Presentation av Intresse­föreningen för special­lärare och special­pedagoger

Ledamöter i föreningen och de viktigaste frågorna för vår yrkesgrupp

Vi tänkte med det här inlägget presentera oss ledamöter och de viktigaste frågorna för speciallärare och specialpedagoger.

Vid Lärarnas Riksförbunds kongress 2020 togs beslut om nya satsningar mot yrkes- och villkorsfrågor. Som ett led i detta inrättades de nystartade intresseföreningarna (IF) inom LR där IF för speciallärare och specialpedagoger är en av intresseföreningarna. Intresseföreningarnas uppgift är att:

  • Bevaka och utveckla professionsfrågor samt särartsspecifika villkorsfrågor.
  • Fungera rådgivande till förbundsstyrelsen i professionsfrågor och i förekommande fall i särartsspecifika villkorsfrågor.
  • Stödja förbundet i rekryteringsarbetet.

Vi tänkte med det här inlägget presentera oss ledamöter och de viktigaste frågorna för speciallärare och specialpedagoger. Vi börjar med en presentation av gruppens medlemmar och därefter de viktigaste frågorna som vi anser att LR kan vara med och påverka.

Presentation av ledamöter i IF för speciallärare och specialpedagoger

Sofia Sköld Lawner (sammankallande för Intresseföreningen)

Legitimerad lärare Ma, Bi, Ke, Fy, Tk, Id samt speciallärare i matematik. Arbetar på högstadiet som speciallärare i matematik samt som ämneslärare Ma, NO, Tk. Jag har under ett antal år arbetat som biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund men lade det tidsarvoderade fackliga arbetet åt sidan när jag vidareutbildade mig till speciallärare. Vill nu arbeta mest med elever men känner att arbetet med intresseföreningen kan bidra till att kunna vara med och påverka vilka frågor LR driver. En av viktigaste skyddsfaktorer ett barn och en ungdom kan få är en fungerande skolgång med betyg som gör det möjligt att utbilda sig till ett yrke. Det är en stor utmaning för många skolor att lyckas med det för alla elever. Med intresseföreningen hoppas jag kunna bidra till att speciallärare och specialpedagogers viktiga arbete uppmärksammas inom LR centralt och att även vår relativt lilla medlemsgrupps yrkesförutsättningar förbättras och därmed även att en större andel elever ska få rätt stöd för att lyckas i skolan.

Maja Lindqvist

Legitimerad lärare, specialpedagog och handledare i psykosocialt arbete. Jag är med i intresseföreningen för att stärka yrkesutövandet kring specialpedagogiska frågor och perspektiv.

Åsa Vemmervik Andersson

Legitimerad speciallärare samt specialpedagog. Jag är med i intresseföreningen för att synliggöra och driva de specialpedagogiska frågorna. Med ett starkt fokus på kompetensutveckling och fortbildningsfrågor för oss inom arbetsfältet.

Ann-Katrin Wijk

Legitimerad lärare i Eng, Sv och SVA. Specialpedagog sedan 2003. Har arbetat som lärare på grundskola 7-9, SFI och Gymnasium. Jag är ursprungligen 4-9-lärare men har läst upp behörigheter i SV, och SVA mot gymnasiet. Har varit med i Forum för svenska sedan starten 2009. Är också fackligt mycket aktiv med uppdrag som biträdande föreningsombud, distriktsordförande, ledamot i förbundsmötet och ledamot i arvoderingsnämnden. Jag arbetar min sista tid nu innan pensionen och har arbetat som lärare sedan 1978. Arbetar idag på en gymnasieskola, Stagneliusskolan, i Kalmar mot Handelsprogrammet, Samhällsprogrammets inriktningar beteende, idrott och samhälle. Jag är med i intresseföreningen för att synliggöra specialpedagogens roll som jag tycker har glömts bort i LR:s arbete.

Caroline Wegmann

Specialpedagog och samordnare i den centrala elevhälsan för vuxenutbildningen i Stockholms stad. Tillsammans med mina kollegor arbetar jag med att bistå skolor inom vuxenutbildningen med tvärprofessionell kompetens i frågor som rör elevhälsoarbete. Fokus är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med att organisera för tillgängliga lärmiljöer. Jag erhöll min specialpedagogexamen vid Specialpedagogiska institutionen i Stockholm januari 2012. Sedan dess har jag arbetat som specialpedagog i både grundskola och gymnasium samt inom central elevhälsa på kommunal nivå i ett par kommuner. Jag är med i intresseföreningen för att bidra till en ökad förståelse inom LR för specialpedagogens profession och yrkeskunnande. LR måste arbeta för att skapa förutsättningar för oss specialpedagoger att kunna utföra det arbete vi är utbildade för, nämligen skolutveckling. Samverkan med andra professioner på skolan är nödvändig och det blir möjligt först när förväntningarna på vår profession överensstämmer med vår kompetens.

De tre viktigaste frågorna för vår intresseförening

Inledningsvis har vi fått i uppdrag av LR att lyfta fram de tre viktigaste frågorna för speciallärare och specialpedagoger. Det var inte ett lätt uppdrag men vi har diskuterat oss fram till följande:

  • Vår yrkesgrupp har känts lite bortglömd i LR:s arbete och vi vill vara med och bidra till att LR även driver arbetet för bättre yrkesvillkor för speciallärare och specialpedagoger. Det behöver göras mer för att säkerställa tillgången till utbildade speciallärare samt specialpedagoger.
  • Det råder idag inte en samsyn mellan olika professioners och rollers syn på speciallärares respektive specialpedagogers uppdrag. Vi behöver arbeta för att det blir mer förebyggande arbete på organisations- och gruppnivå i stället för åtgärdande arbete på individnivå för Sveriges speciallärare och specialpedagoger.
  • Vi vill ha riktad fortbildning anpassad efter vårt fortbildningsbehov. Det finns en förväntning på speciallärare och specialpedagoger att de ska ha fördjupad kunskap inom alla svårigheter elever kan hamna i. Därför behöver vi också få kontinuerlig fortbildning.

”Har vi identifierat de tre viktigaste frågorna eller är du av en annan åsikt? Vi tar tacksamt emot tips och synpunkter från er medlemmar om vad som är aktuellt på skolor, på huvudmannanivå samt på riksnivå där det finns anledning att LR syns och agerar. Mejla tips och synpunkter till sofia.skold.lawner@lr.se.”

Ledamöter i Intresseföreningen för speciallärare och specialpedagoger

Mer inom ämnet


Sofia Sköld Lawner

Speciallärare i matematik. Undervisar i år 7-9 i matematik, NO och Teknik. Ledamot i intresseföreningen för speciallärare och specialpedagoger.

Mejla