4 och 16/4  (hela dagar)

Plats: På skolenheten

SO:

Löser varje enhet för sig. OBS- Rätta inte din egen klass. 

Rättningsdagar: 25/4, 27/4 och 2/5  (heldagar)

Plats: På skolenheten

Engelska:

Flervalsfrågorna (Läs-och hörförståelse) ska inte sambedömas och kan rättas på valfri plats i förväg. Du rättar inte din egen klass.

3/5 och 4/5 är det hela rättningsdagar. 8.00-16.00

Plats: Kommunals lokaler.

Matematik:

Del B1 (huvudräkningsdelen) ska inte sambedömas och kan därför rättas i förväg på valfri plats. Du rättar inte din egen klass.

15/5, 16/5 hela dagar 8.00-16.00 och 17/5 12.00-16.00

Plats: Kommunals lokaler.

Totalt:

Svenska: 3,5 dagar

NO: 2 dagar

Eng: 2 dagar

SO: 3 dagar

MA: 2,5 dagar

Lärarna har önskat att inte behöva sitta tillsammans och rätta flervalsfrågor, då de tycker det tar för mycket tid från undervisningen.

Antalet dagar ovan är beräknat utifrån hur lång tid det kan förväntas ta rätta cirka 125 elevers prov och måste naturligtvis förändras beroende på antal klasser skolan har.

Om ni tycker att ovanstående ser bra ut är det helt ok att dela och använda som planering på era skolor.


Sara Bruun

Lärare i engelska och IKT-pedagog. Tidigare ämnesspanare.

Mejla