Håll oss samman!

Lärarnas Riksförbund behöver, precis som rektorer och politiker, mer kompetens om specialpedagogens uppdrag.

I våras reagerade vi i Intresseföreningen för speciallärare och specialpedagoger starkt på Åsa Fahléns debattartikel i Dagens Nyheter (21/4) där Lärarnas Riksförbund lade fram förslaget om att lärarkåren måste få en förskrivningsrätt av speciallärarstöd till eleverna, det vill säga makten att avgöra när extra anpassningar inte längre räcker och det är dags att sätta in särskilt stöd. Vi skrev med anledning av debattartikeln en skrivelse till Skolvärlden (16/5) där vi starkt ifrågasatte denna tanke då en av våra största utmaningar är att få till det förebyggande arbetet.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet är så viktigt för att elever inte ska hamna i svårigheter och det är även det som vår utbildning gett oss kompetens att utföra. Enligt examensordningen är vi, både speciallärare och specialpedagoger, bland annat utbildade till att ha:

  • förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,
  • förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer.

Viktiga samarbetet

Under vårt första år med arbetet i intresseföreningen för speciallärare och specialpedagoger känns det som att vi har identifierat det viktigaste vi har att arbeta med: Hur vi ska få till det förebyggande och fungerande samarbetet mellan lärare och speciallärare/specialpedagoger. Lärarkåren känner sig ifrågasatt och får inte den konkreta hjälpen i form av att specialpedagogen tar över del av undervisningen av eleven, för det är inte specialpedagogens uppdrag! Specialpedagogen är ofta ensam i sin roll och känner sig också ofta ifrågasatt. Det råder en alldeles för stor okunskap om specialpedagogens uppdrag, bland lärare, rektorer och även inom vårt eget fackförbund. Av den anledningen bjöd vi in Åsa Fahlén till en dialog. Från förbundets sida prioriteras Åsas tid och vi fick i stället träffa Sara Svanlund, 2:e vice förbundsordförande, i början av september.

Vårt möte med Sara

Under vårt möte med Sara pratade vi om att vi speciallärare och specialpedagoger ofta kopplas in för sent, när eleven redan misslyckats under lång tid. Det leder till att det krävs så mycket mer omfattande insatser för eleven. Om vi i stället får till det tidiga samarbetet med undervisande lärare kan vi ge både lärare och elev stöd för att de båda ska känna att de lyckas. Vi lyfte att LR i sin kommunikation behöver stödja det relationella perspektivet för det är i ett sammanhang elevens skolsvårigheter uppstår. Det är för vissa relativt jobbigt att hålla fast vid det relationella perspektivet för det tydliggör och ansvarsfördelar elevens misslyckande till bristande undervisning, att jämföra med det kategoriska perspektivet där eleven blir bäraren av problemet.

Vi beskrev ännu en gång att vi upplever att LR arbetar mer för vissa medlemsgrupper än andra. En förklaring som vi fått kring detta är att LR består av dess medlemmar och det blir en majoritet av ämneslärare som sitter i Förbundsstyrelsen. Av den anledningen nominerade vi Ann-Katrin Wijk, specialpedagog, när det nu var möjligt med tilläggsval.

Vi kände efter mötet att vi egentligen vill samma sak med skolan som utbildningsplats och arbetsplats: alla lärare och elever ska få det stöd som de behöver för att lyckas. Den ökade segregeringen i skolan har lett till ett mer utmanande uppdrag att få alla, både elever och lärare, att känna att de lyckas. Lärarnas Riksförbund driver på för att det ska bli fler speciallärare i skolan men elevernas svårigheter stannar inte vid svenska och matematik, som är de ämnen där det finns utbildning till speciallärare. Efter mötet fanns det bland oss en känsla, som funnits även vid tidigare möten med tjänstemän på LR, att specialpedagogerna alltid får försvara sin profession. Där behöver vi i intresseföreningen göra ett fortsatt jobb.

Hålla samman medlemsgrupper

LR:s uppgift som fackförbund är att hålla samman olika yrkesgrupper, lärare kontra specialpedagoger och speciallärare, och istället rikta strålkastaren mot de som är ytterst ansvariga för att skolan ska organiseras på ett sätt som främjar samarbete mellan professionerna. För att detta ska vara möjligt behöver det finnas en röd tråd från styrdokument, via huvudmannen ner till rektor som är ytterst ansvarig för hur skolan organiseras.

Mer inom ämnet


Sofia Sköld Lawner

Speciallärare i matematik. Undervisar i år 7-9 i matematik, NO och Teknik. Ledamot i intresseföreningen för speciallärare och specialpedagoger.

Mejla