Guldäpplet, forskning och beprövad erfarenhet

Under högtidliga och festliga former har nu lärarpriset Guldäpplet Länk till annan webbplats. delats ut på Skolforum Länk till annan webbplats.. Pristagare är fyra lärare med mycket olika metoder och förutsättningar, som har utvecklat sin egen undervisning med hjälp av digitala verktyg och som också inspirerat andra.

Publicerad Av

En röd tråd mellan årets samtliga pristagare är arbete med språkutveckling. Ytterligare en gemensam nämnare är att de alla bygger sitt arbete på vetenskaplig grund samt konsekvent utvärderar sitt arbete med hjälp av vetenskapliga metoder, i enlighet med Skolverkets rekommendationer för att etablera beprövad erfarenhet.

Prisutdelning - Guldäpplet 2014

Ulrica Jonson Länk till annan webbplats. arbetar med specialpedagogiska metoder för att med digitala verktyg ge stöd för språkutveckling hos elever i behov av särskilt stöd. Att skriva sig till läsning är en metod som utgår från forskning och beprövad erfarenhet, och Ulrica beskriver utförligt hur hon utvärderar och kvalitetssäkrar sin undervisning. Hon är noga med att följa den senaste forskningen, och för sin egen och andras skull har hon skapat en sida Länk till annan webbplats.där hon konsekvent samlar relevanta studier och forskningsresultat. På hennes blogg Länk till annan webbplats. kan vi följa hennes arbete och se hur metoderna förankras och granskas. Ulricas kritiska förhållningssätt är den röda tråd hennes beskrivning utgår från.

Karin Nygårds Länk till annan webbplats. insatser för att ge kodning och förståelse för kodspråket utrymme i skolan är väl kända. Hennes arbete har visat att i elevernas processer för att lära sig kod har de även fördjupat andra kunskaper och färdigheter. Hon ingår nu i ett FoU-projekt där man ämnar studera hur kodning kan vidareutveckla elevers förståelse för matematik. T.ex. vill man studera om kunskaper och träning i kod kan ge elever nya ingångar vad gäller arbete med koordinater, det finns också möjlighet att studera om kodning även kan fördjupa och ge nya infallsvinklar vid studiet av geometri, vinklar och mönster. Studien kommer att löpa över 2-3 år, ett glädjande exempel på hur forskning och beprövad verksamhet arbetas fram i klassrumsnära praktik.

Jacob Möllstam Länk till annan webbplats. har nått fantastiska resultat och inspirerat många kollegor genom sitt arbete med t.ex. Tidningen Stjärnan och Partille Stories. Jacob är alltid tydlig med att digitalt arbete måste bygga på både vilken grund man har för sitt IKT-arbete och vad det är bortom IKT som man vill uppnå. Jacob lyfter konsekvent att han utgår från forskning i utformningen av sin undervisning, både vad gäller vilka metoder han använder och vilka förmågor och kunskaper han vill utveckla både hos sig själv och sina elever. Jacob Möllstam är intresserad både av hur digitala verktyg kan leda till ett bättre lärande - fler och djupare insikter - och hur lärarens och elevens roll och relationen dem emellan kan utvecklas och förändras. Han har därför använt sig av såväl forskning kring vad MIK är (Johanna Rivano Eckerdal, Helena Francke och Fredrik Hanell) som forskning som visar på hur digital litteracitet utvecklas, t.ex. forskaren Bonnie Stewart och hennes arbete med Web 2.0, digital litteracitet och digitala världar. Jacob skriver:

Jag brinner för att förändra vilken roll elever och lärare har i skolan eftersom jag tror att det är nyckeln till att förbättra och modernisera skolan. Det är dit jag vill komma med mitt arbete med IKT. Två forskare som jag hämtat mycket från är Anneli Frelin Länk till annan webbplats. och Annika Lilja Länk till annan webbplats..

Tillsammans med Peter Becker och Ulrika Jonsson på Bokmässan ha fått Guldäpplejuryns särskilda pris. Ett pris kan, som Karin Nygårds uttryckte det, kännas ytligt men samtidigt vara enormt stort då det lyfter och bekräftar viktiga och inspirerande insatser för att ge barn och ungdomar en bra utbildning. I det perspektivet känner man sig sant ödmjuk som pristagare. Det perspektivet gör det också viktigt att belysa att Guldäpplet inte delas ut till lärare som bara gör roliga saker med datorer i sina klassrum. Fokus ligger på att lyfta exempel på hur digitala verktyg har använts på vetenskaplig grund för att, på ett sätt som går att utvärdera, förbättra och utveckla lärandet.

Om någon vill läsa en kort beskrivning av mitt eget arbete kring läsutveckling så kan man hitta en kort beskrivning här.

Inlägget skrevs med generös hjälp från Karin Nygårds, Jacob Möllstam och Ulrika Jonson.


Ylva Pettersson

Legitimerad lärare i kulturhistoria, teater och historia på gymnasiet.

Mejla