Rektor leder och fördelar arbetet?

Rektor leder och fördelar arbetet. Skollagen säger tydligt vilka uppgifter och vilket ansvar som ligger på rektor. Vissa av dessa uppgifter kan rektor sedan delegera, såsom planering av fortbildning, övergripande organisation av arbetet och systematiskt kvalitetsarbete. Kvarstår dock att det är rektor som leder och fördelar arbetet.

Publicerad Av

Jag kan inte låta bli att undra: Om rektor delegerar den övergripande organisationen av arbetet såsom tjänstefördelning och schemaläggning, vad får det för konsekvenser?

Vad innebär t.ex. tjänstefördelningen? Jo den fördelar arbetet bland lärarna. Den avgör för det första hur, och i hur hög grad, man vill använda tjänstefördelningen för att anpassa arbetsbördan för enskilda lärare eller för att tillgodose elevers behov - ska särskilt tunga grupper, nya kurser, stor mängd korta kurser med ökat antal betyg som följd, nationella prov etc. beaktas när man tjänstefördelar?

Ska man ta hänsyn till att t.ex. barn med vissa diagnoser far illa av att byta lärare ofta, och därför kanske bör tjänstefördelas på samma lärare i säg, engelska fem och sex? Detta handlar inte om att räkna ihop sifferkolumner i ett excelark, detta handlar om kvalificerade rektorsavgöranden som får stort inflytande över den pedagogiska verksamheten och arbetsmiljön för både elever och lärare.

Vem är det egentligen som leder och fördelar arbetet?

Schemaläggning då? Ska man se längden på lektionspass i olika ämnen som en kvalificerad pedagogisk bedömning eller en fråga om att räkna ihop slutsummor i Novaschem? Handlar schemaläggning om att med hjälp av periodiseringar, synkroniseringar, anpassningar, blockläggningar o.s.v. ge en pedagogisk riktning åt skolan, eller handlar det om att få ut en minsta summa i ett program och det viktiga är att det ser ut att stämma med slutsumman på papperet (fast då får man blunda för att man lagt ut lektioner hela studentdagen, luciadagen, o.s.v. och låtsas som att man inte vet att de där lektionerna kommer att gå bort...) Är detta ett kvalificerat rektorsuppdrag som ger riktning åt den pedagogiska verksamheten, eller är det ett uppdrag som vem som helst som klarar av att lära sig baserna i ett dataprogram kan utföra?

Eller fördelning av verksamhetsmedel - är det en uppgift som bara går ut på att ta ett antal kronor och fördela efter en schablon i excel, eller handlar det om att man utifrån insikt i de olika ämnenas och programmens behov måste kunna avgöra vad som bäst behövs ute i verksamheten?

Om sedan slutligen även det systematiska kvalitetsarbetet delegeras till administrationen - vem är det då egentligen som styr skolan?

Vad händer egentligen med makten och möjligheten att leda och fördela arbetet om belastningen på rektorerna är sådan att de tvingas att delegera de uppgifter som idag är lättast att avskilja från rektorsuppdraget men som samtidigt (vill jag hävda!) är de absolut mest grundläggande verktygen för att verkligen leda en skola? Är denna konstruktion rimlig?

Delegation av uppgifter från rektor är bara tillåten om personen som får delegationen är kvalificerad och har erfarenhet. Jo. Men om man ser tjänstefördelning och schemaläggning som rena sifferövningar, då kan ju vem som helst som t.ex. blivit övertalig från annan kommunal verksamhet betraktas som kvalificerad. Men om dessa uppgifter ses som de kanske starkaste rektorsverktygen för att leda och fördela arbetet - vem är kvalificerad att få sådan delegation då?

Är administrativa funktioner att betrakta som stödfunktioner eller som ledningsfunktioner?

Ja, svaret på den frågan är i hög grad avhängigt av vilket svar man har på frågorna ovan.

Hur ser det ut på din skola? Är administrationen en stödfunktion eller en ledningsfunktion?

Och om administrationen är en ledningsfunktion, och alltså har fått i delegerat uppdrag att utföra arbetsuppgifter som att fördela verksamhetsmedel, göra tjänstefördelning och lägga schema, finns rätt kompetens och kvalifikationer då på rätt plats?

Och om administrationen fördelar verksamhetsmedel, gör tjänstefördelningen och lägger schemat - vem är det då egentligen i verksamheten som leder och fördelar arbetet?

Eller som en lärare jag mötte på en skolmässa uttryckte det: När förvandlades den övertaliga ekonomiassistenten som blev schemaläggare, till skolchef?


Ylva Pettersson

Legitimerad lärare i kulturhistoria, teater och historia på gymnasiet.

Mejla